Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «En kunnskapsoppsummering og helseøkonomisk evaluering av prasugrel sammenlignet med klopidogrel etter PCI»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • En kunnskapsoppsummering og helseøkonomisk evaluering av prasugrel sammenlignet med klopidogrel etter PCI

Metodevurdering

En kunnskapsoppsummering og helseøkonomisk evaluering av prasugrel sammenlignet med klopidogrel etter PCI

Publisert Oppdatert

Pasienter som har gjennomgått perkutan koronar intervensjon (PCI) for koronarsykdom vil vanligvis få blodplatehemmer (f.eks. klopidogrel) i ett år etter inngrepet. Prasugrel er en ny platehemmer som er tilgjengelig for pasienter med akutt koronarsyndrom som gjennomgår PCI i Norge.

Pasienter som har gjennomgått perkutan koronar intervensjon (PCI) for koronarsykdom vil vanligvis få blodplatehemmer (f.eks. klopidogrel) i ett år etter inngrepet. Prasugrel er en ny platehemmer som er tilgjengelig for pasienter med akutt koronarsyndrom som gjennomgår PCI i Norge.


Hopp til innhold

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2011
  • Av: Kunnskapssenteret
  • Forfattere: Wisløff T, Ringerike T, Klemp M.
  • ISSN elektronisk: 1890-1298
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-401-9

Hovedbudskap

Pasienter som har gjennomgått perkutan koronar intervensjon (PCI) for koronarsykdom vil vanligvis få blodplatehemmer (f.eks. klopidogrel) i ett år etter inngrepet. Prasugrel er en ny platehemmer som er tilgjengelig for pasienter med akutt koronarsyndrom som gjennomgår PCI i Norge.

Vi ønsket å analysere effekten og kostnadseffektiviteten av prasugrel sammenlignet med klopidogrel for pasienter med akutt koronarsyndrom som har gjennomgått PCI. Denne analysen er bestilt av Statens legemiddelverk for å støtte deres beslutning om hvorvidt det skal gis refusjon til prasugrel i tillegg til klopidogrel, som har refusjon i dag. Vi utførte en systematisk gjennomgang av randomiserte kontrollerte studier for å beregne effekten av prasugrel sammenlignet med klopidogrel. Kostnadseffektivitetsanalysene ble utført i en tidligere utviklet Markov-modell som simulerer kliniske hendelser etter utført PCI. I modellen er helseeffekter og kostnader beregnet for å gi gjenstående levealder og levetidskostnader, som igjen brukes til å beregne forholdet mellom kostnader og helseeffekter av prasugrel sammenlignet med klopidogrel.

  Hovedfunn

• Prasugrel reduserer forekomsten av hjerteinfarkt og revaskularisering sammenlignet med klopidogrel både på kort og lang sikt (14-30 dager og 15 måneder). Kvaliteten på dokumentasjonen var høy og moderat for hjerteinfarkt og lav og moderat for revaskularisering (på henholdsvis kort og lang sikt).
• Prasugrel øker forekomst av blødninger sammenlignet med klopidogrel både i korttids- og langtidsdata. Kvaliteten på dokumentasjonen for dette utfallet var henholdsvis høy og lav.
• Analysene viste ingen statistisk signifikante forskjeller på død. Kvaliteten på dokumentasjonen for dette utfallet var lav og moderat for henholdsvis korttids- og langtidsdata.
• Prasugrel synes å være kostnadseffektivt sammenlignet med klopidogrel for pasienter med akutt koronarsyndrom som har gjennomgått PCI. Våre analyser antyder imidlertid at det er noe usikkerhet knyttet til resultatet.
• Usikkerhet knyttet til effekt på død, og dermed også kostnadseffektiviteten av prasugrel, kan reduseres dersom nye randomiserte kontrollerte studier blir utført.

Sammendrag

Bakgrunn

Pasienter som har gjennomgått perkutan koronar intervensjon (PCI) for akutt koronarsyndrom vil vanligvis få platehemmer (klopidogrel) i ett år etter operasjonen. Prasugrel er en ny platehemmer som er tilgjengelig for pasienter med akutt koronarsyndrom som gjennomgår PCI i Norge.

Formål

Å analysere kostnadseffektiviteten av prasugrel sammenlignet med klopidogrel for pasienter med akutt koronarsyndrom som har gjennomgått PCI.

