Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hvordan oppleves oppgaveforskyvning? Cochrane: Kort oppsummert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hvordan oppleves oppgaveforskyvning? Cochrane: Kort oppsummert

Forskningsomtale

Hvordan oppleves oppgaveforskyvning? Cochrane: Kort oppsummert

Publisert

Pasienter, leger og sykepleiere ser ut til å akseptere at sykepleiere gjør oppgaver som vanligvis gjøres av leger for å kunne tilby viktige helsetjenester. Det avhenger imidlertid av hvilke type oppgaver som forskyves. Sykepleiere som tar på seg ekstraoppgaver ønsker respekt fra, og samarbeid med leger. Nok ressurser, gode henvisningssystemer, erfarne ledere, klare roller, tilfredsstillende lønn, opplæring og veiledning er også trukket fram som viktige suksesskriterier. Det viser en ny kvalitativ Cochrane-oversikt.

Task shifting_Side_1.jpg

Pasienter, leger og sykepleiere ser ut til å akseptere at sykepleiere gjør oppgaver som vanligvis gjøres av leger for å kunne tilby viktige helsetjenester. Det avhenger imidlertid av hvilke type oppgaver som forskyves. Sykepleiere som tar på seg ekstraoppgaver ønsker respekt fra, og samarbeid med leger. Nok ressurser, gode henvisningssystemer, erfarne ledere, klare roller, tilfredsstillende lønn, opplæring og veiledning er også trukket fram som viktige suksesskriterier. Det viser en ny kvalitativ Cochrane-oversikt.


Omtalen kan også lastes ned som PDF.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2019
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Glenton C, Fønhus MS.

Hovedbudskap

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles forskning om ett tema. I denne systematiske oversikten har forfatterne samlet kvalitative studier som har undersøkt følgende forskningsspørsmål: Hva er helsepersonells, pasienters og andres synspunkter og erfaringer når det gjelder forskyvning av oppgaver fra leger til sykepleiere i primærhelsetjenesten? Hva slags faktorer mener de kan påvirke innføringen av dette i praksis?

Funnene, som vi kan ha middels til stor tillit til, viser at:

  • Pasientene i mange av studiene visste lite om hva de kunne forvente av en sykepleier, og hadde forskjellige synspunkter om hvilke tjenester sykepleiere bør De foretrakk leger når oppgavene var mer 'medisinske', men aksepterte at sykepleiere stod for forebyggende tjenester og oppfølging. Legene i de fleste studiene foretrakk også at sykepleierne konsentrerte seg om 'ikke-medisinske' oppgaver. Sykepleierne selv mente at de var kompetente til og komfortable med å levere et bredt spekter av oppgaver. Disse oppgavene var hovedsakelig knyttet til forebyggende eller helsefremmende arbeid

 

  • Pasientene i de fleste studiene mente at sykepleierne var lettere tilgjengelige enn legene. Legene og sykepleierne så også på flytting av oppgaver og bedre samarbeid som en måte å bedre tilgangen til, kvaliteten på og kontinuiteten av tjenestene

 

  • For sykepleierne var legenes tillit til og aksept av sykepleierne, samt et nært samarbeid dem imellom, viktige i utformingen av sykepleierrollen. Sykepleierne som jobbet alene fant det noen ganger vanskelig å kommunisere med legene

 

  • Sykepleierne mente at de utviklet nye ferdigheter når de tok på seg nye oppgaver, men ønsket seg mer og bedre opplæring. De mente at dette ville øke ferdighetene, jobbtilfredsheten og motivasjonen deres. Det ville også gjøre dem mer uavhengige

 

  • Sykepleierne som tok på seg legeoppgaver så på dette som en mulighet til personlig utvikling. Økt respekt og bedre kvalitet på omsorgen de kunne tilby pasientene ble også trukket fram. Bedre arbeidsforhold og økonomiske insentiver motiverte sykepleiere til å ta på seg nye oppgaver. Legene satte pris på å samarbeide med sykepleierne når dette reduserte dere egen arbeidsmengde

 

  • Legene og sykepleierne framhevet nok ressurser (deriblant personell og utstyr), gode henvisningssystemer, erfarne ledere, klare roller, og god nok opplæring og veiledning som viktige suksesskriterier. Disse kriteriene ble imidlertid ikke alltid opplevd som oppfylt. De pekte også på den store mengden med dokumenter som måtte fylles ut når oppgaver ble forskjøvet fra leger til sykepleiere

Bakgrunn

Mange mennesker får ikke de helsetjenestene de trenger på grunn av knappe helseressurser - ikke minst mangel på helsepersonell.  Myndigheter i flere land prøver ut forskjellige løsninger for å løse dette problemet. Én mulig løsning kan være å gjøre om på fordelingen av oppgaver mellom helsepersonell, såkalt oppgaveforskyvning eller oppgaveglidning («task shifting» på engelsk). Å overføre ansvar og oppgaver fra leger til annet helsepersonell, som sykepleiere kan være én måte å øke tilgang til viktig behandling og tjenester på. I tillegg til å bli mer tilgjengelige for pasienter, kan slik oppgaveforskyvning også muligens redusere den store arbeidsmengden leger i mange land har. I denne kvalitative Cochrane-oversikten undersøkte forfatterne hvordan slik oppgaveforskyvning blir oppfattet og hva slags erfaringer helsepersonell, pasienter og andre har – og faktorer de tror kan påvirke innføringen av dette.

Hva er denne informasjonen basert på?

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde systematiske søk i aktuelle forskningsdatabaser fram til juni 2018, og fant 66 kvalitative studier. Elleve av disse var fra lav- og mellominntektsland, mens 55 var fra høyinntekstland.  

Denne oversikten er knyttet til en annen Cochrane-oversikt som vurderer effekten av oppgaveforskyvning fra leger til sykepleiere.

Kilde

Karimi‐Shahanjarini A, Shakibazadeh  E, Rashidian  A, Hajimiri  K, Glenton  C, Noyes  J, Lewin  S, Laurant  M, Colvin  CJ. Barriers and facilitators to the implementation of doctor‐nurse substitution strategies in primary care: a qualitative evidence synthesis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 4. Art. No.: CD010412. DOI: 10.1002/14651858.CD010412.pub2.

Arbeidet med å utvikle og gjennomføre Cochrane-oversikten ble støttet av den norske Effective Practice and Organisation of Care (EPOC) satellitten. EPOC mottar støtte fra Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid via Folkehelseinstituttet.