Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Koleravaksine»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Koleravaksine

Koleravaksine - veileder for helsepersonell

Anbefalinger for vaksinasjon mot kolera for personer med særskilt risiko for kolerasmitte.

Anbefalinger for vaksinasjon mot kolera for personer med særskilt risiko for kolerasmitte.


Innhold på denne siden

Kolerasykdom

Kolera er en akutt diarésykdom som skyldes enterotoksin produ­sert av bakterien Vibrio cholerae. Mikroben har sitt naturlige reservoar i vann, særlig i salt- og brakkvann i tempererte og tropiske strøk hvor den er knyttet til alger og zooplankton [1]. Hos virveldyr er mennesket eneste kjente vert. Smitte­måten er fekal-oral. Smittespredning skjer gjennom urent drikkevann, skalldyr, rå fisk, forurensede grønnsaker/frukt mm. Inkuba­sjons­tiden er vanligvis 2-4 dager, men kan ved stor smittedose være så kort som noen timer.

Sykdom som skyldes den klassiske biotypen av Vibrio cholerae, har vært endemisk i Ganges-deltaet i Vest-Bengal og Bangladesh i minst 200 år og har ført til epidemier og globale pande­mier. Den sjuende pandemien begynte i 1961 og skyldes biotype El Tor. I november 1992 opptrådte epidemier av en ny serogruppe (Vibrio cholerae O139) i India og Bangladesh. Den har bare i begrenset grad spredt seg videre til andre geografiske områder.

Kolera er nå utbredt i Asia, Afrika og Sør-Amerika, og de siste årene også i Karibia. I Øst-Europa (Albania, Romania, Ukraina) opptrådte kolera på 1990-tallet. Selv i endemiske områder har imidlertid turister og hjelpearbeidere svært liten risiko for å få kolera, fordi det trengs stor bakteri­emengde for å framkalle sykdom. Viktigste forebyggende tiltak er å unngå forurenset drikkevann. Normal pro­duksjon av magesyre beskyt­ter mot kolera.

Sykdommen karakteri­seres ved plutselig innset­tende store, vandige diareer med eller uten oppkast. Dehydre­ring, metabolsk acidose og sjokk kan utvikle seg raskt og føre til døden i løpet av timer. Med raskt inn­satt korrekt behand­ling (først og fremst væske og elektrolytter) er imid­lertid døde­ligheten under 1 %. Milde sykdomstil­feller og asymptomatisk infeksjon er vanlig.

Koleravaksine

Det finnes to tilgjengelige koleravaksiner i Norge. Inaktivert oral koleravaksine ble tilgjengelig i Norge i 1992, og avløste da inaktivert helcellevaksine til injeksjon, som hadde begrenset effekt og betydelig mer bivirkninger. En levende, svekket oral koleravaksine er blant de nyeste koleravaksinene på markedet og har vært i bruk som reisevaksine i USA siden 2016. I 2020 fikk vaksinen EMA-godkjenning.

Andre koleravaksiner er i bruk i andre deler av verden, og nye vaksiner er under utvikling [2;3]

Ved reise til område hvor kolera forekommer, anbefa­les vaksi­nasjon for personer med reell risiko for kolerasmitte. Se ytterligere informasjon i avsnittene om indikasjon for vaksinasjon under. Fra 1991 har ikke noen land i verden offisielt krav om gyldig vaksinasjonssertifikat for kolera. I havner og ved passering av små grensestasjoner kan det imidlertid bli spørs­mål om vaksinasjonsattest. For ikke å risikere tvangsvaksine­ring eller hjemsendelse anbefales det for sjøfolk og visse andre reisende:

 • Forskriftsmessig vaksinasjon med oral koleravaksine og attestasjon i inter­nasjonalt vaksinasjonssertifikat, der det skrives på engelsk eller fransk at vaksi­na­sjonen er gyldig i 2 år.

