Hopp til innhold

Forskningskartlegging

Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS)

Oppdraget var å finne litteratur/forskning og gi en oversikt over om de psykometriske egenskapene til den engelske testen Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS).

Oppdraget var å finne litteratur/forskning og gi en oversikt over om de psykometriske egenskapene til den engelske testen Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS).


Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å finne litteratur/forskning og gi en oversikt over om de psykometriske egenskapene til den engelske testen Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS).

Metode

Vi utarbeidet en søkestrategi for et systematisk litteratursøk. Vi søkte i relevante nettsider og medisinske databaser i september 2014. Søket var avgrenset tilbake til 1996, året HoNOS ble introdusert. To personer gikk uavhengig av hverandre gjennom identifiserte referanser og vurderte relevans i forhold til de forhåndsdefinerte inklusjonskriteriene.

Resultater

  • Vi identifiserte totalt 200 referanser. Av disse var 71 mulig relevante.
  • 71 inkluderte referanser fordelte seg slik:

3  Oversiktsartikler

23 Bruk av HoNOS i klinisk praksis

45 Psykometriske studier av HoNOS

    Om publikasjonen

  • Utgitt: 2014
  • Av: Kunnskapssenteret
  • Forfattere: Dalsbø TK, Harboe I, Siqveland J, Leiknes KA.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-901-4