Hopp til innhold

Forskningskartlegging

Hjemmebasert sykehusbehandling som alternativ til behandling på sykehus. Systematisk litteratursøk med sortering

Vi ble bedt om å identifisere forskningen som finnes om hvilke områder eller pasienter hjemmebasert sykehusbehandling (hjemmesykehus) kan være best egnet for.

Forside hjemmesykehus.jpg

Vi ble bedt om å identifisere forskningen som finnes om hvilke områder eller pasienter hjemmebasert sykehusbehandling (hjemmesykehus) kan være best egnet for.


Hovedbudskap

Bestillerforum for de regionale helseforetakene (RHF) i system for Nye metoder (tidligere Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten), ba Folkehelseinstituttet i april 2017 å identifisere forskningen som finnes om hvilke områder eller pasienter hjemmebasert sykehusbehandling (hjemmesykehus) kan være best egnet for.

Metode

Vi søkte etter systematiske oversikter og metodevurderinger (heretter systematiske oversikter) om hjemmesykehus i medisinske databaser i september 2017. To forfattere gikk gjennom de identifiserte systematiske oversiktene uavhengig av hverandre, og vurderte relevansen opp mot inklusjonskriteriene basert på de systematiske oversiktenes  tittel og sammendrag. En tredje forfatter kvalitetsvurderte deretter utvelgelsen.

Resultater

Søket identifiserte totalt 1858 systematiske oversikter og 49 ble inkludert som mulig relevante. I 33 av de 49 inkluderte oversiktene ble hjemmebasert sykehusbehandling for spesifikke diagnosegrupper omtalt. Antall systematiske oversikter som beskrev én diagnosegruppe fordelte seg slik: Kronisk obstruktiv lungesykdom (7 oversikter), nyresykdom (5), kreft (4), fødelsrelatert diagnose (3), akutt eller kronisk sykdom (3), mental helse (2), palliativ behandling/behandling ved livets  slutt (2), cystisk fibrose (1), diabetes (1), dyp venetrombose (1), HIV/AIDS (1), hjertefeil (1), osteoartritt (1), og slag (1). De resterende 16 systematiske oversiktene omtalte hjemmebasert sykehusbehandling mer generelt, eller inkluderte flere diagnosegrupper.

Nedlastbar som PDF.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2018
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Harboe I, Ponton IG, Juvet LK, Larun L.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-901-6