Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Effekten av primærforebyggende tiltak mot bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler hos barn og unge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Effekten av primærforebyggende tiltak mot bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler hos barn og unge

Systematisk oversikt

Effekten av primærforebyggende tiltak mot bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler hos barn og unge

Publisert Oppdatert

Omfattende skolebaserte tiltak mot bruk av alkohol og marihuana er effektive for å forebygge bruk av både alkohol og marihuana hos 10-15-åringer.

Omfattende skolebaserte tiltak mot bruk av alkohol og marihuana er effektive for å forebygge bruk av både alkohol og marihuana hos 10-15-åringer.


Om publikasjonen

 • Utgitt: 2012
 • Forfattere: Berg RC, Underland V.
 • ISSN elektronisk: 1890-1298
 • ISBN elektronisk: 978-82-8121-477-4

Hovedbudskap

For å kunne styrke mulighetene til å sette inn rusforebyggende tiltak er det viktig å få en oversikt over effekten av slike tiltak.

Vi inkluderte ti systematiske oversikter av høy metodisk kvalitet. På bakgrunn av vår oppsummering av resultatene og vurdering av kvaliteten på kunnskapsgrunnlaget for langtidseffekten av de rusforebyggende tiltakene i de ti systematiske oversiktene kan vi trekke følgende slutninger:

 • Omfattende skolebaserte tiltak mot bruk av alkohol og marihuana er effektive for å forebygge bruk av både alkohol og marihuana hos 10-15-åringer.
 • Skolebaserte tiltak mot illegale rusmidler, som vektlegger ferdigheter, er trolig effektive for å forebygge bruk av harde rusmidler hos barn og unge.
 • Følgende forebyggende tiltak mot røyking er muligens effektive: i) massemediakampanjer for barn og unge, ii) skolebaserte tiltak som vektlegger sosiale ferdigheter hos barn og unge, iii) foreldrebaserte tiltak hos barn i alderen ca 5-11.
 • Følgende andre forebyggende tiltak er muligens effektive: i) skolebaserte tiltak mot illegale rusmidler (vekt på kunnskaper) for å forebygge bruk av marihuana hos barn og unge, ii) foreldrebaserte tiltak for å forebygge bruk av tobakk, alkohol og rusmidler hos unge i alderen ca 11-14 år, iii) familiebaserte tiltak for å forebygge bruk av alkohol hos barn og unge, iv) flerkomponenttiltak for å forebygge bruk av alkohol hos barn og unge.
 • Skolebaserte tiltak mot bruk av alkohol og marihuana, som vektlegger kunnskaper, er trolig ikke effektive for å forebygge bruk av alkohol hos 10-15-åringer.
 • Familiebaserte tiltak for å forebygge røyking blant barn og unge er trolig ikke effektive når det gjelder å holde barn og unge røykfrie.

Sammendrag

Bakgrunn

Selv om barn og unge i Norge har gjennomgående god helse så viser atferdsstudier at det eksisterer forbedringspotensiale på flere områder, særlig når det gjelder barn og unges bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler. Barn og unges helse er viktig ikke bare når det gjelder hvordan barndommen oppleves, men også hvordan utvikling og helse blir i voksen alder. Forebygging av uheldige levevaner slik som røyking blant barn og unge kan dermed gi bedre helse gjennom hele livsløpet. For å kunne styrke mulighetene til å sette inn rusforebyggende tiltak er det viktig å få en oversikt over effekten av slike tiltak, for eksempel når det gjelder bruk av tobakk og alkohol.

Metode

Vi utarbeidet en systematisk oversikt over systematiske oversikter (oversikt over sys-tematiske oversikter) i henhold til Kunnskapssenterets metodehåndbok. Vi søkte etter systematiske oversikter i 13 internasjonale databaser. Søket ble avsluttet i januar 2012. To personer gjennomgikk uavhengig av hverandre først alle titler og sammendrag, og deretter alle potensielt relevante oversikter i fulltekst. Vi inkluderte alle systematiske oversikter av høy metodisk kvalitet som omhandlet primærforebyggende tiltak for barn og unge når det gjaldt tobakk, alkohol og andre rusmidler. Fra de inkluderte oversiktene samlet vi alle resultatene som var relevante for vår problemstilling, sammenstilte disse i tekst og lagde tabeller der det var relevant. Vi vurderte den samlede dokumentasjonen for hvert hovedutfallsmål i hver oversikt ved hjelp av GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development, and Evaluation).

Resultat

Vi inkluderte ti systematiske oversikter av høy kvalitet. Disse var publisert mellom 2007 og 2011. Åtte var Cochrane oversikter. Fire av de inkluderte systematiske oversiktene hadde som formål å undersøke effekten av ulike forebyggende tiltak på røyking og to oversikter omhandlet forebygging av alkoholmisbruk. De fire siste oversiktene omhandlet effekten av forskjellige forebyggende tiltak på bruk av ulike rusmidler.

Røyking: Fire systematiske oversikter omhandlet effekten av tiltak for å forebygge røyking hos barn og unge. Resultatene sprikte: Det er usikkert om samfunnsbaserte tiltak er effektive (svært lav kvalitet på dokumentasjonen); massemediakampanjer og skolebaserte tiltak er muligens effektive (lav kvalitet på dokumentasjonen); familiebaserte tiltak er trolig ikke bedre enn ulike kontrolltiltak når det gjelder å holde barn og unge røykfrie (moderat kvalitet på dokumentasjonen).

