Hopp til innhold

Poliovaksine (poliomyelitt) - veileder for helsepersonell

Publisert Oppdatert

Poliovaksine inngår i barnevaksinasjonsprogrammet i form av kombinasjonsvaksine.

Poliovaksine inngår i barnevaksinasjonsprogrammet i form av kombinasjonsvaksine.


Sykdommen

Poliomyelitt (polio) forårsakes av poliovirus av type 1, 2 eller 3 og rammer bare mennesker. Infeksjonen fører i de  fleste tilfeller til virusreplikasjon i tarmkanalen uten symptomer eller med bare lette symptomer som feber, katarralia, muskelsmerter eller kvalme og oppkast [1]. Hos en liten andel (ca. 1 av 1000 i småbarnsalder og 1 av 100 i voksen alder) opptrer alvorligere sykdom med hjernehinnebetennelse og/eller lammelser.

Utbrudd av poliomyelitt ble i Norge første gang beskrevet i 1868 [2]. Tidlig på 1950-tallet var det store polioepidemier her i landet, med over 2000 tilfeller av lammelser og/eller hjernehinnebetennelse i 1951 og nesten 1000 tilfeller i 1950 og 1953. Dødeligheten var om lag 10 %. Sykdommen kom raskt under kontroll i Norge etter at vaksinen ble tilgjengelig skoleåret 1956/57, se figur 6. Det har ikke forekommet poliosmitte her i landet siden 1969, men det har vært enkelte importerte poliotilfeller.  For å hindre at sykdommen introduseres igjen, er det viktig å sikre vaksineimmunitet hos så mange (over 85 %) at viruset ikke får noen mulighet til å spre seg. 

vaksineboka figur 4.jpg

Figur 1: Antall meldte tilfeller av poliomyelitt i Norge 1939-1966. Kilde: Statistisk sentralbyrå

Sykdommen er nå i rask tilbakegang, og er utryddet fra store deler av verden. Europa ble erklært poliofritt i juni 2002 [3]. Per april 2020 har Afghanistan, Pakistan, Nigeria, Malaysia, Myanmar og Filippinene  endemisk poliomyelitt [4]. Antall land med utbrudd av importert polio og antall meldte tilfeller globalt er lavere enn noen gang før, men enkelte land og områder har bekymringsfull lav poliovaksinasjonsdekning. Smitteførende friske personer kan komme til Norge, og uvaksinerte personer kan bli smittet under reiser og smitte andre uvaksinerte etter hjemkomst. Poliovirus finnes fremdeles i kloakk i flere land som for lengst har utryddet poliomyelitt. Så lenge det finnes polio i verden, er høy vaksinasjonsdekning og god sykdomsovervåking helt nødvendig.

Inaktivert poliovaksine

Inaktivert poliovaksine (IPV) ble utviklet av Jonas Salk i USA og godkjent for bruk i 1955. I Norge ble vaksinen tilgjengelig høsten 1956 og de første som fikk den var skolebarn fra skoleåret 1956/57. Fra 1958 har poliovaksine inngått i det anbefalte barnevaksinasjonsprogrammet. Levende oral vaksi­ne ble brukt fra 1965 til 1979, deretter ble inaktivert vaksine tatt i bruk igjen.

Den trivalente inaktiverte poliovaksinen som brukes i Norge, framstilles av poliovirus type 1 Mahoney, type 2 MEF-1 og type 3 Saukett dyrket i Vero-celler. Vaksinen finnes som ren poliovaksine og som kombinasjonsvaksine (DTP-IPV-Hib, DTP-IPV og dtp-IPV). Ingen av vaksinene inneholder thiomersal.

 • Inaktivert poliovaksine har ATC-kode J07BF03 og SYSVAK-kode POL03.
 • DTP-IPV-Hib har ATC-kode J07CA06 og SYSVAK-kode  KOM06.
 • DTP-IPV-Hib-Hep B har ATC-kode J07CA09 og SYSVAK-kode KOM09.
 • DTP-IPV og dtp-IPV har ATC-kode J07CA02 og  SYSVAK-kode  KOM02.

Fullstendig preparatomtale (SPC) finnes ved søk på vaksinens produktnavn eller ATC-kode på legemiddelsøk på Legemiddelverkets nettsider.  

Indikasjoner inaktivert poliovaksine

 • Barn i henhold til det anbefalte barnevaksinasjonsprogrammet
 • Reiser til områder hvor poliomyelitt kan forekomme, avhengig av tidligere vaksinasjonsstatus
 • Smitterisiko under yrkesutøvelse
 • Voksne flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente som ikke er vaksinert med inaktivert poliovaksine bør tilbys vaksine fortrinnsvis innen 3 måneder og senest 1 år etter ankomst i Norge.

Kontraindikasjoner inaktivert poliovaksine

 • Alvorlig reaksjon etter tidligere dose
 • Akutt sykdom med feber over 38 °C

Gjennomgått poliomyelitt er ikke kontraindikasjon mot vaksinen. Personen er sannsynligvis ikke immun mot alle tre poliovirustyper, og skal derfor tilbys poliovaksine på samme indikasjoner som andre.