Inaktivert oral koleravaksine

Den inaktiverte orale koleravaksinen som har vært i bruk i Norge siden 1992 består av inaktiverte kolerabakterier og koleratoksinets B-subenhet. Kliniske studier for godkjenning ble gjort i endemiske områder og viste høy beskyttende effekt de første 6 månedene hos personer over 2 år [2;4].  Det er ikke gjort kliniske studier, hverken av sikkerhet eller effekt, hos barn under 2 år. Vaksinen gir ingen beskyttelse mot serogruppe O139 eller andre arter av Vibrio.

Inaktivert oral koleravaksine har ATC-kode J07AE01 og SYSVAK-kode KOL01. Fullstendig preparatomtale (SPC) finnes ved legemiddelsøk på Legemiddelverkets nettsider. Søk på vaksinens produktnavn eller ATC-kode.

Inaktivert oral koleravaksine gir også en viss beskyttelse mot ETEC-diaré, men den totale beskyttelsen mot turistdiaré er lav [5], og vaksinen er ikke lenger godkjent for denne indikasjonen.

Indikasjoner inaktivert oral koleravaksine

Aktiv immunisering mot sykdom forårsaket av Vibrio cholerae serogruppe O1 hos voksne og barn over 2 år.

Ved reise til område hvor kolera forekommer, anbefa­les vaksi­nasjon for personer med særskilt risiko for kolerasmitte:

 • Personer som skal leve under dårlige hygieniske forhold.
 • Personer som mangler magesyre eller bruker antacida.
 • Hjelpepersonell ved krig eller naturkatastrofer.

Kontraindikasjoner inaktivert oral koleravaksine

 • Alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine.
 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C.
 • Alder under 2 år ettersom sikkerhet og effekt av vaksinen hos så små barn ikke er undersøkt.

Graviditet og inaktivert oral koleravaksine

Vaksinen kan gis til gravide som vurderes å ha høy smitterisiko. Det er ikke gjort spesifikke kliniske studier med denne vaksinen til gravide kvinner.

Bivirkninger inaktivert oral koleravaksine

Kvalme, hodepine, magesmerter, appetittløshet og uvelhet forekommer etter oral vaksine. Det tilskrives den store dosen bikarbonat i oppløsningsvæsken. Bivirkninger til ikke-levende vaksiner pleier å begynne i løpet av 1-2 døgn etter vaksinasjon og være kortvarige.

Anbefalt vaksinasjonsregime inaktivert oral koleravaksine

Bruksanvisningen i pakningsvedlegget må følges nøye. Vaksinen blandes i en bufferløsning og drikkes. Det anbefales halv mengde bufferløsning for barn 2-6 år.

Minimumsintervall mellom hver av dosene er 7 dager, maksimumsintervall 6 uker.

 • Voksne og barn over 6 år: basisvaksinasjon består av 2 doser med 1-6 ukers intervall.
 • Barn 2-6 år: basisvaksinasjon består av 3 doser med 1-6 ukers intervall.

Hvis det går mer enn 6 uker mellom dosene bør basisvaksinasjonen starte på nytt. Tilfredsstillende beskyttelse kan påregnes ca. 1 uke etter avsluttet basisvaksinasjon.

Varighet av beskyttelsen og behov for boosterdoser med inaktivert oral koleravaksine

For inaktivert oral koleravaksine er beskyttelseseffekten i aldersgruppen 2-6 år god de første 4-6 månedene og avtar deretter raskt. Hos barn over 6 år og voksne er den gjennomsnittlige beskyttelseseffekten gjennom 3 år ca 63 % (uten boosterdose), med en gradvis avtagende immunitet. Det foreligger bare begrensede data om beskyttelse etter vaksinasjon hos personer som er 65 år og eldre.

