Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 4 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 4 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 4 er publisert

Forekomsten av luftveisinfeksjoner i befolkingen har avtatt betydelig i løpet av januar. I årets første uker har det vært en stor nedgang i antall nye sykehusinnleggelser med covid-19, influensa og RS-virusinfeksjon. For RS-virusinfeksjon og influensa har nedgangen i antall innleggelser stoppet opp. Den videre utviklingen av epidemiene i vinter er usikker.

Forekomsten av luftveisinfeksjoner i befolkingen har avtatt betydelig i løpet av januar. I årets første uker har det vært en stor nedgang i antall nye sykehusinnleggelser med covid-19, influensa og RS-virusinfeksjon. For RS-virusinfeksjon og influensa har nedgangen i antall innleggelser stoppet opp. Den videre utviklingen av epidemiene i vinter er usikker.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Ukerapporten for uke 4, og tidligere publiserte ukerapporter:

Vurdering

  • Forekomsten av luftveisinfeksjoner i befolkingen har avtatt betydelig i løpet av januar. I årets første uker har det vært en stor nedgang i antall nye sykehusinnleggelser med covid-19, influensa og RS-virusinfeksjon. For RS-virusinfeksjon og influensa har nedgangen i antall innleggelser stoppet opp. Den videre utviklingen av epidemiene i vinter er usikker.
  • Covid-19-bølgen er over, men det vil fortsatt være en del smittespredning, og en ny bølge kan komme senere i vinter eller vår. Det har vært en stor nedgang i påviste tilfeller og sykehusinnleggelser med covid-19 som hovedårsak de siste ukene.
  • Influensaepidemien har avtatt hurtig i løpet av januar, men det er store forskjeller i forekomst mellom fylkene. Den siste uken har antall nye innleggelser og andel positive prøver økt noe, slik at det sees en utflating eller noe oppgang. Antallet som får påvist influensa er fortsatt fallende, og det er uvisst om vi står foran en ny økning i influensaepidemien. Influensavirus A(H1N1) dominerer fortsatt på landsbasis, men andre influensavirus er også i omløp, og influensa B har hatt en liten økning.
  • RSV-infeksjonsepidemien pågår fortsatt, og den videre utviklingen er usikker. Det er fortsatt flest innleggelser hos barn under fem år.
  • Dødelighet: Beregninger gjort av FHI viser at det fortsatt er en overdødelighet i befolkningen sammenlignet med årene 2010-2019. Denne overdødeligheten er i de eldste aldersgruppene og sammenfaller med et høyt antall dødsfall assosiert med luftveisinfeksjoner i desember og januar. Både generell overdødelighet og antall dødsfall assosiert med luftveisinfeksjoner har avtatt de siste ukene.
  • Beredskapen i sykehusene og kommunene må opprettholdes i vinter med tanke på fortsatt høy sykdomsforekomst, stort sykefravær, mange innleggelser og mange utbrudd i sykehjem og sykehus.
  • Vaksinasjon er ikke for sent. FHI oppfordrer alle til følge vaksinasjonsanbefalingene. Se FHIs nettsider for vaksinasjonsanbefalingene for covid-19-vaksine og influensavaksine.
  • Smittevernrådene er å holde seg hjemme når man blir syk med luftveissymptomer. Dersom man likevel må oppsøke lokaler hvor det er mange eller besøke risikogrupper innendørs, bør man benytte munnbind. Personer i risikogrupper som skal være blant mange folk innendørs i perioder med mye smitte, bør vurdere å bruke munnbind. Alle bør ha god hoste- og håndhygiene. For øvrig kan samfunnet fortsette med normal hverdag. Se smittevernråd for befolkningen.
  • Antiviral behandling kan redusere risikoen for alvorlig sykdomsforløp. Personer med særlig risiko kan sammen med sin lege vurdere behovet for antiviral behandling av covid-19 og influensa så tidlig som mulig i sykdomsforløpet. Se Råd om bruk av antiviralia mot covid-19 og Råd om bruk av antiviralia mot influensa. Sykehus, sykehjem og apotek bør normalt ha antivirale legemidler tilgjengelig i vintersesongen.

Luftveisinfeksjoner samlet

Omfanget av luftveisinfeksjoner i befolkningen er betydelig mindre nå enn for noen uker siden. Det har vært en sterk nedgang i luftveissymptomer i befolkningen og legebesøk for slike symptomer, men det er tegn til utflating siste uken. Antall nye innleggelser med luftveisinfeksjon har gått raskt ned fra en topp i uke 52 på 2 991 innleggelser til 1 230 innleggelser i uke 3. Innleggelser med luftveisinfeksjoner er i uke 3 i samme størrelsesorden som i de siste pre-pandemiske vintersesongene. De tre epidemiene av covid-19, influensa og RSV-infeksjon dominerer fortsatt bildet med luftveisinfeksjoner. De andre forkjølelsesvirusene som inngår i overvåkingen, ligger på et lavt nivå.

