Hopp til innhold

Forskningsomtale

Valg av instrumenter ved assistert vaginal fødsel

Noen ganger er det nødvendig med assistanse under fødselen. Legens erfaring og trening med de ulike instrumenter bør vektlegges ved valg av metode.

Noen ganger er det nødvendig med assistanse under fødselen. Legens erfaring og trening med de ulike instrumenter bør vektlegges ved valg av metode.


Hovedbudskap

Bruk av tang og ulike typer sugekopper (vakuumekstraktor) er anerkjente instrumenter og hjelpemidler ved assistert vaginal fødsel. Legens erfaring og trening med de ulike instrumenter bør vektlegges ved valg av metode. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur. 

Noen ganger er det nødvendig med assistanse under fødselen. Årsakene kan være mange, og i de fleste tilfellene foregår dette helt udramatisk. Dersom det vurderes at en vanlig fødsel utgjør en større risiko for mor og barn enn et forløsende inngrep, iverksettes "operativ forløsning". En kan dele disse i to, assistert vaginal fødsel og keisersnitt.

Ulike instrumenter og metoder

Tang og sugekopper er forskjellige metoder som brukes ved assistert fødsel. Tang har flere bruksområder hvor sugekopper ikke er egnet og bruken av tang kan bidra til en vellykket fødsel. Likevel kan bruk av begge disse instrumentene noen ganger medføre betydelige komplikasjoner for både mor og barn.

Det finnes ulike typer både tenger og sugekopper. Det finnes sugekopper av metall og det finnes myke i silikon. Komplette system av hard plast blir også benyttet. Det finnes ulike typer tenger, blant annet spesielle tenger ved forløsning av for tidlig fødte (premature) barn.

Hvilken metode man velger kan være påvirket av medisinske forhold, personlige valg og tilgjengelige instrumenter. Bruk av epidural eller anestesi under fødsel kan også påvirke valg av instrument. I Norge er valget opp til den enkelte lege.

Cochrane-samarbeidet har laget en systematisk oversikt over studier som har undersøkt effekter av instrumenter som brukes ved assistert fødsel. Forskerne har tatt utgangspunkt i følgende sammenligning og utfallsmål fra den systematiske oversikten: 

 • Bruk av tang (alle typer) sammenlignet med bruk av sugekopper (alle typer) med mislykket forløsning som utfallsmål
 • Bruk av tang (alle typer) sammenlignet med bruk av sugekopper (alle typer) med alle typer skader på barnet som utfallsmål
 • Bruk av tang (alle typer) sammenlignet med bruk av sugekopper (alle typer) med antall keisersnitt som utfallsmål
 • Bruk av tang (alle typer) sammenlignet med bruk av sugekopper (alle typer) med tredje- og fjerdegrads rifter (med eller uten klipping) (epistomi) som utfallsmål
 • Bruk av tang (alle typer) sammenlignet med bruk av sugekopper (alle typer) med Apgar score målt etter < 7 minutter som utfallsmål


Resultater fra studiene

Resultater fra den systematiske oversikten (alle typer tenger og sugekopper er slått sammen) viste at:

 • Det er trolig mindre sannsynlig å mislykkes i å oppnå en vaginal fødsel med tang (alle typer tenger slått sammen) sammenlignet med sugekopper (alle typer slått sammen)
 • Det er muligens liten eller ingen forskjell mellom de ulike typer instrumenter når det gjelder antall barn som ble skadet under forløsningen dersom man ser alle skader under ett
 • Det er muligens liten eller ingen forskjell mellom de ulike typer instrumenter når det gjelder antall keisersnitt
 • Bruk av tang fører trolig til flere tredje- og fjerdegrads rifter (med eller uten epistomi) sammenlignet med bruk av vakuumekstraktorer.
 • Det er muligens liten eller ingen forskjell mellom de ulike typer instrumenter når det gjelder lav Apgar score hos barnet etter <7 minutter.

Resultattabell

Tabell 1. Oversikt over resultatene

Utfall

Antall kvinner (antall studier)

Vakuumekstraktor

Tang

Kvalitet på dokumentasjonen

Mislykket forløsning

2419 (7)

  141 per 1000

  92 per 1000
(63 til 133)

 

Middels

Neonatale skader

 1352 (5)

 10 per 1000

 12 per 1000
(4 til 33)

Lav

Keisersnitt

1222 (4)

 26 per 1000

46 per 1000                   (25 til 84)

Lav

Tredje og fjerdegrads rifter (med eller uten epistomi)

2810 (10)

  75 per 1000

 142 per 1000              (113 til 178)

Middels

Lav Apgar score innen 7 minutter

 1425 (6)

 29 per 1000

 24 per 1000                  (13 til 45)

Lav

Tallene i parentes viser en spennvidde for tiltakets effekt. Det er 95 % sannsynlig at effekten ligger et sted innenfor denne spennvidden.

Kvalitet på dokumentasjonen:

Høy kvalitet: Det er usannsynlig at videre forskning vil påvirke vår tillit til effektestimatet.
Middels kvalitet: Det er sannsynlig at videre forskning vil påvirke vår tillit til effektestimatet. Videre forskning kan også endre estimatet.
Lav kvalitet: Det er svært sannsynlig at videre forskning vil påvirke vår tillit til effektestimatet. Videre forskning vil sannsynligvis endre estimatet.
Svært lav kvalitet: Effektestimatet er svært usikkert.

Til sammen 48 utfallsmål ble vurdert i den systematiske oversikten. Det var ikke tilstrekkelig dokumentasjon for å kunne vise til en forskjell mellom tang og sugekopper når det gjaldt fastsittende skulder, behov for intubasjon, kranieskader, skader på hodeskalle, brudd, lengden på sykehusopphold, Apgar score ved 1 og 5 min., lav pH (oksygenmettet blod i navlestreng), død eller alvorlig dødelighet, bruk av spinal eller epidural eller innleggelse i barneavdeling. Blant ulike typer sugekopper ville bruk av metallkopper mer sannsynlig resultere i en vellykket vaginal fødsel sammenlignet med den myke koppen, men med flere tilfeller av skader på hodebunnen og med høyere risiko for kefalhematom.

Hva er denne informasjonen basert på?

Forskere i Cochrane-samarbeidet har laget en ny oppsummering av studier som har vurdert ulike typer av instrumenter som brukes ved assistert vaginal forløsning. Forskerne gjorde et systematisk søk gjennom the Cochrane Pregnancy and Childbirth Group’s Trial register (mai 2010). De fant 32 randomisert kontrollerte studier med til sammen 6 597 fødende kvinner som de inkluderte i oppsummeringen.

Forfatterne av denne Cochrane-oversikten konkluderer med at den økende risikoen for å få en mislykket vaginal fødsel og avveininger mellom risiko for skader på mor og barn bør vurderes ved valg av instrument, men at legens erfaring med de ulike instrumentene også bør vektlegges.

 

Sammendrag

Referanser

Om publikasjonen

 • Utgitt: 2011
 • Forfattere: Jeppesen E.