Hopp til innhold

2010

Viser  119  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. WHO sjekkliste for trygg kirurgi

  Et metodevarsel om det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget for klinisk effekt av å innføre WHOs sjekkliste for trygg kirurgi.

  Metodevurdering

  Publisert

 2. Klinisk nytte av PET integrert med CT for ikke-småcellet lungekreft

  Hvilken klinisk nytteverdi har PET–CT sammenlignet med konvensjonell utredning for pasienter med NSCLC?

  Metodevurdering

  Publisert

 3. Overvåking av blod i Norge 2009. TROLL. Blodtransfusjonstjenesten i Norge

  Hemovigilansrapport for 2009 skal bidra til å oppnå en trygg og sikker transfusjonstjeneste.

  Rapport

  Publisert

 4. Fotoferese som alternativ immundempende behandling

  Formålet med fotoferese er å dempe pasientens patologiske immunreaksjoner.

  Metodevurdering

  Publisert

 5. Avgiftsfritt salg på flyplasser og ferger i utenlandstrafikk i 2010

  I denne nettrapporten gis det en oversikt over rapportert avgiftsfritt salg av alkohol og tobakk på norske flyplasser i 2010.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Skrive godt

  Skrive godt - hefte med skrivetips som forhåpentlig kan stimulere deg til å skrive mer og til å bli en bedre skribent slik at flere vil lese, forstå og huske det du har skrevet.

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

 7. Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus i 2009. Nasjonale resultater

  Rapporten viser resultatene av en nasjonal spørreskjemaundersøkelse blant voksne kreftpasienter.

  PasOpp rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus i 2009. Institusjonsvise resultater

  Rapporten viser resultatene fra en nasjonal spørreskjemaundersøkelse blant voksne kreftpasienter som hadde et tilbud på poliklinikker/dagavdelinger eller sengeposter ved somatiske sykehus.

  PasOpp rapport

  Publisert Oppdatert

 9. HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Årsrapport for 2009/2010

  Vaksinen mot humant papillomavirus (HPV) ble innført som en del av barnevaksinasjonsprogrammet for jenter på 7. klassetrinn fra og med skoleåret 2009/2010.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 10. Forebygging av trykksår

  En hurtigoppsummering av kunnskapsgrunnlaget om effekt av et utvalg av tiltak for å forebygge trykksår hos pasienter i sykehjem og sykehus.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Raske responsteam

  En hurtigoppsummering av kunnskapsgrunnlaget om effekt av raske responsteam for å forhindre hjertestans og dødelighet i sykehus.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 12. The Health of Polish labour immigrants in Norway: A research review (Rapport 2010:3)

  This report gives a research overview of the health of Polish labour immigrants in Norway.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 13. Pasienters og pårørendes erfaringer med Bodø legevakt. Resultater fra en brukererfaringsundersøkelse

  Resultatene fra en spørreundersøkelse blant pasienter og pårørende som hadde vært i kontakt med Bodø legevakt.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 14. Effekt av tiltak for å forbedre kvaliteten på helsetjenester til etniske minoriteter: en systematisk oversikt over randomiserte kontrollerte forsøk

  Helse Sør-Øst RHF har gitt oss i oppdrag å innhente og kritisk vurdere tilgjengelig forskning om effekten av tiltak for å forbedre kvaliteten på helsetjenester til etniske minoriteter.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 15. The Drug Situation in Norway 2010

  Årsapport til EUs narkotikaovervåkingsbyrå - EMCDDA

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 16. Rusmidler i Norge 2010

  Rusmidler i Norge inneholder oppdaterte tabeller om forbruk, økonomi, kriminalitet, skadevirkninger og behandling knyttet til alkohol, narkotika, legemidler og tobakk.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 17. Forebygging av legemiddelskade hos eldre

  En hurtigoppsummering av kunnskapsgrunnlaget om effekt av tiltak for å forebygge død og skade hos eldre pasienter.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 18. Hoftebeskytter kan muligens redusere antall hoftebrudd på sykehjem

  Hoftebeskytter reduserer muligens ikke forekomsten av hoftebrudd hos hjemmeboende eldre, men kan muligens føre til færre brudd hos eldre som bor på sykehjem.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 19. Forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner

  En hurtigoppsummering av kunnskapsgrunnlaget om effekt av tiltak for å forhindre kateterassosierte urinveisinfeksjoner i sykehus og sykehjem.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 20. Tidlig rehabilitering av eldre pasienter med hoftebrudd

  En hurtigoppsummering av kunnskapsgrunnlaget om effekt av tidlig rehabilitering for eldre med hoftebruddskader.

  Rapport

  Publisert Oppdatert