Ved behov for vedvarende beskyttelse anbefales en enkelt boosterdose innen 2 år for personer over 6 år, og etter 6 måneder for barn i alderen 2-6 år. Det foreligger ikke kliniske effektdata for gjentatte boosterdoser. Immunologiske data antyder imidlertid at det bør gis en enkelt boosterdose dersom det er gått inntil to år siden forrige vaksinasjon og ny primærvaksinasjon med to doser dersom det er gått mer enn to år siden forrige dose [2].

Levende, svekket oral koleravaksine

Vaksinen består av levende, svekkede kolerabakterier (V.cholerae O1, klassisk Inaba-stamme CVD 103-HgR) og gir spesifikk beskyttelse mot V.cholerae serogruppe O1. Den gir ikke beskyttelse mot V. cholerae O139 eller andre arter av Vibrio.

Levende, svekket oral koleravaksine har ATC-kode J07AE02 og SYSVAK-kode VAX02. Fullstendig preparatomtale (SPC) finnes ved legemiddelsøk på Legemiddelverkets nettsider. Søk på vaksinens produktnavn eller ATC-kode. 

Indikasjoner levende, svekket oral koleravaksine

Aktiv immunisering mot sykdom forårsaket av Vibrio cholerae serogruppe O1 hos voksne og barn over 2 år.

Ved reise til område hvor kolera forekommer, anbefa­les vaksi­nasjon for personer med særskilt risiko for kolerasmitte:

 • Personer som skal leve under dårlige hygieniske forhold.
 • Personer som mangler magesyre eller bruker antacida.
 • Hjelpepersonell ved krig eller naturkatastrofer.

Kontraindikasjoner levende, svekket oral koleravaksine

 • Kjent allergi mot innholdsstoffer i vaksinen.
 • Alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine.
 • Immunsvikttilstand eller behandling med legemidler som svekker immunsystemet.
 • Personer med arvelig galaktoseintoleranse, medfødt laktasemangel, glukose-galaktose-malabsorpsjon, fruktoseintoleranse eller sukrase-isomaltasemangel.
 • Alder under 2 år, ettersom effekt og sikkerhet hos barn under 2 år ikke er tilstrekkelig dokumentert.
 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C.
 • Graviditet.

Graviditet/amming og levende, svekket oral koleravaksine

Det er begrenset kunnskap om bruk av Vaxchora hos gravide. Vaksinen skal kun brukes under graviditet dersom forventede fordeler for moren oppveier potensiell risiko, inkludert potensiell risiko for fosteret. Som en standard forholdsregel anbefaler ikke WHO levende vaksiner til gravide. 

Det er ukjent om levende, svekket oral koleravaksine blir skilt ut i morsmelk hos mennesker.

Bivirkninger levende, svekket oral koleravaksine

De vanligste bivirkningene etter vaksinasjon med levende, svekket oral koleravaksine er tretthet, hodepine, magesmerter, kvalme/oppkast og redusert matlyst.

Anbefalt vaksinasjonsregime levende, svekket oral koleravaksine

En enkelt dose administreres minst 10 dager før potensiell eksponering for smitte. Bruksanvisningen i pakningsvedlegget må følges nøye. Vaksinen blandes i en bufferløsning og drikkes. Det anbefales halv mengde bufferløsning for barn 2-6 år. Mat og drikke bør unngås i 60 minutter før og etter inntak.

Tilfredsstillende beskyttelse kan påregnes 10 dager etter primærvaksinasjon.

Det bør være et intervall på 2 timer mellom administreringen av levende, svekket oral koleravaksine og levende oral tyfoidvaksine (enterokapsler), fordi bufferløsningen administrert med oral koleravaksine kan påvirke transporten av kapslene gjennom mage-tarm-kanalen.

Fordi vaksinens effekt kan bli redusert bør den ikke gis til personer som har brukt antibiotika de siste dagene før vaksinasjon. Av samme årsak bør bruk av antibiotika unngås i 10 dager etter vaksinasjon dersom det er mulig. Beskyttelse mot kolera kan bli redusert når vaksinen administreres samtidig med klorokin, og det bør gå minst 10 dager fra vaksinasjon før oppstart av malariaprofylakse med klorokin.

