Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Beslutningsstøtteverktøy gir mer kunnskap og brukermedvirkning»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Beslutningsstøtteverktøy gir mer kunnskap og brukermedvirkning

Forskningsomtale

Beslutningsstøtteverktøy gir mer kunnskap og brukermedvirkning

Publisert Oppdatert

Beslutningsstøtteverktøy gir pasienter større opplevelse av å være informert og en mer nøyaktig oppfatning om risiko ved valg av undersøkelse og behandling. Beslutningsstøtteverktøy gir større samsvar mellom valg og egne verdier. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.

Beslutningsstøtteverktøy gir pasienter større opplevelse av å være informert og en mer nøyaktig oppfatning om risiko ved valg av undersøkelse og behandling. Beslutningsstøtteverktøy gir større samsvar mellom valg og egne verdier. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.


Om publikasjonen

 • Utgitt: 2014
 • Forfattere: Underland V, Fønhus MS.

Hovedbudskap

Hva sier forskningen?

Den systematiske oversikten oppsummerer funn fra studier som har undersøkt effekten av beslutningsstøtte-verktøy for pasienter som skal ta avgjørelse om undersøkelse eller behandling. Bruk av beslutningsstøtte-verktøy ble sammenlignet med vanlig oppfølging. Studiene viste at beslutningsstøtteverktøy:

 • gir mer kunnskap om valgmuligheter (høy kvalitet)
 • fører trolig til at flere får en mer nøyaktig oppfatning om risiko ved de ulike valgene (middels kvalitet)
 • fører muligens til at flere opplever et samsvar mellom valg og verdier (lav kvalitet)
 • gir litt større opplevelse av å være informert og ha klarhet om verdier (høy kvalitet)
 • fører til at flere deltar i beslutningsprosessen (moderat kvalitet)

Dokumentasjonen fra forskning kan være av varierende kvalitet. Vi skiller mellom dokumentasjon av høy, middels, lav eller svært lav kvalitet. Jo høyere kvalitet, desto mer kan vi stole på resultatet og at det ligger nær den sanne effekten.

Resultattabell

Beslutningsstøtte_resultattabell.
Beslutningsstøtte_resultattabell.

Bakgrunn

Beslutningsstøtteverktøy har som mål å hjelpe pasienter til å medvirke i å ta beslutninger om undersøkelses- og behandlingsalternativer basert på informasjon om fordeler og ulemper ved alternativene. Dette er spesielt aktuelt der pasienten står overfor flere valg, og der det ikke finnes et klart alternativ som er den beste behandlingen. De ulike valgene kan ha fordeler og ulemper som ulike pasienter kan vurdere ulikt ut i fra de verdier som er viktige for den enkelte.

Beslutningsstøtteverktøy kan være skriftlig informasjon, video eller i form av web-baserte verktøy.

Beslutningsstøtteverktøy har ikke til hensikt å anbefale et handlingsalternativ framfor et annet, men å gi informasjon som kan hjelpe pasientene til å ta informerte, verdibaserte beslutninger i samarbeid med sin behandler.

Manglende informasjon om følgene av et valg kan føre til at pasienten opplever en beslutningskonflikt. En beslutningskonflikt er definert som personlig usikkerhet om valg mellom ulike alternativer som innebærer ulik risiko, og som utfordrer personlige verdier.

Beslutningskonflikter påvirkes av manglende kunnskap, uklare verdier og manglende støtte til å ta et valg, og en opplevelse om at det er tatt et ineffektivt valg. Målet med beslutningsstøtteverktøy er å tydeliggjøre hvilke valg pasienten star overfor, bidra med kunnskapsbasert informasjon om helsetilstanden, valgmulighetene, fordelene og ulempene ved de ulike valgene og usikkerhet knyttet til disse. Videre er det viktig å hjelpe pasienter til å bli oppmerksomme på egne verdier og hvordan disse spiller inn på vurderingene av fordeler og ulemper og usikkerheten ved valgene. 

Oppsummert har beslutningsstøtteverktøy følgende mål:

 • Vurdere fordeler (nytte) opp mot ulemper (skade) som for eksempel bivirkninger av en behandling
 • Å oppmuntre pasienter til å delta i beslutningsprosessen
 • Å informere pasienter om ulike valgmuligheter
 • Å presentere kunnskapsbasert informasjon om valgmulighetene
 • Å hjelpe pasienter til å reflektere over hva som er viktigst for dem selv, slik at de kan ta beslutninger i tråd med egne verdier og ønsker

Begrensninger ved dokumentasjonen

Forfatterne av den systematiske oversikten som har vurdert kvaliteten på dokumentasjonen til å være middels til høy. Dokumentasjonen kan være av høy, middels, lav eller svært lav kvalitet. Jo høyere kvalitet, jo sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått.

Man vurderer kvaliteten på dokumentasjonen for hvert utfall. Når man vurderer kvaliteten på dokumentasjonen, ser man blant annet på følgende forhold:

 • Hvilken type studier som er tatt med i oversikten
 • Hvordan studiene er planlagt og gjennomført
 • Hvorvidt resultatene fra de enkelte studiene peker i samme retning
 • Om deltakerne, tiltaket som prøves ut og de utfall som måles i studiene er i overensstemmelse med spørsmålet oversikten skal besvare
 • Om studiene har tilstrekkelig med data
 • Om det er mulighet for at det kan foreligge publikasjonsskjevhet

Mer om den systematiske oversikten

Forfatterne gjorde et oppdatert systematisk søk i aktuelle forskningsdatabaser (juni 2012). De inkluderte 115 studier med til sammen 34.444 deltakere. Studiene vurderte beslutningsstøtteverktøy for 46 ulike beslutninger, som blant annet screening for prostatakreft eller brystkreft, bruk av hormoner for kvinner i overgangsalderen, medikamenter for atrieflimmer og ulike kirurgiske inngrep for ulike typer kreft. De ulike studiene brukte ulike former for beslutningsstøtteverktøy, og brukte ulike former for sammenligninger som vanlig oppfølging, ingen oppfølging, retningslinjer eller placebo.

Alle studiene evaluerte beslutningsstøtteverktøy som presenterte informasjon om handlingsalternativer i form av behandling eller valg av undersøkelse, og ulike utfall i forbindelse med alternativene. De fleste av tiltakene for beslutningsstøtteverktøy som ble evaluert tok utgangspunkt i et helseproblem (91.3) og mulige utfall for ulike alternativer. Færre av tiltakene (rundt 60%) ga veiledning i å ta et valg. Halvparten viste metoder for å synliggjøre verdier eller eksempler fra andres erfaringer (50.4%).

Kilde

Stacey D, Légaré F, Col NF, Bennett CL, Barry MJ, Eden KB, Holmes-Rovner M, Llewellyn-Thomas H, Lyddiatt A, Thomson R, Trevena L, Wu JHC. Decision aids for people facing health treatment or screening decisions. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 1. Art. No.: CD001431.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD001431.pub4/abstract