Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Drug Situation in Norway 2011»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Drug Situation in Norway 2011

Statistikk

Drug Situation in Norway 2011

Publisert Oppdatert

Årsrapport til EUs narkotikaovervåkingsbyrå - EMCDDA.

Årsrapport til EUs narkotikaovervåkingsbyrå - EMCDDA.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2011
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)/EMCDDA
  • ISSN trykt: 1503-1861

Sammendrag

 

Nedgang i bruk av cannabis
Den siste undersøkelsen i den generelle befolkningen på bruk av cannabis ble gjort i 2009. Et overraskende funn her var den forholdsvis kraftige nedgangen i gruppen yngre enn 35 år som hadde brukt cannabis i løpet av siste 30 dager. I 2004 var denne gruppen på 4,5 prosent, mens den i 2009 var redusert til under halvparten.

 

En undersøkelse fra 2010 som inkluderte aldersgruppen 18-30 år, viste at cannabis fortsatt er det rusmidlet som flest ungdommer rapporterer å ha prøvd (29 %). Langt færre har prøvd amfetamin og kokain (ca 6 % for begge stoffene). Ecstasy og sniffing har vært prøvd av nær fire og tre prosent, mens rundt en prosent i denne aldersgruppen rapporterer å noen gang ha brukt LSD, GHB eller heroin.

 

Stabilt antall injeksjonsmisbrukere
Antall injeksjonsmisbrukere ser ut til å ha vært stabilt siden 2003. I 2009 ble det estimert et antall på mellom 8800 og 12000 injeksjonsmisbrukere i Norge. Heroin er fortsatt det vanligste rusmidlet å injisere, men for ca 17 % er amfetamin det som hyppigst injiseres.

 

Problembrukere av kokain
SIRUS deltok i 2010/2011 i et prosjekt der man gjennom tre ulike metoder forsøkte å måle omfanget av kokainbruk i Oslo. Norsk Institutt for Vannforskning har foretatt målinger av kokain i avløpsvann, mens Folkehelseinstituttet har beregnet forekomst av kokain hos ruspåvirkede sjåfører. SIRUS har brukt en metode basert på frekvensen av kokainbruk i fire forskjellige undersøkelser, både befolkningsbaserte, blant innsatte i fengsler og blant injeksjonsmisbrukere. Resultatene fra undersøkelsene har ikke ennå blitt publisert.

 

I spørreundersøkelser har respondentene også blitt bedt om å oppgi hvor ofte de bruker kokain. Det er derfor mulig å anslå antall kokainbrukere samt antallet som bruker rusmidlet mer enn en gang i uken (problembrukere). I gjennomsnitt for årene 2000-2009, var det om lag 1 800 problembrukere av kokain i Oslo og 10 200 som hadde brukt rusmidlet sjeldnere. Majoriteten av kokainbrukerne, om lag 50 prosent, var eksperimentelle brukere som hadde brukt kokain én til fire ganger i løpet av det siste året, mens 35 prosent ble regnet som rekreasjonsbrukere (begrenset bruk).

 

Behandling for rusrelaterte problemer
Omfattende reorganisering av det norske helsesystemet det siste tiåret har resultert i økt fokus på diagnoser, medisinering og bruk av kommersielle prinsipper i behandling og rehabilitering av rusrelaterte problemer. Denne endringen har blitt kritisert fra mange hold. Det har for eksempel blitt argumentert for at endringene truer med å underminere mangfold i behandlingstilbudet.

 

Et nytt sett retningslinjer; Nasjonale faglige retningslinjer for gravide i LAR og oppfølging av familiene frem til skolealder, trådte i kraft i 2011, og har som mål å gi klare, kunnskapsbaserte anbefalinger for behandling og oppfølging av LAR-pasienter gjennom svangerskap og småbarnstid.

 

HIV-situasjonen stabil – høy forekomst av hepatitt C
Forekomsten av HIV blant injeksjonsbrukerne har holdt seg stabilt på et lavt nivå gjennom mange år, med omtrent 10 til 15 tilfeller per år. Grunnen til dette er ikke opplagt, men hyppig testing, åpenhet om HIV-status i rusmiljøene samt en sterk frykt for smitte kan være noe av grunnen. Den høye forekomsten av hepatitt C i gruppen tyder imidlertid på at det fortsatt er utstrakt deling av sprøyter i dette miljøet.

