Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Effekten av samtidig forskrivning av benzodiazepiner for personer i legemiddelassistert rehabilitering»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Effekten av samtidig forskrivning av benzodiazepiner for personer i legemiddelassistert rehabilitering

Systematisk oversikt

Effekten av samtidig forskrivning av benzodiazepiner for personer i legemiddelassistert rehabilitering

Publisert Oppdatert

Målet med denne systematiske oversikten er å oppsummere effekten av å forskrive benzodiazepiner til pasienter som mottar legemiddelassistert rehabilitering.

Forside_Benzodiazepines.jpg

Målet med denne systematiske oversikten er å oppsummere effekten av å forskrive benzodiazepiner til pasienter som mottar legemiddelassistert rehabilitering.


Nedlastbar. På engelsk. Norsk hovedfunn og sammendrag.

Hopp til innhold

Om publikasjonen

  • Utgitt: Desember 2016
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Ding K.Y, Mosdøl A, Hov L, Straumann G.H, Vist G.E.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-798-2
Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

I legemiddelassistert rehabilitering får personer med opioidavhengighet langtidsvirkende opiater som kan tas peroralt for at de skal få redusert trang til å ta illegale opioider. Personer med opioidavhengighet har ofte et høyt nivå av angst og søvnforstyrrelser. En del pasienter i legemiddelassistert rehabilitering bruker legemidler med benzodiazepiner for å lette disse plagene, både forskrevet fra lege og fra det ulovlig markedet. Slik bruk, og misbruk, av benzodiazepiner regnes som et problem.

Målet med denne systematiske oversikten er å oppsummere effekten av å forskrive benzodiazepiner til pasienter som mottar legemiddelassistert rehabilitering.

Etter å ha gjennomført et systematisk litteratursøk fant vi ingen relevante studier som kan belyse dette spørsmålet.

Eksperimentelle studier med kontrollert bruk av benzodiazepiner er nødvendig for å klargjøre effekter og konsekvenser av å forskrive benzodiazepiner til personer i legemiddelassistert rehabilitering.

 

Sammendrag

Innledning 

I legemiddelassistert rehabilitering får personer med opioidavhengighet langtidsvirkendeopioider som substitusjon for heroin og andre opioider oftest brukt illegalt. Personer med opioidavhengighet har ofte et høyt nivå av angst og søvnforstyrrelser og pasienter i legemiddelassistert rehabilitering får ofte forskrevet benzodiazepiner for disse lidelsene. Benzodiazepiner kan også misbrukes og er lett tilgjengelig på det illegale markedet. Flere studier viser at bruk av benzodiazepiner mens man får legemiddelassistert behandling er assosiert med mer bruk av rusmidler, angst, psykiske helseplager og økt risiko for personskade. Disse funnene stammer imidlertid fra observasjonsstudier og skiller ikke mellom benzodiazepiner som er forskrevet av lege eller skaffet illegalt.

Formål

Målet med denne systematiske oversikten er å oppsummere effekten av å forskrive benzodiazepiner for pasienter som mottar legemiddelassistert rehabilitering (metadon, buprenorfin eller buprenorfin kombinert med nalokson).

Metode

Vi søkte først etter systematiske oversikter som kunne besvare problemstillingen vår i følgende databaser: Epistemonikos, Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA), MEDLINE (Ovid), PubMed [sb] og Embase (Ovid). Vi fant ingen relevante systematiske oversikter. Deretter søkte vi etter primærstudier for å få oversikt over tilgjengelig kunnskap.

Randomiserte kontrollerte studier og ikke-randomiserte kontrollerte studier, kontrollerte før-og-etter studier og avbrutte tidsserier ble inkludert som relevante studiedesign. Målgruppen var personer 18 år eller eldre som fikk substitusjonsbehandling for opioidavhengighet med metadon, buprenorfin eller buprenorfin kombinert med nalokson. Relevant intervensjon var forskrivning av benzodiazepiner sammenlignet med ingen forskriving av benzodiazepiner. Relevante utfall er gjennomført behandling, pasienttilfredsstillelse, bruk av opioider (selvrapportert eller biologiske tester), annen rusmiddelbruk (selvrapportering eller biologisk test), grad av angst og depresjon, søvnforstyrrelser, dødelighet, bivirkninger (overdose, skade- og bruk av sykehusets akuttmottak) og straffbare forhold.

Vi gjennomførte et systematisk litteratursøk uten begrensninger i tid eller språk i Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE (Ovid), PubMed [sb], Embase (Ovid), CINAHL (EBSCO) og PsycINFO. Tre forfattere vurderte referansene basert på tittel og abstrakt, i par uavhengig av hverandre (KYD leste alle, AM og LH halvparten hver). Potensielt relevante referanser ble lest i fulltekst (KYD leste alle, AM og LH halvparten hver). Vi hadde planlagt å vurdere risikoen for systematiske skjevheter, syntetisere data hvis mulig og bruke GRADE (Grading of Recommendation Assessment, Development and evaluation) metoden for å vurdere vår tillit til effektestimatene.

Resultat

Det systematiske litteratursøket etter systematiske oversikter identifiserte 998 titler og abstrakter. Ingen systematiske oversikter var relevant for temaet etter screening.

Vårt søk etter primærstudier identifiserte 3696 referanser, og vi leste åtte av dem i fulltekst. Ingen av referansene møtte våre inklusjonskriterier.

Diskusjon

Vi fant ingen relevante kliniske studier eller kontrollerte studier som undersøkte problemstillingen i denne oversikten.

Eksperimentelle studier med kontrollert bruk av benzodiazepiner er nødvendig for å skille effekter og konsekvenser av å foreskrive benzodiazepiner til personer som mottar legemiddelassistert rehabilitering fra det som er knyttet til illegal bruk og kontrollere for den underliggende symptomprofilen. Det vil være relevant å inkludere utfallsmålene: narkotika oppbevaring og misbruk, pasient tilfredshet, mental helse, søvnforstyrrelser, bivirkninger og kriminell atferd.

Konklusjon

Vi fant ingen kontrollerte studier om mulige effekter og konsekvenser av samtidig forskrivning av benzodiazepiner til pasienter i legemiddelassistert rehabilitering.