Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Arbeidsplasser og virksomheter»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Arbeidsplasser og virksomheter

Råd til arbeidsplasser og virksomheter

Artikkelen gir råd om smitteforebygging på arbeidsplasser, og råd om bruk av hjemmekontor og fleksibel arbeidstid.

skriver på pc
Colourbox.com

Artikkelen gir råd om smitteforebygging på arbeidsplasser, og råd om bruk av hjemmekontor og fleksibel arbeidstid.


Innhold på denne siden

Målgruppe og formål

Denne artikkelen gir råd om hvordan virksomheter kan ivareta smittevern på arbeidsplassen og råd om bruk av hjemmekontor.

Planlegging og risikovurdering

Virksomheten er selv ansvarlig for at drift skjer i samsvar med gjeldende regelverk.

 • Ledelsen er ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern, og plassere ansvar for ulike oppgaver i forbindelse med smittevernrådene.
 • Bedriftshelsetjeneste og/eller kommunehelsetjenesten kan kontaktes ved behov for bistand til å vurdere smitterisikoen og utarbeide tiltaksplaner.
 • Ledelsen må sørge for nødvendig opplæring og informasjon til ansatte og besøkende/brukere.
 • Arbeidsplasser må være forberedt på fravær på grunn av sykdom eller karantene.

Vaksinasjonsstatus er en personlig helseopplysning. Arbeidstilsynet har vurdert at innhenting av opplysninger om arbeidstakernes vaksinasjonsstatus, må være saklig begrunnet i virksomhetens behov og innhentingen må være forholdsmessig og vurderes opp mot arbeidstakers behov for ivaretakelse av personlig integritet.

Oppfølging av tilfeller i virksomheter

Det er kommunehelsetjenesten som har ansvar for oppfølging av smittede og nærkontakter. De som er smittet med covid-19, skal være i isolasjon. For nærkontakter til en som er smittet med covid-19 skilles det mellom husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære (kjæreste eller bestevenn) til den som er smittet, og øvrige nærkontakter. Personer med bekreftet covid-19 blir oppfordret til å varsle sine øvrige nærkontakter og anbefale dem å teste seg. Bedrifter kan oppfordre ansatte til å informere arbeidsgiver hvis de får bekreftet covid-19, slik at arbeidsgiver kan bistå med å gi informasjon til andre ansatte som er potensielle nærkontakter. Virksomheter kan i samarbeid med helsetjenesten i kommunen vurdere hvordan de bør videreformidle informasjon til ansatte som er «øvrige nærkontakter». Kommunens smittesporingsenhet bør informeres ved mulighet for mange nærkontakter/utbrudd, for eksempel etter arrangementer eller samlinger, slik at de i samråd med virksomheten kan vurdere varsling og eventuelle tiltak.

Alle berørte ønsker som regel mye informasjon, og behovet må balanseres mot taushetsplikt og personvernhensyn. 

Smitteforebyggende tiltak

De generelle smittevernrådene som å holde seg hjemme når en er syk og ha god hoste- og håndhygiene gjelder fremdeles. Andre råd og tiltak kan tas i bruk lokalt eller nasjonalt dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig.

De grunnleggende smitteverntiltakene er:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg. Dette gjelder også for vaksinerte. 
 2. Avstand og redusert antall nærkontakter
 3. God hånd- og hostehygiene, og godt renhold

Syke personer skal holde seg hjemme

Ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte på jobb, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte.

Renhold

Virksomhetenes rutiner bør sikre tilstrekkelig godt renhold.

Hånd- og hostehygiene

Virksomheten bør tilrettelegge for god håndhygiene for ansatte og besøkende. Både håndvask og alkoholbasert hånddesinfeksjon er gode og effektive metoder for håndhygiene.

Munnbind

Anbefaling om munnbind gjelder der det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende. Anbefaling om munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.