 

Narkotikarelaterte dødsfall. Stor andel forårsaket av andre opioider enn heroin
I 2009 ble det registrert 285 narkotikarelaterte dødsfall i Norge, en økning på 22 sammenlignet med 2008. Av det totale antallet dødsfall som ble registrert av Statistisk Sentralbyrå, involverte 255 av dødsfallene opioider, med og uten andre rusmidler i tillegg. 137 av dødsfallene skyldtes heroin, 39 ble registrert som metadonforgiftning og 61 dødsfall skyldtes andre opioider der enten forgiftning eller avhengighet ble registrert som dødsårsak. 39 av dødsfallene ble kodet som selvmord, hvilket antakelig er et forsiktig antall.

 

Andelen av dødsfall i gruppen over 30 år har økt jevnt. I 2009 utgjorde denne gruppen 76 prosent av det totale antall narkotikarelaterte dødsfall. Andelen over 50 år har også økt. I 2009 utgjorde dødsfall i denne aldersgruppen 25 prosent av det totale antallet. Fem av de døde var 65 år eller eldre. Andelen av dødsfall knyttet til den yngste aldersgruppen har holdt seg forholdsvis stabil, men i 2009 ble det registrert ni dødsfall i aldersgruppen under 20 år, noe som er det høyeste antallet som noen gang er registrert for denne aldersgruppen.

 

Narkotikamarkedet
Antall saker og beslag økte til et rekordnivå i 2010, men dersom man ser bort fra GHB og GBL, har ikke den store økningen i saker ført til rekordstore beslag.

 

Antall beslag av heroin er det høyeste siden 2003. Antallet er allikevel lavere enn i perioden 1995-2003. I tillegg har renhetsgraden på heroin sunket til et historisk lavt nivå med 21 prosent i gjennomsnitt for 2010, med en videre nedgang til 17 prosent i første halvdel av 2011.

 

Den totale mengden beslaglagte cannabisprodukter er ikke spesielt høy, hvilket kan forklares med at det er beslaglagt forholdsvis lite hasj. På den annen side har antall saker relatert til dyrking samt beslag av marihuana igjen økt markant. Både mengdene som ble beslaglagt samt antall saker overgikk tallene fra 2007 og 2008, som ble registrert som rekordår før 2010.

 

Totalt har antallet beslag av amfetamin og metamfetamin økt forholdsvis kraftig sammenlignet med perioden 2006-2009.

 

Selv om 2007 er det eneste året med høyere beslag av kokain enn det som ble gjort i 2010, ser kokain allikevel ut til å ha en lavere markedsandel de siste tre årene sammenlignet med beslag av andre rusmidler. Både antall beslag og antall tabletter benzodiazepiner har økt siden 2008, en trend som ser ut til å ha forsterket seg i 2010. Bare to ganger tidligere har større mengder blitt tatt og flere beslag blitt gjort, enn i 2010.

 

Av de nye stoffene som har blitt introdusert på markedet i 2010, er det hovedsakelig PMMA som peker seg ut. Ifølge Folkehelseinstituttet har PMMA så langt (september 2011) blitt koblet opp mot 20 narkotikadødsfall.

 

Tollmyndighetene avdekker en økende mengde stoffer sendt med posten. Dette gjelder spesielt narkotiske tabletter bestilt på internett. Når det gjelder beroligende medikamenter, er det spesielt smugling av Rivotril og Subutex som har økt. Tollmyndighetene har også registrert en økning i smugling av nye rusmidler. Nye versjoner av syntetiske cannabinoider og andre syntetiske stoffer avdekkes hele tiden. Utfordringen ligger i at mange av disse stoffene er vanskelige å stoppe, fordi de ikke ennå er satt på narkotikalista. Åtte nye syntetiske cannabinoider har blitt registrert på lista, med effekt fra 21. desember 2011.

 

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.