Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Nasjonal vannvakt: 21 07 88 88»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nasjonal vannvakt: 21 07 88 88

Artikkel

Nasjonal vannvakt: 21 07 88 88

Folkehelseinstituttet har døgnbemannet rådgivningstjeneste til vannverk som trenger råd og hjelp ved akutte hendelser som kan påvirke vannforsyningen. Her finner du råd for vannverk.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Folkehelseinstituttet har døgnbemannet rådgivningstjeneste til vannverk som trenger råd og hjelp ved akutte hendelser som kan påvirke vannforsyningen. Her finner du råd for vannverk.


Nasjonal vannvakt er en døgnbemannet rådgivningstjeneste for vannverk som trenger råd og støtte ved akutte hendelser som kan påvirke vannforsyningen og medføre helsemessige konsekvenser for befolkningen. Telefonnummeret er 21 07 88 88.

Vannvakt_logo.jpg

Nasjonal vannvakt tilbyr faglig støtte fra personer med erfaring fra vannverksdrift og krisehendelser. Rådgivningen er dessuten rettet mot å vurdere smittepotensial ved mikrobiologisk forurensning og akutt helsefare ved kjemikalieforurensning.

Rådgivingen skal bidra til å gi vannverk grunnlag for å iverksette tiltak i en situasjon der leveringssikkerhet eller drikkevannskvalitet er truet. Nasjonal vannvakt skal ikke overta håndteringen og koordineringen av hendelsen. Således endres ikke gjeldende roller, ansvar og etablerte varslings- og beredskapsrutiner.

Vannverkseier har varslingsplikt til Mattilsynet etter drikkevannsforskriften når det skjer – eller vil kunne skje - noe unormalt med vannforsyningen. Med unormalt menes avvik i vannkvaliteten, bortfall av vann eller andre forhold som påvirker vannforsyningen negativt. Varslingsplikten gjelder også ved mistanke om at drikkevannet kan inneholde kjemikalier eller mikroorganismer som kan utgjøre helsefare. 

Bakgrunn

Økt fokus på sårbarhet og beredskap i samfunnet ledet til NOU («Norges offentlige utredninger») 2006:6 «Når sikkerheten er viktigst», hvor vann og avløp ble fremhevet som kritisk infrastruktur. Etablering av et «krisestøttenettverk» som kan bistå det enkelte vannverk med faglige råd i en krisesituasjon var en av anbefalingene på Vann- og avløpsområdet.

Norge sluttet seg til WHO/UNECEs «Protokoll for vann og helse» i 1999. Regjeringen fulgte opp dette ved å fastsette «Nasjonale mål for vann og helse» i mai 2014, og her ble «krisestøtteenhet» for vannverk angitt som eksempel på et konkret tiltak. Stortingsmelding 19 (2014-2015) «Folkehelsemeldingen, Mestring og muligheter» har et eget kapittel om drikkevann der «Nasjonale mål for vann og helse» drøftes. Folkehelseinstituttet, bransjeorganisasjonen Norsk, Helse- og omsorgsdepartementet og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) var pådrivere for at ordningen skulle bli en realitet.

I 2016 bevilget Stortinget penger til etablering av en nasjonal krisestøtteenhet for vannverk, med en vaktordning som skulle være operativ fra 2017. Ordningen ble offisielt åpnet 2. mars 2017 av daværende statssekretær Frode Hestnes i Helse- og omsorgsdepartementet.

Organisering

Nasjonal vannvakt er bemannet av personer fra Folkehelseinstituttet og vannverksbransjen med kompetanse innen vannhygiene, vannforsyning, vannverksdrift og krisehåndtering. Folkehelseinstituttet administrerer ordningen, og Norsk Vann bistår med å rekruttere personer fra vannverksbransjen.

Tjenesten er ment for situasjoner som går ut over det vannverket normalt klarer å håndtere. I spesielle tilfeller kan Nasjonal vannvakt også bidra med:

  • Informasjon om helsefarlige agens ved trusler.
  • Råd om hvordan situasjonen bør kommuniseres overfor media og allmennheten.
  • Bistand på stedet.

Ved kontakt med Nasjonal vannvakt forutsettes det at henvendelsen er forankret hos vannverkets leder eller delegert representant. 

Ved behov for rådgiving vedrørende drikkevann og drikkevannsforsyning i mindre akutte situasjoner, kan disse fagetatene kontaktes: FHI via sentralbord (21 07 70 00), Mattilsynet (22 40 00 00) eller fagkompetanse i vannverkets nærområde.