Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om Legemiddelregisteret»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om Legemiddelregisteret

Artikkel

Om Legemiddelregisteret

Stortinget vedtok i november 2020 at det eksisterende pseudonyme Reseptregisteret skal omgjøres til et personidentifiserbart Legemiddelregister. Registeret er hjemlet i helseregisterloven §11 k og i egen forskrift.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Stortinget vedtok i november 2020 at det eksisterende pseudonyme Reseptregisteret skal omgjøres til et personidentifiserbart Legemiddelregister. Registeret er hjemlet i helseregisterloven §11 k og i egen forskrift.


Innhold på denne siden

Overgang fra Reseptregisteret til Legemiddelregisteret

Hva er Legemiddelregisteret?

Legemiddelregisteret er hjemlet i helseregisterloven §11 k og i forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Legemiddelregisteret (LMR-forskriften).

Legemiddelregisteret skal baseres på og erstatte dagens Reseptregister. Legemiddelregisteret vil ha tilsvarende formål som Reseptregisteret, men det vil være tillatt å samle inn og behandle noen flere opplysninger sammenlignet med Reseptregisteret. Legemiddelregisteret vil i første omgang inneholde opplysninger om legemidler utlevert etter resept fra apotek (tilsvarende dagens Reseptregister). På sikt kan det også utvides med opplysninger om legemiddelbruk i institusjon, reservasjon mot generisk bytte og om legemiddelrelaterte helsetjenester utført i apotek, slik som for eksempel inhalasjonsveiledning.

Den viktigste forskjellen mellom Legemiddelregisteret og Reseptregisteret er at i Reseptregisteret skal direkte identifiserende opplysninger (fødselsnummer og helsepersonellnummer) krypteres (pseudonymiseres) av en ekstern tiltrodd pseudonymforvalter, mens i Legemiddelregisteret kan identiteten lagres direkte i registeret, kryptert og adskilt fra andre opplysninger.

Etableringen innebærer altså en endring fra pseudonym til direkte personidentifiserbar krypteringsform. Pseudonymiseringen har vært en utfordring i forvaltningen av Reseptregisteret, både teknisk og juridisk. Krypteringsformen har skapt en tidkrevende og tungvint prosess for datautlevering, spesielt ved sammenstillinger med andre datakilder (koblinger). Etableringen av et direkte personidentifiserbart legemiddelregister vil forenkle dette.

Etablering av Legemiddelregisteret

Prosjektet for å etablere Legemiddelregisteret ved Folkehelseinstituttet er i gjennomføringsfasen. Når løsningen er etablert vil rapportering fra apotekene ikke lenger skje til Reseptregisteret, men til Legemiddelregisteret. Etter dette vil opplysningene i Reseptregisteret overføres til Legemiddelregisteret, slik at Legemiddelregisteret blir et helseregister med opplysninger om utleveringer av legemidler fra 2004 og frem til i dag.

Det er forventet at Legemiddelregisteret etableres i løpet av første kvartal 2022. Tilgjengeliggjøring av opplysninger vil imidlertid først være mulig når en løsning for uttrekk av data fra Legemiddelregisteret er utviklet. Dette vil det jobbes med frem mot sommeren 2022.

Tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Legemiddelregisteret

Saksbehandling av søknader om data fra Legemiddelregisteret forventes å starte i andre kvartal 2022, det er ikke fastsatt når tilgjengeliggjøring av data kan startes. Alle nye søknader om sammenstilling med legemiddeldata vil bli behandlet som en søknad til Legemiddelregisteret.

Søknader om legemiddeldata alene (forskningsfil eller statistikk/aggregerte data) behandles inntil videre som en søknad til Reseptregisteret.


Helseregisterlovens §§ 19–19 h gir hjemler for tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Legemiddelregisteret, jf. LMR-forskriften § 4-2 andre ledd.

Folkehelseinstituttet har spurt de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) om vedtak gitt av REK for Reseptregisteret vil gjelde for Legemiddelregisteret. Det administrative lederforumet (SLF) i REK svarer at de er av den oppfatning at tidligere vedtak som gjelder tilgjengeliggjøring av data fra Reseptregisteret også vil være gjeldende for tilgjengeliggjøring av data fra Legemiddelregisteret. Videre anbefaler SLF alle som søker tilgang på data fra helseregistrene om å sette seg inn i de nye bestemmelsene for tilgjengeliggjøring i helseregisterloven §§ 19 flg.

Det er mulig å benytte distribuert koblingsprosedyre ved sammenstilling av opplysninger fra Legemiddelregisteret med opplysninger fra andre datakilder.

På sikt vil opplysninger fra Legemiddelregisteret tilgjengeliggjøres via Helseanalyseplattformen hos Helsedataservice.

Det engelske navnet for registeret er the Norwegian Prescribed Drug Registry, forkortet NorPD.