Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Mpox (apekopper)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Mpox (apekopper)

Mpox (apekopper) - veileder for helsepersonell

Mpox er en zoonose forårsaket av apekoppeviruset. Viruset smitter ved kontakt med infiserte dyr og mellom mennesker. Sykdommen er endemisk i noen afrikanske land, og forekomsten har vært økende de siste årene. Mpox karakteriseres av feber og utslett, og er vanligvis selvbegrensende, men alvorlige tilfeller og død kan forekomme.

Mpox er en zoonose forårsaket av apekoppeviruset. Viruset smitter ved kontakt med infiserte dyr og mellom mennesker. Sykdommen er endemisk i noen afrikanske land, og forekomsten har vært økende de siste årene. Mpox karakteriseres av feber og utslett, og er vanligvis selvbegrensende, men alvorlige tilfeller og død kan forekomme.


Innhold på denne siden

Om mpox (apekopper)

Mpox skyldes apekoppeviruset som tilhører familien orthopoxvirus, sammen med blant annet koppeviruset. Sykdommen gir vanligvis uspesifikk febersykdom, smerter og utslett. Mpox er endemisk i flere land i Afrika, der den regnes som en zoonose.  Det viktigste, kjente reservoaret for viruset i Afrika er gnagere og ekorn. Aper er ikke hovedvert, men blir syke.

Sykdommen karakteriseres av utslett og feber, og er vanligvis selvbegrensende. De fleste smittede vil bli friske uten behandling i løpet av noen uker, men noen kan utvikle pigmentforandringer og arr i huden, særlig hvis utslettet har vært infisert. I enkelte tilfeller ser man mer alvorlig sykdomsbilde, og i sjeldne tilfeller dødsfall.

Smittespredning mellom mennesker skjer i hovedsak ved nær kontakt med en smittet. I mai 2022 startet et utbrudd i ikke-endemiske land i Europa og andre deler av verden. I dette utbruddet  er flest tilfeller sett i sammenheng med seksuell aktivitet, hovedsakelig blant enkelte grupper av menn som har sex med menn (MSM).

Det forekommer to ulike varianter av viruset, subtype I (sentral- afrikansk variant) og subtype II (vest-afrikansk variant). Subtype II har lavere dødelighet enn subtype II. Det er subtype II som er påvist i utbruddet i 2022.

Historisk bakgrunn

Apekoppeviruset ble isolert første gang i 1959 ved et utbrudd av sykdommen hos aper brukt i forskning. De første tilfeller blant mennesker ble identifisert i Den demokratiske republikken Kongo i 1970. Mpox er endemisk i land i Sentral- og Vest-Afrika, og det er særlig rapportert tilfeller fra Den demokratiske republikken Kongo og Nigeria.

I Europa og andre deler av verden har det frem til 2022 kun vært rapportert enkelttilfeller knyttet til reisende fra Nigeria. Storbritannia har rapportert tilfeller smittet etter reise til endemisk område, i hhv 2018, 2019, 2021 og 2022. I USA har det vært minst to importtilfeller, begge i 2021. Noen land i Asia har også hatt enkelte importtilfeller. I 2003 var det i tillegg et utbrudd i USA med 47 bekreftede tilfeller etter import av smittede gnagere fra Ghana som smittet videre til præriehunder (kjæledyr) som igjen smittet videre til mennesker.

I mai 2022 startet et stort utbrudd i ikke-endemiske land, og i løpet av et år var det nesten 90 000 tilfeller på verdensbasis. Smitten foregikk hovedsakelig som følge av nær kontakt, oftest seksuell kontakt, og var hovedsakelig blant enkelte grupper av menn som har sex med menn (MSM). WHO erklærte utbruddet som internasjonal folkehelsekrise sommeren 2022, og dette ble opphevet i mai 2023.

Smittemåte og smitteførende periode 

Smitte mellom mennesker: Smitte skjer vanligvis ved nær kontakt med en smittet. Viruset smitter via hud, slimhinner eller luftveier.

