Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Nasjonal oppfølging av HPV-vaksinasjonsprogrammet (prosjektbeskrivelse)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nasjonal oppfølging av HPV-vaksinasjonsprogrammet (prosjektbeskrivelse)

Prosjekt

Nasjonal oppfølging av HPV-vaksinasjonsprogrammet - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Programmet omfatter løpende oppfølging av vaksinasjonsdekning og bivirkninger, og i tillegg forskningsprosjekter som blant annet undersøker vaksinasjonsprogrammets effekt på forekomsten av HPV-infeksjoner og HPV-relatert kreft hos kvinner og menn.

HPV-undersøkelse. Foto: Colourbox
HPV-undersøkelse. Foto: Colourbox

Sammendrag

Vaksinen mot humant papillomavirus (HPV) har vært et tilbud til jenter på 7. klassetrinn gjennom barnevaksinasjonsprogrammet siden skoleåret 2009/2010. I perioden fra 2016-2018 fikk også unge kvinner født i 1991 og senere tilbud om vaksinen gjennom et midlertidig vaksinasjonsprogram.  

Fra høsten 2018 har gutter, på lik linje med jenter, fått tilbud om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet. 

Når en vaksine blir innført i barnevaksinasjonsprogrammet er det viktig å følge med på vaksinasjonsdekning, sikkerhet av vaksinen og effekt av vaksinasjon på forekomsten av den aktuelle sykdommen i befolkningen. Effekten av HPV-vaksinen hos kvinner kan måles ved å studere hvilke endringer som skjer i forekomsten av forstadier til livmorhalskreft og livmorhalskreft. Dette kan imidlertid først gjøres et stykke frem i tid, fordi det normalt tar mange år fra en kvinne får en HPV-infeksjon til det oppstår celleforandringer (forstadier til livmorhalskreft) eller senere livmorhalskreft. Tilsvarende kan effekt av HPV-vaksinen hos menn måles ved å studere endringer i forekomst av HPV-relatert kreft hos menn over tid. Derfor vil oppfølgingen av HPV-vaksinen strekke seg over mange år.

Hva følges opp?

1. Vaksinasjonsdekning

I Norge blir alle vaksiner som gis i barnevaksinasjonsprogrammet registrert i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. For hver enkelt person registreres det hvilke vaksiner som er gitt, antall doser og tidspunkt for vaksinasjon. Den enkelte kan selv hente informasjon om egne vaksinasjoner og skrive ut vaksinasjonskort på nettjenesten Vaksiner (helsenorge.no). 

Informasjon fra SYSVAK er også tilgjengelig for helsepersonell.  Data fra SYSVAK benyttes i tillegg i overvåkningen av sikkerhet og vaksineeffekt. Informasjon om hvem som er vaksinert er nødvendig for å sammenligne forekomst og utvikling av HPV-infeksjon, forstadier til livmorhalskreft og livmorhalskreft og andre HPV-relaterte kreftformer blant vaksinerte og uvaksinerte. Registrering i SYSVAK gir i tillegg oversikt over vaksinasjonsdekningen for ulike vaksiner på fylkes- og nasjonalt nivå. 

2. Bivirkninger

Alle vaksiner i vaksinasjonsprogrammene følges nøye for å fange opp mulige bivirkninger. Alvorlige eller uventede bivirkninger, samt mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon, meldes til Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet gjennomgår meldingene i samarbeid med Statens legemiddelverk. Norge deltar i et europeisk samarbeid for overvåkning av bivirkninger etter vaksinasjon, og rapporterer bivirkninger og mistenkte bivirkninger videre til det europeiske nettverket. I tillegg gjøres studier for å se på eventuell sammenheng mellom HPV-vaksinasjon og mulige bivirkninger. En studie fra oppfølgingsprogrammet publisert i 2017 viste at jenter som har fått én eller flere doser HPV-vaksine, ikke har større risiko for kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) enn jenter som ikke har fått vaksinen (1). 

3. Vaksineeffekt

Vaksineeffekt hos kvinner

Forekomst av sykdommene vi vaksinerer mot i vaksinasjonsprogrammene overvåkes rutinemessig for å følge med på effekten av vaksinasjonsprogrammet i befolkningen. I tillegg overvåkes effekten gjennom forskningsprosjekter.

Effekten av HPV-vaksinen kan måles ved å studere endringer i forekomsten av HPV-infeksjon, forstadier til livmorhalskreft, livmorhalskreft og andre HPV-relaterte kreftformer. I tillegg studeres endringer i forekomst av infeksjon med ulike HPV-typer for å se om de typene som vaksinen skal beskytte mot, blir sjeldnere hos vaksinerte kvinner. Effekt av vaksinen mot andre HPV-typer undersøkes også for å kartlegge såkalt kryssbeskyttelse.

Forekomsten av HPV-infeksjon hos ikke-vaksinerte og vaksinerte jenter og unge kvinner i Norge undersøkes ved å HPV-teste urinprøver fra ulike årskull i alderen 17 og 21 år i gjentatte nasjonale studier. Per desember 2022 har om lag 60 000 unge kvinner deltatt. Resultatene viser at forekomsten av HPV hos uvaksinerte 17-åringer i de årskullene som ikke har fått vaksine, var høy og HPV påvises hos 15-20 prosent av jentene. Hos 21-åringer er forekomsten enda høyere og om lag 45 % tester positivt for HPV i urinprøven (2). Dette viser at HPV- infeksjon er svært vanlig hos unge kvinner. HPV-typer som inngår i dagens vaksine er vanlig forekommende.

