Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Radioaktivt legemiddel kan ha livsforlengende effekt ved kreft»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Radioaktivt legemiddel kan ha livsforlengende effekt ved kreft

Forskningsfunn

Radioaktivt legemiddel kan ha livsforlengende effekt ved kreft

Et nytt legemiddel ser ut til å øke overlevelsen ved kreft og at flere pasienter får tilbakegang av sykdommen, men det kan også ha alvorlige bivirkninger. Det viser en metodevurdering som Folkehelseinstituttet har utført i samarbeid med Statens legemiddelverk og Statens strålevern.

Colourbox.com
Colourbox.com

Et nytt legemiddel ser ut til å øke overlevelsen ved kreft og at flere pasienter får tilbakegang av sykdommen, men det kan også ha alvorlige bivirkninger. Det viser en metodevurdering som Folkehelseinstituttet har utført i samarbeid med Statens legemiddelverk og Statens strålevern.


På oppdrag for de regionale helseforetakenes bestillerforum (Bestillerforum RHF) har Folkehelseinstituttet vurdert effekt og bivirkninger av kreftlegemiddelet Lutathera som inneholder det radioaktive stoffet 177Lutetitum. Vurderingen er gjort som en del av ordningen Nye Metoder.

Hele metodevurderingen Peptidreseptor-radionuklidterapi basert på ¹⁷⁷Lutetium for behandling av nevroendokrin kreft: en fullstendig metodevurdering 

Stråler direkte i svulstene

Behandlingen som benyttes kalles peptidreseptor-radionuklidterapi (PRRT).

– Dette er et etablert behandlingsprinsipp som går ut på å målstyre det radioaktive legemiddelet direkte til svulsten eller svulstene, hvor det sender ut celledrepende stråling, forklarer seniorforsker Katrine Frønsdal ved Folkehelseinstituttet.

Behandlingen gis til en gruppe pasienter med kreft i såkalte nevroendokrine organer.

Mesteparten av disse krefttypene utgår fra stamceller av hormonproduserende celler som er knyttet til fordøyelsessystemet – med svulster i tynntarm, bukspyttkjertel og øvre del av tykktarm, mens noen utgår fra lungene. Aktuelle norske pasienter blir i dag sendt utenlands for behandling, men man vurderer nå å etablere et slikt behandlingstilbud i Norge. For vurdering av effekt, bivirkninger og uønskede hendelser inkluderte forskerne én pågående randomisert kontrollert studie (RCT) med 229 pasienter og åtte store observasjonsstudier med totalt rundt 1 000 pasienter.

Resultatene viser at 177Lutetitum-basert PRRT muligens reduserer generell dødelighet og trolig øker både generell og progresjonsfri overlevelse, men som Frønsdal legger til:

– Behandlingen kan innebære en risiko for å utvikle leukemi eller alvorlig skade på benmargens stamceller hos nærmere én prosent av pasientene.

Hun understreker imidlertid at forskningsgrunnlaget så langt er for sparsomt til å kunne trekke noen endelig konklusjon, men at vi innen kort tid kan forvente ytterligere avklaring da det for tiden pågår mange studier.

Med tanke på strålevern er bruk av 177Lutetitum-basert PRRT eller Lutathera® berettiget ifølge strålevernforskriften, forutsatt at strålevernregelverket følges, fortsetter hun.  

– Dette siden den forventede behandlingseffekten må veies opp mot eventuell skade som farlig stråling fra isotopen måtte medføre for pasienten, omgivelsene og miljøet.

Om Lutathera®

Hittil har behandlende sykehus tilberedt det radioaktive legemiddelet selv på nukleærmedisinske avdelinger eller enheter. Dette er avdelinger som driver med diagnostikk og behandling ved hjelp av radioaktive isotoper. I underkant av 50 pasienter med nevroendokrin kreft har årlig blitt sendt til utlandet for denne behandlingen.

Under arbeidet med metodevurderingen høsten 2017 ble behandlingsprinsippet ved bruk av 177Lutetium patentert under navnet Lutathera®, og det eies nå av legemiddelprodusenten Novartis.

Lutathera® ble godkjent av European Medicines Agency (EMA) og produsenten fikk eksklusiv markedstillatelse i ti år for den aktuelle indikasjonen. Dette innebærer at det utelukket er Lutathera® som må benyttes ti år frem i tid.

Forhandlinger vil avgjøre kostnad

Den klart største kostnadsdriveren i denne behandlingen er prisen helsetjenesten vil måtte betale for Lutathera®. Den årlige gjennomsnittskostnaden per pasient ved innføring av 177Lu-PRRT i Norge vil trolig ligge mellom 492 000 og 870 000 norske kroner og er uavhengig av om behandlingen blir etablert i Norge, eller om pasientene fortsatt skal behandles i utlandet. Dagens priser vil nemlig ikke gjelde lenger fordi Lutathera® har fått markedseksklusivitet. Prisen for behandlingen med Lutathera® blir nesten doblet hvis man ser bort fra eventuelle rabatter.

– Hvor mye det vil koste å behandle denne pasientgruppen med PRRT vil være avhengig av resultatet av forhandlinger med produsenten, avslutter Frønsdal.