Person-til-person-smitte kan forekomme ved:

 • Direkte kontakt med utslett, sår- eller kroppsvæsker inkludert ved seksuell kontakt og kyssing.
 • Indirekte kontakt via
  • Kontakt med klær, håndklær eller sengetøy som har vært brukt av en smittet person
  • Gjenstander, overflater og avfall som har vært i direkte kontakt med sår- og kroppsvæsker fra den smittede
 • Dråpesmitte, via hosting eller nysing fra en smittet. For at dråpesmitte skal forekomme kreves det tett nærkontakt over lengre tid (timer).

Man er smitteførende fra symptomstart til skorpene har falt av og det er dannet ny hud under.

Smitte fra dyr (endemiske land): Smitte kan skje ved kontakt med infiserte gnagere eller ved inntak av kjøtt som ikke er gjennomkokt (bushmeat). Smitte fra mennesker til dyr, inkludert kjæledyr, kan også forekomme.

Inkubasjonstid (tid mellom smitte og sykdomsutbrudd)

5-21 dager (vanligvis 6-13 dager).

Symptomer og forløp

De første symptomene er ofte feber, tretthet og hodepine. Muskelsmerte og stivhet forekommer. Etter noen dager oppstår et kløende, makulopapuløst utslett som over dager utvikler seg til vesikler og pustler. Disse tørker deretter inn og får skorpe som til slutt faller av. Arrdannelse kan forekomme.

Ved smitte mellom mennesker opptrer utslettet ofte genitalt, perianalt og/eller oralt, ogsmertefull faryngitt og proktitt forekommer. Utbredelsen av utslettet varierer, og det er rapportert om både multiple blemmer over store deler av kroppen og kun få eller en enkelt lesjon.   Smertefull lymfadenopati sees hos mange før eller samtidig med utslettet (til forskjell fra vannkopper og kopper).

I tidligere rapporter fra endemiske land er det beskrevet at utslettet ofte starter i ansiktet og sprer seg til resten av kroppen, inkludert håndflater og fotsåler. Mpox i endemiske land er sannsynligvis underrapportert, og det er usikkerhet rundt symptombeskrivelsene.

Sykdomsforløpet varer oftest 2 til 4 uker. Dødeligheten i afrikanske utbrudd har vært rapportert til 1 til 10 %. Dødeligheten i  utbruddet i 2022-2023 var langt lavere.

Barn og immunsupprimerte har høyere risiko for alvorlig sykdom.  Virus kan overføres til foster under graviditet, og det er risiko for intrauterin fosterdød. Gravide bør derfor skjermes for smitte. Skrøpelige eldre kan trolig også være mer utsatt for alvorlig sykdom.

Differensialdiagnoser

Genital herpes, syfilis (primær og sekundær), varicella og herpes zoster (obs: varicella gir ikke lymfadenopati), meslinger, lymfogranuloma venerum (LGV), molluscum contagiosum, disseminert gonokokkinfeksjon og bakterielle hudinfeksjoner m.fl.

Diagnostikk

Mpox diagnostiseres primært ved hjelp av nukleinsyreamplifiseringstester (PCR). Diagnostikk utføres ved Ullevål sykehus, Stavanger universitetssykehus, Haukeland universitetssykehus, Molde sjukehus og St. Olavs hospital. Se laboratoriets brukerhåndbok for hvordan prøver skal håndteres. Prøven må merkes tydelig med “mulig mpox (apekopper)”.

Prøven anbefales tatt fra hudlesjon (erosjon eller punktert vesikkel). Anbefalt prøvemateriale til PCR er penselprøve fra huderosjon eller punktert vesikkel/blemme, eventuelt vesikkelvæske/aspirat (50-100 mikroliter). Prøven sendes på virustransportmedium (UTM). Hudbiopsi/ blemmetak/ hudavskrap/ skorpe etter inntørket lesjon er alternative prøvematerialer. Materialet legges på virustransportmedium (UTM).

Ved symptomer fra hals eller rektum, og hvis pasienten ikke har hudlesjoner, kan prøver også tas der. Disse lokalisasjonene gir mer usikre prøvesvar. Ved negativ prøve og fortsatt mistanke anbefales derfor ny prøve, spesielt hvis pasienten utvikler lesjoner.

