Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kvalitetsindikatoren 30 dagers reinnleggelse etter sykehusopphold. Resultater for sykehus og kommuner 2015»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kvalitetsindikatoren 30 dagers reinnleggelse etter sykehusopphold. Resultater for sykehus og kommuner 2015

Rapport

Kvalitetsindikatoren 30 dagers reinnleggelse etter sykehusopphold. Resultater for sykehus og kommuner 2015

Publisert

Forekomsten av reinnleggelser varierte betydelig, både mellom kommuner og mellom sykehus.

Forekomsten av reinnleggelser varierte betydelig, både mellom kommuner og mellom sykehus.


Forfattere

Om rapporten

  • Utgitt: 2016
  • Forfattere: Hansen TM, Kristoffersen DT, Tomic O, Helgeland J.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-766-1

Hovedbudskap

I 2015 ble 15,5 prosent av pasienter med tilsammen 72 833 primæropphold i sykehus reinnlagt innen 30 dager etter utskrivelsen. Over tid viser analysen en økning i sannsynlighet for reinnleggelse av eldre totalt sett og ved brudd og hjerneslag i perioden 2011 til 2015. Til tross for økning i den siste femårs perioden er det allikevel en signifikant nedgang i sannsynlighet for reinnleggelse totalt sett og for pasienter med lungebetennelse siste år.

Forekomsten av reinnleggelser mellom rapporteringsenheter varierte betydelig. Sannsynligheten for å bli reinnlagt varierte fra 8,8 til 21,6 prosent i kommunene. Seks kommuner ble identifisert med signifikant lavere sannsynlighet for reinnleggelse, mens 35 kommuner hadde signifikant høyere sannsynlighet for reinnleggelse. Tilsvarende sannsynlighet for reinnleggelse totalt på sykehusnivå varierte mellom 11,1 til 18,8 prosent. I alt ble tre sykehus identifisert med lavere sannsynlighet for reinnleggelse og syv sykehus med høyere. Helse Nord hadde signifikant lavere sannsynlighet for reinnleggelse totalt og for tre av fem diagnosegrupper. Helse Vest og Helse Midt-Norge hadde signifikant høyere sannsynlighet for reinnleggelse totalt sett, og for to ulike diagnosegrupper hver. Reinnleggelsesraten er signifikant høyere i Helse Vest for hjertesvikt og slag pasienter, og signifikant høyere i Helse Midt-Norge for astma/kols og hjertesvikt.

Sannsynlighet for reinnleggelse var i stor grad avhengig av hvilken diagnosegruppe som pasienten tilhørte. Fem av de elleve avgrensede diagnosegruppene som inngår i indikatoren for sannsynlighet for reinnleggelse totalt blir beregnet som egne indikatorer. Av disse var det lavest sannsynlighet for reinnleggelse for pasienter som ble lagt inn med brudd, med en referanseverdi på sykehusnivå på ti prosent. Dette var også den største pasientgruppen som inngikk i analysen for reinnleggelse totalt. Pasienter innlagt med astma/kols hadde 27,5 prosent sannsynlighet for reinnleggelse. Dette var den pasientgruppen i vår analyse der reinnleggelser forekom hyppigst. Indikatoren for astma/kols hadde flest signifikante avvik på sykehusnivå. Fire sykehus hadde signifikant lavere sannsynlighet for reinnleggelse av eldre pasienter med astma/kols, mens elleve sykehus hadde signifikant høyere. Tilsvarende ble seks sykehus identifisert med signifikant lavere sannsynlighet for reinnleggelse av pasienter innlagt med hjertesvikt, og syv sykehus med høyere sannsynlighet.

 

Sammendrag

Bakgrunn

Folkehelseinstituttet beregner kvalitetsindikatoren Risikojustert sannsynlighet for re-innleggelse innen 30 dager etter utskrivning fra sykehus for eldre (≥ 67 år) pasienter. Indikatoren inngår i det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet som forvaltes av Helsedirektoratet. Indikatorene for reinnleggelse har blitt beregnet som nasjonal kvalitetsindikator i fem år.

Definisjon av reinnleggelse

En reinnleggelse defineres som en akutt innleggelse, uavhengig av innleggelsesårsak (med visse unntak) og innleggelsessykehus, og som inntreffer mellom åtte timer og 30 dager etter utskrivning fra en tidligere sykehusopphold (primærinnleggelse). Hoveddiagnosen ved utskrivning fra det primære innleggelsesforløpet avgjør hvilken diagnose-gruppe pasientene plasseres i. Pasienter som blir reinnlagt med kreft blir ekskludert.

Pasientgrupper

Indikatoren beregnes for pasienter som er 67 år og eldre og som ble innlagt på sykehus med hoveddiagnose for en av elleve avgrensede diagnosegrupper: astma/kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), hjertesvikt, lungebetennelse, hjerneslag, brudd, dehydrering, forstoppelse, gastroenteritt, urinveisinfeksjon, mangelanemier og gikt. I dette notatet presenteres resultater for følgende indikatorer:

  • Reinnleggelse av eldre pasienter som har hatt en sykehusinnleggelse for en av de elleve diagnosegruppene
  • Reinnleggelse av eldre pasienter som har hatt en sykehusinnleggelse for astma/kols
  • Reinnleggelse av eldre pasienter som har hatt en sykehusinnleggelse for hjertesvikt
  • Reinnleggelse av eldre pasienter som har hatt en sykehusinnleggelse for lungebetennelse
  • Reinnleggelse av eldre pasienter som har hatt en sykehusinnleggelse for hjerneslag
  • Reinnleggelse av eldre pasienter som har hatt en sykehusinnleggelse for brudd

Datakilder

Det er benyttet pasientadministrative data utlevert fra Norsk pasientregister (NPR) og opplysninger fra Det sentrale folkeregisteret (Folkeregisteret) for å få informasjon om pasientenes bostedskommune og eventuelle dødsdato. Både pasientadministrative data og opplysninger fra Folkeregisteret er utlevert fra NPR.

