Hopp til innhold

Systematisk oversikt

Helseskadelige effekter ved bruk av tannkomposittmaterialer. Systematisk oversikt

Funnene i denne rapporten baserer seg på resultater fra to randomiserte studier (ni publikasjoner) som sammenlignet effekt av komposittmaterialer med amalgam hos barn.

Helseskadelige eff ekter ved bruk av tannkomposittmaterialer.JPG

Funnene i denne rapporten baserer seg på resultater fra to randomiserte studier (ni publikasjoner) som sammenlignet effekt av komposittmaterialer med amalgam hos barn.


Sammendrag

Tannråte, dental karies, er en av de vanligst forekommende sykdomstilstandene i verden, både blant barn og voksne. Tannfargede plastmaterialer (kompositt) er nå det vanligste tannfyllingsmaterialet. Eksponeringstiden i munnen er lang. Det er derfor viktig å benytte trygge og holdbare materialer.

I denne systematiske oversikten har vi oppsummert forskning om helseeffekter for pasienter og behandlere ved bruk av forskjellige typer dentale komposittmaterialer og amalgam. Over 3400 referanser er vurdert, men de fleste tilfredsstilte ikke inklusjonskriteriene. Vi identifiserte mange observasjonsstudier, med en median oppfølgingstid på tre år, som sammenliknet komposittmaterialer eller komposittmaterialer med amalgam, men som ikke rapporterte helseeffekter utover smerte (sensitivitet) og ising. 

Funnene i denne rapporten baserer seg på resultater fra to randomiserte studier (ni publikasjoner), som sammenlignet effekt av komposittmaterialer med amalgam hos barn. Vel 1000 barn var inkludert i studiene og barna ble fulgt i fem til sju år. De inkluderte studiene hadde surrogatmål for mulige helseeffekter. Amalgam brukes ikke lenger som tannfyllingsmateriale i Norge.

Hovedfunn

  • Vi fant få direkte helserelaterte utfall for sammenligningen av dentale komposittmaterialer og amalgam.
  • Det var noe høyere kvikksølvnivå i urin i amalgamgruppen både etter fem år, og etter syv år.
  • Det var ingen eller liten forskjell mellom amalgam- og komposittgruppene på nyrefunksjon, nevrologisk funksjon, nevropsykologisk funksjon, psykososial funksjon eller fysisk utvikling.

Det spiller trolig liten rolle om barn får amalgamfyllinger eller komposittfyllinger, når det gjelder en rekke utfallsmål relatert til helse. Dette er basert på målinger av markører for helse, ikke reelle helseutfall. Ingen studier rapporterte helserelaterte utfall hos behandlere.

Dokumentasjonsgrunnlaget er av moderat til lav kvalitet.

Nedlastbar.

Om publikasjonen

  • Utgitt: November 2016
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Steiro A, Strøm V, Hafstad E, Reinar LM.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-786-9