Prøver med mistanke om mpox (apekopper) sendes som kategori B-forsendelse. Viruskultur og prøver med bekreftet apekoppevirus som ikke er inaktivert må sendes som kategori A-forsendelse.

Apekoppeviruset er definert som risikogruppe 3. Personell som tar prøven bør benytte personlig beskyttelsesutstyr (PPE), se Råd om smitteverntiltak i helsetjenesten.

Biosikkerhet ved håndtering av prøver mistenkt for mpox (apekopper) på laboratorier

Apekoppeviruset (MXPV) er definert som smitterisikogruppe 3. Ved landets medisinske mikrobiologiske laboratorier er det etablert gode rutiner for arbeid med ulike pasientmaterialer basert på fortløpende risiko og sårbarhets (ROS) analyser for å trygt kunne håndtere potensielt smitteførende pasientprøver.  

Alle laboratorier som utfører arbeid med MPXV bør selv foreta en lokal risikovurdering for sine arbeidsrutiner for å sikre at arbeid foregår på en sikker måte, og utarbeide lokale retningslinjer og prosedyrer for arbeid.

Det bør foreligge lokale rutiner for transport av prøven fra prøvetakingssted til laboratorium. Prøvene skal være overflatedesinfisert, merket og emballert i egen oppbevaringsbeholder før den transporteres.

Arbeid som bør utføres ved inneslutningsnivå 3

Arbeid som innebærer oppkonsentrering eller oppformering av virus bør utføres ved inneslutningsnivå 3 (BSL3) i sikkerhetsbenk og med beskyttelsesutstyr i henhold til risikovurdering og inneslutningsnivå. Eksempler på arbeid: 

 • Særlig aerosolgenererende prosedyrer
 • Dyrking av virus i cellekultur og all håndtering av oppdyrket materiale 
 • Nøytralisasjonstester 

Arbeid som kan utføres på inneslutningsnivå 2

All håndtering av pasientmateriale med mistanke om MXPV bør utføres ved minimum inneslutningsnivå 2 (BSL2) i godkjent sikkerhetsbenk eller med egnet beskyttelsesutstyr i henhold til risikovurdering.

Inaktiverte prøver kan håndteres utenfor sikkerhetsbenk.

Molekylærbiologiske analyser slik som ekstraksjon av RNA, PCR analyser og sekvensering, samt annet arbeid med inaktiverte og bearbeidede prøver kan utføres i henhold til standard prosedyrer på det lokale laboratoriet med de rutiner og instrumenter som normalt benyttes.

Klinisk kjemiske prøver og serologi

Infeksjon med MPXV medfører kortvarig viremi, og viruset kan derfor potensielt smitte fra blod via aerosoldannelse. Blod, plasma, serum og urin for rutineanalyser kan håndteres ifølge vanlige rutiner for prøvemateriale der smitterisiko ikke kan utelukkes.  Samme tiltak og beskyttelsesutstyr som brukes ved mistanke om andre smittsomme sykdommer i smitterisiko gruppe 3 bør (kan) benyttes. Aerosolgenererende prosedyrer bør unngås.

Referanser:

Behandling

I all hovedsak symptomatisk behandling. Tecovirimat er det eneste antivirale midlet som er godkjent av EMA til behandling av mpox.

Mpox er definert som en allmennfarlig smittsom sykdom i smittevernloven. Folketrygden yter full godtgjørelse av utgifter til legehjelp ved undersøkelse, behandling og kontroll for allmennfarlige smittsomme sykdommer, dvs. pasienten skal ikke betale egenandel. Dette gjelder også ved undersøkelse som ledd i smittesporing, men ikke ved rutinemessige undersøkelser. I tillegg dekker folketrygden utgifter til antiinfektive legemidler til behandling og til forebygging hos personer som etter en faglig vurdering antas å være i en særlig fare for å bli smittet i Norge (blåreseptforskriften § 4 punkt 2).

