Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Lokale akutte døgntilbud sammenlignet med innleggelse i sykehus»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Lokale akutte døgntilbud sammenlignet med innleggelse i sykehus

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Systematisk oversikt

Lokale akutte døgntilbud sammenlignet med innleggelse i sykehus

Publisert

I denne systematiske oversikten har vi oppsummert resultater fra studier som sammenlignet effekter av å legge inn pasienter i en lokal akutt døgnenhet med innleggelse av samme type pasienter i sykehus. Vi har også sett på om innleggelse i lokal akutt døgnenhet førte til færre sykehusinnleggelser. Et sekundært mål var å oppsummere resultater fra studier som sammenlignet større og mindre enheter av lokalt akutt døgntilbud.

I denne systematiske oversikten har vi oppsummert resultater fra studier som sammenlignet effekter av å legge inn pasienter i en lokal akutt døgnenhet med innleggelse av samme type pasienter i sykehus. Vi har også sett på om innleggelse i lokal akutt døgnenhet førte til færre sykehusinnleggelser. Et sekundært mål var å oppsummere resultater fra studier som sammenlignet større og mindre enheter av lokalt akutt døgntilbud.


Hovedbudskap

Et økende antall eldre og personer med kroniske sykdommer og sammensatte behov, øker presset på helsetjenesten. Ett tiltak for å håndtere økt etterspørsel etter spesialisthelsetjenester, er at alle kommuner fra 2016 skal opprette kommunale akutte døgnenheter. Hensikten er å kunne behandle pasienter i primærhelsetjensten så langt dette er medisinsk forsvarlig.

I denne systematiske oversikten har vi oppsummert resultater fra studier som sammenlignet effekter av å legge inn pasienter i en lokal akutt døgnenhet med innleggelse av samme type pasienter i sykehus. Vi har også sett på om innleggelse i lokal akutt døgnenhet førte til færre sykehusinnleggelser. Et sekundært mål var å oppsummere resultater fra studier som sammenlignet større og mindre enheter av lokalt akutt døgntilbud.

Kun tre små studier tilfredsstilte våre inklusjonskriterier. Vår vurdering av dokumentasjonen viser at:  

•   Det er mulig at innleggelse i lokal akutt døgnenhet sammenlignet med innleggelse i sykehus gir litt bedre pasienttilfredshet. Kvaliteten på dokumentasjonen er lav.

•   Det er ikke mulig å avgjøre om innleggelse i lokal akutt døgnenhet sammenlignet med innleggelse i sykehus påvirker pasientutfall som fysisk funksjon og livskvalitet eller påvirker antall reinnleggelser.

Vi identifiserte ingen prospektive kontrollerte studier som undersøkte om innleggelse i lokal akutt døgnenhet fører til færre innleggelser i sykehus eller er forbundet med mindre kostnader. Vi identifiserte heller ingen prospektive studier som sammenlignet større interkommunale enheter med mindre.

Sammendrag

Bakgrunn

Andelen eldre i den norske befolkningen er økende og antall personer med kroniske sykdommer og sammensatte omsorgsbehov blir stadig flere. Dette øker presset på helsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten opplever kødannelse og store utfordringer i å håndtere den økte etterspørselen etter helsetjenester. Som ett av tiltakene for å imøtekomme dette skal alle kommuner fra 2016 opprette kommunale akutte døgnenheter for så langt det er medisinsk forsvarlig å kunne behandle pasienter i primærhelsetjenesten. Kommunalt akutt døgntilbud er en lovpålagt kommunal eller interkommunal øyeblikkelig hjelp-tjeneste med mulighet for døgnopphold for personer som har et behov for hjelp «som er påtrengende nødvendig og som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til». For vårt formål ønsket vi imidlertid å inkludere alle studier av tiltak som omhandlet lokalt akutt døgntilbud utenfor sykehus.

Målet for denne systematiske oversikten var å oppsummere resultater fra studier som enten sammenlignet effekter av å innlegge pasienter i en lokal akutt døgnenhet med innleggelse av samme type pasienter i sykehus eller som undersøkte om tilbud om innleggelse i lokal akutt døgnenhet førte til færre sykehusinnleggelser. Eventuelle sammenligninger av lokale akutte døgntilbud av forskjellig størrelse skulle også oppsummeres.