Metode

Vi søkte Medline og Embase etter randomiserte kontrollerte forsøk på effekt av prasugrel sammenlignet med klopidogrel den 8.2.2010 og 15.3.2011. Studier ble vurdert av to uavhengige medarbeidere og samlet i meta-analyser på utfallene kardiovaskulær død, akutt hjerteinfarkt, revaskularisering og blødninger. Kvaliteten på dokumentasjonen ble evaluert ved hjelp av GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation).

Vi brukte en modifisert versjon av en Markov-modell (Model of cost-effectiveness of coronary artery disease (MOCCA)), tidligere utarbeidet av Kunnskapssenteret, til å modellere kostnadseffektiviteten av prasugrel sammenlignet med klopidogrel. Mulige hendelser i modellen var revaskularisering, hjerteinfarkt, blødning og død. Forekomst av hendelser var basert på registerdata fra Sverige og Danmark. Priser på prasugrel og klopidogrel var basert på listepriser fra Statens legemiddelverk. Disse viser at prasugrel er betydelig dyrere enn klopidogrel.

Analysene ble utført ved at all usikkerhet i modellen var representert ved sannsynlighetsfordelinger. Resultatene i modellen er derfor basert på 1 000 tilfeldige trekninger fra disse fordelingene.

Resultat

Vi fant tre aktuelle studier (med til sammen 14624 pasienter) som sammenligner prasugrel med klopidogrel. Alle tre rapporterte kortsiktige resultater (14-30 dager), en studie rapporterte i tillegg lang oppfølging (15 måneder). Meta-analyser av resultater med kort oppfølging viste at prasugrel betydelig senket behov for revaskularisering, relativ risiko (RR) = 0,53 (95 % konfidensintervall: 0,39-0,73) og akutt hjerteinfarkt, RR = 0, 75 (0,65-0,86) sammenlignet med klopidogrel. Prasugrel førte imidlertid også til økt forekomst av blødninger (RR = 1,24 (1,00-1,53)). Dokumentasjonskvaliteten for disse tre utfallene ble ansett å være henholdsvis lav, høy og høy.

Prasugrel hadde også lavere langtids forekomst av revaskularisering og akutt hjerteinfarkt på henholdsvis RR = 0,67 (0,55-0,82) og RR = 0,76 (0,68-0,86). Som med kort oppfølging, var forekomsten av blødninger på lang sikt også høyere for prasugrel enn klopidogrel RR = 1,31 (1,10-1,55). Dokumentasjonen for disse tre utfallene ble gradert til henholdsvis moderat, moderat og lav kvalitet.

Meta-analyser klarte ikke å vise eventuelle forskjeller i dødelighet mellom de to medikamentregimene (kort sikt: RR = 0,79 (0,57-1,10), lang sikt: RR = 0,88 (0,70-1,11)). Dokumentasjonskvaliteten på dette utfallet ble vurdert å være av lav og moderat kvalitet med henholdsvis kort og lang oppfølging.Vår modellering resulterte i økning av både forventet gjenstående levetid og livstidskostnader med prasugrel. Kostnadseffektiviteten av å bytte fra klopidogrel til prasugrel ble dermed på 37 600 norske kroner per vunnet leveår. Sensitivitetsanalysen viste at det er 88 % sannsynlighet for at prasugrel er kostnadseffektiv sammenlignet med klopidogrel. Fra vår verdi av forskningsanalyse, ble det klart at resultatet avhenger mest av effektdataene. Hvis ny forskning skal gjennomføres, er det derfor kliniske studier som undersøker effekt av prasugrel som mest sannsynlig vil redusere usikkerheten rundt resultatet.

Diskusjon

Vi fant lite effektdata på sammenligning av prasugrel og klopidogrel. Basert på GRADE, hadde bare korttids effektdata på hjerteinfarkt og blødninger høy kvalitet. Derfor vil denne sammenligningen ha nytte av videre forskning.

Kostnadseffektiviteten på 37 600 norske kroner per vunnet leveår, indikerer at prasugrel er klart kostnadseffektivt sammenlignet med klopidogrel dersom en terskel for kostnadseffektivitet er i størrelsesorden 350 000 til 1 000 000. Simuleringer indikerte imidlertid at dette resultatet er usikkert. Videre forskning på effekt og sikkerhet av prasugrel sammenlignet med klopidogrel er forventet å redusere usikkerheten i konklusjonene i denne analysen.

Konklusjon

Prasugrel synes å være kostnadseffektivt sammenlignet med klopidogrel for pasienter med akutt koronarsyndrom som har gjennomgått PCI. Våre analyser antyder imidlertid at det er noe usikkerhet knyttet til resultatet.