Graviditet inaktivert poliovaksine

Graviditet er ikke kontraindikasjon mot poliovaksine. Den gang poliomyelitt var vanlig i industrialiserte land, ble det klart at svangerskap var en risikofaktor for paralytisk polio, men sykdommen førte ikke til fosterskade [5].  Det er ingen holdepunkter for at fosteret skades om mor får levende eller inaktivert poliovaksine. Se også kapittel om vaksinasjon av gravide og ammende i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI).

Bivirkninger inaktivert poliovaksine

IPV gir svært lite bivirkninger. Det er ikke dokumentert sammenheng med noen andre uønskede hendelser enn milde lokalreaksjoner [1]. Det ser ikke ut til å bli mer bivirkninger med økende antall doser. Bivirkninger til ikke-levende vaksiner pleier å begynne i løpet av 1-2 døgn etter vaksinasjon og være kortvarige.

 • Rødhet, hevelse og ømhet på injeksjonsstedet
 • Urtikaria forekommer, men årsakssammenheng med IPV er usikker 

Anbefalt vaksinasjonsregime inaktivert poliovaksine

Varighet av beskyttelsen og behov for boosterdoser inaktivert poliovaksine

Etter to doser oppnår mer enn 90 % immunitet av minst ett års varighet mot alle tre virustyper. Hvis 3. vaksinedose settes minst seks måneder etter 2. dose, varer beskyttelsen lenge. Ca. 95 % av de barna som er vaksinert etter vanlig program, har beskyttende antistoffer ved skolestart. Etter en boosterdose ved skolestart har over 99 % av barna beskyttende antistoffer mot de tre poliovirustypene [7].

Hvis intervallet mellom 2. og 3. dose er under 6 måneder, må kortere varighet av beskyttelsen påregnes. For å ha vedvarende be­skyttelse anbefales i slike tilfeller en boosterdose etter 1-4 år. Selv om intervallene overskrider det som anbefales, er alle gitte doser gyldige (ingen maksimumsintervall).

I voksen alder er det aktuelt med boosterdoser med intervall på 10-15 år. Personer som er basisvaksinert vil få beskyttelse etter en enkelt boosterdose selv om det er gått flere tiår siden forrige vaksinedose [8].

Oral poliovaksine

Trivalent oral poliovaksine (tOPV) ble utviklet av Albert Sabin og tatt i bruk i USA første gang i 1959. Vaksinen inneholder levende svekket virus (Sabin-stammer) av type 1, 2 og 3. Det er fortsatt den vanligst brukte poliovaksinen i verden. Monovalente vaksiner mot type 1 (mOPV1) og type 3 (mOPV3) har vært i bruk i noen land fra 2005 og bivalent OPV mot type 1 og 3 fra 2009 [1].

I Norge ble tOPV brukt i barnevaksinasjonsprogrammet fra 1965 til 1979. Den levende vaksinen kan i sjeldne tilfeller føre til poliomyelitt (vaksineassosiert paralytisk polio – VAPP) hos den vaksinerte eller hos en ikke-immun person som smittes med vaksinevirus fra den vaksinerte [1]. Det skjedde også i Norge. OPV ble lagerført ved Folkehelseinstituttet i mange år etter at den var tatt ut av barnevaksinasjonsprogrammet, men siden 2009 har den ikke vært tilgjengelig her i landet. Det er flere land som i senere tid har gått over fra levende til inaktivert poliovaksine i sine vaksinasjonsprogram [9;10].

IPV og tOPV regnes generelt som likeverdige, men i enkelte land har tOPV gitt dårligere beskyttelse. Barn som bare har fått OPV bør derfor få en dose IPV for å regnes som fullvaksinerte i Norge [11].

Bivirkninger oral poliovaksine

Den alvorligste bivirkningen er vaksineassosiert paralytisk poliomyelitt (VAPP). Tilstanden arter seg som paralytisk polio og oppdages bare i befolkninger hvor polio er blitt en sjelden sykdom.  Globalt er forekomsten om lag 1 tilfelle per 750 000 vaksinerte barn [1].

Varighet av beskyttelsen og behov for boosterdoser oral poliovaksine

Vanligvis gir tOPV samme beskyttelse som IPV. Fra India er det imidlertid rapportert at deres OPV er mindre immunogen enn OPV i vestlige land, slik at barna trenger flere doser for å oppnå tilsvarende immunitet [11]. Det samme er tilfelle i flere andre lavinntektsland. 

Bestilling og utlevering av poliovaksine

Poliovaksine i form av DTP-IPV-Hib, DTP-IPV og dtp-IPV til barn og ungdom finansieres over statsbudsjettet. Vaksine bestilles direkte fra Folkehelseinstituttet.

Vaksinen utleveres på blå resept til personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon [12].

Enkeltkomponentvaksine mot polio (IPV) leveres ut gratis til voksne asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Ved bestilling må det påføres at bestillingen gjelder disse gruppene. Bestilling må gjøres av lege. Person­opplysninger er ikke nødvendig.

Oversikt over tilgjengelige preparater og priser blir kontinuerlig oppdatert på nettsiden Preparater og priser (FHI) .

Relaterte artikler

Referanser

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden