Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Personvernerklæring koronasertifikat»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Personvernerklæring koronasertifikat

Artikkel

Personvernerklæring koronasertifikat

Folkehelseinstituttet (FHI) som behandlingsansvarlig behandler personopplysninger om deg i forbindelse med din bruk av koronasertifikat. Nedenfor finner du nærmere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger om deg og hvilke rettigheter du har.

Folkehelseinstituttet (FHI) som behandlingsansvarlig behandler personopplysninger om deg i forbindelse med din bruk av koronasertifikat. Nedenfor finner du nærmere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger om deg og hvilke rettigheter du har.


Du kan kontakte oss på disse adressene:

Folkehelseinstituttet

Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Telefon: 21 07 70 00

E-post:

1 Formål og frivillig bruk

Koronasertifikat er et system for sikker og verifisert dokumentasjon av vaksinasjonsstatus, immunitet etter gjennomgått koronasykdom (covid-19) og negativt testresultat. Sertifikatet bygger på EUs rammeverk for digitale sertifikater. Formålet med koronasertifikat er å gi deg mulighet til å dokumentere og vise et personlig, gyldig sertifikat både innenlands i Norge og ved reiser innenfor EU/EØS-området. Koronasertifikat gir deg tilgang til lettelser i gjeldende koronarestriksjoner i henhold til de til enhver tid gjeldende regler i Norge. Det kan også gi tilgang til lettelser som andre EU/EØS-land tilbyr sine borgere på grunnlag av et koronasertifikat.

Det er frivillig om du vil laste ned og bruke koronasertifikatet. Det er ingen krav til at du skal ha et koronasertifikat. Det kan heller ikke kreves at du fremviser koronasertifikat mindre det fremgår av lov eller forskrift.

Bruk av koronasertifikat skal opphøre når smittenivå og vaksinering tilsier at det ikke lenger er behov for restriksjoner. Også EU-regelverket skal ha en sluttdato. Det er opp til hvert enkelt land å bestemme nasjonal bruk av koronasertifikater.

2  Hvordan koronasertifikat fungerer

2.1  Overordnet om utstedelse og bruk av koronasertifikat

Du kan få utstedt koronasertifikat dersom du enten 1) er vaksinert, 2) har registrert en negativ covid-19 test som ikke er eldre enn et visst antall timer, og/eller har vært smittet av covid-19 og har registrert en covid-19 test som bekrefter dette. Se nærmere om dette i punkt 2.2 nedenfor.

Du kan få utstedt ditt koronasertifikat som en tjeneste via helsenorge.no. Data om vaksinasjonsstatus, gjennomgått koronasykdom og testresultat hentes fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK og Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Du kan velge om du vil at sertifikatet skal vises digitalt i sanntid, eller lastes ned til din mobiltelefon for bruk uten kopling til internett. Du kan også velge å skrive det ut på papir. I forbindelse med at koronasertifikatet kontrolleres, kan kontrolløren også få tilgang til opplysningene som ligger i koronasertifikatet. Sertifikatet inneholder en QR-kode som benyttes som grunnlag for kontroll. Den som skal kontrollere koronasertifikatet skanner QR-koden for å bekrefte at koronasertifikatet er gyldig etablert, men ikke sertifikathaverens identitet. 

Du har mulighet til å benytte deg av to ulike typer kontrollsider i sertifikatet; en kontrollside med grønt og rødt lys for innenlands bruk, og en kontrollside for bruk i EU/EØS. Kontrollsiden for innenlands bruk kan kun benyttes i Norge, og vil ha en QR-kode som viser færre helseopplysninger og andre personopplysninger enn det europeiske koronasertifikatet. Dette er nærmere beskrevet nedenfor. Kontrollsiden for EU/EØS vil fra 24. juni brukes til grensepassering inn til Norge, inn til EU/EØS-land som har samme type regulering, eller annen bruk fastsatt i lov eller forskrift.

2.2 Hva er koronasertifikat?

Koronasertifikatet inneholder opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson (navn og fødselsdato) og tre medisinske deler. De medisinske delene består av en del som viser vaksinasjonsstatus, en del som viser gjennomgått koronasykdom og en del som viser negativt testresultat.

Testresultat omfatter både PCR-test og antigen hurtigtest. For at testresultater skal være tilgjengelige i koronasertifikatet, kreves det imidlertid at testen er tatt i helse- og omsorgstjenesten og at prøvesvaret er registrert i laboratoriedatabasen som tilhører Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). MSIS vil være kilden til informasjon om prøvesvar. Både positive og negative testresultater vil vises i sertifikatet. Positiv test benyttes kun for å dokumentere at du har vært smittet og har gjennomgått covid-19-sykdom. Resultat fra selvtester som utføres og avleses av testpersonen (ikke ved hjelp av helsepersonell) vil ikke inngå i koronasertifikatet. Heller ikke resultat fra massetesting som utføres på skoler eller andre steder vil inngå.

Personer som har fått påvist SARS-CoV-2 (viruset som forårsaker sykdommen covid-19) med PCR-test vurderes per november 2021 som immune fra 11-180 dager etter prøvedato for positiv test.