Rapporteringsnivå

Reinnleggelse av eldre pasienter innen 30 dager presenteres samlet for alle elleve diagnosegrupper for kommuner, fylker, Kommune-Stat-Rapportering (KOSTRA)-grupper, og på sykehus-, HF- og RHF-nivå. Resultatene for de fem diagnosespesifikke gruppene presenteres bare for sykehus, HF og RHF. Disse enkelte enhetene benevnes videre som rapporteringsenheter.

Den geografiske inndelingen er basert på pasientens bostedskommune. For analyser på kommunenivå og for diagnosespesifikk reinnleggelse på sykehusnivå er det nødvendig å bruke treårsdatasett (data fra 2013–2015) for å få tilstrekkelig antall observasjoner i flest mulig kommuner og diagnosegrupper per sykehus. For de andre rapporteringsenhetsnivåene er det brukt data fra 2015. Det er ikke beregnet sannsynlighet for reinnleggelse for sykehus og kommuner med færre enn 20 innleggelser siste år i treårsperioden eller færre enn 60 i løpet av hele treårsperioden. Resultatet for hver rapporteringsenhet testes for statistisk signifikant avvik fra referanseverdien, et representativt gjennomsnitt for hver av de respektive rapporteringsenhetene.

Kvalitetsindikatoren

Indikatoren er den risikojusterte sannsynligheten (oppgitt i prosent) for reinnleggelse i sykehus, beregnet for hver rapporteringsenhet.

Resultater

Over 72 000 primærinnleggelser i sykehus ble inkludert i beregningene for 2015. I overkant av 11 000 av disse ble fulgt av en reinnleggelse, noe som tilsvarer 15,5 prosent. Over tid viser analysen en økning i sannsynlighet for reinnleggelse av eldre totalt sett og ved brudd og hjerneslag i perioden 2011 til 2015. Til tross for økning i den siste femårs perioden er det allikevel en signifikant nedgang i sannsynlighet for reinnleggelse totalt sett og for pasienter med lungebetennelse siste år.

Forekomsten av reinnleggelser mellom rapporteringsenheter varierte betydelig. Sannsynlighet for reinnleggelse varierte fra 8,8 til 21,6 prosent i kommunene, der seks ble identifisert med signifikant lavere sannsynlighet for reinnleggelse og 35 med signifikant høyere. Tilsvarende sannsynlighet for reinnleggelse totalt på sykehusnivå varierte mellom 11,1 og 18,8 prosent. I alt ble tre sykehus identifisert med signifikant lavere sannsynlighet for reinnleggelse, mens syv sykehus hadde signifikant høyere sannsynlighet for reinnleggelse. Helse Nord hadde signifikant lavere sannsynlighet for reinnleggelse totalt og for tre av fem diagnosegrupper. Helse Vest og Helse Midt-Norge hadde signifikant høyere sannsynlighet for reinnleggelse totalt sett, og for to ulike diagnosegrupper hver. Reinnleggelsesraten er signifikant høyere i Helse Vest for hjertesvikt og slag pasienter, og signifikant høyere i Helse Midt-Norge for astma/kols og hjertesvikt.

Sannsynlighet for reinnleggelse avhenger i stor grad av hvilken diagnosegruppe pasienten tilhører. Fem av de elleve avgrensede diagnosegruppene som inngår i indikatoren for sannsynlighet for reinnleggelse totalt blir beregnet som egne indikatorer. Av disse var det lavest sannsynlighet for reinnleggelse for pasienter som ble lagt inn med brudd, der referanseverdien på sykehusnivå var på ti prosent. Pasienter som ble innlagt med astma/kols hadde 27,5 prosent sannsynlighet for reinnleggelse, og var den pasient-gruppen i analysen der reinnleggelse forekom hyppigst. Indikatoren for astma/kols hadde flest signifikante avvik på sykehusnivå. Fire sykehus hadde signifikant lavere sannsynlighet for reinnleggelse av eldre pasienter med astma/kols, mens elleve sykehus hadde signifikant høyere sannsynlighet for reinnleggelse av den samme pasientgruppen.

Diskusjon

Reinnleggelser forekommer hyppig i norske sykehus. Resultatene viser at det er stor variasjon mellom kommuner og mellom sykehus. Reinnleggelser kan være en belastning for både pasienten, pårørende og helsetjenesten. Indikatoren er ikke nødvendigvis et entydig mål på kvaliteten av sykehusbehandlingen, den kan påvirkes av mange faktorer både på og utenfor sykehuset. En rekke forhold, som for eksempel betydning av geografi og organisatoriske forhold i den enkelte kommune og sykehus, bør undersøkes nærmere for norske forhold for bedre å kunne belyse forekomsten av reinnleggelse og for å avklare hvilke grupper som er mest utsatt. Lengde på sykehusopphold ved primærinnleggelsen og generell tilbøyelighet til innleggelse per kommune er noe som kan undersøkes videre i det foreliggende datamaterialet. Ved å beregne 30 dagers reinnleggelse kan man over tid følge med på hvor mange pasienter som blir reinnlagt i det enkelte sykehus og kommune. Slike beregninger kan brukes som grunnlag for kvalitetsforbedringsarbeid og styring. Stor variasjon i sannsynlighet for reinnleggelse mellom de enkelte sykehus og kommuner bør følges opp videre.