Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Effekt av alternativ fødselsomsorg sammenlignet med tradisjonell fødselsomsorg »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Effekt av alternativ fødselsomsorg sammenlignet med tradisjonell fødselsomsorg

Forskningsomtale

Effekt av alternativ fødselsomsorg sammenlignet med tradisjonell fødselsomsorg

Publisert Oppdatert

Fødselsomsorg i sykehus med alternative omgivelser øker sannsynligheten for spontane fødsler, reduserer medisinske intervensjoner og øker mors tilfredshet sammenlignet med den tradisjonelle fødselsomsorgen i sykehus. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.

Fødselsomsorg i sykehus med alternative omgivelser øker sannsynligheten for spontane fødsler, reduserer medisinske intervensjoner og øker mors tilfredshet sammenlignet med den tradisjonelle fødselsomsorgen i sykehus. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.


Om publikasjonen

 • Utgitt: 2010

Hovedbudskap

Fødeavdelinger 

I de rike deler av verden er det vanlig at kvinner føder ved spesialiserte fødeavdelinger knyttet til sykehus. I Norge blir gravide uten komplikasjoner rutinemessig forløst av jordmødre, fortrinnsvis ved egne fødeavdelinger eller fødestuer. I mange land er det imidlertid fødselsleger (obstetrikere) som tar hånd om så å si alle fødsler.

Rutinemessige medisinske intervensjoner har økt jevnt og antall keisersnitt har økt i den vestlige verden, også her i Norge. Dette har medført at mange stiller spørsmål om nytte, sikkerhet og risiko for friske kvinner som skal føde.

Den arkitektoniske utformingen av fødestuene er på mange måter likt et ordinært pasientrom.  Sykehussengen er et sentralt trekk ved rommet, medisinskteknisk utstyr som for eksempel oksygen, sug og intravenøs utstyr er vanligvis sentralt plassert. Som en motsetning til denne teknologiske tilnærmingen til fødsel, har det vært en jevn økning og interesse for miljøet omkring den fødende, og siden 1970-tallet har mange fødeavdelinger laget egne enheter med et miljø som skal være mer ”som hjemme”.

Alternative omgivelser
Felles for det som omtales som alternative omgivelser, er at de deler en grunntanke om å fremme en naturlig fødsel, og de avviker fra ”vanlige fødestuer”. Filosofien og grunntanken er blant annet å minimalisere all form for medisinske intervensjoner og gi den fødende frihet og kontroll over egen fødsel.

I de inkluderte studiene i denne oversikten varierer det de kaller for alternative omgivelser i sykehusene både i utforming og i organisering av personale. I noen studier var de alternative omgivelsene utformet med vekt på at den fødende skal føle at hun er i naturlige omgivelser med natur på veggene, musikk og et miljø som skal stimulere den fødende. Andre studier var med et såkalt Snoezelen-rom som tar utgangspunkt i å stimulere sansene til den fødende ved for eksempel å bruke spesielle lys og aromaterapi.

Nyere studier har evaluert effekten på fødsel og nedkomst ved fødselsomsorg i alternative omgivelser og sammenlignet dette med fødselsomsorg og nedkomst i et mer tradisjonelt medisinsk miljø.

Vi har tatt utgangspunkt i fem utfallsmål fra den systematiske oversikten:

 • Bruk av smertestillende
 • Epidural
 • Keisersnitt
 • Spontan vaginal fødsel
 • Alvorlig sykdom og død hos mor
 • Mors tilfredshet


Har fødselsomsorg og nedkomst i alternative omgivelser betydning for mor og barn?

Resultater fra den systematiske oversikten viste at:

 • Fødselsomsorg i alternative omgivelser fører til redusert bruk av smertestillende sammenlignet med tradisjonelle omgivelser.
 • Fødselsomsorg i alternative omgivelser fører til redusert bruk av epidural sammenlignet med tradisjonelle omgivelser.
 • Det er liten eller ingen forskjell mellom gruppene i antall keisersnitt (RR 0,78-1,01).
 • Fødselsomsorg i alternative omgivelser øker sannsynligheten for spontane vaginale fødsler sammenlignet med dem som føder i tradisjonelle omgivelser.
 • Det er muligens liten eller ingen forskjell mellom gruppene når det gjelder risiko for alvorlig sykdom og død hos mor (samlet sett).
 • Kvinner som føder i alternative omgivelser er trolig mer fornøyde sammenlignet med dem som føder i tradisjonelle omgivelser.

Resultattabell

Tabell 1. Oversikt over resultatene.

Utfall

Antall kvinner (antall studier)

Konvensjonell

Alternativ

Kvalitet på dokumenta-sjonen

Redusert
bruk av smertestillende

3510
kvinner        
(5)

105 per 1000

123 per 1000
(106 til 142)

Høy

Epidural

9820
kvinner    
(7)

191 per 1000

157 per 1000
(143 til 170)

Høy

Keisersnitt

10239
kvinner
(8)

94 per 1000

84 per 1000 
(73 til 95)

Høy

Spontan vaginal fødsel

10218
kvinner
(8)

 777 per 1000

 808 per 1000
(793 til 170 )

Høy

Alvorlig sykdom og død hos mor

6334
kvinner   
(4)

1 per 1000

 1 per 1000 
(0 til 5)

 Lav

Tilfredshet (positive views)

1207
kvinner
(2)

444 per 1000

870 per 1000

Middels

Tallene i parentes viser en spennvidde for tiltakets effekt. Det er 95 % sannsynlig at effekten ligger et sted innenfor denne spennvidden.

Kvalitet på dokumentasjonen : Høy kvalitet: Det er usannsynlig at videre forskning vil påvirke vår tillit til effektestimatet.
Middels kvalitet: Det er sannsynlig at videre forskning vil påvirke vår tillit til effektestimatet. Videre forskning kan også endre estimatet.
Lav kvalitet: Det er svært sannsynlig at videre forskning vil påvirke vår tillit til effektestimatet. Videre forskning vil sannsynligvis endre estimatet.
Svært lav kvalitet: Effektestimatet er svært usikkert.

Hva er denne informasjonen basert på? 

Forskere i Cochrane-samarbeidet har laget en ny oppsummering av studier som har undersøkt om fødselsomsorg i alternative omgivelser i sykehus har betydning for mor og barn. Forskerne gjorde et systematisk søk gjennom the Cochrane Pregnancy and Childbirth Group’s Trial register (mai 2010). De fant ni randomisert kontrollerte studier (inkludert kluster- randomiserte studier) med til sammen 10684 fødende kvinner som de inkluderte i oppsummeringen. Deltakerne i studiene var fødende kvinner med lav risiko for komplikasjoner. Studiene var gjennomført i Vest-Europa, Canada og Australia.

Studiene sammenlignet kvinner som føder i såkalte alternative omgivelser i sykehus med kvinner som føder i tradisjonelle medisinske omgivelser i sykehus.

Denne Cochrane-oversikten konkluderer med at fødsel og nedkomst i alternative omgivelser øker sannsynligheten for spontane fødsler, reduserer medisinske intervensjoner og øker mors tilfredshet sammenlignet med den tradisjonelle fødselsomsorgen i sykehus. Det er imidlertid vanskelig å gi konkret informasjon om hva som ga effekt da både utforming og organisering var ulike i de inkluderte studiene.

Sammendrag

 1. Hodnett ED, Downe S, Walsh D, Weston J. Alternative versus conventional institutional settings for birth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 9.