Hos personer med akutt tarmsykdom bør vaksinasjon utsettes til etter at de akutte symptomene har gitt seg fordi vaksinens effekt kan bli redusert.

Varighet av beskyttelsen og behov for boosterdoser med levende, svekket oral koleravaksine

Beskyttelse kan påregnes 10 dager etter fullført primærvaksinasjon med en dose og gir beskyttende antistoffer hos ca 90 % i aldersgruppen 18-64 år [6;7]. I aldersgruppen 2-17 år ga vaksinasjon med en dose beskyttende antistoffer hos 98,5 % [8;9]. I aldersgruppen 12-17 år ble det funnet sannsynlig beskyttende antistoffer hos 64,5 % etter 2 år [10]. Beskyttelsens varighet utover dette er ikke kjent. Det er ingen tilgjengelige data om intervall for boosterdoser.

Bestilling og utlevering av koleravaksine

Vaksinen bestilles på vanlig måte. Den omfattes ikke av noen refusjonsordning.

Referanser

 1. Reidl J, Klose KE. Vibrio cholerae and cholera: out of the water and into the host. FEMS Microbiol Rev 2002;26(2):125-39. DOI: 10.1111/j.1574-6976.2002.tb00605.x
 2. Cholera vaccines: WHO position paper – August 2017. Wkly Epidemiol Rec 2017;92(34):477-98.
 3. Shaikh H, Lynch J, Kim J, Excler JL. Current and future cholera vaccines. Vaccine 2020;38 Suppl 1:A118-a26. DOI: 10.1016/j.vaccine.2019.12.011
 4. Clemens JD, Sack DA, Harris JR, Chakraborty J, Khan MR, Stanton BF, et al. Field trial of oral cholera vaccines in Bangladesh. Lancet 1986;2(8499):124-7. DOI: 10.1016/s0140-6736(86)91944-6
 5. Hill DR, Ford L, Lalloo DG. Oral cholera vaccines: use in clinical practice. Lancet Infect Dis 2006;6(6):361-73. DOI: 10.1016/s1473-3099(06)70494-7
 6. McCarty JM, Lock MD, Hunt KM, Simon JK, Gurwith M. Safety and immunogenicity of single-dose live oral cholera vaccine strain CVD 103-HgR in healthy adults age 18-45. Vaccine 2018;36(6):833-40. DOI: 10.1016/j.vaccine.2017.12.062
 7. McCarty JM, Lock MD, Bennett S, Hunt KM, Simon JK, Gurwith M. Age-related immunogenicity and reactogenicity of live oral cholera vaccine CVD 103-HgR in a randomized, controlled clinical trial. Vaccine 2019;37(11):1389-97. DOI: 10.1016/j.vaccine.2019.01.077
 8. McCarty JM, Gierman EC, Bedell L, Lock MD, Bennett S. Safety and Immunogenicity of Live Oral Cholera Vaccine CVD 103-HgR in Children and Adolescents Aged 6-17 Years. Am J Trop Med Hyg 2020;102(1):48-57. DOI: 10.4269/ajtmh.19-0241
 9. McCarty JM, Cassie D, Bedell L, Lock MD, Bennett S. Safety and Immunogenicity of Live Oral Cholera Vaccine CVD 103-HgR in Children Aged 2-5 Years in the United States. Am J Trop Med Hyg 2020;104(3):861-5. DOI: 10.4269/ajtmh.20-0917
 10. McCarty JM, Cassie D, Bedell L, Lock MD, Bennett S. Long-Term Immunogenicity of Live Oral Cholera Vaccine CVD 103-HgR in Adolescents Aged 12-17 Years in the United States. Am J Trop Med Hyg 2021;104(5):1758-60. DOI: 10.4269/ajtmh.20-1576

Historikk

05.10.2022: Lagt inn informasjon om oral levende, svekket koleravaksine samt gjort mindre språklige justeringer.