Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Effekt av nedtrapping av metadon eller buprenorfin for personer med opioidavhengighet i legemiddelassistert rehabilitering»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Effekt av nedtrapping av metadon eller buprenorfin for personer med opioidavhengighet i legemiddelassistert rehabilitering

Systematisk oversikt

Effekt av nedtrapping av metadon eller buprenorfin for personer med opioidavhengighet i legemiddelassistert rehabilitering: systematisk oversikt

Publisert Oppdatert

Helsedirektoratet bestilte en systematisk oversikt om effekten av nedtrapping (tapering) av metadon eller buprenorfin sammenlignet med LAR uten nedtrapping for pasienter med opioidavhengighet.

Forside_nedtrapping.jpg

Helsedirektoratet bestilte en systematisk oversikt om effekten av nedtrapping (tapering) av metadon eller buprenorfin sammenlignet med LAR uten nedtrapping for pasienter med opioidavhengighet.


Nedlastbar

Hopp til innhold

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2017
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Dalsbø TK, Steiro A, Strømme H, Reinar LM.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-810-1
Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

I Norge tilbys legemiddelassistert rehabilitering (LAR) for personer med opioidavhengighet. For de fleste som bruker metadon eller buprenorfin i LAR vil det være snakk om livsvarig bruk. Vi har oppsummert forskningen om effekten av å trappe ned på dosering av metadon eller buprenorfin sammenliknet med fortsatt LAR.

Vi fant bare én randomisert kontrollert studie fra USA som var publisert i 2015. Studien inkluderte 223 personer som sonet en forholdsvis kort fengselsstraff. Studien hadde ikke målt bivirkninger, brukertilfredshet eller deltakelse i arbeidsliv.

Studien hadde for få personer med til at vi kan si noe sikkert om effekten. Vi er usikre på om nedtrapping sammenliknet med fortsatt legemiddelassistert rehabilitering påvirker bruk av rusbehandling og illegale rusmidler, alvorlige hendelser som overdose og sykehusopphold, kriminalitet og dødelighet.

Sammendrag

Innledning

I forbindelse med oppdatering av retningslinjen om legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har Helsedirektoratet bestilt en systematisk oversikt om effekten av nedtrapping (tapering) av metadon eller buprenorfin sammenlignet med LAR uten nedtrapping for pasienter med opioidavhengighet.

I Norge tilbys legemiddelassistert rehabilitering (LAR) for personer med opioidavhengighet. For de fleste som bruker metadon eller buprenorfin i LAR vil det være snakk om livsvarig bruk. Dagens retningslinje er forbeholden når det gjelder å anbefale nedtrapping av metadon eller buprenorfin for opioidavhengige som er i legemiddelassistert rehabilitering.

Vi utarbeidet en systematisk oversikt for å besvare følgende spørsmål: For personer med opioidavhengighet, hva er effekten av nedtrapping i doseringen av metadon eller buprenorfin sammenlignet med LAR, uten nedtrapping, på utfallene avslutning av vedlikeholdsbehandling, bivirkninger, bruk av illegale rusmidler, sykdom, dødelighet, kriminalitet og tilfredshet med behandlingen?

Metode

Vi søkte i oktober 2016 etter studier i ni databaser. Inklusjonskriteriene var:

Tabell 1. Inklusjonskriteriene.

Populasjon:

Personer med opioidavhengighet (illegale rusmidler som heroin, morfin) i legemiddelassistert rehabilitering som behandles med substitusjonslegemidler som for eksempel metadon eller buprenorfin

Tiltak:

Nedtrapping av metadon eller buprenorfin

Sammenligning:

Ingen nedtrapping, legemiddelassistert rehabilitering med metadon eller buprenorfin

Utfall:

 

 

 

 

Avslutning av vedlikeholdsbehandling, bivirkninger, bruk av illegale rusmidler, sykdom, dødelighet, kriminalitet, tilfredshet med behandlingen og deltakelse i arbeidslivet.

