Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Koleravaksine»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Koleravaksine

Koleravaksine - veileder for helsepersonell

Anbefa­linger for vaksi­nasjon mot kolera for personer med reell risiko for kolerasmitte.

Anbefa­linger for vaksi­nasjon mot kolera for personer med reell risiko for kolerasmitte.


Innhold på denne siden

Kolerasykdom

Kolera er en akutt diarésykdom som skyldes enterotoksin produ­sert av bakterien Vibrio cholerae. Mikroben har sitt naturlige reservoar i vann, særlig i salt- og brakkvann i tempererte og tropiske strøk hvor den er knyttet til alger og zooplankton [1]. Hos virveldyr er mennesket eneste kjente vert. Smitte­måten er fekal-oral. Smittespredning skjer gjennom urent drikkevann, skalldyr, rå fisk, forurensede grønnsaker/frukt mm. Inkuba­sjons­tiden er vanligvis 2-4 dager, men kan ved stor smittedose være så kort som noen timer.

Sykdom som skyldes den klassiske biotypen av Vibrio cholerae, har vært endemisk i Ganges-deltaet i Vest-Bengal og Bangladesh i minst 200 år og har ført til epidemier og globale pande­mier. Den sjuende pandemien begynte i 1961 og skyldes biotype El Tor. I november 1992 opptrådte epidemier av en ny serogruppe (Vibrio cholerae O139) i India og Bangladesh. Den har bare i begrenset grad spredt seg videre.

Kolera er nå utbredt i Asia, Afrika og Sør-Amerika, og de siste årene også i Karibia. I Øst-Europa (Albania, Romania, Ukraina) opptrådte kolera på 1990-tallet. Selv i endemiske områder har imidlertid turister og hjelpearbeidere svært liten risiko for å få kolera, fordi det trengs stor bakteri­emengde for å framkalle sykdom. Viktigste forebyggende tiltak er å unngå forurenset drikkevann. Normal pro­duksjon av magesyre beskyt­ter mot kolera.

Sykdommen karakteri­seres ved plutselig innset­tende store, vandige diareer med eller uten oppkast. Dehydre­ring, metabolsk acidose og sjokk kan utvikle seg raskt og føre til døden i løpet av timer. Med raskt inn­satt korrekt behand­ling (først og fremst væske og elektrolytter) er imid­lertid døde­ligheten under 1 %. Milde til­feller og asymptomatisk infeksjon er vanlig.

Koleravaksine

Oral koleravaksine ble tilgjengelig i Norge i 1992, og avløste da inaktivert helcellevaksine til injeksjon, som hadde begrenset effekt og betydelig mer bivirkninger. Den orale koleravaksinen består av inaktiverte kolerabakterier og koleratoksinets B-subenhet. Kliniske studier for godkjenning ble gjort i endemiske områder og viste høy beskyttende effekt de første 6 månedene hos personer over 2 år [2-4].  Det er ikke gjort kliniske studier, hverken av sikkerhet eller effekt, hos barn under 2 år. Vaksinen gir ingen beskyttelse mot den nye serogruppen O139 eller andre serogrupper.

Andre koleravaksiner er i bruk i andre deler av verden, og nye vaksiner er under utvikling [4;5]

Oral koleravaksine har ATC-kode J07AE01 og SYSVAK-kode KOL01. Fullstendig preparatomtale (SPC) finnes ved søk på vaksinens produktnavn eller ATC-kode på legemiddelsøk på Legemiddelverkets nettsider.  

Vaksinen (Dukoral) gir også en viss beskyttelse mot ETEC-diaré, men den totale beskyttelsen mot turistdiaré er lav [6], og vaksinen er ikke godkjent for den indikasjonen.

Indikasjoner

Ved reise til område hvor kolera forekommer, anbefa­les vaksi­nasjon for personer med reell risiko for kolerasmitte:

 • Personer som skal leve under dårlige hygieniske forhold
 • Personer som mangler magesyre eller bruker antacida
 • Hjelpepersonell ved krig eller naturkatastrofer

Fra 1991 har ikke ett eneste land i verden offisielt krav om gyldig vaksinasjonssertifikat for kolera. I havner og ved passering av små grensestasjoner kan det imidlertid bli spørs­mål om vaksinasjonsattest. For ikke å risikere tvangsvaksine­ring eller hjemsendelse anbefales for sjøfolk og visse andre reisende:

 • Forskriftsmessig vaksinasjon med oral koleravaksine og attestasjon i inter­nasjonalt vaksinasjonssertifikat, der det skrives på engelsk eller fransk at vaksi­na­sjonen er gyldig i 2 år.