Skillevegger

Skillevegger i pleksiglass kan være et risikoreduserende tiltak når avstand ikke kan opprettholdes, men kan ikke fullt ut erstatte krav/anbefaling om avstand, munnbind eller andre tiltak. Skillevegger i pleksiglass eller lignende materiale vil kunne hindre at dråper som kommer ut av munn og nese til personer som snakker, roper eller liknende, lander direkte på slimhinner i munn, nese og øyne til personer som står overfor en. Det er mangelfull dokumentasjon på om skillevegger gir beskyttelse mot luftveisvirus som SARS-CoV-2. Skillevegger er først og fremst et aktuelt tiltak i butikker, resepsjonsområder o.l., der ansatte har kortvarig kontakt med mange personer i løpet av en arbeidsdag. Skilleveggen bør ha en størrelse som sikrer at den rekker minimum 20 cm utover hode/bryst i alle retninger. En skillevegg vil ikke gi unntak fra nærkontaktdefinisjonen ved smittesporing.

Ventilasjon og lufting 

Smitterisikoen over lengre avstand (over 1 meter) er økt i rom med dårlig ventilasjon, særlig når mange personer er samlet. God ventilasjon er derfor et viktig smittevernstiltak. For personer i lett aktivitet anbefales minimum lufttilførsel på 7 liter/sekund/person, og en maksimal lufthastighet på 0,2 meter/sekund. Karbondioksid (CO2) fra utpust kan gi en god indikator på ventilasjonsgraden, og skal ikke overstige 1000 ppm. CO2-nivå under 800 ppm anbefales for rom med kontinuerlig tale (undervisning), sang (korøvelser) og høy fysisk aktivitet (treningssentre), der smitterisiko er økt.

Relativ luftfuktighet under 20% bør unngås. Det anbefales imidlertid ikke bruk av aktiv befuktning. Luftrensing basert på HEPA-filter antas å kunne bidra til ytterligere redusert smitterisiko, men erstatter ikke minimumskrav til ventilasjon.

Kontaktreduserende tiltak

Redusert kontakt mellom personer er et tiltak som minsker risikoen for smitte. Gjeldende nasjonale anbefaling er å holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Virksomheten bør tilrettelegge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til andre personer.

Hjemmekontor og fleksibel arbeidstid

Det er et nasjonalt påbud om at arbeidsgiver skal legge til rette for hjemmekontor der det er mulig. Alle som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor. I mange tjenester (for eksempel de som omfatter psykisk helse, sårbare brukere, fremmedspråklige og barn og unge) er relasjonsbygging og trygging en viktig del av arbeidet og kan oftest ikke erstattes av digitale tjenester. Hjemmekontor skal ikke brukes i tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge. For disse virksomhetene er det særlig viktig å vurdere om kvaliteten og tjenesten er like god og tilgjengelig for alle.

For noen er hjemmearbeid vanskelig grunnet psykososiale/sosiale forhold, hjemmesituasjon eller lignende. Arbeidsgiver bør legge til rette for at personer med behov for å være til stede på jobb får mulighet til dette.

Risikogrupper

Hjemmekontor eller annen tilrettelegging av arbeid kan være aktuelt for enkeltpersoner med økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19. Slik vurdering bør gjøres individuelt. Det kan være aktuelt med legeerklæring.

For oppdatert informasjon om personer som kan ha høyere risiko for covid-19:

Råd til sektorer der arbeiderne bor på arbeidsplassen - anlegg, verft, skip, mv.

På steder hvor mange bor tett kan det være vanskelig for den enkelte å klare å holde avstand og begrense antallet kontakter. Arbeidsplasser der ansatte lever tett på hverandre over tid, som for eksempel brakkerigger, kan derfor være spesielt utsatt for smittespredning. Se råd til steder hvor mange bor (asylmottak, hybelhus, brakker, fengsel, båter etc.) 

Bransjespesifikke råd og regler

Kollektivtransport:

 • Det er påbudt å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand på kollektivtransport, i taxi og innendørs i stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.

Serveringssteder: 

 • Serveringssteder skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det skal være minst 1 meters avstand mellom sitteplassene, men personer i samme husstand eller tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre. Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som normalt innebærer mindre avstand mellom gjestene enn 1 meter.
 • Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester, men det er ikke et krav ved kulturarrangementer på serveringsstedet.
 • På serveringssteder med skjenkebevilling gjelder skjenkestopp fra kl.23.00, og man må senest kl.23.30 slutte å drikke alkohol på skjenkestedet. Skjenking skal skje ved bordene.
 • Serveringssteder skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det. De skal også registrere dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager.
 • Det er påbudt å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand til andre. Påbudet gjelder ikke når man sitter ved bordet eller inntar mat og drikke sittende.
 • Serveringssteder skal ikke ha servering for innendørs privat sammenkomst med flere enn 30 personer innendørs og 50 personer utendørs.

Butikker, kjøpesentre, varemesser og midlertidige markeder: 

 • Kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende er pålagt å drive smittevernfaglig forsvarlig. Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
 • Det er påbudt å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre o.l.
 • Med unntak av butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver gruppe. Virksomheten skal også registrere dato og tidspunkt for besøket. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager.

Kultur- og underholdningstilbud, treningssentre og badeanlegg: 

 • Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og liknende skal holde stengt. Andre eksempler på virksomheter som tilhører denne kategorien og som derfor må holde stengt, er bowlinghaller, laserspill-virksomheter, escape rooms, og gokart-baner.
 • Bibliotek, museer, bingohaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre og lignende er pålagt å drive smittevernfaglig forsvarlig. Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting. Bransjeveiledere bør overholdes for blant annet treningssentre og svømmehaller.
 • Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, bowlinghaller og liknende kan holde åpent for maks 20 personer ved innendørs gruppetrening.
 • Eksempler på virksomheter som tilhører samme kategori som treningssentre og svømmehaller, og som derfor er omfattet av samme forskriftsfestede krav og anbefalinger, er blant annet squashhaller, klatresentre og yogastudio.
 • I bibliotek og museer, er det påbudt å bruke munnbind dersom det ikke er mulig å holde 1 meters avstand til andre. Munnbind er også anbefalt  innendørs i fellesarealer på treningssentre og ved badeanlegg dersom det ikke er mulig å holde 1 meters avstand til andre.
 • Med unntak av bibliotek og museer skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver gruppe. Virksomheten skal også registrere dato og tidspunkt for besøket. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager.

En-til-en-virksomheter utenfor helsetjenesten: 

 • Det er påbudt å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand til andre personer hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter.

Lokale råd og regler 

Dersom den lokale smittesituasjonen tilsier det kan lokale myndigheter anbefale eller lovfeste strengere tiltak. Virksomheter bør holde seg oppdatert på hvilke råd og regler som gjelder i sin kommune via informasjon på kommunens nettsider. 

 

 

 

 

 

 

Historikk

20.01.2022: Oppdatert lenke til råd om ventilasjon og lufting i offentlige bygg og næringsbygg

14.01.2022: Oppdatert iht nye nasjonale tiltak f.o.m. 14.01.22.

23.12.2021: Endret lenketittel fra "Offentlige bygg og kommersielle bygg" til "offentlige bygg og næringsbygg".

21.12.2021: Lagt til ny tekst i avsnittet «Ventilasjon og lufting», og lenket til et ekstra pdf-dokument om temaet

17.12.2021: Lagt til avsnitt om skillevegger.

16.12.2021: Lagt inn eksempler på virksomheter som omfattes av de samme bestemmelsene som hhv fornøyelsesparker, lekeland o.l. og treningssentre, svømmehaller o.l. Lagt inn presisering om at det er mulig å utøve skjenkebevilling som gjelder minibar eller room service. 

15.12.2021: Oppdatert ihht beslutninger fra regjeringen 13.12.

09.12.2021: Endret tittel. Justert teksten i henhold til nasjonale tiltak som trer i kraft 09.12.21. Lagt til avsnitt om bransjespesifikke råd og regler.

02.12.2021: Reaktivert artikkelen. Innholdet er forkortet og oppdatert i henhold til råd og anbefalinger fra regjeringen. Avsnittet om virksomhetens rolle ved smittesporing er oppdatert. Oppdatert lenker.

25.09.2021: Arkivert

08.07.2021: språkrevisjon og oppdatering om vurdering av bruk av hjemmekontor.

23.06.2021: Fjerna sjekkiste for vurdering av hjemmekontor (integrert i tekst), generell korting av tekst og harmonisering med trinn tre nasjonalt.

