Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Gjennom 10 år. En oppfølgingsstudie av narkotikabrukere i behandling»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Gjennom 10 år. En oppfølgingsstudie av narkotikabrukere i behandling

Rapport

Gjennom 10 år. En oppfølgingsstudie av narkotikabrukere i behandling

Publisert Oppdatert

SIRUS har fulgt 481 narkotikabrukere i 10 år. Deres illegale rusmiddelbruk og kriminalitet ble i stor grad redusert.

SIRUS har fulgt 481 narkotikabrukere i 10 år. Deres illegale rusmiddelbruk og kriminalitet ble i stor grad redusert.


Om rapporten

  • Utgitt: 6/2012
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Lauritzen G, Ravndal E, Larsson J.
  • ISSN trykt: 1502–8178
  • ISSN elektronisk:
  • ISBN trykt: 978–82–7171–391–1
  • ISBN elektronisk: 978–82–7171–392–8

Sammendrag

SIRUS har fulgt 481 narkotikabrukere i 10 år. Deres illegale rusmiddelbruk og kriminalitet ble i stor grad redusert. En tredjedel av de som var intervjuet etter ti år var i arbeid, mens 15 prosent av alle var døde. Utover gruppen døde, viser studien positiv endring på flere indikatorer.

Nedgang i illegal rusmiddelbruk
Det var en omfattende reduksjon i heroinbruk gjennom årene, og med dette også reduksjon i sprøytebruk og ikke-fatale overdoser. Cannabis og beroligende medikamenter var i størst grad i bruk etter ti år og nærmere halvparten gikk daglig på substitusjonsmedikamenter (i LAR-behandling).

Mindre kriminalitet
Det var en signifikant reduksjon i samlet kriminalitetsbelastning for hele utvalget. Særlig var det stoff salg og annen vinningskriminalitet som gikk ned.

Studien bekrefter den sterke sammenhengen mellom denne type kriminalitet og eget rusmiddelproblem. Kjøring i ruspåvirket tilstand og andre rusrelaterte trafikkovertredelser gikk også ned.

Større grad av arbeid, andre stabile inntekter og bolig
Andelen som hadde inntekt fra eget arbeid økte til rundt en tredjedel ved avsluttet observasjon, mens en langt større andel enn ved inklusjon var uføretrygdet. Som konsekvens av dette var det en sterk nedgang i sosialhjelpsytelser. Det stilles spørsmål ved om ikke en større andel av de som har redusert sin rusmiddelbruk kunne ha kommet i inntektsgivende arbeid med et mer fleksibelt og tilrettelagt arbeidsmarked.

Et annet positivt funn var at boligforholdene synes å ha forbedret seg betraktelig, og etter ti år var syv av ti fornøyde med boligsituasjonen.

Rusfritt nettverk er vanskelig å få utover familie
Samliv i familier uten rusmiddelbruk økte, men andelen som ble integrert i rusfrie miljøer synes liten. Mange tilbrakte tiden sin alene og opplevde stor grad av ensomhet.

Psykiske vansker vedvarer
Måling av angst og depresjon siste år før hvert oppfølgingsintervju viser høye forekomster, og konsentrasjons- og hukommelsesvansker øker gjennom observasjonstiden.

For mange startet problemene tidlig i livet. Rusmiddelproblemer og psykiske vansker i familien er funnet i stort omfang i denne undersøkelsen som i tidligere studier, men informantene utgjør en forskjelligartet gruppe med ulike oppvekst vilkår. Funnene bekrefter imidlertid behovet for å forebygge og behandle rusmiddelproblemer i et familie- og generasjonsperspektiv og det trengs mer forskning på det kompliserte samspillet av genetiske faktorer, miljøfaktorer og livshendelser.

Et område som spesielt belyses i forhold til tidlige erfaringer, er massive skoleproblemer. Mellom 60 og 70 prosent av utvalget opplevde å ha hatt store lære- og/eller atferdsvansker i grunnskolen. Utdanningsnivået i utvalget var gjennomgående lavt, og begrenser mulighetene for senere yrkesaktivitet.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.