Kontraindikasjoner

 • Alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine
 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C
 • Alder under 2 år fordi sikkerhet og effekt av vaksinen hos så små barn ikke er undersøkt

Graviditet

Vaksinen kan gis til gravide som vurderes å ha høy smitterisiko. Det er ikke gjort spesifikke kliniske studier med denne vaksinen til gravide kvinner. Se også kapittel om vaksinasjon av gravide og ammende i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI).

Bivirkninger

Kvalme, hodepine, magesmerter, appetittløshet og uvelhet forekommer etter oral vaksine. Det tilskrives den store dosen bikarbonat i oppløsningsvæsken. Bivirkninger til ikke-levende vaksiner pleier å begynne i løpet av 1-2 døgn etter vaksinasjon og være kortvarige.

Anbefalt vaksinasjonsregime

Bruksanvisningen i pakningsvedlegget må følges nøye. Dosestørrelsen er den samme for alle aldersgrupper. Vaksinen blandes i en bufferløsning og drikkes. Det anbefales halv mengde bufferløsning for barn 2-6 år.

Minimumsintervall mellom hver av dosene er 7 dager, maksimumsintervall 6 uker.

 • Voksne og barn over 6 år: basisvaksinasjon består av 2 doser med 1-6 ukers intervall.
 • Barn 2-6 år: basisvaksinasjon består av 3 doser med 1-6 ukers intervall.

Hvis det går mer enn 6 uker mellom dosene bør basisvaksinasjonen starte på nytt. Tilfredsstillende beskyttelse kan påregnes ca. 1 uke etter avsluttet basisvaksinasjon.

Varighet av beskyttelsen og behov for boosterdoser

I aldersgruppen 2-6 år er beskyttelseseffekten god de første 4-6 månedene og avtar deretter raskt. Hos barn over 6 år og voksne er den gjennomsnittlige beskyttelseseffekten gjennom 3 år ca 63 % (uten boosterdose), med en gradvis avtagende immunitet. Det foreligger bare begrensede data om beskyttelse etter vaksinasjon hos personer som er 65 år og eldre.

Ved behov for vedvarende beskyttelse anbefales en enkelt boosterdose innen 2 år for personer over 6 år, og etter 6 måneder for barn i alderen 2-6 år. Det foreligger ikke kliniske effektdata for gjentatte boosterdoser. Immunologiske data antyder imidlertid at det bør gis en enkelt boosterdose dersom det er gått inntil to år siden forrige vaksinasjon og ny primærvaksinasjon med to doser dersom det er gått mer enn to år siden forrige dose [4].

Bestilling og utlevering av koleravaksine

Vaksinen bestilles på vanlig måte. Den omfattes ikke av noen refusjonsordning. Oversikt over tilgjengelige preparater og priser blir kontinuerlig oppdatert på nettsiden Preparater og priser (FHI) .

Relaterte artikler

Referanser

 1. Reidl J, Klose KE. Vibrio cholerae and cholera: out of the water and into the host. FEMS Microbiol Rev 2002 Jun;26(2):125-39.
 2. Clemens JD, Sack DA, Harris JR, et al. Field trial of oral cholera vaccines in Bangladesh. Lancet 1986 Jul 19;2(8499):124-7.
 3. Sanchez JL, Vasquez B, Begue RE, et al. Protective efficacy of oral whole-cell/recombinant-B-subunit cholera vaccine in Peruvian military recruits. Lancet 1994 Nov 5;344(8932):1273-6.
 4. WHO position paper. Cholera vaccines. Wkly Epidemiol Rec 2010 Mar 26;85(13):117-28.
 5. Bhadra RK, Das S, Nair GB. The immunological basis for immunization. Cholera. www who int 2010 [cited 2013 Apr 9];(Module 14).
 6. Hill DR, Ford L, Lalloo DG. Oral cholera vaccines: use in clinical practice. Lancet Infect Dis 2006 Jun;6(6):361-73.

Historikk

Sist oppdatert i 2014.