Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Pasientmedierte tiltak kan gi bedre klinisk praksis. Cochrane: Kort oppsummert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Pasientmedierte tiltak kan gi bedre klinisk praksis. Cochrane: Kort oppsummert

Forskningsomtale

Pasientmedierte tiltak kan gi bedre klinisk praksis. Cochrane: Kort oppsummert

Publisert

Pasientmedierte tiltak, som pasientinformasjon, pasientopplæring eller at pasienter informerer om egen helsetilstand, kan bidra til bedre klinisk praksis. Med klinisk praksis mener vi her at leger og annet helsepersonell gir pasienter behandling eller oppfølging i tråd med anbefalinger og kliniske retningslinjer. Det viser en Cochrane-oversikt.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Pasientmedierte tiltak, som pasientinformasjon, pasientopplæring eller at pasienter informerer om egen helsetilstand, kan bidra til bedre klinisk praksis. Med klinisk praksis mener vi her at leger og annet helsepersonell gir pasienter behandling eller oppfølging i tråd med anbefalinger og kliniske retningslinjer. Det viser en Cochrane-oversikt.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2018
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Fønhus MS, Dalsbø TK, Johansen M, Fretheim A, Skirbekk H, Flottorp S.
Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles forskning. I denne systematiske oversikten har vi samlet forskning om effekt av pasientmedierte tiltak for å forbedre klinisk praksis. Pasientmedierte tiltak ble sammenliknet med ingen tiltak eller vanlig oppfølging. Funn fra fire typer pasientmedierte tiltak er presentert under.

Resultatene viser at:

  • informasjon fra pasienter om egen helsetilstand trolig bedrer legers kliniske praksis (middels tillit til resultatet)
  • pasientinformasjon muligens bedrer legers kliniske praksis (liten tillit til resultatet)
  • pasientopplæring trolig bedrer legers kliniske praksis (middels tillit til resultatet)
  • samvalgsverktøy for pasienter muligens har liten eller ingen effekt på legers kliniske praksis (liten tillit til resultatet)
Tabell 1. Oversikt over resultatene

Resultater: hva skjer?

Vanlig oppfølging eller ingen tiltak  

Pasientmedierte tiltak

Tillit til resultatet1

Effekt av informasjon fra pasient om egen helsetilstand

 

Etterlevelse av anbefalt klinisk praksis

Informasjon fra pasienter bedrer trolig legers etterlevelse av anbefalt klinisk praksis

17 per 100

26 per 100

(23 til 100 per 100)*

Middels

⊕⊕⊕◯

Effekt av pasientinformasjon

 

Etterlevelse av anbefalt klinisk praksis

Pasientinformasjon bedrer muligens legers etterlevelse av anbefalt klinisk praksis

20 per 100

32 per 100

(24 til 42 per 100)*

Liten

⊕⊕◯◯

Effekt av pasientopplæring

 

Etterlevelse av anbefalt klinisk praksis

Pasientopplæring bedrer trolig legers etterlevelse av anbefalt klinisk praksis

35 per 100

46 per 100

(39 til 54 per 100)*

Middels

⊕⊕⊕◯

Effekt av samvalgsverktøy

 

Etterlevelse av anbefalt klinisk praksis

Det er muligens liten eller ingen forskjell i legers etterlevelse av anbefalt klinisk praksis der hvor pasienter får samvalgsverktøy sammenliknet med der de får vanlig oppfølging eller ingen tiltak

37 per 100

32 per 100

(24 til 43 per 100)*

Liten

⊕⊕◯◯

* Tallene i parentes viser feilmarginen (95 % konfidensintervall) - et mål på hvor usikkert resultatet er på grunn av tilfeldigheter. 1 Tilliten til resultatet angir hvor sannsynlig det er at forskningsresultatet ligger nær den sanne effekt. Jo større tillit, desto sikrere kan vi være på at resultatet ligger nær den sanne effekt.

