Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Effekter av tiltak for å redusere akutte sykehusinnleggelser fra sykehjem»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Effekter av tiltak for å redusere akutte sykehusinnleggelser fra sykehjem

Systematisk oversikt

Effekter av tiltak for å redusere akutte sykehusinnleggelser fra sykehjem

Publisert Oppdatert

Formålet med denne rapporten er å gi en oversikt over effekt av tiltak for å redusere unødvendige sykehusinnleggelser fra sykehjem, det vil si kun der det finnes medisinsk forsvarlige alternativer til sykehusinnleggelse ved sykehjemmet.

Formålet med denne rapporten er å gi en oversikt over effekt av tiltak for å redusere unødvendige sykehusinnleggelser fra sykehjem, det vil si kun der det finnes medisinsk forsvarlige alternativer til sykehusinnleggelse ved sykehjemmet.


Om publikasjonen

 • Utgitt: 2013
 • Av: Kunnskapssenteret
 • Forfattere: Forsetlund L, Graverholt B, Mathisen M.
 • ISSN elektronisk: 1890-1298
 • ISBN elektronisk: 978-82-8121-530-6

Hovedbudskap

Sykehjemsbeboere har ofte høy alder, flere kroniske sykdommer og lavt funksjonsnivå, noe som gjør dem sårbare for akutte forverringer i helsetilstanden. Gjeldende politiske føringer er å behandle lokalt i sykehjemmet så langt som mulig. Sykehusinnleggelser fra sykehjem kan være både riktig og helt nødvendig for at de eldre skal få best mulig helsehjelp. Formålet med denne rapporten er å gi en oversikt over effekt av tiltak for å redusere unødvendige sykehusinnleggelser fra sykehjem, det vil si kun der det finnes medisinsk forsvarlige alternativer til sykehusinnleggelse ved sykehjemmet.

Vi inkluderte fire systematiske oversikter og fem primærstudier i oversikten. Til sammen ble 11 ulike tiltak vurdert og samlet i tre hovedkategorier.

 • Tiltak for å strukturere og standardisere behandling og omsorg:

-      Fire av syv tiltak for å strukturere og standardisere behandling og omsorg viste færre sykehusinnleggelser for intervensjonsgruppene, men resultatene for dødelighet var uklare. Kvaliteten på dokumentasjonen ble bedømt til lav eller svært lav.

 • Geriatriske spesialisttjenester:

-      Geriatriske spesialistteam sammenlignet med vanlig praksis viste færre sykehusinnleggelser i intervensjonsgruppene. Kvaliteten på dokumentasjonen ble bedømt til svært lav.

 • Influensavaksinering:

-      Det er uklart om tilbud om influensavaksinering av helsepersonell i sykehjem påvirket antall sykehusinnleggelser, men resultatene viste færre tilfeller av influensalignende sykdom og færre dødsfall for pasientene i intervensjonsgruppen. Kvaliteten på dokumentasjonen ble bedømt til lav.

-      Influensavaksinering av sykehjemsbeboere viste færre sykehusinnleggelser og færre tilfeller av influensalignende sykdom og dødsfall for intervensjonsgruppen, men det er uklart om det påvirket bekreftet influensa. Kvaliteten på dokumentasjonen ble bedømt til svært lav.

Få studier har evaluert effekt av tiltak for å redusere sykehusinnleggelser fra sykehjem. Selv om resultatene fra evalueringen av flere av tiltakene viste reduksjon i innleggelser, var dokumentasjonen for resultatene hovedsakelig av svært lav kvalitet. Dette gjør at vår tillit til resultatene også blir svært lav og vi kan derfor ikke trekke noen sikre konklusjoner om effekt på sykehusinnleggelse for noen av tiltakene.

Sammendrag

Bakgrunn

Sykehjem er i dag først og fremst et tilbud til de av samfunnets eldste med mest svekket helse og nedsatt funksjonsnivå. Flere kroniske sykdommer, høy alder og et lavt funksjonsnivå hos sykehjemsbeboere gjør gruppen sårbar for akutte endringer i helsetilstanden. Avveiing av hvorvidt innleggelse i sykehus er nødvendig eller ikke, er en sentral del av den faglige vurderingen som må gjøres. Flere studier viser at slike vurderinger ofte ender i sykehusinnleggelse av beboeren, også i Norge. Samtidig er det dokumentert at sykehusinnleggelse kan ha uheldig innvirkning på både fysisk og psykisk funksjonsnivå hos eldre med svekket helse. Selv om sykehusinnleggelse kan være nødvendig for å få best mulig helsehjelp i mange tilfeller, antydes det i forskningslitteraturen at også noen sykdomstilfeller burde kunne behandles på sykehjemmet, såfremt sykehjemmet har slik kapasitet. Lokal utredning og behandling så langt som mulig er også i tråd med politiske føringer i Norge i dag. På oppdrag fra Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen, har vi utarbeidet en oversikt over forskningen som har evaluert effekter av tiltak for å redusere sykehusinnleggelser fra sykehjem.