Forebyggende tiltak

Personer med symptomer bør unngå nær kontakt, inkludert seksuell kontakt, med andre. I det store utbruddet av mpox som startet i 2022, er smitte i stor grad sett i sammenheng med arrangementer og sammenkomster på arenaer hvor det praktiseres tilfeldig sex, spesielt med flere partnere, for eksempel sexklubber og saunaer. Smitte kan skje både ved direkte kroppskontakt med smittede personer eller indirekte via inventar og overflater uten at man nødvendigvis har seksuell kontakt.

Bruk av kondom vil ikke forhindre smitte med mpox, men kan trolig bidra til mindre symptomer hvis man smittes. Kondom vil dessuten beskytte mot en rekke andre seksuelt overførbare sykdommer. Personer som oppsøker slike miljøer, bør informeres om risiko for smitte, og anbefales å praktisere sikrere sex. Det er påvist virus-DNA på PCR i lang tid etter gjennomgått sykdom, men det er usikkert om det representerer levende virus eller døde virusrester. Det anbefales derfor å bruke kondom 12 uker etter gjennomgått sykdom.  

Generelt bør nær kontakt med syke personer, samt klær, håndklær eller sengetøy som har vært brukt av en smittet person unngås.

For råd til helsetjenesten:

Reisende til områder der mpox er endemisk bør unngå kontakt med gnagere. Man bør også unngå å spise kjøtt som ikke er gjennomvarmet.

Vaksine

Det finnes ingen vaksine spesifikt mot mpox, men vaksine mot kopper har vist seg å kunne gi beskyttelse. En tredjegenerasjons koppervaksine (Imvanex/Jynneos), som har mindre bivirkninger enn tidligere vaksiner, er godkjent for bruk mot forebygging av mpox. B Vaksinen beskytter sannsynligvis mot alvorlig sykdom, men beskyttelsen svekkes trolig noe over tid. Det kommer også rapporter internasjonalt om at vakinerte personer har blitt smittet og utviklet symptomer.   Folkehelseinstituttet vurderer fortløpende råd for bruk av denne vaksinen mot mpox.

Om vaksine mot mpox i vaksinasjonsveilederen:

Tiltak ved enkelttilfelle eller utbrudd 

Testing 

Ved mistanke om mpox, bør det tas en test, spesielt ved kjent kontakt med bekreftet tilfelle og/eller MSM som har multiple/ ukjente seksualpartnere. Vaksinerte kan også smittes og utvikle symptomer, og bør testes ved aktuell klinikk.  FHI anbefaler å ha lav terskel for testing. 

Ved fortsatt mistanke, og hvis testing avventes, bør pasienten oppfordres til å ta kontakt med helsetjenesten dersom utslett oppstår eller ved forverring av symptomer. De bør unngå nær kontakt, inkludert seksuell aktivitet, med andre mens de har symptomer.

For praktisk informasjon om prøvetaking, se avsnittet om diagnostikk over. 

Håndtering av bekreftet tilfelle 

Pasienter på sykehus eller som er i kontakt med helsetjenesten bør håndteres i henhold til Råd om smitteverntiltak i helsetjenesten – mpox  

Personer som har fått bekreftet mpox bør unngå nær kontakt, inkludert seksuell kontakt, med andre. Smittede kan leve tilnærmet som normalt, såfremt man dekker til lesjonene og holder avstand til andre. Ved mange lesjoner eller luftveissymptomer bør man isolere seg frem til symptomene er borte og lesjonene tilhelet. Personer som har arbeid som krever spesielt tett kontakt med andre eller som arbeider med personer med høy risiko for alvorlig sykdom bør sykmeldes i den smittsomme perioden. Dersom man må oppsøke helsehjelp bør munnbind benyttes, og utslettet tildekkes.

Dersom den smittede bor med personer som er spesielt utsatt for alvorlig sykdom, for eksempel små barn (< 6 år), gravide, immunsupprimerte eller skrøpelige eldre, bør man vurdere å oppholde seg på annet sted fram til lesjonene er tilhelet. Hvis dette ikke er mulig, bør man oppholde seg på eget rom.

Det anbefales at smittede benytter kondom ved seksuell kontakt i 12 uker etter gjennomgått sykdom.

