Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Informasjon om forskningsbehov fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter 2009»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Informasjon om forskningsbehov fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter 2009

Rapport

Informasjon om forskningsbehov fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter 2009

Publisert Oppdatert

Systematisk kunnskapsoppsummering har til hensikt å vurdere og oppsummere all tilgjengelig forskningsbasert kunnskap om et tema eller et spesifikt spørsmål. Kunnskapsoversikten skal gi et helhetlig bilde av kunnskapsstatus og kan bidra til ny kunnskap. Men oversikten kan også peke på kunnskapshull og vise vei for videre forskning.

Systematisk kunnskapsoppsummering har til hensikt å vurdere og oppsummere all tilgjengelig forskningsbasert kunnskap om et tema eller et spesifikt spørsmål. Kunnskapsoversikten skal gi et helhetlig bilde av kunnskapsstatus og kan bidra til ny kunnskap. Men oversikten kan også peke på kunnskapshull og vise vei for videre forskning.


Om rapporten

  • Utgitt: 2010
  • Forfattere: Jamtvedt G, Norderhaug IN.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-337-1

Hovedbudskap

I dette notatet sammenfatter vi forskningsbehov som er identifisert i forbindelse med oppsummeringene Kunnskapssenteret utførte i 2009. Det er viktig å påpeke at  disse temaene på ingen måte representerer alle forskningsbehov innen medisin og helsefag i Norge.  Forskningsbehovene som vi viser til, er kommet på basis av de spørsmålene vi har besvart i kunnskapsoppsummeringer, og med de metodene vi benytter. 

Hovedpunkter

Generelt

Det er påfallende mange av Kunnskapssenterets oversikter som understreker et behov for mer og bedre forskning.  Dette er et viktig budskap fordi mange problemstillinger som vi blir bedt om å utarbeide, skal være et grunnlag for viktige beslutninger i helsevesenet.  Det betyr at grunnlaget for mange beslutninger har til dels betydelige begrensninger.  

Når det gjelder noen ganske få spørsmål i våre oversikter, har vi konkludert med at det ikke er behov for mer forskning. Hvilke kriterier som skal legges til grunn for slike konklusjoner, bør utredes videre og belegges med metodekunnskap.

Det er behov for analyser fra norske eller internasjonale registre, særlig på områder der det er vanskelig å randomisere pasienter og der det er behov for oppfølging av sjeldne komplikasjoner eller bivirkninger.

Det er behov for lengre oppfølgingstid for å kartlegge langtidseffekter og bivirkninger, men også at livskvalitet betones sterkere som endepunkt. 

Spesifikke fagområder

Innen rusbehandling er det behov for flere og bedre studier om ulike tiltak for rusavhengige.

Det fremmes en rekke tiltak for kvalitetsforbedring i helsetjenesten, men forskningsgrunnlaget for å vurdere hvilke tiltak som er effektive, er til dels mangelfullt. Vi vil derfor fremme behov for å gjennomføre gode studier for kvalitetsforbedring.

Vi vil igjen påpeke behovet for en satsing på offentlig finansiert klinisk forskning i Norge.

Sammendrag