Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Psykososial behandling med eller uten bruk av antipsykotika for pasienter med aktiv psykose»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Psykososial behandling med eller uten bruk av antipsykotika for pasienter med aktiv psykose

Systematisk oversikt

Psykososial behandling med eller uten bruk av antipsykotika for pasienter med aktiv psykose, en systematisk oversikt

Publisert

Vi skulle identifisere og oppsummere studier om psykososial behandling uten bruk av antipsykotika sammenlignet med psykososial behand­ling der pasienter med aktiv psykose samtidig får antipsykotika.­

Psykososial beh antipsykotika Forside.jpg

Vi skulle identifisere og oppsummere studier om psykososial behandling uten bruk av antipsykotika sammenlignet med psykososial behand­ling der pasienter med aktiv psykose samtidig får antipsykotika.­


Nedlastbar.

Hopp til innhold

Om publikasjonen

  • Utgitt: 08.2017
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Holte HH, Austvoll-Dahlgren A, Straumann GH.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-869-9
Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

I brev til de regionale helseforetakene datert 26.11.2015 presiserer Helse- og omsorgs­de­parte­mentet at alle pasienter i psykisk helsevern skal kunne velge behandlingstiltak uten medikamenter, når det er forsvarlig. Tilbud om behandling uten antipsykotika har vært et uttrykt behov fra pasienter med psykose­lidelser, men fordelen og ulempene med medikamentfri behandling for pasienter i aktiv psykose er ukjent. 

Formålet med prosjektet er å identifisere og oppsummere eventuelle studier om psykososial behandling uten bruk av antipsykotika sammenlignet med psykososial behand­ling der pasienter med aktiv psykose samtidig får anti­psykotika.

To opp­drag ble mottatt samtidig, og siden begge gjaldt effekten av et tiltak med og uten anti­psy­ko­tika og for samme pasientgruppe, ble litteratur­sø­ket gjennomført samtidig for begge prosjekter. Vi søkte etter referanser i fem elektroniske data­baser og identifiserte nesten 20 000 referanser for effekten av psykososial behandling eller fysisk aktivitet for pasienter med psykose. Etter gjen­nomgang av referanser og antatt rele­vante full­tekst artikler, fant vi ingen studier som hadde evaluert effekt av psyko­sosial behandling uten bruk av anti­psyko­tika sammenlignet med psyko­sosial behand­ling der pasienter med aktiv psy­kose samtidig får anti­psykotika.

Effektene av antipsykotikafri behandling for personer med aktiv psykose er derfor usikker.

Sammendrag

Innledning

I brev til de regionale helseforetakene datert 26.11.2015 presiserte Helse- og omsorgs­de­parte­mentet at alle pasienter i psykisk helsevern skal kunne velge behandlingstiltak uten medikamenter når det er forsvarlig. Tilbud om behandling uten antipsykotika har vært et uttrykt behov fra pasienter med psykose­lidelser, men fordelen og ulempene med medikamentfri behandling for pasienter i aktiv psykose er ukjent. 

Formålet med prosjektet var å identifisere og oppsummere eventuelle studier om psykososial behandling uten bruk av antipsykotika sammenlignet med psykososial behand­ling der pasienter med aktiv psykose samtidig får anti­psykotika. Folkehelseinstituttet gjennomførte et systematisk litteratursøk med sortering i 2016. Vi fant mange systematiske oversikter om ikke-medikamentelle tiltak i psykisk helsevern, men tiltakene var gitt i tillegg til, og ikke i stedet for, medikamenter.

Metode

Oppdraget fra Helsedirektoratet ble oversendt samtidig med et parallelt oppdrag om effekten av fysisk aktivitet med og uten antipsykotika for samme pasientgruppe. Vi gjennomførte litteratursøket for begge prosjekter samtidig. Vi søkte etter referanser i fem elektroniske data­baser og identifiserte nesten 20 000 referanser for effekten av psykososial behandling eller fysisk aktivitet for pasienter med psykose.

Populasjon: Voksne personer, 18 år eller eldre, med aktiv psykose med bakgrunn i psykisk lidelse (ICD-10 F20-29) og som ikke er behandlet med antipsykotika ved starten av psykoseepisoden. Med aktiv psykose menes tilstedeværelse av positive psykosesymptomer som vrangforestillinger (f. eks. paranoide) og syn- eller hørsel hallusinasjoner etc.

Intervensjon: Psykososiale tiltak uten samtidig bruk av antipsykotika

Sammenligning: Samme psykososiale tiltak med samtidig bruk av antipsykotika  

Utfall: Symptomlette, funksjonsendring, dødelighet, bivirkninger, livskvalitet, hjerneforandring, reinnleggelse, deltakelse i jobb eller utdanning slik det er beskrevet i de eventuelle studiene

Studiedesign: Randomiserte kontrollerte studier, kvasi-randomiserte studier, kon­trol­lerte før og etter studier, prospektive kontrollerte kohortstudier

To forfattere gikk uavhengig av hverandre gjennom alle referanser identifisert i søket. Én forfatter leste alle referanser, mens medforfatterne delte referansene seg imellom. Utvalgte referanser ble deretter bestilt i full­tekst og vurdert av de samme to personene som vurderte titler og sammendrag uavhengig av hverandre i henhold til in­klu­sjons­­krite­riene i begge prosjektene.

Resultat

Etter gjen­nomgang av referanser og antatt relevante full­tekstartikler, fant vi ingen studier som hadde evaluert effekt av psyko­sosial behandling uten bruk av anti­psyko­tika sammenlignet med psyko­sosial behand­ling der pasienter med aktiv psy­kose samtidig fikk anti­psykotika.

Effektene av antipsykotikafri behandling for personer med aktiv psykose er derfor usikker.

Diskusjon

Det er alltid en mulighet for at vi kan ha gått glipp av relevante studier, men vi anser den risikoen for å være liten. Vi har utført et grundig litteratursøk og lest et stort antall referanser. Temaene i referansene vi har identifiser med søket har omfattet psykoser, psykososiale behandlinger og bruk av antipsykotika, men ikke alle tre samtidig. Vi har sjekket referansene til noen relevante systematiske oversikter, men heller ikke da identifiserte vi studier vi kunne inkludere.

Det store omfanget av referanser, og at det er et stort antall diskusjonsartikler blant disse, viser at spørsmålet om behandling med og uten antipsykotiske medikamenter er viktige og relevant, og opptar mange.

Helse- og Omsorgsdepartementet har gått inn for at alle pasienter skal ha medisinfrie tilbud. Ved utprøving av slike tiltak bør det planlegges robuste evalueringer hvor man tar i bruk kontrollerte forsøk. Dette er viktig for å få kunnskap om fordeler og ulemper ved slik behandling. Evalueringene må publiseres, slik at de blir tilgjengelig for fagmiljøene og andre interessenter.

Konklusjon

Vi fant ingen studier som evaluerte effekt av psykososial behandling uten bruk av antipsykotika sammenlignet med psykososial behand­ling der pasienter med aktiv psykose samtidig får anti­psykotika. Vi kan derfor ikke trekke noen konklusjon om effekten av et slikt tiltak.