Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Del 4: Arbeidsløshet og helse»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Del 4: Arbeidsløshet og helse

Del 4: Arbeidsløshet og helse

Som en følge av tiltakene for å begrense spredningen av SARS-CoV2 har store deler av befolkningen opplevd endringer i arbeidssituasjonen. Mange har i tillegg blitt permittert og andre har mistet jobben. Har det fått konsekvenser for helsen i befolkningen?

kap4.png

Som en følge av tiltakene for å begrense spredningen av SARS-CoV2 har store deler av befolkningen opplevd endringer i arbeidssituasjonen. Mange har i tillegg blitt permittert og andre har mistet jobben. Har det fått konsekvenser for helsen i befolkningen?


Pandemien har hatt store innvirkninger på arbeidsmarkedet, og den har rammet bredt, men ulikt (1).  Noen sektorer har kunnet tilpasse arbeidsformen, mens andre har måttet avbryte all økonomisk aktivitet og permittere eller si opp ansatte

Særlig opplevde unge mennesker, arbeidstakere i Oslo, og ansatte innen overnattings- og serveringsvirksomheter permitteringer og jobbtap gjennom 2020. For andre yrkesgrupper, som helsearbeidere og lærere, økte etterspørselen og arbeidspresset. Arbeidstakere med lav inntekt har vært mer utsatt for å bli permittert eller miste jobben.

I tillegg har betydelige deler av arbeidsstokken opplevd andre endringer, som nye arbeidsoppgaver og økt bruk av hjemmekontor, noe som kan ha virket både negativt og positivt for enkeltpersoners helse.

Pandemien kan ha hatt flere virkninger på helsen gjennom arbeidsmarkedet som bør undersøkes nærmere. Ut ifra tidligere forskning er det grunn til å forvente at permitteringer og jobbtap har hatt helsekonsekvenser.

Sammenhengen mellom arbeidsløshet og helse 

For mange er jobben mer enn bare en inntektskilde. Den kan gi sosial kontakt, tilhørighet, selvtillit og mening, og andre ganger være en kilde til stress og belastning. Tap av arbeid kan påvirke helsen på ulike måter. Studier finner signifikante sammenhenger mellom jobbtap og en rekke negative helseutfall, som økning i dødelighet, psykiske plager og rusproblemer (2-8).

Det er også studier som finner dårligere helse blant dem som går ledig over lang tid (9-12). En mulig forklaring på dette kan være at arbeidsledighet typisk består av ulike faser: En tidlig fase kjennetegnet av optimisme og håp om ny jobb, og en senere fase preget av pessimisme, tap av selvtillit og deretter en følelse av håpløshet etter hvert som man opplever å ikke lykkes med å få en jobb (13). 

Anslagene i forskningslitteraturen på hvor alvorlig ufrivillig tap av arbeid er for helsen spriker relativt mye. Den store variasjonen kan skyldes kontekstuelle faktorer: den kan variere fra land til land, og fra situasjon til situasjon. For eksempel kan offentlige sikkerhetsnett, som arbeidsledighetstrygd, redusere tap av materielle goder hos den enkelte, og dermed bidra til å dempe også de helsemessige konsekvensene (14;15).

Til tross for en betydelig variasjon i anslagene, peker den samlede forskningslitteraturen tydelig på at arbeidsledighet har negativ helseeffekt (14;16).

Arbeidsløshet og helse under covid-19 

De studiene som er gjort på arbeidsløshet og helse under pandemien har i stor grad fokusert på utfall relatert til psykisk helse, som følelse av tilfredshet, nedtrykthet og bekymring. Personer som mistet jobben under pandemien, rapporterer flere (eller en sterkere økning i) psykiske plager enn personer som ikke mistet jobben (17-20).

En norsk studie basert på Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) finner en liten økning i psykiske plager blant foreldre med uendret arbeidssituasjon. Blant foreldre som mistet arbeid under pandemien var økningen 4 til 5 ganger høyere. Selv om den typiske norske ledige (eller permitterte) arbeidstakeren beholdt nesten tre fjerdedeler av sin inntekt i trygd gjennom dagpengeordningen, var plagene blant de som ble arbeidsledige forbundet med økonomiske bekymringer (21).

Studiene gjort til nå har svakheter. De er basert på begrensede utvalg, relativt korte tidsperioder av pandemien, og det er brukt få mål for helse. Det er flere grunner til dette, blant annet begrenset tilgang til oppdaterte data som dekker både helse og arbeid i befolkningen både før og etter pandemien.

Virkningene på arbeidsmarkedet og helsen i Norge

Her presenterer vi nye resultater fra analyser med registerdata. Analysen kombinerer arbeidsmarkedstall fra SSB og NAV med oppdaterte tall på bruk av helsetjenester. Den dekker alle lønnstakere i Norge ved inngangen til pandemien, og gir derfor en god overordnet beskrivelse av sammenhengen mellom tapt arbeidstid og helse i Norge under pandemien.