19.02.2021: Strukturelle endringer for å harmonisere med andre råd og veiledere. Der det har vært mulig, er tekst forkortet, og det er i stedet henvist til oppdaterte lenker på FHI.no. Dette gjelder spesielt avsnittet om vurdering av hjemmekontor, råd om renhold og råd om hånd- og hostehygiene. Oppdatert råd om munnbind, samt ventilasjon og lufting. Oppdatert råd om arbeidsreiser og transport.

25.01.2021: Lagt inn avsnitt om skjerpede tiltak i 25 kommuner på Østlandet som følge av utbruddet med engelsk koronavirusvariant. 

19.01.2021: Endret i henhold til retningslinjer og nasjonale tiltak presentert av regjeringen på pressekonferanse 18.01

04.01.2021: Oppdatert ihht regjeringens anbefalinger om hjemmekontor fra 04.01 og to uker frem i tid.

23.11.2020: Fjernet setningen om at siden er under oppdatering.

05.11.2020: Lagt til lenke til regjeringens nye, strengere koronatiltak

30.10.2020: Oppdatert råd under avsnitt "Hvis en i husstanden til en ansatt har bekreftet covid-19". 

28.10.2020: Lagt inn avsnitt med råd til sektorer der arbeidere bor på arbeidsplassen.

04.09.2020: Presisert hva som menes med god allmenntilstand

27.08.2020: Oppdatert kulepunkter i avsnittet "Syke personer skal holde seg hjemme" under personer som kan være fysisk til stede og personer som ikke kan være fysisk til stede på arbeidsplassen.

12.08.2020: "Grønne områder" er erstattet med "gule områder"

14.07.2020: Lagt inn asvnitt om arbeidsreiser uten karanteneplikt i Norden og EU/EØS/Schengen under Transport til og fra arbeidstedet.

28.05.2020: Lagt inn lenk til Regjeringen.no til nyhet om nye karanteneregler for arbeidsreiser i Norden.

18.05.2020: Oppdatert tekst i forbindelse med publisering av Veileder for hjemmekontor. Lagt inn forslag til når hjemmekontor bør vurderes, og tabellverktøy som støtte for å gjøre vurderinger.

15.05.2020: Endret tekst i avsnittet "Reise" slik at det er i tråd med reviderte smittevernråd for ferie og reiser som ble publisert 15.05.20. I de reviderte smittevernrådene for ferie og reiser står det at: I lys av en forbedret smittesituasjon er det generelle rådet om å redusere ferie- og fritidsreiser i Norge nå lettet på.

5.5.2020: Artikkelen en omarbeidet med flere råd til arbeidsplasser. Det er gitt mer detaljerte råd om bruk av hjemmekontor og fleksibel arbeidstid. Satt inn henvisning til artikkelen Mal for smittevernveileder – bransjestandard. Råd til universiteter og høyskoler er tatt ut av artikkelen. 

31.03.2020: Lagt inn lenke til Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten.

25.03.2020: Lagt inn endring: Oppdatering 24. mars 2020: Regjeringen har vedtatt av tiltaket fra 12. mars videreføres til og med 13. april 2020

24.03.2020: Artikkelen splittet i to. Informasjon til spesifikke sektorer flyttet ut i egen artikkel.

19.3.2020: Avsnitt reiseråd oppdatert. Mindre redigering i avsnitt om fjernundervisning, kantiner. "Hansker" lagt til: Bruk av beskyttelsesutstyr slik som munnbind og hansker anbefales ikke på generell basis. kl 16.45

18.3.20: Lagt inn ny tekst med råd til spesifikke sektorer. Lagt inn ny tekst om råd ved unntak fra hjemmekarantene for ansatte i samfunnskritiske funksjoner.

16.3.2020: Lagt inn lenker med informasjon for varehandelen.

14.03.20: Helsemyndighetene har 14. mars 2020 vedtatt utvidete karantenebestemmelser for reisende som ankommer Norge. Detaljert beskrivelse om hvilke land som er unntatt for karantenebestemmelser finnes via lenker på siden.

12.03.20: Gjort omfattende endringer i teksten i henhold til at WHO har erklært pandemi 11.03.20 og at Helsedirektoratet 12. mars 2020 har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av covid-19.

10.03.20: Lagt til råd om håndhilsing, klemming og kyssing. Revidert råd om oppfordring til hjemmekontor og fleksible arbeidstider.