Negativt testresultat vil kunne ha ulik varighet for ulike bruksområder. Til innenlandsbruk vil det være gyldig i 48 timer, jf. Covid-19-forskriften § 19, mens internasjonalt vil det kunne være gyldig opptil 72 timer, avhengig av regler i det aktuelle landet.

2.3  Koronasertifikat til bruk i EU/EØS

EU har besluttet at det skal opprettes et europeisk koronasertifikat for å legge til rette for økt bevegelighet over landegrensene, jf. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/954 av 14. juni 2021 om et rammeverk for utstedelse, verifisering og aksept av grenseoverskridende sertifikater om vaksinering, testing og restitusjon til tredjelandsborgere med lovlig opphold eller som befinner seg lovlig på medlemstatenes territorier under COVID-19-pandemien og Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/954 av 14. juni 2021 om et rammeverk for utstedelse, verifisering og aksept av grenseoverskridende sertifikater om vaksinering, testing og restitusjon til tredjelandsborgere med lovlig opphold eller som befinner seg lovlig på medlemstatenes territorier under COVID-19-pandemien.

Regelverket i EU etablerer et felles juridisk og teknisk rammeverk for utstedelse, verifikasjon og aksept av koronasertifikater i EU/EØS-området. Det skal være en rettighet for medlemsstatenes borgere å få utstedt et koronasertifikat digitalt eller i papirformat. Sertifikatet skal kunne verifiseres i en annen medlemsstat enn der det er utstedt, slik at man under reiser skal kunne dokumentere status for vaksinasjon, gjennomgått koronasykdom eller testing. Et gyldig koronasertifikat skal ikke være en forutsetning for å kunne reise i EU/EØS. Det skal være opp til det enkelte land å bestemme bruken av sertifikatene og hvilke innreiserestriksjoner og smittevernrestriksjoner som skal gjelde. Hovedformålet er å legge til rette for fri personbevegelse under pandemien. Regelverket sier også at borgere i land utenfor EU/EØS-området, som bor eller oppholder seg lovlig i det felles reiseområdet, vil omfattes av ordningen med koronasertifikater.

2.4  Koronasertifikat til innenlands bruk

Det er opprettet et koronasertifikat for innenlandsbruk. Sertifikatet vil bygge på opplysninger om testresultat, vaksinasjonsstatus og gjennomgått covid-19-sykdom, men detaljerte helseopplysninger vil ikke være synlig slik som for kontrollsiden til bruk i EU/EØS. QR-koden vil vise om sertifikatet er grønt eller rødt, samt minimalt med personlige opplysninger. Den forenklede utgaven kan derfor kun benyttes til innenlands bruk der det ikke er behov for å skille mellom testresultat, vaksinasjonsstatus og gjennomgått covid-19 sykdom.

2.5 Nærmere om visning og skanning av koronasertifikat

Det vil for bruk i Norge bli utviklet en egen verifikasjonsapplikasjon (skanner) basert på teknologi fra Google og Apple med funksjonalitet for å kontrollere at koronasertifikat er gyldig ved å skanne QR-koden i koronasertifikatet ved hjelp av kameraet på enheten. Opplysningene som samles inn ved skanningen vises for kontrolløren, men de videresendes ikke og de lagres ikke i skanneren. 

QR-koden i det europeiske koronasertifikatet vil omfatte en større mengde med personlige opplysninger enn det nasjonale koronasertifikatet. Se i punkt 4 nedenfor om hvilke opplysninger de to koronasertifikatene inneholder.

3 Rettslig grunnlag

Når det gjelder behandling av personopplysninger som er nødvendig for utstedelse og verifikasjon av koronasertifikater for å lette fri bevegelighet i EØS (Europeisk koronasertifikat) er det rettslige grunnlaget smittevernloven § 4A-1 og EU-forordningene 2021/953 og 2021/954 om EUs digitale koronasertifikat for EU/EØS borgere og for borgere av tredjeland jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c (rettslig forpliktelse) og/eller bokstav e (oppgave i allmennhetens interesse), jf. nr. 3 samt artikkel 9 nr. 2 bokstav g om behandling av særlige kategorier av personopplysninger som er nødvendig av hensyn til viktige allmenne interesser.

For behandlingen av personopplysninger som gjelder nasjonalt koronasertifikat er det rettslige grunnlaget de nærmere reglene som åpner for og regulerer bruk av sertifikatet innenlands, jf. smittevernloven § 4A-2 jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c (rettslig forpliktelse) og/eller e (oppgave i allmennhetens interesse), jf. nr. 3, og artikkel 9 nr. 2 bokstav g, eventuelt bokstav i om folkehelsehensyn. Den enkelte kommune vil kunne innføre bruk av koronasertifikat i forbindelse med kommunale smitteverntiltak, jf. Covid-19-forskriften § 19.

