Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Antidepressiver er bedre enn placebo i behandlingen av depresjon »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Antidepressiver er bedre enn placebo i behandlingen av depresjon

Forskningsomtale

Antidepressiver er bedre enn placebo i behandlingen av depresjon

Publisert Oppdatert

Antidepressiver er mer effektivt enn placebo i behandlingen av depresjon hos pasienter med fysisk sykdom. Flere studier må til før man kan gi en anbefaling om hvilke antidepressiver som bør velges. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.

Antidepressiver er mer effektivt enn placebo i behandlingen av depresjon hos pasienter med fysisk sykdom. Flere studier må til før man kan gi en anbefaling om hvilke antidepressiver som bør velges. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2010
  • Av: Kunnskapssenteret
  • Forfattere: Dalsbø T.

Hovedbudskap

Hva er depresjon og hvordan behandles det?
Depresjon er den mest vanlige formen for psykisk lidelse. Det kan være så mange som 1 av 10 som til enhver tid har denne lidelsen i Norge. Symptomene på depresjon varierer, men kan innebære at en person føler seg nedstemt, verdiløs, trist, at livet er meningsløst eller håpløst. Andre symptomer kan være at personen har selvmordstanker, mangler livsglede eller energi. Årsaken til at en person utvikler en depresjon er ikke fullt ut forstått, men det er grunn til å tro at både arv- og miljøfaktorer slik som langvarig stress og påkjenninger kan utløse depresjonssymptomene. Derfor er det kanskje ikke overraskende at det i internasjonale studier har blitt rapportert om at så mange som 2 av 10 personer med en fysisk/somatisk sykdom i tillegg også lider av en depresjon.

Depresjon kan behandles medikamentelt, ikke-medikamentelt eller kombinert. Forskjellige legemidler under fellesbetegnelsen antidepressiver finnes, og deles ofte inn i det som kalles TCAs (tricyclic antidepressive agent) og SSRI (selektive serotonin-reopptakshemmere). Det finnes også andre nyere antidepressive legemidler som har en annen virkningsmekanisme. Antidepressiver er legemidler som virker positivt på personer med depresjon, og man har derfor ønsket å finne ut om det kan virke for personer som i tillegg til å ha depresjon også har en somatisk/fysisk sykdom. I denne oversikten er placebo brukt som sammenligningsform og det er en narremedisin. Psykoterapi er ikke brukt som sammenligningsform. 

Hva sier forskningen?
Dokumentasjon fra forskning kan være av varierende kvalitet. Vi skiller mellom dokumentasjon av høy, middels, lav eller svært lav kvalitet. Jo høyere kvalitet, jo mer kan vi stole på dokumentasjonen. Vi bruker ordet ”trolig” for å markere middels kvalitet, og ordet ”muligens” for å markere lav kvalitet. Cochrane-forfatterne ønsket å vite om antidepressiver hadde bedre effekt enn placebo (narremedisin) på følgende utfallsmål: depresjon, behandlingsrespons, bivirkninger og behandlingsfrafall. Med behandlingsrespons menes at en pasient får en reduksjon på 50 % eller mer i sine depresjonssymptomer. Selvmord og livskvalitet er viktige utfall som ikke var inkludert og rapportert i oversikten. Det ble rapportert om 10 ulike bivirkninger og det var 19 studier som dannet grunnlaget for meta-analysen på svimmelhet. Kun seks av studiene (616 pasienter) bidro med tallmaterial til meta-analysen om endret appetitt.

Antidepressiver sammenlignet med placebo for personer med fysisk sykdom i tillegg til depresjonssymptomer:

  • Gjør trolig behandlingsresponsen bedre
  • Øker trolig risikoen noe for svimmelhet
  • Gir muligens en reduksjon i depresjonssymptomer
  • Øker muligens risikoen for endringer i appetitt  

Resultattabell

Tabell 1. Oversikt over resultatene.

