Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Liten, men positiv effekt av elektroniske tiltak for egenomsorg for pasienter med type 2 diabetes»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Liten, men positiv effekt av elektroniske tiltak for egenomsorg for pasienter med type 2 diabetes

Forskningsomtale

Liten, men positiv effekt av elektroniske tiltak for egenomsorg for pasienter med type 2 diabetes

Publisert Oppdatert

Elektroniske tiltak, spesielt via mobiltelefon, har trolig en liten, men positiv effekt på blodsukkerkontroll. Derimot ser det ikke ut til at slike tiltak påvirker forekomst av død, depresjon eller livskvalitet. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

Elektroniske tiltak, spesielt via mobiltelefon, har trolig en liten, men positiv effekt på blodsukkerkontroll. Derimot ser det ikke ut til at slike tiltak påvirker forekomst av død, depresjon eller livskvalitet. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.


Om publikasjonen

 • Utgitt: 2013
 • Forfattere: Holte HH.

Hovedbudskap

Mange ulike elektroniske tiltak ble undersøkt for hvilken effekt de ville ha på blodsukkerkontroll, depresjon, død og livskvalitet.

Hva er diabetes type 2?

Diabetes type 2 er den vanligste stoffskiftesykdommen i Norge (1). Rundt 350 000 nordmenn har diabetes type 2. Nærmere halvparten av disse vet ikke at de har sykdommen. Antall nordmenn med diabetes type 2 er firedoblet de siste 50 år. Hvert år får anslagsvis 6000–7000 nord­menn diagnosen diabetes type 2 (1). Personer som har hatt diabetes lenge eller som har kontrollert sykdommen dårlig, får økt risiko for hjerteinfarkt, slag, øyesykdom, nyresykdom og sår på føttene (2). Behandlingen baserer seg først og fremst på opplæring til egenomsorg. For å holde blod­sukkeret på et normalt nivå brukes forskjellige tiltak: Justering av kostholdet, økt fysisk aktivitet og vektreduk­sjon hvis det er nødvendig. Mange (ca. 70 %) personer med diabetes type 2 trenger blodsukkersenkende tabletter eller insulin i tillegg (1).

Hva er elektroniske intervensjoner?

Selv om diabetes type 2 kan reguleres gjennom fysisk aktivitet og streng diett, viser det seg at dette er van­ske­lig. Mange tiltak er forsøkt for å øke pasientenes fysiske aktivitet og vilje til å følge en diett, men hittil har disse tiltakene vist liten effekt.

I Norge utvikles det mange helserelaterte web-portaler, f eks Helsenorge, og rådgivningstjenester på ulike pasient­organisasjoners hjemmesider, også Diabetesforbundets. Altså er det aktuelt å finne internettbaserte tiltak som kan hjelpe både pasienter og helsepersonell i formidling av tiltak for å mestre syk­dom og finne tilpasset behandling.

I den publiserte rapporten omfatter elektroniske tiltak både web-baserte tiltak, elektronisk kommunikasjon og bruk av tekstmeldinger på mobiltelefoner. Ved bruk av ulike elektroniske tiltak kan pasient og helsepersonell kommu­ni­sere lettere og oftere om aktivitet, diett og blodsukkermålinger enn når de er avhengige av å møtes. Cochrane-sam­arbeidet har søkt systematisk etter forskningslitteratur i relevante databaser og har oppsummert 16 studier som har evaluert elektroniske tiltak brukt for å øke egenomsorgen hos pasienter med diabetes type 2.

Hva sier forskningen?

Den systematiske oversikten oppsummerer funn fra 16 studier som har undersøkt effekten av PC-baserte tiltak for 3578 personer med diabetes mellitus type 2. Tiltakene ble sammenlignet med standard oppfølging, som opplæringsmateriale på papir, eller egenomsorgsopplæring ansikt-til-ansikt. Studiene viste at:

 • Elektroniske tiltak for egenomsorg for pasienter med diabetes type 2 viser trolig en liten forbedring på blodsukkerkontroll.
 • Elektroniske tiltak for egenomsorg ved bruk av mobiltelefon for pasienter med diabetes mellitus type 2 viser muligens en forbedring på blodsukkerkontroll
 • For effekten av elektroniske tiltak for egenomsorg for pasienter med diabetes mellitus type 2 finnes det veldig lite informasjon om effekt på andre utfall, verken biologiske, kognitive, adferdsmessige eller emosjonelle.

Resultattabell

Tabell 1. Oversikt over resultatene

  Utfall

Relativ effekt

Antall deltakere (studier)

 

Kvalitet på dokumenta­sjonen

Kommentarer

HbA1c (%) 1 : oppfølging 2-12 måneder

-0,2 (-0,4 til -0,1)

2673 (11)

 

Middels

 

HbA1c (%) 1 : oppføling 3-12 måneder for tiltak med mobiltelefon

-0,5 (-0,7 til -0,3)

280 (3)

 

Lav

 

Uheldige hendelser: oppfølging 2-12 måneder

Se kommentar

3578 (16)

-

I en studie trakk en del­taker seg fra pga angst forårsaket av studien

*Tallene i parentes viser en spennvidde for tiltakets effekt. Det er 95 % sannsynlig at effekten ligger et sted innenfor denne spennvidden.

1 HbA1c (%) er et mål på langtidsblodsukker, gjennomsnittlig blodsukker de siste 8-12 ukene før prøven er tatt. HbA1c (%) på 5 tilsvarer et gjennomsnittlig blodsukker på 4,5 mmol/l, mens HbA1c (%) på 7 tilsvarer 8,2 mmol/l (1).

 

Begrensninger ved dokumentasjonen

Vi vurderer kvaliteten på dokumentasjonen for hvert utfall. Når vi vurderer kvaliteten på dokumentasjonen, ser vi blant annet på følgende forhold:

 • Hvilken type studier som er tatt med i oversikten
 • Hvordan studiene er planlagt og gjennomført
 • Hvorvidt resultatene fra de enkelte studiene peker i samme retning
 • Om deltakerne, tiltaket som prøves ut og de utfall som måles i studiene er i overensstemmelse med spørsmålet oversikten skal besvare
 • Om studiene har tilstrekkelig med data
 • Om det er mulighet for at det kan foreligge publikasjonsskjevhet

Dokumentasjonen kan være av høy, middels, lav eller svært lav kvalitet. Jo høyere kvalitet, jo sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått. Forskere i Kunnskapssenteret har vurdert dokumentasjonen fra denne systematiske oversikten til å være av høy kvalitet.

 

 

(1)   http://www.diabetes.no/

(2)   http://helsenorge.no