Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 3 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 3 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 3 er publisert

Forekomsten av luftveisinfeksjoner i befolkingen har avtatt i løpet av januar, men det er fortsatt mange som smittes. I årets første uker har det vært en nedgang i antall nye sykehusinnleggelser for covid-19 og influensa. For RS-virusinfeksjon har antallet innleggelser gått opp siste uke. Den videre utviklingen av epidemiene i vinter er usikker.

Forekomsten av luftveisinfeksjoner i befolkingen har avtatt i løpet av januar, men det er fortsatt mange som smittes. I årets første uker har det vært en nedgang i antall nye sykehusinnleggelser for covid-19 og influensa. For RS-virusinfeksjon har antallet innleggelser gått opp siste uke. Den videre utviklingen av epidemiene i vinter er usikker.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Ukerapporten for uke 3, og tidligere publiserte ukerapporter:

Vurdering

  • Covid-19-bølgen går mot slutten, men en ny bølge kan komme senere i vinter. Det har vært en stor nedgang i påviste tilfeller og sykehusinnleggelser de siste ukene.
  • Influensaepidemien har avtatt hurtig i løpet av januar, men viser tegn til utflating siste uke. Det har vært en kraftig nedgang i sykehusinnleggelser. Influensavirus A(H1N1) dominerer fortsatt på landsbasis, men andre influensavirus er også i omløp, og influensa B har hatt en liten økning. Den videre utviklingen er usikker.
  • RSV-infeksjonsepidemien gikk noe opp forrige uke og videre utvikling er usikker. Det sees en ny økning i andelen påviste tilfeller samt innleggelser med RSV-infeksjon. Det er fortsatt flest innleggelser hos barn under fem år.
  • Totaldødelighet: Beregninger gjort av FHI viser at det fortsatt er en overdødelighet i befolkningen (sammenliknet med årene 2010-19), men at det har vært en nedgang siste uker. Den observerte overdødeligheten sammenfaller i tid med vinterens bølger av covid-19 og influensa.
  • Beredskapen i sykehusene og kommunene må opprettholdes i vinter med tanke på fortsatt høy sykdomsforekomst, stort sykefravær, mange innleggelser og mange utbrudd i sykehjem og sykehus.
  • Vaksinasjon er ikke for sent. FHI oppfordrer alle til følge vaksinasjonsanbefalingene. Vi ber kommuner og helseforetak om fortsatt å legge til rette for rask og lett tilgjengelig vaksinering mot influensa og covid-19. Se FHIs nettsider for vaksinasjonsanbefalingene for covid-19-vaksine og influensavaksine.
  • Smittevernrådene er å holde seg hjemme når man blir syk med luftveissymptomer, men dersom man likevel må oppsøke lokaler hvor det er mange eller besøke risikogrupper innendørs, bør man benytte munnbind. Personer i risikogrupper som skal være blant mange folk innendørs i perioder med mye smitte, bør vurdere å bruke munnbind. Alle bør ha god hoste- og håndhygiene. For øvrig kan samfunnet fortsette med normal hverdag. Se smittevernråd for befolkningen.
  • Antiviral behandling kan redusere risikoen for alvorlig sykdomsforløp. Personer med særlig risiko kan sammen med sin lege vurdere behovet for antiviral behandling av covid-19 og influensa så tidlig som mulig i sykdomsforløpet. Se Råd om bruk av antiviralia mot covid-19 og Råd om bruk av antiviralia mot influensa. Sykehus, sykehjem og apotek bør normalt ha antivirale legemidler tilgjengelig i vintersesongen.

Luftveisinfeksjoner samlet

Omfanget av luftveisinfeksjoner i befolkningen er mindre nå enn for noen uker siden. Det var en nedgang i luftveissymptomer i befolkningen og legebesøk for luftveissymptomer fra uke 2 til uke 3. Antall nye innleggelser med luftveisinfeksjon er også på vei nedover, fra en topp i uke 52 på 2 960 innleggelser til 1 599 innleggelser i uke 2. De tre epidemiene av covid-19, influensa og RSV-infeksjon dominerer fortsatt bildet med luftveisinfeksjoner. Forekomsten av infeksjon med metapneumovirus ser ut til å øke noe, men er fortsatt på et lavt nivå, i likhet med de andre forkjølelsesvirusene som inngår i overvåkingen.

Covid-19

Covid-19-epidemien har en klart synkende smittetrend og vinterbølgen går mot slutten. Avløpsvannsovervåkingen indikerer en skarp nedgang de siste uker, og andelen som tester positivt for koronavirus i befolkningen (Symptometer), andelen konsultasjoner hos lege og legevakt, meldte tilfeller til MSIS, og antall med alvorlig forløp har falt siste uker. Siden uke 52 har det også vært en nedgang i antall nye sykehusinnleggelser med covid-19 som hovedårsak til 63 nye pasienter i uke 3 etter 116 i uke 2.

Antallet nye sykehusinnleggelser med laboratoriebekreftet covid-19 (hvor det ikke angis om covid-19 var årsaken til innleggelse), sank fra 273 i uke 2 til 176 i uke 3. Antall nye innleggelser i intensivavdeling var 9 nye pasienter i uke 3 etter 11 i uke 2. Sist uke var det en klar nedgang også i antall covid-19-assosierte dødsfall (47 dødsfall uke 3, mot 68 i uke 2) etter at antallet har vært nokså stabilt gjennom flere uker. Antall nye sykehusinnleggelser og covid-19 assosierte dødsfall forventes oppjustert, spesielt for siste uke.

Det virologiske bildet er svært sammensatt, og diversiteten av virus øker fortsatt. Det er ellers liten endring i prevalens for de mest forekommende virusvariantene, noe som gjenspeiler den avtagende smittesituasjonen. BQ.1.1 er ennå hyppigst forekommende enkeltvariant, og generelt sees en økning i BA.2.75 undervarianter og rekombinanter (CH/XBB).  De aktuelle variantene kan gi økning i epidemien igjen i vinter ved større dominans, og dersom det blir mindre interferens fra andre luftveisvirus.

Per 22. januar er 73 % i aldersgruppen 75 år og eldre og 60 % blant personer 65-74 år vaksinert med 4. dose vaksine mot covid-19.

Influensa

Influensautbruddet startet noe tidligere enn vanlig, og økte raskt til et høyt nivå som holdt seg gjennom julen. I uke 1-3 har det vært en hurtig nedgang i influensaforekomst. Utviklingen framover er usikker. Andelen legekonsultasjoner for influensa sank fra 1,7 % i uke 2 til 1,3 % i uke 3 og andelen som fikk påvist influensavirus gikk ned fra 25 % i uke 52 til 13 % uke 3. Det er registrert en nedgang i alle fylker og aldre. Det foreløpig registrert 213 nye sykehusinnleggelser med influensa i uke 3, en nedgang fra 312 i uke 2. I uke 3 er det foreløpig registrert 8 intensivinnleggelser med influensa, etter <5 i uke 2.

Per 22. januar er 63 % av personer over 65 år vaksinert mot influensa. Blant sykehusinnlagte med influensa i denne aldersgruppen var 50 % vaksinert. Blant risikogruppene i alderen 18-64 år er dekningen 34 %. Tilsvarende tall for barn i risikogruppene 0-17 år er 7,3 %.

Vaksinasjonsdekningen blant helsepersonell samlet sett var per 22. januar 38 %.

RS-virusinfeksjoner

Utbruddet av RS-virusinfeksjoner startet noe tidligere enn vanlig og økte frem mot jul. Etter å ha
ligget relativt stabilt på 12,1 – 12,7 % i uke 52 – 2, var andelen påviste tilfeller med RS-virusinfeksjon
noe høyere i uke 3, 14,1 %. I uke 3 var 43,0 % av analysene for RS-virus positive blant barn 0-4 år, en
økning fra 40,2 % uken før. Antall nye registrerte innleggelser gikk opp fra 167 i uke 2 til 195 i uke 3.
Nivået av innleggelser er fortsatt høyest blant barn 0-4 år. Den videre utviklingen av epidemien er
usikker.