Bakgrunn

Med denne systematiske Cochrane-oversikten har vi undersøkt hvilken effekt pasientmedierte tiltak har på klinisk praksis hos helsepersonell. Med anbefalt klinisk praksis mener vi at pasienter behandles og følges opp i henhold til kliniske retningslinjer og anbefalinger.

Pasientmedierte tiltak

Med pasientmedierte tiltak menes et hvilket som helst tiltak der formålet er å endre helsepersonells praksis gjennom samspill med pasienter eller informasjon gitt til eller av pasienter. Informasjon fra pasienter består i å innhente informasjon fra personer om egen helsetilstand, behov eller bekymringer. Et eksempel kan være at man fyller ut et skjema før en konsultasjon eller at pårørende jevnlig gir informasjon og tilbakemeldinger om personens helsetilstand og funksjon. Pasientinformasjoner her definert som informasjon gitt til personer om anbefalt behandling, eller påminnelser om å møte opp hos legen. Pasientopplæring dreier seg om at pasienter får undervisning eller opplæring som skal gi økt kunnskap om egen helsetilstand. Opplæringen skal blant annet bidra til økt mestring ved sykdom og/eller funksjonsnedsettelse og bedre helse og livskvalitet. Det er lovpålagt for norske sykehus å tilby pasient- og pårørendeopplæring. Samvalgsverktøy er en annen variant av pasientmedierte tiltak som dreier seg om å legge til rette for at pasienten kan ta informerte beslutninger om utredning, behandling og oppfølging i samråd med helsepersonell. Andre eksempler på pasientmedierte tiltak er tilbakemeldinger fra pasienter om klinisk praksis, pasientrepresentanter som deltar i komiteer og styrer, og bruk av pasienter som instruktører eller veiledere i opplæring av helsepersonell.

Hva er denne informasjonen basert på?

Vi gjorde systematiske søk i aktuelle forskningsdatabaser i mars 2018, og fant 25 studier med i alt 12 268 deltakere. Ti studier handlet om forebyggende behandling og oppfølging rettet mot den generelle befolkningen, eller for personer med økt risiko for sykdom, for eksempel masseundersøkelser («screening») for å oppdage kreft eller type 2-diabetes. Femten studier handlet om å identifisere, behandle eller å følge opp personer med tilstander som psykiske helseproblemer, astma, diabetes, kreft, høyt blodtrykk, hjerte- og kar sykdommer, dyspepsi, muskel-skjelettsmerter og øvre luftveisinfeksjonssymptomer. I de fleste studiene var deltakerne voksne pasienter, stort sett 50 år og eldre.

I alle studiene var helsepersonellet leger, men i fem studier var også sykepleiere og legeassistenter med. De fleste studiene var utført i USA, bortsett fra fem som var utført i Canada, New Zealand, Norge, Skottland og Nederland. Vi kategoriserte pasientmedierte tiltak som informasjon fra pasient om egen helse i seks studier. I 13 studier kategoriserte vi tiltaket som pasientinformasjon. Dette dreide seg i hovedsak om skriftlige eller elektroniske påminnere, brosjyrer eller liknende, formidlet til pasienter. I fem studier falt tiltaket inn under kategorien pasientopplæring. Disse varierte mye i innhold, fra video- eller elektronisk-basert opplæring, til personlig kommunikasjon eller veiledning, og sykepleierledet pasientopplæringskurs med flere møter. I én studie ble tiltaket kategorisert som samvalgsverktøy. De pasientmedierte tiltakene ble sammenliknet med ingen tiltak eller vanlig oppfølging. Vi fant ikke studier som undersøkte virkningene av å be pasienter gi tilbakemeldinger om klinisk praksis, å ha pasientrepresentanter i komiteer og styrer, eller av å bruke pasienter som instruktører eller veiledere i opplæring av helsepersonell.

  1. Fønhus MS, Dalsbø TK, Johansen M, Fretheim A, Skirbekk H, Flottorp SA. Patient‐mediated interventions to improve professional practice. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 9. Art. No.: CD012472. DOI: 10.1002/14651858.CD012472.pub2.