Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Disulfiram mot kokainavhengighet »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Disulfiram mot kokainavhengighet

Forskningsomtale

Disulfiram mot kokainavhengighet

Publisert Oppdatert

Forskningsgrunnlag til støtte for bruk av disulfiram i behandling av kokainavhengighet er magert. Man må derfor være forsiktig med å konkludere ut fra et så begrenset antall av kliniske studier. For å kunne trekke sikrere konklusjoner, må det mer forskning til. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.

Forskningsgrunnlag til støtte for bruk av disulfiram i behandling av kokainavhengighet er magert. Man må derfor være forsiktig med å konkludere ut fra et så begrenset antall av kliniske studier. For å kunne trekke sikrere konklusjoner, må det mer forskning til. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.


Om publikasjonen

 • Utgitt: 2010
 • Forfattere: Dalsbø T.

Hovedbudskap

Hva er kokain og hvilken behandling har vi for kokainavhengige?

Kokain er et sentralstimulerende rusmiddel. Ifølge det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk er kokain det nest vanligste illegale rusmidlet i Europa. Bruk av kokain medfører fare for avhengighet og helseskade. Bruk av kokain er forbudt i Norge. Økning i beslag gir grunn til å tro at bruken har økt, men en nøyaktig oversikt over antall kokainbrukere og/eller kokainavhengige har vi ikke per dags dato. I Europa har det vært en økning i antall kokainavhengige som oppsøker behandling.

Det finnes ikke motgift for kokain, og ingen legemidler er spesifikt godkjent i behandlingen av kokainavhengighet. Flere legemidler testes for å finne effektiv medikamentell avhengighetsbehandling. Ett av legemidlene som prøves ut for kokainavhengige er disulfiram. Disulfiram er kanskje mest kjent under varemerkenavnet Antabus, og er brukt av enkelte alkoholikere.

Andre legemidler som testes for behandling av kokainavhengighet er blant annet naltrekson, metadon, antipsykotika og antidepressiva. Effekt av enkelte legemidler og av andre behandlingsformer som akupunktur og psykososiale tiltak for kokainavhengighet, er systematisk oppsummert og publisert i Cochrane-samarbeidets bibliotek (se oversikt og relatert sak nedenfor). I Europa har det også vært satset på lavterskeltiltak som behandling over internett og i poliklinikk.

Hva sier forskningen om effektene?
Dokumentasjon fra forskning kan være av varierende kvalitet. Vi skiller mellom dokumentasjon av høy, middels, lav eller svært lav kvalitet. Jo høyere kvalitet, jo mer kan vi stole på dokumentasjonen. Vi bruker ordet ”trolig” for å markere middels kvalitet, og ordet ”muligens” for å markere lav kvalitet.

Resultattabell 1: Disulfiram versus placebo
Placebo, også kalt narrepille, ble sammenlignet med disulfiram for deltakere med kokainavhengighet i tre av de inkluderte studiene. De fleste av deltakerne hadde en samtidig avhengighet til opiat eller alkohol som de også fikk behandling for. På grunn av at det var heterogenitet i materialet ble én av studiene holdt utenfor meta-analysen om behandlingsfrafall.

Tabell 1. Disulfiram versus placebo

Utfall

Antall deltakere (antall studier)

Narrepille

Disulfiram

Kvalitet på dokumentasjonen

 

Behandlingsfrafall

(Drop out from treatment)

2

(87)

850 av 1000

697 av 1000

 

(Kan være så få som 561, eller så mange som 875)

ÅÅÅ

Middels

 

*Tallene i parentes viser en spennvidde for tiltakets effekt. Det er 95 % sannsynlig at effekten ligger et sted innenfor denne spennvidden.

 

             
 • Disulfiram gitt til kokainavhengige reduserer trolig risiko for kokainmisbruk, sammenlignet med kokainavhengige som fikk narrepille.
 • Tre uker uten kokainmisbruk var gjennomsnittlig avholdstid blant kokainavhengige som fikk narrepille, mens de som fikk disulfiram i gjennomsnitt avsto fra kokainmisbruk i nesten åtte uker.  Resultatene kom fra én enkeltstudie og er ikke sammenslått med resultater fra andre studier.
 • Det var også én studie hvor det ble rapportert at så mange som 7 av deltagerne måtte trekkes ut fra disulfirambehandlingen av medisinske årsaker.
 • Disulfiram reduserer trolig risikoen for å falle ut av behandlingsopplegget sammenlignet med kokainavhengige som fikk narrepiller.

Resultattabell 2: Disulfiram versus naltrekson
Naltrekson ble sammenlignet med disulfiram i tre av de inkluderte studiene. De fleste av deltakerne i disse studiene hadde en samtidig avhengighet til alkohol.

Tabell 2. Disulfiram versus naltrekson

Utfall

Antall deltakere (antall studier)

Naltrexone

Disulfiram

 

Kvalitet på dokumentasjonen

 

Behandlingsfrafall

(Drop out from treatment)

131

(3)

477 av 1000

320 av 1000

 

(Kan være så få som 215, eller så mange som 482)

ÅÅÅ

Middels

 

*Tallene i parentes viser en spennvidde for tiltakets effekt. Det er 95 % sannsynlig at effekten ligger et sted innenfor denne spennvidden.

 

             
 • Disulfiram reduserer trolig andelen med positive urinprøver for kokainmisbruk, sammenlignet med den gruppa som fikk naltrekson.
 • Bivirkninger (side effects) var ikke meta-analysert, men det ser ikke ut til å være signifikante forskjeller mellom disse to legemidlene.
 • Disulfiram reduserer trolig risikoen for å falle ut av behandlingsopplegget, sammenlignet med kokainavhengige som fikk naltrekson.