Data brukt i analysen

 • For å måle tap av arbeid brukte vi arbeidsmarkedstall (fra SSB og NAV) fra hele 2020. Arbeidstimer per uke er målt ved avtalt arbeidstid i A-meldingen, men korrigert med faktisk arbeidstid fra meldekort til NAV for permitterte og oppsagte arbeidstakere i uke 10 til 53 i 2020. Fravær ved sykdom er ikke inkludert i vårt mål på tapt arbeidstid.
 • Analysen inkluderer alle arbeidstakere som var sysselsatt ved inngangen til pandemien (2,5 millioner lønnstakere i alderen 20-69 år).
 • Helseutfall er målt ved å se på antall konsultasjoner i primær- og spesialisthelsetjenesten (tall fra Helsedirektoratet).
 • I kombinasjon gir disse datakildene et innblikk i hvordan tap av arbeid under pandemien henger sammen med helsen til norske arbeidstakere.

Figur 1 viser bortfall av arbeidstid grunnet permitteringer eller oppsigelser for ulike grupper av arbeidstakere i perioden mars til desember 2020. De yngre aldergruppene hadde større bortfall av arbeidstid per uke fra før pandemien enn de eldre (øverst). Arbeidstakere i Oslo hadde særlig stort fall på (-6%, i midten), og det var stor variasjon mellom ulike fylker. Av ulike næringsgrupper ble overnattings- og serveringsvirksomheter hardest rammet (-25%, nederst). 

Figur 1: Tapt arbeidstid under covid-19 etter alder, bostedsfylke og næring. Kilde: Se tekstboks.
Figur 1: Tapt arbeidstid under covid-19 etter alder, bostedsfylke og næring. Kilde: Se tekstboks.

Ved å se dette i sammenheng kan vi peke på noen grupper som ble særlig hardt rammet under pandemien. For eksempel vil unge mennesker som jobber i hotellnæringen i Oslo kunne sies å ha vært særlig utsatt for tap av arbeidstid gjennom permitteringer og arbeidsledighet.

Utfra enkeltpersoners alder, kjønn, bostedsfylke og næring har vi summert opp tapt arbeidstid som et mål på hvor hardt ulike grupper av arbeidstakere ble rammet av pandemien via arbeidsmarkedet. Fra dette målet skiller vi mellom dem som var hardest og minst rammet, gitt ved kvartilene (fjerdedelene) av arbeidsstyrken med høyest og lavest prosentvis tap av arbeidstid.

I figur 2 sammenligner vi helseutfall blant arbeidstakere som i høy og lav grad har opplevd tap av arbeid under pandemien. Figuren viser at arbeidstakere med høyere grad av jobbtap under pandemien (etter stiplet linje) har hatt en større stigning i antall konsultasjoner for psykisk helse i primær- og spesialisthelsetjenesten sammenlignet med før pandemien (økning på 50 %) enn arbeidstakere med lav grad av jobbtap (økning på 19 %). Før pandemien var forskjellen mellom gruppene liten.

Figur 2: Forskjell i antall konsultasjoner i primær- og spesialisthelsetjenesten per måned i 2020 mellom grupper med lav og høy grad av jobbtap. Tall for januar 2017 til juni 2021. Kilde: Se tekstboks.
Figur 2: Forskjell i antall konsultasjoner i primær- og spesialisthelsetjenesten per måned i 2020 mellom grupper med lav og høy grad av jobbtap. Tall for januar 2017 til juni 2021. Kilde: Se tekstboks.

Når vi skal tolke disse resultatene, er det viktig å huske at vi sammenligner grupper som kan ha blitt påvirket på forskjellige måter av pandemien. Det er en svakhet i denne analysen: For eksempel er arbeidstakere med høyere sannsynlighet for arbeidsledighet oftere bosatt i Oslo, hvor omfanget av smitteverntiltak har vært større enn andre steder i landet. Inngripende smitteverntiltak kan i seg selv øke etterspørselen etter psykisk helsehjelp. Selv om dette kan forklare noe av forskjellen mellom gruppene, finner vi lignende resultater dersom vi i analysene justerer for geografiske forskjeller i smitteverntiltak.

Hva betyr dette?

Ut fra den forskningen som er gjort i Norge så langt i pandemien er det grunn til å tro at arbeidstap under pandemien har ført til et høyere nivå av psykiske plager i arbeidsstokken.

I analysene her ser vi at omfattende permitteringer og økning i arbeidsledighet under pandemien har forekommet samtidig med en markert økning i bruk av primær- og spesialisthelsetjenesten for psykiske diagnoser. Vi finner ingen klar økning i helsetjenestebruk for ikke-psykiske (somatiske) diagnoser. Vi tror økningen i bruk av helsetjenester reflekterer en endring i psykisk helse, ettersom vi ikke har grunn til å tro at pandemien har hatt ulik effekt på terskelen for å søke helsehjelp hos de ulike gruppene vi har undersøkt.

Hva bør gjøres nå?