Utfall

Antall deltakere (antall studier)

Placebo (narre-medisin)

Anti-depressiver

 

Kvalitet på dokumentasjonen

Behandlingsrespons (etter 6-8 uker)

 

1674

(25)

261 per 1000

451 per 1000

(kan være så få som 389 eller så mange som 514)

 

Middels

Behandlingsrespons (etter 9-18 uker)

 

1535

(18)

360 per 1000

539 per 1000

(kan være så få som 428 eller så mange som 646)

 

Lav

Behandlingsrespons

(ved 18 uker)

 

713

(6)

433 per 1000

619 per 1000

(kan være så få som 500 eller så mange som 726)

 

Middels

Svimmelhet

1984

(19)

90 per 1000

114 per 1000

(kan være så få som 86 eller så mange som 148)

 

Middels

Endring i appetitt

616

(6)

49 per 1000             

108 per 1000

(kan være så få som 48, eller så mange som 228)

 

Middels

Depresjonssymptomer

(9-18 uker)

1283

(16)

Gjennomsnittlig depresjonsskår var 0,40 standardavvik lavere for de som fikk antidepressiver (kan være så mye som 0,68 standardavvik lavere eller så lite som 0,12)

Lav

Depresjonssymptomer

(ved 18 uker)

640

(6)

Gjennomsnittlig depresjonskår var 0,87 standardavvik lavere for de som fikk antidepressiver (kan være så mye som 2,05 standardavvik lavere eller til 0,31 høyere)

 

Lav

*Tallene i parentes viser en spennvidde for tiltakets effekt. Det er 95 % sannsynlig at effekten ligger et sted innenfor denne spennvidden.

 

Hva er denne informasjonen basert på?
Forskere i Cochrane-samarbeidet har laget en systematisk oversikt over studier som har undersøkt hvordan antidepressiver virker på deprimerte personer som også har en somatisk sykdom. Forskerne gjorde systematiske søk i flere forskningsdatabaser, og fant 51 studier som de inkluderte i oversikten. Studiene hadde til sammen 3603 deltakere. 44 studier med tilsammen 3372 deltakere ble brukt i datagrunnlaget for meta-analysene. Det var 15 slike analyser på så mange som opptil 19 utfall (i noen tilfeller samme utfall men målt på ulike tidspunkter). Alle analysene er tilgjengelig på Internett og vi har bare gradert og rapportert noen av dem. 30 av studiene omhandlet effekt av SSRI sammenlignet med placebo (narremedisin). Både dikotome og kontinuerlige utfallsmål er brukt i rapporten og resultater er presentert både for korttidseffekter og langtidseffekter. Enkelte av studiene de inkluderte hadde svært få deltakere (under 30). Pasientene som ble inkludert i studiene hadde ulike somatiske sykdommer, men som oftest var det langvarige eller kroniske lidelser eksempelvis personer med brystkreft, diabetes, hiv eller personer som har hatt slag.  

Denne systematiske oversikten var av høy kvalitet og vi mener at deres konklusjoner er troverdige. Når det gjelder de randomiserte, kontrollerte studiene som ble inkludert i den systematiske oversikten var det i noen tilfeller uklarheter i selve gjennomføringen/metoden. Effektestimatene var av og til ikke presise nok til å trekke sikre konklusjoner. Mer forskning er nødvendig for at vi skal kunne gradere den metodiske kvaliteten til kategorien høy og dermed trekke sikrere konklusjoner. Selektiv rapportering og publisering av utfallene i enkeltstudier er et problem. Selv om dokumentasjonen i oversikten går i favør av antidepressiver er det nødvendig å påpeke at det virkelige resultatet kan være mer nyansert. I kun 14 av de 51 inkluderte studiene er skjult allokering nøyaktig nok rapportert til å kunne si at allokeringen til den randomiserte gruppen var adekvat slik at ingen på forhånd kunne forutsi hvilken gruppe deltakerne havnet i.  

Depresjon defineres ulikt på tvers av de inkluderte studiene. I noen av tilfellene var det kun personer med alvorlig depresjon som ble inkludert og effekten var da tydeligere i favør av antidepressiver over placebo (OR på 2,79). I de studiene hvor deltakerne var inkludert etter en mer bred forståelse og skalering av depresjon og depresjonssymptomer var fremdeles resultatet i favør av antidepressiver over placebo (OR på 2,16).

 

Sammendrag

  1. Rayner L, Price A, Evans A, Valsraj K, Higginson IJ, Hotopf M. Antidepressants for depression in physically ill people. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 3. Art. No.: CD007503. DOI: 10.1002/14651858.CD007503.pub2. Les hele artikkelen i Cochrane Library: http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD007503/pdf_fs.html

Tidligere publikasjoner fra Kunnskapssenteret:

  • Sæterdal I, Pike E, Ringerike T, Klemp M. Effekt og sikkerhet for SSRI og andre nyere antidepressive legemidler ved depresjon hos voksne. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 17 - 2007. 

Tidligere publikasjoner fra Cochrane-samarbeidet: