Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Personvernerklæring koronasertifikat»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Personvernerklæring koronasertifikat

Artikkel

Personvernerklæring koronasertifikat

Publisert

Folkehelseinstituttet (FHI) som behandlingsansvarlig behandler personopplysninger om deg i forbindelse med din bruk av koronasertifikat. Nedenfor finner du nærmere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger om deg og hvilke rettigheter du har.

Folkehelseinstituttet (FHI) som behandlingsansvarlig behandler personopplysninger om deg i forbindelse med din bruk av koronasertifikat. Nedenfor finner du nærmere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger om deg og hvilke rettigheter du har.


Du kan kontakte oss her:

Folkehelseinstituttet
Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo
Telefon: 21 07 70 00
E-post:

1. Formål og frivillig bruk

Koronasertifikat er et system for sikker og verifisert dokumentasjon av vaksinasjonsstatus, gjennomgått koronasykdom (covid-19) og testresultat, som bygger på EUs rammeverk for digitale sertifikater. Formålet med koronasertifikat er å gi deg mulighet til å dokumentere og vise et personlig, gyldig sertifikat både innenlands i Norge og ved reiser innenfor EU/EØS-området. Koronasertifikat gir deg tilgang til lettelser i gjeldende koronarestriksjoner i henhold til de til enhver tid gjeldende regler i Norge og lettelser som andre EU/EØS-land tilbyr sine borgere på grunnlag av et koronasertifikat.

Det er fullt ut frivillig om du vil laste ned og bruke koronasertifikat. Det oppstilles ikke noe krav om at du har et koronasertifikat, men i visse sammenhenger vil et sertifikat gi grunnlag for lettelser i ellers gjeldende koronarestriksjoner og derfor gi deg muligheten til å gjennomføre aktiviteter som du ellers ikke har anledning til. Det kan ikke kreves at du fremviser koronasertifikat for å oppnå slike lettelser med mindre det fremgår av lov eller forskrift.

Bruk av koronasertifikat skal opphøre når smittenivå og vaksinering tilsier at det ikke lenger er behov for restriksjoner. Også EU-regelverket skal være tidsmessig avgrenset. Det er opp til hvert enkelt land å bestemme nasjonal bruk av koronasertifikater.

2 Hvordan koronasertifikatet fungerer

2.1 Overordnet om utstedelse og bruk av koronasertifikat

Du kan få utstedt koronasertifikat dersom du enten 1) er vaksinert, 2) har registrert en negativ covid-19 test som ikke er eldre enn xx timer, og/eller har vært smittet av covid-19 og har registrert en covid-19 test som bekrefter dette. Se nærmere om dette i punkt 2.2 nedenfor.

Du kan få utstedt ditt koronasertifikat som en tjeneste via helsenorge.no. Data om vaksinasjonsstatus, gjennomgått koronasykdom og testresultat hentes fra Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) og Meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Du kan velge om du vil at sertifikatet lastes ned til din mobiltelefon for bruk uten kopling til internett, eller du kan velge å skrive det ut på papir. Sertifikatet inneholder en QR-kode som benyttes som grunnlag for kontroll. Den som skal kontrollere koronasertifikatet skanner QR-koden for å bekrefte at koronasertifikatet er gyldig. I forbindelse med at koronasertifikatet kontrolleres, kan kontrolløren også få tilgang til opplysningene som ligger i koronasertifikatet.

Du har mulighet til å benytte deg av to ulike typer av sertifikater; et forenklet, nasjonalt koronasertifikat og et europeisk koronasertifikat. Den forenklede utgaven kan kun benyttes i Norge, og vil ha en QR-kode som viser færre helseopplysninger og andre personopplysninger enn det europeiske koronasertifikatet. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.

2.2 Hva er koronasertifikat?

Koronasertifikatet inneholder opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson (navn og fødselsdato) og tre medisinske deler. De medisinske delene består av en del som viser vaksinasjonsstatus, en del som viser gjennomgått koronasykdom og en del som viser negativt testresultat.

Personer som har fått påvist SARS-CoV-2 (viruset som forårsaker sykdommen covid-19)
med PCR-test vurderes per mai 2021 som immune i seks måneder etter positiv test. Denne perioden kan endres (forkortes eller forlenges) i tråd med eventuelle nye vitenskapelige funn.

Testresultat omfatter både PCR-test og antigen hurtigtest. For at testresultater skal være tilgjengelige i koronasertifikatet, kreves det imidlertid at testen er tatt i helse- og omsorgstjenesten og at prøvesvaret er registrert i laboratoriedatabasen som tilhører Meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). MSIS vil være kilden til informasjon om prøvesvar. Både positive og negative testresultater vil vises i sertifikatet. Positiv test benyttes kun for å dokumentere at du har vært smittet og har gjennomgått covid-19 sykdom. Resultat fra selvtester som utføres og avleses av testpersonen (ikke ved hjelp av helsepersonell) vil ikke inngå i koronasertifikatet. Heller ikke resultat fra massetesting som utføres på skoler eller andre steder vil inngå.

2.3 Europeisk koronasertifikat

EU har besluttet at det skal opprettes et europeisk koronasertifikat for å legge til rette for økt bevegelighet over landegrensene. Regelverket i EU etablerer et felles juridisk og teknisk rammeverk for utstedelse, verifikasjon og aksept av koronasertifikater i EU/EØS-området. Det skal være en rettighet for medlemsstatenes borgere å få utstedt et koronasertifikat digitalt eller i papirformat. Sertifikatet skal kunne verifiseres i en annen medlemsstat enn der det er utstedt, slik at man under reiser skal kunne dokumentere status for vaksinasjon, gjennomgått koronasykdom eller testing.

Et gyldig koronasertifikat skal ikke være en forutsetning for å kunne reise i EU/EØS. Det skal være opp til det enkelte land å bestemme bruken av sertifikatene og hvilke reiserestriksjoner som skal gjelde. Hovedformålet er å legge til rette for fri personbevegelse under pandemien. Regelverket sier også at tredjelandsborgere som bor eller oppholder seg lovlig i det felles reiseområdet, vil omfattes av ordningen med koronasertifikater.

2.4 Nasjonalt koronasertifikat

Det nasjonale koronasertifikatet vil inneholde opplysninger om testresultat, vaksinasjonsstatus og gjennomgått covid-19 sykdom og kan bare benyttes i Norge. Dette vil være en forenklet innsynsløsning for MSIS og SYSVAK-registrene ved bruk av helsenorge.no, der du selv kan hente ut dokumentasjonen. Den forenklede utgaven av koronasertifikat vil bli etablert før EUs koronasertifikat og vil fortsette å eksistere også etter at koronasertifikat som er i tråd med EUs rammeverk er etablert. Den forenklede utgaven kan benyttes til innenlands bruk, med QR-kode som viser mindre helseopplysninger og minimalt med personlige opplysninger.

2.5 Nærmere om visning og skanning av koronasertifikat

Det vil for bruk i Norge bli utviklet en egen applikasjon (skanner) basert på teknologi fra Google og Apple med funksjonalitet for å kontrollere at koronasertifikat er gyldig ved å skanne QR-koden i koronasertifikatet ved hjelp av kameraet på enheten. Opplysningene som samles inn ved skanningen vises for kontrolløren, men de videresendes ikke og de lagres ikke i skanneren.

QR-koden i det europeiske koronasertifikatet vil omfatte en større mengde med personlige opplysninger enn det nasjonale koronasertifikatet. Se i punkt 4 nedenfor om hvilke opplysninger de to koronasertifikatene inneholder.

3 Rettslig grunnlag

Når det gjelder behandling av personopplysninger som er nødvendig for utstedelse og verifikasjon av koronasertifikater for å lette fri bevegelighet i EØS (Europeisk koronasertifikat) er det rettslige grunnlaget [de foreslåtte forordningene] [smittevernloven § 4A-1] jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c (rettslig forpliktelse) og/eller bokstav e (oppgave i allmennhetens interesse), jf. nr. 3 samt artikkel 9 nr. 2 bokstav g om behandling av særlige kategorier av personopplysninger som er nødvendig av hensyn til viktige allmenne interesser.

For behandlingen av personopplysninger som gjelder nasjonalt koronasertifikat er det rettslige grunnlaget de nærmere reglene som åpner for og regulerer bruk av sertifikatet innenlands, jf. [smittevernloven § 4A-2] jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c (rettslig forpliktelse) og/eller e (oppgave i allmennhetens interesse), jf. nr. 3, og artikkel 9 nr. 2 bokstav g, eventuelt bokstav i om folkehelsehensyn.

Ingen kan forskjellsbehandles på grunnlag av at de ikke kan fremvise koronasertifikat, med mindre bestemmelser i eller i medhold av lov gir adgang til dette. Bestemmelser om at koronasertifikat er eneste aksepterte dokumentasjon kan bare fastsettes når det anses nødvendig med effektiv og sikker verifikasjon, og det etter smitteverntiltakets art og forholdene ellers ikke vil være uforholdsmessig.

Dette betyr at det må være bestemt i lov eller forskrift for at en kontrollør skal ha lovlig adgang til å bruke koronasertifikat som grunnlag for kontroll og positiv forskjellsbehandling av deg samt at slik bruk ikke kan være uforholdsmessig. En oversikt over lovlige bruksområder er tilgjengelig. Det rettslige grunnlaget for bruk av koronasertifikat i andre land vil følge av det enkelte lands nasjonale rett.

4 Hvilke personopplysninger som behandles og som inngår i koronasertifikatet 

4.1 Nasjonalt koronasertifikat

Nasjonalt koronasertifikat inneholder følgende informasjon:

 • Deler av navn, Første bokstav i fornavn, inntil tre i etternavn
 • Fødselsår
 • Gyldighet

4.2 EU koronasertifikat

4.2.1 Felles informasjon

EU koronasertifikat inneholder tre medisinske deler for henholdsvis vaksine, test og immunitet. Følgende persondata er omfattet av delsertifikatene:

 • Fullt navn.
 • Fødselsdato

Videre inneholder de medisinske delene slik informasjon som fremgår nedenfor.

4.2.2 Vaksine

 • Hvilken vaksine og produsent
 • Dato for vaksinering
 • Antall doser
 • Land
 • Unik identifikator for vaksinedose

4.2.3 Test

 • Hvilken test
 • Dato for prøvetaking og resultat
 • Resultat av test
 • Hvor test er gjennomført
 • Hvilket land test er tatt i
 • Unik identifikator

4.2.4 Immunitet

 • Hvilken sykdom
 • Dato for positiv test
 • Gyldig fra dato
 • Gyldig til dato
 • Unik identifikator

4.2.5 Annen informasjon som inngår i sertifikatet

 • Utsteder av sertifikat. 
 • Når sertifikat er utstedt. Timestamp for når innbygger hentet ut data fra Helsenorge
 • Id til nøkkel som er brukt til signering

5 Utlevering av personopplysninger til andre 

FHI utleverer ikke dine personopplysninger til andre.Norsk Helsenett SF vil som databehandler på vegne av FHI tilby tjenesten for å utstede koronasertifikat til innbyggerne på helsenorge.no. Det vil også bli etablert en alternativ løsning for utstedelse av koronasertifikat for personer som ikke bruker Helsenorge.no.
Når du bruker koronasertifikat og selv velger å vise det til en kontrollør i forbindelse med kontroll av sertifikatet, får kontrolløren tilgang til informasjonen i koronasertifikatet når vedkommende skanner QR-koden, men opplysningene lagres ikke i kontrollørens utstyr.

6 Dine rettigheter 

I forbindelse med FHIs behandling av dine personopplysninger har du rett til å be om innsyn i de opplysninger vi behandler om deg samt å be om å få uriktige opplysninger rettet eller slettet.
For å få innsyn i opplysningene som behandles om deg i MSIS og/eller SYSVAK, kan du be om det via helsenorge.no eller ved å sende skjema til Folkehelseinstituttet: 

Har du spørsmål til hvordan Folkehelseinstituttet behandler personopplysningene dine, må du også gjerne kontakte personvernombudet vårt ved å sende en e-post til .

7 Klage

Du kan klage på FHIs behandling av dine personopplysninger. Vi vil i så fall gjerne at du tar kontakt med oss slik vi får mulighet til å ta stilling til henvendelsen og eventuelt endre den måten vi behandler opplysningene dine på. Du kan også klage til Datatilsynet. Datatilsynet er en uavhengig myndighet som fører tilsyn med overholdelse av reglene om personvern i Norge. Du finner opplysninger om Datatilsynet, og om hvordan du klager, på Datatilsynets hjemmeside.