Hopp til innhold

Metodevurdering

Sykdomsmodifiserende behandling for relapserende remitterende multippel sklerose. Helseøkonomisk evaluering

I denne helseøkonomiske evalueringen vurderer vi i hvilken grad de inkluderte MS-legemidlene oppfyller de norske prioriteringskriteriene (nytte, ressursbruk og sykdommens alvorlighet).

Forside_MS HelseøkonomiENG.jpg

I denne helseøkonomiske evalueringen vurderer vi i hvilken grad de inkluderte MS-legemidlene oppfyller de norske prioriteringskriteriene (nytte, ressursbruk og sykdommens alvorlighet).


Hovedbudskap

Folkehelseinstituttet har tidligere evaluert klinisk effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet av legemidler til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose. I denne rapporten inkluderer vi tre nye legemidler (kladribin, okrelizumab og rituximab). Effekt, sikkerhet, og juridiske aspekter er publisert i en egen rapport, det samme gjelder etiske aspekter. I denne rapporten vurderer vi i hvilken grad de inkluderte legemidlene oppfyller de norske prioriteringskriteriene (nytte, ressursbruk og sykdommens alvorlighet).

 

 • Relapserende remitterende multippel sklerose er en svært alvorlig sykdom med et estimert absolutt prognosetap på 32 udiskonterte livskvalitetsjusterte leveår (QALYs).
 • Av de inkludert behandlingene, så genererer ockelizumab mest og glatiramer acetate (40mg) minst helse målt i QALYs.
 • Helseeffekten av ocrelizumab, alemtuzumab, natalizumab, rituximab, dimethyl fumarate, fingolimod, cladribine, teriflunomide, glatiramer acetate (20 mg) og glatiramer acetate (40mg) er henholdsvis 8,29, 8,27, 8,15, 8,14, 8,11, 7,95, 7,92, 7,79, 7,65 and 7,36 diskonterte 
 • Noen av forskjellene i helseeffekt mellom legemidlene er store sammenlignet med forskjeller som er vanlige for andre sykdomsområder.
 • I et bredt helsetjenesteperspektiv og over en tidsperiode på 20 år, genererer natalizumab mest og rituximab minst kostnader, basert på tilbudspriser.
 • Rangert etter stigende kostnader genererer rituximab, kladribin, alemtuzumab, glatiramer acetate (20 mg), teriflunomide, glatiramer acetate (40mg), dimethyl fumarate, okrelizumab, fingolimod and natalizumab en diskontert ressursbruk på henholdsvis NOK ██████████████████████ ███████████  og ███████████ basert på tilbudspriser.
 • Rituximab generer mer helse og mindre kostnader enn kladribin (er en dominant strategi). Sammenlignet med alemtuzumab, genererer rituximab mindre helse og også mindre kostnader.

Ocrelizumab genererer større helseeffekter og også større kostnader enn kladribin, alemtuzumab og rituximab. Hvorvidt okrelizumab kan vurderes å være et kostnadseffektivt alternativ avhenger av antatt terskelverdi for kostnadseffektivitet. 

Nedlastbar som pd. På engelsk. Norsk sammendrag. Delar av denne rapporten er sladda med heimel i offentleglova § 13 jf forvaltningslova § 13.

Om publikasjonen

 • Utgitt: 2019
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Hagen G, Lund UH, Fretheim A, Hamidi V.
 • ISBN elektronisk: 978-82-8406-018-7