Hopp til innhold

Forskningskartlegging

Boligsosiale tiltak for vanskeligstilte i Norge

Et systematisk litteratursøk for å finne studier som har undersøkt effekt av eller erfaringer med boligsosiale tiltak.

Et systematisk litteratursøk for å finne studier som har undersøkt effekt av eller erfaringer med boligsosiale tiltak.


Hovedbudskap

Husbanken gav Kunnskapssenteret i oppdrag å gjøre et systematisk litteratursøk for å finne studier som har undersøkt effekt av eller erfaringer med boligsosiale tiltak. Med boligsosiale tiltak menes tiltak som har til hensikt å skaffe bolig til og/eller gjøre det mulig å bli boende i egen bolig blant vanskeligstilte. Husbanken ønsket studier som var gjennomført fra og med 2004 utført i Norge

Metode

Vi utarbeidet en søkestrategi for et systematisk litteratursøk for å finne studier som har undersøkt effekt av eller erfaringer med boligsosiale tiltak i Norge. Det ble søkt i medisinske og sosialfaglige databaser etter empiriske studier med alle typer forskningsdesign. Søket ble avsluttet i juni 2014.

Resultater

  • Søket resulterte i totalt 1998 referanser. Av disse ble 31 studier vurdert som mulig relevante i henhold til inklusjonskriteriene.
  • Vi fant ingen randomiserte kontrollerte studier og bare èn studie som brukte kontrollgruppe for å undersøke effekt av tiltakene.
  • Nesten halvparten av studiene vi inkluderte undersøkte boligsosiale tiltak rettet mot rusavhengige og/eller bostedsløse. I mange av de andre studiene vi identifiserte var det mangelfulle opplysninger i sammendragene om både type tiltak og hvem tiltakene var rettet mot.  

Det er behov for å gjennomføre kontrollerte studier av boligsosiale virkemidler i Norge for å dokumentere eventuell effekt av slike tiltak på å få vanskeligstilte inn på boligmarkedet og/eller på at vanskeligstilte kan bli boende i eget hjem.

Vi har ikke lest de inkluderte studiene i fulltekst. Det er derfor mulig at flere studier hadde kontrollerte design selv om dette ikke var nevnt i sammendragene. Ettersom dette søket var avgrenset til norske studier, er det mye potensielt relevant internasjonal forskning om boligsosiale tiltak som ikke er med i dette litteratursøket.

Sammendrag

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2014
  • Av: Kunnskapssenteret
  • Forfattere: Johansen S, Hammerstrøm KT.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-871-0