 

 

Vi søkte etter studier med følgende design: Systematiske oversikter med moderat eller høy metodologisk kvalitet publisert etter 2005, randomiserte kontrollerte studier, kvasirandomiserte kontrollerte studier,  prospektive kontrollerte kohortstudier, kontrollerte før-og etter studier, eller avbrutte tidsserier.

Vi utarbeidet den systematiske oversikten i henhold til Kunnskapssenterets metodebok «Slik oppsummerer vi forskning». To personer gikk, uavhengig av hverandre, gjennom titler og sammendrag. Basert på dette ble artikler innhentet i fulltekst og vurdert opp mot inklusjonskriteriene som er beskrevet over. En person hentet ut data fra den inkluderte studien og dataekstraksjonen ble sjekket av en annen person. Vi vurderte risiko for systematiske feil i studien, og brukte Grading of Recommendations Assessement, Development and Evaluation (GRADE) for å vurdere tilliten til dokumentasjonen.

Resultat

Vi identifiserte 397 publikasjoner. Av disse ble 28 studier vurdert i fulltekst og én studie ble inkludert.

Studien, som var fra USA, hadde inkludert 223 personer som skulle sone en kort fengselsstraff på inntil seks måneder. Deltakerne var hovedsakelig hvite menn med flere års heroinavhengighet og de hadde vært mange år i legemiddelassistert rehabilitering.

Etter å ha samtykket i studien ble deltakerne tilfeldig plassert i en gruppe som fikk behandling med metadon og en annen gruppe som ufrivillig ble trappet gradvis ned med tre til fem milligram metadon daglig.

Av de som fikk ufrivillig nedtrapping av metadon var det færre personer som oppsøkte metadonassistert behandling innen én måned etter løslatelse med relativ risiko på 0,73 (95 % konfidensintervall 0,64 til 0,82), men flere opplevde alvorlige hendelser som innleggelse i sykehus, legevakt eller overdose) med relativ risiko på 2,14 (konfidensintervall fra 1,14 til 4,00). Det var ikke en forskjell mellom de to gruppene når det gjaldt antall personer som sluttet med metadon med et konfidensintervall fra 0,73 til 4,13, bruk av illegale rusmidler, konfidensintervall fra 0,99 til 1,43 og for kriminalitet, målt som ny soning, konfidensintervall fra 0,36 til 1,95. Når det gjaldt dødelighet var det i absolutte tall én som døde i metadonassistert behandling, mens ingen døde av de som ble nedtrappet. Dermed er data for dødelighet usikre med relativ risiko på 0,35 og et svært bredt konfidensintervall fra 0,01 til 8,46. Vi har svært lav tillit til dokumentasjonsgrunnlaget. Studien målte ikke bivirkninger, brukertilfredshet eller deltakelse i arbeidslivet.

Diskusjon

Vi kan ikke konkludere basert på funnene fra bare én svært liten studie. Vi vurderte mange artikler som ikke ble inkludert. De ble ekskludert fordi det ikke forelå noen sammenlikning av nedtrapping fra metadon/buprenorfin for personer som var tidligere heroinavhengige og som var i et LAR-program – og personer som fortsatte med LAR. Det var dette spørsmålet vi var bedt om å vurdere.

Studien vi fant vurderte effekten av rask, gradvis nedtrapping av metadon for personer som skulle sone en fengselsdom. De ble tilfeldig fordelt til gradvis nedtrapping av metadon eller å fortsette med metadonbehandling. Det betyr at vi ikke kan si noe med sikkerhet om funnet kan være overførbart til personer med eget ønske og sterk motivasjon for nedtrapping.

Konklusjon

Vi har funnet én randomisert kontrollert studie med 223 deltakere. Vi er usikre på om nedtrapping er mer eller mindre effektivt enn vanlig legemiddelassistert behandling med metadon på utfallene sluttet med metadon, bruk av illegale rusmidler, kriminalitet, alvorlige hendelser som overdose, legevakt eller sykehusopphold og dødelighet. Vi har ikke data for å kunne si om nedtrapping er mer eller mindre effektivt enn vanlig legemiddelassistert behandling med metadon på utfallene bivirkninger, tilfredshet med behandlingen og deltakelse i arbeidslivet.