Det er en viss risiko for at dyr kan smittes dersom de er i tett kontakt med mennesker som er smittet med mpox. Den smittede bør derfor unngå tett kontakt med kjæledyr. Der det ikke er mulig å unngå kontakt, bør man unngå at dyret har kontakt med andre dyr utenfor husstanden. Ved mistanke om smitte til dyr, bør man kontakte veterinær, informere om mistanken om mpox og varsle Mattilsynet. For mer informasjon, se Mattilsynets nettsider.

Smittesporing 

Sporing av kontakter skal iverksettes så snart som mulig etter påvisning av bekreftet tilfelle for å finne smittekilde og begrense videre smitte. Smittesporingen kan være pasientformidlet eller helsepersonellformidlet, og helsepersonell kan avtale med pasient om hvordan dette utføres. Dette krever et tillitsforhold mellom pasient og helsepersonell, og helsepersonell skal alltid tilby å utføre smittesporing hvis pasient ikke ønsker eller klarer å gjøre det selv. Husk å opplyse om taushetsplikt og at pasienten kan sikres anonymitet. Det kan være aktuelt å tilby nærkontakter posteksponeringvaksinasjon, se Vaksinasjonsveilederen.

Smittesporing (retrospektivt): Kartlegging av eksponering («backward tracing») bør utføres 3 uker tilbake i tid fra symptomdebut (inkubasjonstiden) for å finne sannsynlig eller mulig smittekilde. Mistenkte smittede bør kontaktes for å kartlegge om de har eller har hatt symptomer og om det er aktuelt med klinisk vurdering og evt. prøvetaking.

Smittesporing (prospektivt): Det anbefales å smittespore nærkontakter til det aktuelle tilfellet fra debut av de første symptomer eller 48 timer før utvikling av utslett (ved utslett som eneste symptom) for å finne personer som kan ha blitt smittet. Nærkontakter deles inn i høyrsiko og andre, se tabell 2. Man må alltid vurdere om det skal tilbys posteksponeringsvaksine til nærkontakter.

Råd for oppfølging av nærkontakter 

Nærkontakter er personer som har vært eksponert for et bekreftet tilfelle mens vedkommende var i smitteførende fase. Personer som er eksponert for mpox bør følge med på symptomer i hele inkubasjonstiden (21 dager etter siste eksponering), og ha lav terskel for å ta kontakt med helsevesenet ved symptomer, også uspesifikke symptomer (se tabell 2).

Det bør vurderes om det er behov for ekstra oppfølging av nærkontakter med høy risiko for alvorlig sykdom (barn, gravide, immunsupprimerte).

Symptomer man bør følge med på: 

 • Feber (>38°C)
 • Frysninger 
 • Muskelverk 
 • Nyoppstått lymfadenopati 
 • Nyoppstått utslett
 • Smerter (for eksempel hals, genitalia eller rectum)

Personer som er identifisert som kontakter bør få informasjon om hvor de skal henvende seg dersom de utvikler symptomer. Se informasjon i Råd og informasjon til deg som har vært utsatt for smitte med mpox (apekopper). Dersom noen av symptomene eller tegnene oppstår bør den eksponerte unngå nær kontakt med andre for å unngå å smitte videre, og kontakte helsevesenet for testing og videre oppfølging.

Den smittsomme perioden begynner sannsynligvis ved symptomstart, og studier indikerer at personer er mest smittsomme når de har utslett. Karantene for asymptomatiske kontakter anbefales ikke.

Svært små barn der primær omsorgsperson er smittet vurderes individuelt. FHI kan kontaktes for råd.

Man skal alltid vurdere posteksponeringsvaksinasjon for høyrisikokontakter og for personer med økt risiko for alvorlig sykdom. Dette er omtalt i Vaksinasjonsveilederen.

Tabell 2: Klassifisering av eksponeringsgrad og behov for videre oppfølging

Klassifisering av eksponeringsgrad 

Oppfølging 

Høy risiko 

Direkte kontakt med den smittede, dens kroppsvæsker eller potensielt kontaminert materiale mot slimhinner, eller hud som ikke er hel.

Seksualpartnere, uavhengig av om man har brukt kondom.

Husstandsmedlemmer.

Bør følge med på egen helsetilstand* og ha lav terskel for å kontakte helsevesenet ved symptomer. Oppfordres til å ha lav terskel for å måle temperatur.

 

Vurder posteksponeringsvaksinasjon.
 
Ved symptomer bør de unngå nær kontakt med andre (mennesker og dyr) inntil prøvesvar foreligger.

Skal ikke donere humant materiale**

Annen risiko

Kortvarig direkte kontakt med den smittede, dens kroppsvæsker eller potensielt kontaminert materiale mot hel hud (f.eks. håndhilsing, klem e.l.)

Helsepersonell som ikke har benyttet PPE ved direkte eller indirekte kontakt.

Personer som har oppholdt seg < 1 meter fra den smittede over lengre tid innendørs (timer).


Bør følge med på egen helsetilstand og ta kontakt med helsetjenesten ved symptomer.

 

Vurder posteksponeringsvaksinasjon for nærkontakter med økt risiko for alvorlig sykdom (barn <6 år, gravide, immunsupprimerte)
 
Kan leve som normalt, men ikke donere humant materiale**

 

*FHI har utviklet et skjema for selvobservasjon (word) som kan benyttes til  høyrisikokontakter.
**Nærkontakter skal ikke donere humant materiale (for eksempel blod, celler, vev, brystmelk, sæd, fæces eller organer) i observasjonsperioden (21 dager).  

Tiltak i helseinstitusjoner 

For informasjon om tiltak i helseinstitusjoner, se: Råd om smitteverntiltak i helsetjenesten - mpox

Meldings- og varslingsplikt 

Meldingspliktig til MSIS, gruppe A sykdom. Kriterier for melding er laboratoriepåvisning av apekoppevirus ved isolering eller nukleinsyreundersøkelse, eventuelt med sekvensering.

I tillegg skal lege, sykepleier, jordmor eller tannlege som mistenker eller påviser et tilfelle, umiddelbart varsle kommunelegen, som skal varsle videre til Folkehelseinstituttet. Dersom kommunelegen ikke nås, varsles Folkehelseinstituttets døgnåpne Smittevernvakt direkte (tlf. 21076348). Se Varsling smittsomme sykdommer - veileder for helsepersonell.

Egne regler gjelder for meldingsplikt hos eksponerte eller smittede dyr, se mattilsynet.no.

Historikk

24.05.2023: Større revisjon. Endret råd om håndtering av bekreftet tilfelle, isolasjon, oppfølging av nærkontakter og smittesporing. Gjennomgående endret fra "apekobber" til "mpox".

29.08.2022: Endret navn på subtypene. Fjernet kasusdefinisjon og oppdatert råd om hvem som bør testes. Endret råd om smittesporing på offentlig transport til >8 timer og at det vurderes individuelt. Oppdatert selvobservasjonsskjema (lagt til smerter anogenitalt). Oppdatert smittesporingsskjema (endret om sporing offentlig transport). Mindre språklige endringer og rettelser.

26.08.2022: Lagt inn informasjon om at det er allmennfarlig smittsom sykdom og informasjon om rett til gratis undersøkelse og behandling.

16.08.2022: Det presiseres at laboratorienes brukerhåndbøker bør brukes for instruksjoner ved innsending av prøver med mistanke om apekopper.

15.08.2022: Oppdatert skjema for kartlegging av eksponering og smittesporing av Apekopper.

09.08.2022: Inkludert informasjon om vaksine med henvisning til vaksinasjonsveilederen. Lagt kasusdefinisjon i tabell, men ingen endringer i kasusdefinisjonen. Lagt inn kollapsboks om historikk. Mindre strukturelle og språklige endringer.

28.07.2022: Oppdatert anbefaling om kondombruk fra 8 til 12 uker i henhold til WHOs og ECDCs anbefalinger.

26.07.2022: Lagt inn at MVA-vaksine er godkjent til bruk for forebygging av apekopper. Mindre språklige endringer og presiseringer.

25.07.2022: Oppdatert skjema for kartlegging av eksponering og smittesporing (lagt til sjekkliste, fjernet Laboratoriemetode og Mikrobiologisk laboratorium fra skjema og noen språklige presiseringer i teksten).