I en studie fra oppfølgingsprogrammet ser vi at det første årskullet som fikk tilbud om HPV-vaksine på 7. trinn (født i 1997) har betydelig lavere forekomst av HPV enn jenter i eldre årskull som ikke fikk tilbud om vaksinen. For 1997-kullet som helhet var forekomsten av alle HPV typer samlet redusert med 42 prosent, mens typene som vaksinen beskytter mot var redusert med 81 prosent (3).

En studie publisert i 2020 sammenlignet en gruppe jenter som var uvaksinerte med en gruppe vaksinerte jenter. Resultatene viser at infeksjon med flere HPV-typer samtidig var vanligere blant jenter fra den uvaksinerte gruppen (4).

Forstadier til livmorhalskreft og livmorhalskreft meldes rutinemessig til Kreftregisteret (5). Gjennom sammenstilling av data fra Kreftregisteret og SYSVAK sammenliknes forekomst av forstadier til livmorhalskreft og livmorhalskreft blant vaksinerte og uvaksinerte kvinner.

I tillegg melder Kreftregisteret alle forstadier til livmorhalskreft og tilfeller av livmorhalskreft til MSIS (6).  For et utvalg av kvinner med forstadier til livmorhalskreft og for alle tilfellene av livmorhalskreft, innhentes deretter vevsprøver fra landets patologilaboratorier for HPV-analyse ved HPV-referanselaboratoriet ved Akershus universitetssykehus. Positive HPV-prøvesvar registreres i MSIS-registeret. Gjennom sammenstilling av prøvesvar fra MSIS og vaksinasjonsopplysninger fra SYSVAK, overvåkes effekten av HPV-vaksinasjon på forekomst og endring av HPV-typer i forstadier til livmorhalskreft og livmorhalskreft.

HPV-undersøkelse av vevsprøver fra kvinner med forstadier til livmorhalskreft eller livmorhalskreft er hjemlet i MSIS-forskriften. Kvinner kan reservere seg mot lagring av restmateriale etter HPV-testing (7).  

Mer informasjon om MSIS-HPV og reservasjon:

Vaksineeffekt hos menn

Fra høsten 2018 har også gutter fått tilbud om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Effekt av HPV-vaksinen hos menn kan måles ved å studere endringer i forekomst av HPV-relatert kreft hos menn over tid.  Dette kan imidlertid først gjøres flere år frem i tid, fordi det normalt tar mange år fra en gutt/mann får HPV-infeksjon til eventuell utvikling av kreft. For å kunne måle effekt av vaksinen på HPV-infeksjon hos gutter, blir unge menn invitert til å delta i gjentatte nasjonale studier der urinprøver fra ulike årskull HPV-testes, tilsvarende de studiene som pågår for kvinner. Høsten 2018 ble 10 000 unge menn (21 år), i 2019 og 2020 ble 15 000 unge menn (17 år) og i 2021 ble 15 000 unge menn (21 år) invitert til å levere urinprøve.

Studier i 2022

Høsten 2022 vil et utvalg unge kvinner født i 1997 (25 år) inviteres til å delta. Kvinnene i dette årskullet var de første som fikk tilbud om HPV-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. De som av ulike årsaker ikke tok imot dette tilbudet har i senere tid fått tilbud om HPV -vaksine gjennom et midlertidig innhentingsprogram blant unge kvinner. I 2014 og 2018 ble kvinner i dette årskull invitert til å delta i et tilsvarende prosjekt. Siden man ønsker å følge med på endringer i forekomst av HPV over tid og i ulike aldersgrupper, inviteres kvinner som deltok i tilsvarende undersøkelse som 17-åring og/eller 21-åring igjen til å være med.

Referanselitteratur

1) Feiring B, Laake I, Bakken IJ, Greve-Isdahl M, Bruun Wyller V, Håberg S, Magnus P,
Trogstad L. HPV vaccination and risk of chronic fatigue
syndrome/myalgic encephalomyelitis: A nationwide register-based study from
Norway.
Vaccine 2017;35: 4203-4212.

2) Molden T, Feiring B, Ambur OH, Christiansen IK, Hansen M, Laake I, Meisal R, Myrvang E, Jonassen CM, Trogstad L. Human papillomavirus prevalence and type distribution in urine samples from Norwegian women aged 17 and 21 years: A nationwide cross-sectional study of three non-vaccinated birth cohorts. Papillomavirus Research, May (2016).

3) Feiring B, Laake I, Christiansen IK, Hansen M, Stålcrantz J, Ambur OH, Magnus P, Jonassen CM, Trogstad L. Substantial decline in prevalence of vaccine-type and non-vaccine type HPV in vaccinated and unvaccinated girls 5 years after implementing HPV vaccine in Norway. Journal of Infectious Diseases 2018; 16. July 2018.

4) Ida Laake, Berit Feiring, Christine Monceyron Jonassen, John H-O Pettersson, Torstein Gjølgali Frengen, Ingerid Ørjansen Kirkeleite, Lill Trogstad. Concurrent Infection With Multiple Human Papillomavirus Types Among Unvaccinated and Vaccinated 17-Year-Old Norwegian Girls. The Journal of Infectious Diseases, 2020;, jiaa709, https://doi.org/10.1093/infdis/jiaa709

5)  Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Kreftregisteret (Kreftregisterforskriften) §2-1 (Helsepersonells dokumentasjons- og meldeplikt) (Lovdata)

6) Forskrift om Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften) §2-3 (Meldingsplikt for laboratorier) (Lovdata)

7) Forskrift om Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften) § 1-8a (Biobank tilknyttet MSIS) (Lovdata)

Status

Pågående

Prosjektleder

Lill-Iren Schou Trogstad