Metode

Vi søkte etter primærstudier i relevante databaser. Søket ble avsluttet i mars 2014. To personer (LF og HHH) gikk uavhengig av hverandre gjennom referanselisten fra litteratursøket og valgte på bakgrunn av tittel og sammendrag de publikasjonene som virket relevante. Potensielt relevante publikasjoner ble bestilt i fulltekst og vurdert for inklusjon på bakgrunn av inklusjonskriteriene. De samme to personer vurderte de inkluderte studiene for risiko for skjevheter i resultatene for hvert utfall ved hjelp av en anerkjent sjekkliste. Dokumentasjonen for resultatet av hvert utfall ble vurdert av én person ved hjelp av GRADE og deretter kontrollert av en annen. 

Resultat

Tre små studier med til sammen 441 pasienter sammenlignet effekter av innleggelse i lokal akutt døgnenhet med innleggelse i sykehus på noen pasientutfall. Alle pasienter måtte ha vært vurdert av en lege til å tilfredsstille kriterier for innleggelse i akutt døgntilbud. I én av studiene var det ingen aldersbegrensning, men i praksis viste det seg at gjennomsnittlig alder var litt over 71 år. I de to andre studiene var aldersgrensen henholdsvis 65 og 70 år eller eldre. Studiene hadde forskjellige design; én studie var et randomisert kontrollert forsøk utført i Norge og de to andre var observasjonsstudier utført i England.

To studier rapporterte at de pasientene som hadde vært innlagt i et lokalt akutt døgntilbud uttrykte større tilfredshet med oppholdet enn de som hadde vært innlagt i sykehus. Gjennomsnittlig forskjell i skåre for pasienttilfredshet mellom gruppene i den ene studien var 0,5 (p=0,021). I den andre studien ville 36 % (RR 1,36, KI 1,02 til 1,82) flere av de som hadde blitt behandlet i det lokale tilbudet versus de som hadde vært i sykehus, anbefale tilbudet til en venn - som et uttrykk for pasienttilfredshet. Fysisk funksjon og livskvalitet ble målt i én studie hver, men usikkerheten rundt effektestimatene gjør det vanskelig å trekke noen konklusjoner: Gjennomsnittlig forskjell i funksjonsskåre var -1,5 (p = 0,47) og for livskvalitetsskåre var gjennomsnittlig forskjell for endring -0,09 (p = 0,97). De to studiene som målte reinnleggelser rapporterte også stor usikkerhet rundt effektestimatene: henholdsvis RR 0,77 (KI 0,4 til 1,47) og RR 3,27 (KI 0,39 til 27,58). Vi identifiserte ingen studier i samsvar med våre inklusjonskriterier, som målte om det var forskjeller i kostnader eller om det ble færre antall innleggelser i sykehus ved bruk av lokal akutt døgnplass. Heller ikke identifiserte vi studier som sammenlignet større døgnenheter med mindre døgnenheter.

Diskusjon

Fordi dokumentasjonen for hvert utfall kun besto av én eller to små studier med metodiske mangler, ble dokumentasjonen hovedsakelig bedømt til å være av svært lav kvalitet. Lite eller ingen dokumentasjon betyr ikke at tiltaket har liten eller ingen effekt, men det betyr at det er vanskelig å trekke konklusjoner på et vitenskapelig grunnlag. Kriteriene for hvilke pasienter som egner seg for innleggelse i kommunalt akutt døgntilbud framfor i sykehus er svært generelle og det kan være vanskelig å bedømme hvilke pasienter som faller innenfor kriteriene. Dette betyr igjen at tiltaket lokale akutte døgntilbud bør innføres i kontrollerte former og evalueres, slik at samfunnet kan få mer kunnskap.

 

Konklusjon

Dokumentasjon av lav kvalitet åpner for at pasienter som blir innlagt i lokal akutt døgnenhet muligens er litt mer tilfredse med oppholdet enn de som blir innlagt i sykehus. Det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for å avgjøre om det også kunne være forskjeller i utfall som fysisk funksjon og livskvalitet eller antall reinnleggelser var imidlertid ikke tilstrekkelig. Vi identifiserte ingen studier i samsvar med våre inklusjonskriterier, som målte om det var forskjeller i kostnader eller om det ble færre antall innleggelser i sykehus ved bruk av lokal akutt døgnplass. Heller ikke identifiserte vi studier som sammenlignet større døgnenheter med mindre døgnenheter.

 

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2014
  • Forfattere: Forsetlund L, Holte HH, Straumann GH.
  • ISSN elektronisk: 1890-1298
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-926-7