Covid-19

Vinterens covid-19-bølge er over. Nær alle indikatorer viser tegn til nedgang; avløpsvannsovervåkingen, andelen som tester positivt for koronavirus i befolkningen (Symptometer), andelen konsultasjoner hos lege og legevakt, meldte tilfeller til MSIS, antall utbrudd i helseinstitusjoner og antall tilfeller med alvorlig forløp.

I uke 4 var det 57 nye sykehusinnleggelser med covid-19 som hovedårsak etter 77 i uke 3. Antallet nye sykehusinnleggelser med laboratoriebekreftet covid-19 (hvor det ikke angis om covid-19 var årsaken til innleggelse), var 168 i uke 4 etter 171 uke 3. Antall nye innleggelser i intensivavdeling var 3 i uke 4 etter 9 i uke 3. Sist uke var det en klar nedgang også i antall covid-19-assosierte dødsfall med 24 i uke 4, etter 47 i uke 3. Vi regner med at antall nye sykehusinnleggelser og covid-19-assosierte dødsfall vil bli oppjustert noe, spesielt for siste uke.

Det virologiske bildet er svært sammensatt, og diversiteten av virus øker fortsatt. Det er ellers liten endring i prevalens for de mest forekommende virusvariantene de siste ukene, noe som gjenspeiler den avtagende smittesituasjonen. BQ.1.1 er ennå hyppigst forekommende enkeltvariant, og generelt sees en økning i BA.2.75 undervarianter og rekombinanter. 

Per 29. januar er 73 % i aldersgruppen 75 år og eldre og 60 % blant personer 65-74 år vaksinert med 4. dose vaksine mot covid-19.

Influensa

Influensautbruddet startet noe tidligere enn vanlig, og økte raskt til et høyt nivå som holdt seg gjennom julen. I uke 1-3 har det vært en hurtig nedgang i influensaforekomst, men det sees en utflating eller svak oppgang siste uke. Utviklingen framover er usikker. Det er store geografiske forskjeller i influensaaktivitet for øyeblikket, høyest i Agder og Rogaland, mens Troms og Finnmark ser ut til å gå mot slutten av et influensautbrudd lokalt.

Andelen legekonsultasjoner for influensa har vært relativ stabil fra 1,3 % i uke 3 til 1,2 % i uke 4, mens andelen som fikk påvist influensavirus blant dem som fikk tatt prøve, gikk ned fra 25 % i uke 52 til 13 % uke 3 og 14 % uke 4. Det er foreløpig registrert 232 nye sykehusinnleggelser med influensa i uke 4, noe opp etter 205 i uke 3. I uke 4 er det foreløpig registrert 5 innleggelser med influensa i intensivavdeling, etter 8 i uke 3.

Per 29. januar er 63 % av personer over 65 år vaksinert mot influensa. Blant sykehusinnlagte med influensa i denne aldersgruppen var 50 % vaksinert. Blant risikogruppene i alderen 18-64 år er dekningen 34 %. Tilsvarende tall for barn i risikogruppene 0-17 år er 7,3 %. Vaksinasjonsdekningen blant helsepersonell samlet sett var per 29. januar 38 %.

Det er fortsatt mulig å vaksinere seg. Influensavaksinen beskytter mot flere influensavirus. En annen virusvariant vil kunne sirkulere senere i sesongen, og det vil uansett forekomme mye influensasmitte i mange uker framover. Uvaksinerte i målgruppene oppfordres derfor fortsatt til å vaksinere seg. 

RS-virusinfeksjoner

Epidemien med RS-virusinfeksjoner viser en stabil trend siste uken. Etter en topp med 284 nye innleggelser med RS-virusinfeksjon i uke 52, var antall nye innleggelser 187 i uke 3 og 189 i uke 4.. Nivået av innleggelser er fortsatt høyest blant barn 0-4 år. Andel positive analyser for RS-virus har ligget relativt stabilt siden jul. I uke 4 var den 13,3 %, etter 14,1 % i uke 3. I aldersgruppen 0-4 år var andelen positive 40,4 % i uke 4 etter 43,2 % uken før. Den videre utviklingen av epidemien er usikker.