 

Metode

Vi søkte systematisk etter studier av tiltak for å redusere sykehusinnleggelser fra sykehjem i Cochrane Library, PubMed, MEDLINE, EMBASE, CINAHL og ISI Web of Science i perioden juni-oktober 2012. I tillegg søkte vi etter pågående eller planlagte studier. Alle titler og sammendrag som søkene hadde frambrakt ble gjennomgått av to forskere, for å identifisere de referansene som så ut til å tilfredsstille inklusjonskriteriene. Potensielt relevante publikasjoner ble bestilt i fulltekst og vurdert for inklusjon eller eksklusjon. Alle oversiktsartikler som oppfylte inklusjonskriteriene ble vurdert med Kunnskapssenterets sjekkliste for bedømmelse av kvalitet av systematiske oversikter. Bare oversikter av høy kvalitet ble inkludert. Vi benyttet oversiktsforfatternes vurderinger av risiko for systematiske skjevheter i resultatene for hvert utfall. For primærstudier benyttet vi Cochrane-nettverkets verktøy for å vurdere systematiske skjevheter.  To personer valgte uavhengig av hverandre ut referanser, tok beslutninger om inklusjon og vurderte alle studiene kritisk. Den samlede dokumentasjonen for hvert utfall ble vurdert for kvalitet ved hjelp av GRADE. Graderingen av dokumentasjonen ble først gjort av en person og deretter sjekket av en annen.

 

Resultat

Litteratursøkene genererte 5 762 treff og av disse inkluderte vi fire systematiske oversikter av høy kvalitet og fem primærstudier. Til sammen var det elleve ulike tiltak som var evaluert. Vi klassifiserte disse i tre hovedkategorier av tiltak. To oversikter og tre primærstudier klassifiserte vi til kategorien Tiltak for å standardisere behandling og omsorg , to primærstudier til Geriatriske spesialisttjenester og to oversikter til kategorien Influensavaksinering . Bortsett fra i de to oversiktene om influensavaksinering, var innholdet i intervensjonene så ulikt at meta-analyser ikke var aktuelt. Tilgjengelig forskning kan oppsummeres slik:

 

 • Tiltak for å strukturere og standardisere behandling og omsorg:

-        Fire av syv tiltak for å strukturere og standardisere behandling og omsorg (opplæring av helsepersonell i planlegging av behandling i livets sluttfase som enkeltstående tiltak eller sammensatt med sykehus-i-sykehjem, tiltak for å øke bruken av hospicetjenester og tiltaket standardisert pasientforløp) viste færre sykehusinnleggelser for intervensjonsgruppene, men resultatene for dødelighet var uklare. De tre andre tiltakene der ingen av resultatene var statistisk signifikante, var opplæring av sosialarbeidere i planlegging av behandling i livets sluttfase, opplæringstiltak med støtte av endringsagent for implementering av retningslinje og innføring av behandlingsprotokoll. Kvaliteten av dokumentasjonen ble bedømt til lav eller svært lav.

 • Geriatriske spesialisttjenester:

-        Geriatriske spesialistteam sammenlignet med vanlig praksis viste færre sykehusinnleggelser i intervensjonsgruppene. Kvaliteten av dokumentasjonen ble bedømt til svært lav.

 • Influensavaksinering:

-        Promotering av influensavaksinering av helsepersonell i sykehjem ga uklart resultat for sykehusinnleggelser, men viste færre tilfeller av influensalignende sykdom og færre dødsfall for pasientene i intervensjonsgruppen. Kvaliteten av dokumentasjonen ble bedømt til lav.

-        Resultatet for influensavaksinering av sykehjemsbeboere viste færre sykehusinnleggelser og færre tilfeller av influensalignende sykdom og dødsfall for intervensjonsgruppen, men for laboratoriebekreftet influensa var resultatet uklart. Kvaliteten av dokumentasjonen ble bedømt til svært lav.

  

Diskusjon

Denne oversikten viser at det er få studier om effekt av tiltak for å redusere sykehusinnleggelser fra sykehjem. All dokumentasjon i denne rapporten ble vurdert til å være av lav eller svært lav kvalitet. Dette skyldes at primærstudiene som dokumentasjonsgrunnlaget bygger på var få og små, hadde metodologiske svakheter og/eller var mangelfullt rapportert.

Det hevdes av flere i forskningslitteraturen at en del av sykehusinnleggelsene fra sykehjem er unødvendige, selv prosentvise anslag varierer svært.  Dette har muligens bidratt til at de politiske føringene nå peker i retning av mer behandling lokalt i kommunene. Det er imidlertid verdt å merke seg at de tiltakene for å strukturere og standardisere behandling og omsorg som vi har presentert her ikke bare handlet om at man på forhånd bestemte under hvilke betingelser beboeren skulle behandles i sykehjemmet, men også om tilføring av ekstra ressurser i form av undervisning, hospice-team, ekstra personell eller spesialisttjenester.

 

Konklusjon

Flere studier rapporterte at tiltakene medførte færre sykehusinnleggelser. Det er imidlertid viktig å være klar over at dokumentasjonen for disse resultatene er av lav og svært lav kvalitet og at det derfor ikke er mulig å trekke sikre konklusjoner. Hvis man i norsk sammenheng skulle ønske å iverksette noen av disse tiltakene, bør dette gjøres under systematisk monitorering og evaluering og i sammenheng med en helhetlig vurdering av sykehjemmets kapasitet for å gjennomføre slike tiltak som tar sikte på en større grad av lokal behandling.