14.07.2022: - Lagt inn at diagnostikk også utføres ved Stavanger Universitetssykehus -Tatt ut at prøvetaking anbefales utført i spesialisthelsetjenesten -Oppdatert i hht oppdatert informasjon fra Mattilsynet. Det er ikke nødvendig å varsle MT for tilfeller som har kjæledyr, men det anbefales fortsatt å kartlegge om bekreftede tilfeller her dyr eller har hatt kontakt med dyr. Ved mistanke om smitte til dyr, bør man kontakte veterinær, informere om mistanken om apekopper og varsle Mattilsynet. -Informasjon om håndtering av tilfeller som har kjæledyr er også endret i skjema for kartlegging av eksponering og smittesporing -Mindre språklige endringer

11.07.2022: • Oppdatert informasjon mhp ny kunnskap om det pågående utbruddet, smittevei og symptomer • Oppdatert avsnitt om diagnostikk – informasjon om analysetilbud for PCR ved St. Olavs hospital, samt informasjon om anbefalt prøvelokasjon der ikke pasienten har egnede hudlesjoner • Lagt inn lenker til nye publiserte råd til ulike grupper • Revidert testkriterier • Forsterket råd om smittesporing

27.06.2022: Justert kasusdefinisjon (endret rekkefølge til bekreftet – sannsynlig – mulig og fjernet setning om at andre diagnoser skal være utelukket for å definere et mulig tilfelle). Ellers mindre, språklige justeringer.

21.06.2022: Lagt til skjema for kartlegging av eksponering og smittesporing.

17.06.2022: Rettet skrivefeil. Oppdatert symptombilde i hht ny kunnskap fra utbruddet i 2022.

17.06.2022: Endring i anbefaling om testing (åpner for testing av mulige tilfeller etter klinisk vurdering). Tatt inn råd om bruk av kondom etter gjennomgått sykdom. Oppdatert råd om diagnostikk. Mindre språklige endringer.

09.06.2022: Presisering lagt til under «forebyggende tiltak». Endret lenke til Apekopp DNA i OUS sin Brukerhåndbok i medisinsk mikrobiologi for spesifikk apekoppediagnostikk.

03.06.2022: Lagt inn at diagnostikk nå også kan utføres etter avtale på Haukeland universitetssykehus

02.06.2022: Lagt inn informasjon om at apekopper nå er definert som meldings- og varslingspliktig sykdom til MSIS i MSIS-forskriften. Kriterier for melding og varsling er lagt inn. Lagt inn informasjon om sykdom hos barn, gravide og immunsupprimerte. Oppdatert informasjon om høyrisikokontakter

01.06.2022: Oppdatert kasusdefinisjon ihht ECDC og WHO anbefalinger, samt testindikasjon. Oppdatert informasjon om oppfølging av bekreftede tilfeller og om oppfølging av nærkontakter. Oppdatert informasjon om diagnostikk (etablert på OUS), samt lagt inn et nytt avsnitt om biosikkerhet ved laboratoriearbeid.

27.05.2022: Lagt inn info om egne regler for meldeplikt for dyr. Lagt inn info om at man bør smittespore også dyr.

27.05.2022: Gjort en presisering i avsnitt om smittesporing: Det anbefales å smittespore nærkontakter fra debut av de første symptomer eller 48 timer før utvikling av utslett (ved utslett som eneste symptom).

26.05.2022: Spesifisering vedr forsendelse under Diagnostikk.

25.05.2022: Gjort større revisjon av artikkelen. Kasusdefinisjon, råd om oppfølging av bekreftede tilfeller og nærkontakter samt avsnitt om differensialdiagnoser er tatt inn. Lagt inn utfyllende informasjon om symptomer og forebyggende tiltak.

24.05.2022: Diagnostikk: Oppdatering av anbefalt prøvemateriale fra Folkhälsomyndigheten.

21.05.2022: Oppdatert avsnittene smittemåte og smitteførende periode, diagnostikk og behandling.

20.05.2022: Slettet informasjon om kopper under inkubasjonstid.

20.05.2022: Lagt inn lenke til ny artikkel om råd om smitteverntiltak i helsetjenesten.