Det er for tidlig å konkludere om forverringen av psykisk helse i gruppene som opplever arbeidstap er forbigående, og dermed kan forsvinne hvis situasjonen i arbeidsmarkedet etter hvert normaliseres. For å følge opp det vi vet så langt, mener vi dette er de viktigste tiltakene:

Følge med på de mest utsatte gruppene

Det er behov for å følge utviklingen i gruppene med høyest jobbtap etter hvert som arbeidsmarkedet normaliseres. Våre analyser peker på at pandemiens konsekvenser for arbeidsmarkedet også bidrar til økt ulikhet via helse. De som mister arbeid, taper ikke bare inntekt, de får også forverret psykisk helse. Det er viktig å følge denne utviklingen tett når samfunnet normaliseres, for å begrense eventuelle langsiktige negative virkninger på helse og arbeidsmarkedstilknytning.

Bedre analyser av arbeidstap og helse

For å få bedre kunnskap om sammenhengen mellom jobbtap og helse trengs det studier som knytter sammen arbeidsledighet og helseutfall på individnivå. Det kan også være verdifull kunnskap å hente fra studier som ser på hvilke diagnoser og grupper i befolkningen som har bidratt til økningen i psykiske plager under pandemien.

Referanser

 1. Alstadsæter A, Bratsberg B, Eielsen G, Kopczuk W, Markussen S, Raaum O, et al. The First Weeks of the Coronavirus Crisis: Who Got Hit, When and Why? Evidence from Norway. National Bureau of Economic Research Working Paper Series 2020;27131.
 2. Eliason M, Storrie D. Does Job Loss Shorten Life? Journal of Human Resources 2005;44.
 3. Eliason M, Storrie D. Job Loss is Bad for Your Health – Swedish Evidence on Cause-Specific Hospitalizations Following Involuntary Job Loss. Social science & medicine (1982) 2009;68:1396-406.
 4. Sullivan D, Wachter T. Job Displacement and Mortality: An Analysis Using Administrative Data. The Quarterly Journal of Economics 2009;124:1265-306.
 5. Browning M, Heinesen E. Effect of job loss due to plant closure on mortality and hospitalization. Journal of health economics 2012;31:599-616.
 6. Rege M, Telle K, Votruba M. The Effect of Plant Downsizing on Disability Pension Utilization. Journal of the European Economic Association 2009;7.
 7. Black S, Devereux P, Salvanes K. Losing Heart? The Effect of Job Displacement on Health. ILR Review 2013;68.
 8. Farré L, Fasani F, Mueller H. Feeling useless: the effect of unemployment on mental health in the Great Recession. IZA Journal of Labor Economics 2018;7.
 9. Stauder J. Unemployment, unemployment duration, and health: selection or causation? The European Journal of Health Economics 2019;20(1):59-73.
 10. Herber G-C, Ruijsbroek A, Koopmanschap M, Proper K, van der Lucht F, Boshuizen H, et al. Single transitions and persistence of unemployment are associated with poor health outcomes. BMC Public Health 2019;19(1):740.
 11. Jackson P. Unemployment and Psychological Ill-health: The Moderating Role of Duration and Age. Psychological medicine 1984;14:605-14.
 12. Janlert U, Winefield A, Hammarström A. Length of unemployment and health-related outcomes: A life-course analysis. European journal of public health 2014;25.
 13. Eisenberg P, Lazarsfeld P. Psychological effects of unemployment. Psychological Bulletin 1938;35:358-90.
 14. Paul KI, Moser K. Unemployment impairs mental health: Meta-analyses. J Vocat Behav 2009;74(3):264-82.
 15. Donnelly R, Farina MP. How do state policies shape experiences of household income shocks and mental health during the COVID-19 pandemic? Social Science & Medicine 2021;269:113557.
 16. Brand JE. The Far-Reaching Impact of Job Loss and Unemployment. Annu Rev Sociol 2015;41:359-75.
 17. Killgore WDS, Cloonan SA, Taylor EC, Dailey NS. Mental Health During the First Weeks of the COVID-19 Pandemic in the United States. Front Psychiatry 2021;12.
 18. Achdut N, Refaeli T. Unemployment and Psychological Distress among Young People during the COVID-19 Pandemic: Psychological Resources and Risk Factors. Int J Env Res Pub He 2020;17(19).
 19. Ganson KT, Tsai ADC, Weiser SD, Benabou SE, Nagata JM. Job Insecurity and Symptoms of Anxiety and Depression Among US Young Adults During COVID-19. J Adolescent Health 2021;68(1):53-6.
 20. Witteveen D, Velthorst E. Economic hardship and mental health complaints during COVID-19. P Natl Acad Sci USA 2020;117(44):27277-84.
 21. Reme B-A, Wörn J, Skirbekk V. Employment changes during the COVID-19-pandemic and mental health: Evidence from a longitudinal study. OSF Preprints 2021.

Historikk

I tillegg til forfatterne over er også Bernt Bratsberg og Oddbjørn Raaum ved Frischsenteret medforfattere.