Ingen kan forskjellsbehandles på grunnlag av at de ikke kan fremvise koronasertifikat, med mindre bestemmelser i eller i medhold av lov gir adgang til dette. Bestemmelser om at koronasertifikat er eneste aksepterte dokumentasjon, kan bare fastsettes når det anses nødvendig med effektiv og sikker verifikasjon, og det etter smitteverntiltakets art og forholdene ellers ikke vil være uforholdsmessig. Dette betyr at det må være bestemt i lov eller forskrift for at en kontrollør skal ha lovlig adgang til å bruke koronasertifikat som grunnlag for kontroll og positiv forskjellsbehandling av deg samt at slik bruk ikke kan være uforholdsmessig. Nærmere regulering av bruken av et koronasertifikat vil kunne skje i covid-19-forskriften, og forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen.

Du kan lese oppdatert informasjon om bruksområder på Helsenorge.

Det rettslige grunnlaget for bruk av koronasertifikat i andre land vil følge av det enkelte lands nasjonale rett.

4  Hvilke personopplysninger som behandles og som inngår i Koronasertifikatet

4.1 Nasjonalt koronasertifikat

Nasjonalt koronasertifikat inneholder følgende informasjon:

 • Deler av navn, Første bokstav i fornavn, tre bokstaver i etternavn
 • Fødselsår
 • Gyldighet 

4.2 EU koronasertifikat

4.2.1          Felles informasjon

EU koronasertifikat inneholder tre medisinske deler for henholdsvis vaksine, test og immunitet. Følgende persondata er omfattet av alle de tre delene: delsertifikatene:

 • Fullt navn
 • Fødselsdato

Videre inneholder de medisinske delene slik informasjon som fremgår nedenfor.

4.2.2  Vaksine 

 • Hvilken vaksine og produsent
 • Dato for vaksinering
 • Antall doser
 • Land
 • Unik identifikator for vaksinedose

4.2.3  Test

 • Hvilken test
 • Dato for prøvetaking og resultat
 • Resultat av test
 • Hvor test er gjennomført
 • Hvilket land test er tatt i
 • Unik identifikator

4.2.4  Immunitet

 • Hvilken sykdom
 • Dato for positiv test
 • Gyldig fra dato
 • Gyldig til dato
 • Unik identifikator

4.2.5  Annen informasjon som inngår i sertifikatet:

 • Utsteder av sertifikat. Opplysningene er hentet fra Folkehelseinstituttet
 • Når sertifikat er utstedt. Timestamp for når innbygger hentet ut data fra Helsenorge
 • ID til nøkkel som er brukt til signering

Les mer om Personvernkonsekvensvurdering - koronasertifikat

5  Utlevering av personopplysninger til andre

FHI utleverer ikke dine personopplysninger til andre.

Norsk Helsenett SF vil som databehandler på vegne av FHI tilby tjenesten for å utstede koronasertifikat til innbyggerne på helsenorge.no.

Det foreligger en alternativ løsning for å utstedelse koronasertifikat på Helfo. Helfo vil da være FHIs databehandler for denne prosessen. Helfo kan ikke utstede sertifikater basert på test.

Dersom du kan få utstedt et koronasertifikat basert på test på en teststasjon, vil Helseaktøren være en databehandler for FHI.

Når du bruker koronasertifikat og selv velger å vise det til en kontrollør i forbindelse med kontroll av sertifikatet, får kontrolløren tilgang til informasjonen i koronasertifikatet når vedkommende skanner QR-koden, men opplysningene lagres ikke i kontrollørens utstyr.

6 Dine rettigheter

I forbindelse med FHIs behandling av dine personopplysninger har du rett til å be om innsyn i de opplysninger vi behandler om deg samt å be om å få uriktige opplysninger rettet eller slettet. Det er vaksinasjonssted eller teststed, som ofte er kommunen du bor i, som kan rette eller slette opplysninger i MSIS og/eller SYSVAK.

For å få innsyn i opplysningene som behandles om deg i MSIS og/eller SYSVAK, kan du be om det via helsenorge.no eller ved å sende skjema til Folkehelseinstituttet:

Har du spørsmål til hvordan Folkehelseinstituttet behandler personopplysningene dine, må du også gjerne kontakte personvernombudet vårt ved å sende en e-post til

7  Klage

Du kan klage på FHIs behandling av dine personopplysninger. Vi vil i så fall gjerne at du tar kontakt med oss slik vi får mulighet til å ta stilling til henvendelsen og eventuelt endre den måten vi behandler opplysningene dine på. Du kan også klage til Datatilsynet. Datatilsynet er en uavhengig myndighet som fører tilsyn med overholdelse av reglene om personvern i Norge. Du finner opplysninger om Datatilsynet, og om hvordan du klager, på Datatilsynets hjemmeside.

Historikk

01.12.2021: Koronasertifikatet har to kontrollsider, en EU-side og en nasjonal side.

07.10.2021: Fjernet opplysninger om nasjonal løsning som følge av at denne er fjernet. Lagt til Helfo og helseaktør som skriver ut koronasertifikat som databehandler i kapittel 5.

13.07.2021: Lagt til "ved hjelp av kameraet på enheten" i første setning i avsnitt 2.5.

08.07.2021: Kapittel 2.1, fjernet denne setningen: Koronasertifikatet kan derfor bare benyttes sammen med manuelt fremlagt ID-bevis.

23.06.2021: Lagt til lenker til gjeldende regelverk.