Alkoholmisbruk: To systematiske oversikter omhandlet effekten av tiltak for å fore-bygge alkoholmisbruk hos barn og unge. I oversikten om effekten av familiebaserte tiltak viste de fleste RCTene (randomiserte kontrollerte studier) (7 av 9) statistisk signifikant forskjell i bruk av alkohol i favør deltakerne i det familiebaserte tiltaket sammenlignet med kontrolltiltaket (2 av 9 fant ingen signifikant forskjell). Også i oversikten om effekten av flerkomponenttiltak viste de fleste RCTene (7 av 11) signifikant forskjell i bruk av alkohol i favør deltakerne i flerkomponenttiltaket sammenlignet med unge i kontrollgruppen (4 av 11 fant ingen signifikant forskjell). Resultatene indikerte at både familiebaserte tiltak og flerkomponenttiltak mot alkoholmisbruk muligens forebygger bruk av alkohol hos barn og unge (lav kvalitet på dokumentasjonen).

Ulike rusmidler: Fire oversikter omhandlet effekten av forskjellige forebyggende tiltak på bruk av ulike rusmidler. Den første oversikten omhandlet effekten av skolebaserte tiltak for å forebygge bruk av illegale rusmidler. Meta-analyse resultatet indikerte at tiltak som vektla ferdigheter trolig fører til signifikant mindre bruk av harde rusmidler sammenlignet med vanlig praksis (moderat kvalitet på dokumentasjonen). Den andre oversikten omhandlet ikke-skolebaserte tiltak (klassifisert som familierettede- eller flerkomponenttiltak) for å forebygge bruk av rusmidler. Det var sprikende resultat og svært lav kvalitet på dokumentasjonen.

Det er derfor usikkert om ikke-skolebaserte tiltak for å forebygge bruk av rusmidler hos barn og unge fører til signifikant forskjell i bruk av marihuana sammenlignet med ingen tiltak eller annet aktivt tiltak.

Den tredje oversikten omhandlet effekten av skolebaserte tiltak for å forebygge bruk av alkohol og marihuana hos 10-15 åringer. Skolebaserte tiltak, med fokus på kunnskaper, fører muligens ikke til signifikant forskjell i bruk av alkohol sammenlignet med ingen tiltak (moderat kvalitet på dokumentasjonen). Det var til gjengjeld evidens for at omfattende skolebaserte tiltak for å forebygge bruk av alkohol og marihuana fører til signifikant mindre bruk av både alkohol og marihuana sammenlignet med ingen tiltak (høy kvalitet på dokumentasjonen). Den fjerde og siste oversikten omhandlet effekten av foreldrebaserte tiltak for å forebygge bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler. Resultatene sprikte: Foreldrebaserte tiltak forebygger muligens i) røyking sammenlignet med ingen tiltak hos barn ca 5-11 år, ii) bruk av flere ulike rusmidler sammenlignet med ulike kontrolltiltak hos barn og unge ca 11-14 år (lav kvalitet på dokumentasjonen). Det er usikkert om foreldrebaserte tiltak forebygger i) bruk av alkohol hos unge ca 11-14 år, ii) bruk av flere ulike rusmidler sammenlignet med ulike kontrolltiltak hos unge ca 14-18 år (svært lav kvalitet på dokumentasjonen).

Diskusjon

Kunnskapsgrunnlaget for denne oversikten over oversikter favner bredt og resultatene varierer i styrke. Kvaliteten på dokumentasjonsgrunnlaget i de ti inkluderte systematiske oversiktene varierte fra svært lav til høy. I hovedsak graderte vi ned dokumentasjonen på grunn av at de inkluderte studiene var små, at resultatene sprikte og at det var metodiske svakheter i studiene.

Konklusjon

De ti inkluderte systematiske oversiktene viste at:

 • Omfattende skolebaserte tiltak mot bruk av alkohol og marihuana er effektive for å forebygge bruk av både alkohol og marihuana hos 10-15-åringer.
 • Skolebaserte tiltak mot illegale rusmidler, som vektlegger ferdigheter, er trolig effektive for å forebygge bruk av harde rusmidler hos barn og unge.
 • Følgende forebyggende tiltak mot røyking er muligens effektive: i) massemediakampanjer for barn og unge, ii) skolebaserte tiltak som vektlegger sosiale ferdigheter hos barn og unge, iii) foreldrebaserte tiltak hos barn i alderen ca 5-11.
 • Følgende andre forebyggende tiltak er muligens effektive: i) skolebaserte tiltak mot illegale rusmidler (vekt på kunnskaper) for å forebygge bruk av marihuana hos barn og unge, ii) foreldrebaserte tiltak for å forebygge bruk av tobakk, alkohol og rusmidler hos unge i alderen ca 11-14 år, iii) familiebaserte tiltak for å forebygge bruk av alkohol hos barn og unge, iv) flerkomponenttiltak for å forebygge bruk av alkohol hos barn og unge.
 • Skolebaserte tiltak mot bruk av alkohol og marihuana, som vektlegger kunnskaper, er trolig ikke effektive for å forebygge bruk av alkohol hos 10-15-åringer.
 • Familiebaserte tiltak for å forebygge røyking blant barn og unge er trolig ikke effektive når det gjelder å holde barn og unge røykfrie.
 • Det fins flere forebyggende tiltak mot bruk av ulike rusmidler hvor effekten hos barn og unge er usikker – det skyldes at det fins for lite dokumentasjon av god kvalitet.
 • I videre forskning bør det settes søkelys på effekten av rusforebyggende tiltak med oppfølging minst et halvt år, helst lengre, etter at tiltaket er avsluttet. Det er også behov for studier av høy kvalitet om effekten av samfunnsbaserte tiltak for å forebygge røyking, ikke-skolebaserte tiltak for å forebygge bruk av marihuana, samt foreldrebaserte tiltak for å forebygge bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler hos barn og unge.