Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «30 dagers overlevelse og reinnleggelse etter sykehusinnleggelse. Resultater for 2017»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • 30 dagers overlevelse og reinnleggelse etter sykehusinnleggelse. Resultater for 2017

Rapport

30 dagers overlevelse og reinnleggelse etter sykehusinnleggelse. Resultater for 2017

Publisert Oppdatert

Dette er 2017-resultatene fra kvalitetsmålingene knyttet til overlevelse og reinnleggelse. I motsetning til tidligere, er resultatene for overlevelse og reinnleggelse slått sammen i én og samme rapport.

30 dagers overlevelse og reinnleggelse etter sykehusinnleggelse-1.png

Dette er 2017-resultatene fra kvalitetsmålingene knyttet til overlevelse og reinnleggelse. I motsetning til tidligere, er resultatene for overlevelse og reinnleggelse slått sammen i én og samme rapport.


Forfattere

Om rapporten

 • Utgitt: 03/2019
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Skyrud KD, Kristoffersen DT, Hansen TM, Helgeland J..
 • ISBN elektronisk: 978-82-8406-002-6

Hovedbudskap

Lokale sykehus rapporter, se nederst på siden.

Kvalitetsindikatorer for helsetjenesten skal bidra til å sikre befolkningen likeverdig tilgang til helsetjenester av god kvalitet, ved å fremskaffe gyldig og pålitelig informasjon om det norske helsesystemets kvalitet og prestasjoner og stimulere til forbedringsarbeid. Folkehelseinstituttet beregner årlig de nasjonale kvalitetsindikatorene risikojustert sannsynlighet for overlevelse 30 dager etter sykehusinnleggelse og risikojustert sannsynlighet for reinnleggelse av eldre pasienter (over 67 år) innen 30 dager etter utskrivning fra sykehus. Indikatorene inngår i det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet som forvaltes av Helsedirektoratet.

Denne rapporten presenterer resultater for 2017 og er et utfyllende supplement og en leseveiledning for resultater publisert på helsenorge.no. For å stimulere ytterligere til kvalitetsforbedring i helsetjenesten, publiserer også Folkehelseinstituttet mer detaljerte resultater for det enkelte sykehus i egne institusjonsrapporter. Målgruppen for rapportene er fagpersoner og ledere i helsevesenet som har behov for statistikk om helsetjenesten, politikere og myndigheter i stat, fylke og kommune og andre med interesse for helsetjenesteanalyser og statistikk.

Publikasjonen har benyttet data fra Norsk pasientregister (NPR), som også har utlevert data fra Folkeregisteret. Forfatterne er eneansvarlig for tolkning og presentasjon av de utleverte data. NPR og Folkeregisteret har ikke ansvar for analyser eller tolkninger basert på de utleverte data. Vi takker NPR for bistand med datamaterialet.

Sammendrag

Folkehelseinstituttet beregner kvalitetsindikatorene risikojustert sannsynlighet for overlevelse innen 30 dager etter innleggelse på sykehus og risikojustert sannsynlighet for reinnleggelse innen 30 dager etter utskrivning fra sykehus. Indikatorene beregnes årlig og inngår i det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet som forvaltes av Helsedirektoratet. NPR har levert pasientadministrative data fra alle landets sykehus og innhentet eventuell dødsdato fra Folkeregisteret. Rapporteringsenheter er sykehus, helseforetak (HF) og regionalt helseforetak (RHF) for begge indikatortypene. For reinnleggelse rapporteres det også per bostedskommune, fylke og Kommune-Stat-Rapporterings (KOSTRA)-gruppe. Beregningene tar hensyn til alder, kjønn, antall tidligere innleggelser og komorbiditet for å sikre at sammenligningen av rapporteringene blir så rettferdig som mulig.

Folkehelseinstituttet har beregnet følgende kvalitetsindikatorer:

30 dagers overlevelse, per sykehus, HF og RHF

Totaloverlevelse: pasienter innen diagnosegrupper som står for over 80 prosent av dødeligheten på norske sykehus

 • Førstegangs hjerteinfarkt
 • Hjerneslag
 • Hoftebrudd

30 dagers reinnleggelse av eldre, per sykehus, HF og RHF

Reinnleggelse totalt: elleve avgrensede diagnosegrupper

 • Astma/kols
 • Hjerneslag
 • Hjertesvikt
 • Lungebetennelse
 • Brudd
 • 30 dagers reinnleggelse totalt av eldre, per kommune, fylke, KOSTRA

I beregningene av indikatorer som benytter 3-års datasett, har det på grunn av mangler i innrapporterte data til NPR for året 2016 ikke vært mulig å identifisere de enkelte sykehus for følgende HF: Vestre Viken HF, Sørlandet sykehus HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Vestfold HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Finnmark HF.

Det må bemerkes at populasjonen i årets analyser er en litt annen populasjon enn de tidligere år, slik at tallene ikke er helt sammenlignbare fra tidligere rapportert. I beregningene fra 2016 og tidligere var datamaterialet fra NPR definert ut fra variabelen oppholdstype, mens datamaterialet brukt i beregningene fra 2017 er definert ut fra variabelen omsorgsnivå. Definisjonen av type opphold eller omsorgsnivå inkluderer flere typer opphold som dag eller døgn, enn tidligere oppholdstype. Blant annet ser vi en økning i overlevelse etter hjerneslag på omtrent 0,6 prosentpoeng, og omtrent 0,4 prosentpoeng for totaloverlevelse.

Overlevelse

30 dagers totaloverlevelse beregnes for pasienter, uansett alder, som har vært innlagt i løpet av 2017. For tilstandene førstegangs hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd brukes data for 2015-2017. Pasienter 18 år og eldre er inkludert for førstegangs hjerteinfarkt og hjerneslag, mens pasienter med hoftebrudd er inkludert hvis de er 65 år og eldre.

Reinnleggelse

30 dagers reinnleggelse beregnes for pasienter som er 67 år og eldre og som har vært innlagt for tilstander tilhørende elleve hoveddiagnosegrupper: astma/kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), hjertesvikt, lungebetennelse, hjerne-slag, brudd, dehydrering, forstoppelse, gastroenteritt, urinveisinfeksjon, mangelanemier og gikt. For reinnleggelse totalt ble det brukt data for 2017 for alle rapporteringsenheter unntatt for kommuner. For diagnosespesifikk reinnleggelse og for kommunene ble det benyttet data for 2015-2017.

Hele Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF