Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Komplementær og alternativ behandling for pasienter med kreft »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Komplementær og alternativ behandling for pasienter med kreft

Systematisk oversikt

Komplementær og alternativ behandling for pasienter med kreft

Publisert Oppdatert

Mer enn én av tre pasienter med kreft benytter seg av en eller annen form for komplementær eller alternativ behandling (KAM).

Mer enn én av tre pasienter med kreft benytter seg av en eller annen form for komplementær eller alternativ behandling (KAM).


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2011
  • Av: Kunnskapssenteret
  • Forfattere: Jeppesen E, Juvet LK.
  • ISSN elektronisk: 1890-1298
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-409-5
Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Mer enn én av tre pasienter med kreft benytter seg av en eller annen form for komplementær eller alternativ behandling (KAM). For å støtte Kreftforeningens informasjonsarbeid om slik behandling har Kunnskapssenteret utarbeidet en systematisk oversikt om effekt og sikkerhet ved bruk av alternativ behandling.

Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helsetjenesten, og som ikke utøves av helsepersonell. Behandling som utøves i helsetjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helsetjenesten. Når pasienter bruker alternativ behandling i tillegg til behandlingen de får på sykehuset, kalles dette komplementær behandling.

Vi søkte etter systematiske oversikter om effekten og sikkerheten ved ulike komplementære og alternative behandlingsmetoder for personer med ulike kreftsykdommer. Vi inkluderte 39 systematiske oversikter for følgende tiltak: Vitaminer og mineraler, kosttilskudd, ulike typer urter (også farmakologisk framstilte), akupunktur, soneterapi (refleksologi), massasje, aromaterapi, hypnose, homøopati, tradisjonell kinesisk medisin og ulike kropp-og-sjel-metoder.

Basert på forskningsdokumentasjonen må vi konkludere med at det med få unntak ikke er vist effekt av komplementær og alternativ behandling hos pasienter med kreft. For noen av de alternative behandlingsmetodene er det dokumentert bivirkninger.

Det foreligger mange studier og systematiske oversikter som har vurdert effekt og sikkerhet ved ulike alternative og komplementære behandlingsmetoder for pasienter med kreft. Imidlertid er det lav kvalitet på forskningsdokumentasjonen for de fleste tiltakene. Det skyldes dels at studiene er små, dels at det innenfor alternativ medisin ikke har vært tradisjon for å følge robuste forskningsmetoder.

Det er behov for flere randomiserte kontrollerte studier med oppfølgingstid som er lang nok til å vurdere effekten av alternativ behandling. Når det gjelder sikkerhet, bør det vurderes om det er forsvarlig å gjennomføre store nye studier med tiltak som har vist alvorlige bivirkninger.            

Sammendrag

Bakgrunn og formål
Mer enn én av tre pasienter med kreft benytter seg av en eller annen form for komplementær eller alternativ behandling (KAM) i forbindelse med sin sykdom.  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk forespørsel fra Kreftforeningen om å oppsummere tilgjengelig forskning om effekt av ulike komplementære og alternative behandlingsmetoder til pasienter med kreft. Formålet var å få klarlagt effekt og sikkerhet ved bruk av ulike behandlingsformer innen alternativ behandling.

Denne kunnskapsoversikten presenterer dokumentasjonsgrunnlaget om effekten og sikkerheten av komplementær og alternativ behandling av kreft. Vi har ikke vurdert alternative tiltak for å forebygge kreft.

Metode
I denne rapporten har vi inkludert systematiske oversikter som har sammenfattet studier om effekt og sikkerhet ved ulike alternative og komplementære behandlingstiltak for pasienter med kreft. Vi søkte etter systematiske oversikter i Cochrane Library, DARE, Science Citation Index, Medline, EMBASE, PEDro, AMED og Psyc-Info inntil februar 2010. To personer gjennomgikk alle titler og abstrakter og valgte ut systematiske oversiktsartikler uavhengig av hverandre. Vi bestilte relevante systematiske oversikter i fulltekst og vurderte metodisk kvalitet etter sjekklister. Der vi fant flere oversikter om samme tiltak og utfallsmål, valgte vi å presentere data fra den mest oppdaterte oversikten av høyest kvalitet. Vi graderte kvaliteten av dokumentasjonen der det var mulig og hensiktsmessig med GRADE.

Sluttproduktet i denne rapporten er en liste over relevante, identifiserte systematiske oversikter delt inn etter ulike alternative behandlingsmetoder og tiltak. Vi formidler resultatene fra systematiske oversiktsartikler som oppfyller våre inklusjonskriterier. Vi har også inkludert systematiske oversiktsartikler som ikke konkluderer, eller har usikre resultater, da dette også er et funn i seg selv og fordi vi ønsker å avdekke kunnskapshull.

Resultat
Vi identifiserte totalt 2 199 mulig relevante publikasjoner og inkluderte 39 systematiske oversikter. Disse har vurdert effekt og sikkerhet av ulike alternative behandlingstiltak brukt av pasienter med kreft.  De fleste studiene brukte alternative tiltak i tillegg til standard behandling. Forskningsdokumentasjonen i de fleste av disse oversiktene er i all hovedsak av gjennomgående lav og svært lav kvalitet. Dette trenger ikke nødvendigvis å bety at et tiltak ikke har effekt, men gjennomgangen av den dokumentasjonen som foreligger, avdekker stor uvisshet om effekt og sikkerhet. Se vedlegg 3 for mer detaljert informasjon om tiltak og pasientpopulasjon.

Kosttilskudd
Vi inkluderte tre systematiske oversikter som vurderer effekten av kosttilskudd (misteltein, tymusterapi) som tiltak. Ingen effektestimater er oppgitt, og dokumentasjonen er av svært lav kvalitet. Det er uvisst om tiltakene har effekt på overlevelse, på bivirkninger av cellegiftbehandling og på bivirkninger av selve tiltaket.

Antioksidanter
Vi inkluderte seks systematiske oversikter med ulike antioksidanter som tiltak. Oversiktene hadde en blandet populasjon av pasienter der også kreft var med blant diagnosene. Utfallsmål var overlevelse, svulstrespons, bivirkninger av kjemoterapibehandling, livskvalitet og sikkerhet. Dokumentasjonen er av svært lav kvalitet, og det er uvisst om antioksidanter har effekt på utfallsmålene.

Urter og planter (medregnet de farmakologisk framstilte)
Vi inkluderte ti systematiske oversikter med ulike urter og planter (tradisjonell kinesisk medisin) som rapporterte om effekt på overlevelse, tumorrespons, bivirkninger av behandling og sikkerhet. Dokumentasjonen er av svært lav kvalitet i syv av ti oversikter.

Én systematisk oversikt rapporterer data om mulig effekt av astragalus på overlevelse og tumorrespons hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC). Resultatene baserer seg på 34 randomiserte studier med til sammen 2 815 pasienter. Dokumentasjonen har lav kvalitet. 

Én systematisk oversikt rapporterer om mulig effekt av kanglaite på tumorrespons og livskvalitet hos pasienter med NSCLC. Resultatene baserer seg på 26 randomiserte studier med til sammen 2 209 pasienter. Dokumentasjonen har lav kvalitet. 

Én systematisk oversikt rapporterer data om mulig effekt av tradisjonell kinesisk medisin kombinert med kjemoembolisering på overlevelse og partiell respons hos pasienter med primær leverkreft. Ved kjemoembolisering blir blodtilførselen til leveren blokkert mens blodårene i leveren tilføres cellegift.  Resultatene baserer seg på 45 randomiserte studier med til sammen 3 236 pasienter. Dokumentasjonen har lav kvalitet. Ved behandling med laetrile (halvsyntetisk amygdalin) er alvorlige bivirkninger som cyanidforgiftning rapportert. Ved behandling med ukrain er alvorlige bivirkninger som hepatitt og blødninger rapportert.

To systematiske oversikter rapporterte data om effekt av aloe vera og honning. Dokumentasjonen var av svært lav kvalitet, så det er uvisst om disse tiltakene har effekt.

Én systematisk oversikt rapporterte om effekt av cannabis på kvalme og oppkast ved kjemoterapibehandling (1 366 pasienter). Oversikten rapporterte også at cannabis sammen med kvalmestillende medikamenter trolig har bedre effekt enn kvalmestillende medikamenter alene for å redusere slik kvalme (RR 1,38; KI 1,18 til 1,62) og oppkast (RR 1,28; KI 1,08 til 1,51). Alvorlige bivirkninger som lavt blodtrykk og depresjon ble rapporter etter bruk av cannabis.  Dokumentasjonen har middels kvalitet.

Akupunktur
Vi inkluderte fem systematiske oversikter som rapporterte om effekt av akupunktur på kvalme, oppkast, kreftrelatert smerte og andre bivirkninger som følge av kjemoterapibehandling hos pasienter med kreft. Dokumentasjonen er av svært lav kvalitet i alle oversiktene med ett unntak: En systematisk oversikt med til sammen 1 247 pasienter som fikk kjemoterapi, rapporterte at akupunktur trolig har effekt på oppkast (RR 0,82; KI 0,69 til 0,99). Dokumentasjonen har middels kvalitet.  Akupressur, også kalt akupunktur uten nåler, har muligens effekt på akutt kvalme (SMD -0,19; KI -0,37 til – 0,01). Dokumentasjonen har lav kvalitet.

Homeopati, massasje, soneterapi, kropp-og-sjel-metoder
En systematisk oversikt med til sammen 664 pasienter rapporterte at homeopati muligens kan ha effekt på irritasjon i hud (dermatitis) etter stråling. Dokumentasjonen har lav kvalitet.
Vi inkluderte fire systematiske oversikter som rapporterer om effekt av massasje og soneterapi på blant annet smerte, kvalme og livskvalitet. Ingen effektestimater er oppgitt, og dokumentasjonen har svært lav kvalitet.
Vi inkluderte systematiske oversikter som ser på effekt av avslapningsteknikker, hypnose, ”guiding ved bilder”, Tai Chi og Qigong som behandlingstiltak hos pasienter med kreft. Dokumentasjonen har svært lav kvalitet, og det er uvisst om tiltakene har effekt.

Diskusjon
Vi har inkludert 39 systematiske oversikter som omhandler et bredt spekter av komplementære og alternative behandlingstiltak. For de fleste av tiltakene som brukes av pasienter med kreft, er det ikke grunnlag for å konkludere om nytten og sikkerheten ved bruk. Dette til tross for at det er gjennomført mange studier og laget mange systematiske oversikter. Felles for de fleste inkluderte studiene i de systematiske oversiktene er at de er av lav metodisk kvalitet. Mange av studiene er dessuten små, og de har variasjon i både tiltak og populasjon. Tiltakene var ofte ulike i innhold, intensitet, dosering og varighet. Utfallsmålene var ulike og resultatene mangelfullt rapportert.

Etter å ha gjennomgått de systematiske oversiktene er det kun innenfor noen få tiltak (akupunktur og cannabis) vi kan konkludere med mulig effekt. For noen av de alternative behandlingsmetodene er det dokumentert bivirkninger. Mange alternative behandlingstiltak kan ha potensialer for effekt, men også bivirkninger, eller de kan gi uheldige interaksjoner med annen, medisinsk behandling. 

Det er viktig å formidle usikre resultater slik at vi avdekker kunnskapshull. Vi håper derfor at denne oversikten kan være til nytte for helsearbeidere, pasienter og ikke minst ved planlegging av forskning på dette området.

Konklusjon
Det foreligger mange studier og systematiske oversikter som har vurdert effekt og sikkerhet ved ulike alternative og komplementære behandlingsmetoder for pasienter med kreft. For noen av de alternative behandlingsmetodene er det dokumentert bivirkninger.  For de fleste tiltakene er imidlertid kvaliteten på forskningsdokumentasjonen lav. Det skyldes dels at det er små studier, dels at det innenfor alternativ medisin ikke har vært tradisjon for å følge robuste forskningsmetoder.

Basert på forskningsdokumentasjonen må vi konkludere med at det med få unntak ikke er vist effekt av komplementær og alternativ behandling hos pasienter med kreft.  Det er behov for flere randomiserte kontrollerte studier med tilstrekkelig lang oppfølgingstid til å kunne vurdere effekt av alternativ behandling.  Når det gjelder sikkerhet, bør det vurderes om det er forsvarlig å gjennomføre store nye studier med tiltak som har vist alvorlige bivirkninger.