Resultattabell 3: Disulfiram versus ingen farmakologisk behandling
I én studie ble disulfiram sammenlignet med en gruppe som ikke fikk farmakologisk behandling. Alle deltagere i begge gruppene fikk kognitiv atferdsterapi. I tillegg til kokainavhengighet hadde flere av deltagerne i begge gruppene en samtidig avhengighet til alkohol.

Tabell 3. Disulfiram versus naltrekson

Utfall

Antall deltakere (antall studier)

Ingen legemidler

Disulfiram

 

Kvalitet på dokumentasjonen

 

Abstinent

(Ingen bruk av kokain i løpet av siste tre uker)

90

(1 studie)

293 av 1000

551 av 1000

 

(Kan være så få som 319, eller så mange som 946)

ÅÅ

Lav

 

*Tallene i parentes viser en spennvidde for tiltakets effekt. Det er 95 % sannsynlig at effekten ligger et sted innenfor denne spennvidden.

 

             
 • Disulfiram ble i én studie assosiert med en økning i antall uker uten kokainmisbruk.
 • Behandlingsfrafall var ikke rapportert for denne sammenligningen.
 • Bivirkninger (side effects) var ikke rapportert for denne sammenligningen.

Hva er denne informasjonen basert på?
Forskere i Cochrane-samarbeidet har laget en ny systematisk oversikt over studier som har undersøkt effekten av disulfiram versus narrepille, ingen behandling, andre legemidler eller psykoterapi for personer med kokainavhengighet. Forskerne gjorde systematiske søk i flere forskningsdatabaser, og fant syv randomiserte kontrollerte studier som de inkluderte i oversikten. Studiene hadde til sammen 492 deltakere. Utfallene som forfatterne ønsket å vite noe om var forhåndsdefinert og inkluderte ikke kriminalitet eller bruk av andre rusmidler. Deres inklusjonskriterier var primært behandlingsfrafall, bivirkninger (side effects) og bruk av kokain. Sekundært så de etter studier om hvorvidt behandlingsopplegget følges (compliance), stoffsug (craving), avhengighetsgrad og psykologiske symptomer. De så ikke etter målinger på andre utfall som kriminalitet eller bruk av andre illegale rusmidler. 

Studiene sammenlignet kokainavhengige som fikk disulfiram med en gruppe deltagere som enten fikk narrepille, naltrekson eller ingen farmakologisk behandling. Deltagerne fikk i hovedsak også psykologisk hjelp som kognitiv atferdsterapi, psykoterapi eller rusrådgivning enten i gruppe eller individuelt. Cochrane-forfatterne fant i tillegg referanser til syv mulig relevante, pågående studier. Når resultatene derfra foreligger, vil oversikten måtte oppdateres og konklusjonene kan endres eller bekreftes.

Denne systematiske oversikten var av høy kvalitet. Studiene som de inkluderte og baserer seg på var av varierende kvalitet. Spesielt rapporteringen om utføringen av forskningsopplegget var mangelfull. Dette gjør at kvalitetsbedømmelsen blir beheftet med usikkerhet. I enkelte av studiene manglet eksempelvis en eksplisitt redegjørelse for den tilfeldige fordelingen av deltagere til tiltak og kontrollgruppe. Andre steder er det manglende rapportering om hvorvidt alle effektestimatene som ble målt faktisk også ble brukt eller publisert. Slike mangler gjør at vi blir usikre på troverdigheten til resultatene i enkeltstudiene, og vi har derfor trukket dokumentasjonen som helhet ned til middels og lav kvalitet.

Les hele artikkelen i Cochrane Library:

Andre relevante Cochrane Reviews på dette temaet er:

Dopamine agonists for cocaine dependence
Bernardo Soares, Anelise ARL Lima Reisser, Michael Farrell, Maurício Silva de Lima
Year: 2003
Record  

Antidepressants for cocaine dependence
Maurício Silva de Lima, Michael Farrell, Anelise ARL Lima Reisser, Bernardo Soares
Year: 2003
Record  

Antipsychotic medications for cocaine dependence
Laura Amato, Silvia Minozzi, Pier Paolo Pani, Marina Davoli
Year: 2007
Record  

Anticonvulsants for cocaine dependence
Silvia Minozzi, Laura Amato, Marina Davoli, Michael Farrell, Anelise ARL Lima Reisser, Pier Paolo Pani, Mauricio Silva de Lima, Bernardo Soares, Simona Vecchi
Year: 2008
Record  

Auricular acupuncture for cocaine dependence
Simon Gates, Lesley A Smith, David Foxcroft
Year: 2006
Record  

Psychosocial interventions for cocaine and psychostimulant amphetamines related disorders
Werner Paulo Knapp, Bernardo Soares, Michael Farrell, Maurício Silva de Lima
Year: 2007
Record  

Psychosocial interventions for pregnant women in outpatient illicit drug treatment programs compared to other interventions
Mishka Terplan, Steve Lui
Year: 2007
Record  

Case management for persons with substance use disorders
Morten Hesse, Wouter Vanderplasschen, Richard Rapp, Eric Broekaert, Mats Fridell
Year: 2007
Record  

 1. Pani PP, Trogu E, Vacca R, Amato L, Vecchi S, Davoli M. Disulfiram for the treatment of cocaine dependence. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD007024. DOI: 10.1002/14651858.CD007024.pub2.

Les hele artikkelen i Cochrane Library: http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD007024/frame.html