Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Sammenheng mellom tinnitus og kronisk smerte»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Sammenheng mellom tinnitus og kronisk smerte

Forskningsfunn

Sammenheng mellom tinnitus og kronisk smerte

En ny studie fra FHI viser at det er sammenheng mellom tinnitus og kronisk smerte. Forskerne fant en klar sammenheng uavhengig av alvorlighetsgrad av tinnitus (øresus), men den var sterkere ved hyppig og mer plagsom tinnitus.

Illustrasjonsbilde. Colourbox.com
Illustrasjonsbilde. Colourbox.com

En ny studie fra FHI viser at det er sammenheng mellom tinnitus og kronisk smerte. Forskerne fant en klar sammenheng uavhengig av alvorlighetsgrad av tinnitus (øresus), men den var sterkere ved hyppig og mer plagsom tinnitus.


Det er gjort lite forskning på dette, selv om en mulig sammenheng mellom kronisk smerte og tinnitus (øresus) er diskutert i lang tid. Flere har påpekt fellestrekkene mellom tinnitus og smerte; begge tilstander er subjektive, de kan utvikle seg til å bli kroniske og følges ofte av sansemessig hypersensitivitet. 

Så vidt forskerne vet, er dette den første befolkningsstudien som har sett på sammenhengen mellom kronisk smerte og tinnitus.

Dette har de undersøkt:

I denne studien har forskerne undersøkt om deltakere med kronisk smerte, definert som smerte med varighet lenger enn 3 måneder, har større sannsynlighet for å ha tinnitus enn de som ikke har kronisk smerte. I tråd med den vanligste definisjonen av tinnitus i befolkningsstudier, ble tinnitus definert som perioder med øresus i mer enn 5 minutter i løpet av siste 12 måneder. 

For å kunne undersøke om en eventuell sammenheng fantes uavhengig av tinnitusens alvorlighetsgrad, brukte forskerne flere ulike definisjoner av tinnitus, med ulik alvorlighetsgrad, fra «tinnitus mer enn 5 minutter i løpet av 12 måneder» til «minst ukentlig og meget plagsom tinnitus». Hos deltakerne med kronisk smerte, har forskerne også undersøkt sammenhengen mellom tinnitus og de tre smertevariablene utbredelse, intensitet og plage for å kartlegge hvilke aspekter ved smerten som eventuelt var viktigst for sammenhengen.

Resultatene fra studien viser at:

  • Det var en sammenheng mellom kronisk smerte og tinnitus som eksisterte uavhengig av tinnitusdefinisjon.
  • Sammenhengen var sterkere for mer alvorlig tinnitus.
  • Sannsynligheten for å ha tinnitus var 64 prosent høyere hos dem som hadde kronisk smerte sammenlignet med dem uten kronisk smerte.
  • Sannsynligheten for å ha minst ukentlig og meget plagsom tinnitus var 144 prosent høyere hos dem med kronisk smerte sammenlignet med dem uten kronisk smerte.
  • Blant de tre smertevariablene som ble undersøkt hos personer med kronisk smerte, var «antall områder med kronisk smerte» det som var sterkest forbundet med sannsynligheten for å ha tinnitus.
  • Sammenhengen mellom kronisk smerte og tinnitus var sterkest hos de yngste, som i denne studien var personer i aldersgruppen 40-54 år. 

– Resultatene fra studien indikerer at det kan være viktig å undersøke om pasienter med tinnitus også har kroniske smertetilstander, for å kunne tilby dem en mer helhetlig behandling, sier stipendiat Jannike Ausland ved Folkehelseinstituttet. Hun er også førsteforfatter på studien. 

– Funnene våre viser at behandlingsmetoder for tinnitus som overlapper med behandling for kronisk smerte med fordel kan vurderes, men her trengs mer forskning, sier hun. 

Ausland forklarer at siden studien er en tverrsnittstudie, der deltakerne er observert på kun ett tidspunkt, kan hun ikke si noe om årsaker til denne sammenhengen på bakgrunn av studien. Videre vet hun ikke om sammenhengen finnes hos yngre personer, siden deltakerne var i aldersgruppen 40-96 år.

– Hvordan står resultatene til tidligere forskning og kunnskap?

– Resultatene kan ikke sammenlignes direkte med det som er gjort før, siden vi ikke kjenner til at det er gjort befolkningsstudier på dette tidligere. Men funnene våre stemmer overens med tidligere forskning, og viser videre at en slik sammenheng eksisterer i et generelt befolkningsutvalg, sier Jannike Ausland. 

De fleste tidligere studier som har funnet sammenheng mellom smerte og tinnitus fokuserer på spesifikke smertelidelser/pasientgrupper (f.eks. hodepine). I tillegg er forekomst av tinnitus hos pasienter med kronisk smerte, og smertefornemmelse hos pasienter med tinnitus undersøkt tidligere. Funnene fra disse studiene viser at det er sammenheng i forekomsten av smerte og tinnitus hos dem som søker hjelp for disse plagene. Det er imidlertid stor variasjon i både symptomer og mestring ved begge tilstandene, og kun en liten andel personer oppsøker hjelp for tinnitus. Det er derfor viktig å undersøke sammenhengen i et generelt befolkningsutvalg, som favner hele bredden av variasjon i begge tilstandene. 

Om studien

Forskerne har brukt data fra Tromsøundersøkelsen (Tromsø 7), som er en omfattende helseundersøkelse utført med jevne mellomrom i Tromsø kommune siden oppstarten i 1974. Her svarer deltakere på en rekke spørreskjemaer, i tillegg til at de gjennomgår ulike undersøkelser. Deltakerne svarte blant annet på om de hadde hatt tinnitus mer enn 5 minutter i løpet av siste år, og i så fall hvor hyppig og plagsom den var. De fylte også ut et detaljert spørreskjema om smerte, der de markerte smertefulle områder (i løpet av de siste 4 uker) på et kroppskart og oppga smertens varighet, intensitet og plage. 

21.083 deltakere i alderen 40 til 99 år deltok i Tromsø 7. Noen av disse mottok ikke spørreskjemaet om smerte, og noen hadde ikke svart på andre spørsmål som ble brukt i analysene. Det totale antallet deltakere i utvalget som ble analysert var dermed 19.039.

I logistiske regresjonsanalyser var kronisk smerte brukt som uavhengig variabel (påvirkningsfaktor) og tinnitus som utfallsvariabel, og det ble tatt hensyn til faktorer som kunne ha betydning for sammenhengen (kjønn, alder, utdanningsnivå, sensitivitet og bekymring). 

Hos deltakere med kronisk smerte (til sammen 11.589 personer) undersøkte forskerne også sammenhengen mellom ulike aspekter ved smerten – 1) antall områder (av 10 hovedområder på et kroppskart) med kronisk smerte, 2) høyeste rapporterte smerteintensitet i de 10 områdene, og 3) høyeste rapporterte smerteplage i de 10 områdene – og tinnitus. 

Studien er utført av forskere ved Folkehelseinstituttet, i samarbeid med forskere tilknyttet Universitetet i Tromsø og Universitetssykehuset Nord-Norge – Tromsø. 

Referanser

Ausland JHL, Engdahl B, Oftedal B, Steingrímsdóttir ÓA, Nielsen CS, Hopstock LA, et al. Tinnitus and associations with chronic pain: The population-based Tromsø Study (2015–2016). PLOS ONE. 2021;16(3):e0247880