Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om Legemiddelregisteret»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om Legemiddelregisteret

Artikkel

Om Legemiddelregisteret

Publisert Oppdatert

Stortinget vedtok i november 2020 at det eksisterende pseudonyme Reseptregisteret skal omgjøres til et personidentifiserbart Legemiddelregister. Legemiddelregisteret er hjemlet i helseregisterloven §11 k og i forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Legemiddelregisteret (LMR-forskriften).

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Stortinget vedtok i november 2020 at det eksisterende pseudonyme Reseptregisteret skal omgjøres til et personidentifiserbart Legemiddelregister. Legemiddelregisteret er hjemlet i helseregisterloven §11 k og i forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Legemiddelregisteret (LMR-forskriften).


Hva er Legemiddelregisteret?

Legemiddelregisteret skal baseres på og erstatte dagens Reseptregister. Legemiddelregisteret vil ha tilsvarende formål som Reseptregisteret, men det vil være tillatt å samle inn og behandle noen flere opplysninger sammenlignet med Reseptregisteret. Eksempler på nye opplysningstyper er informasjon om reservasjon mot generisk bytte og om legemiddelrelaterte helsetjenester utført i apotek, slik som for eksempel inhalasjonsveiledning.

Den viktigste forskjellen mellom Legemiddelregisteret og Reseptregisteret er at i Reseptregisteret skal direkte identifiserende opplysninger (fødselsnummer og helsepersonellnummer) krypteres (pseudonymiseres) av en ekstern tiltrodd pseudonymforvalter, mens i Legemiddelregisteret kan identiteten lagres direkte i registeret, kryptert og adskilt fra andre opplysninger.

Etableringen innebærer altså en endring fra pseudonym til direkte personidentifiserbar krypteringsform. Pseudonymiseringen har vært en utfordring i forvaltningen av Reseptregisteret, både teknisk og juridisk. Krypteringsformen har skapt en tidkrevende og tungvint prosess for datautlevering, spesielt ved sammenstillinger med andre datakilder (koblinger). Etableringen av et direkte personidentifiserbart legemiddelregister vil forenkle dette.

Legemiddelregisteret vil i første omgang inneholde opplysninger om legemidler utlevert etter resept fra apotek (tilsvarende dagens Reseptregister), men kan på sikt også utvides med opplysninger om legemiddelbruk i institusjon og om helsetjenester utført i apotek.

Overgang fra Reseptregisteret til Legemiddelregisteret

Prosjektet for å etablere Legemiddelregisteret ved Folkehelseinstituttet er i gjennomføringsfasen. Når løsningen er etablert vil rapportering fra apotekene ikke lenger skje til Reseptregisteret, men til Legemiddelregisteret. Etter dette vil opplysningene i Reseptregisteret overføres til Legemiddelregisteret, slik at Legemiddelregisteret blir et helseregister med opplysninger om utleveringer av legemidler fra 2004 og frem til i dag. Det er forventet at Legemiddelregisteret etableres i løpet av 2021.

Tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Legemiddelregisteret

Helseregisterlovens §§ 19–19 h gir hjemler for tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Legemiddelregisteret, jf. LMR-forskriften § 4-2 andre ledd. Det vil være mulig å benytte distribuert koblingsprosedyre ved sammenstilling av opplysninger fra Legemiddelregisteret med opplysninger fra andre datakilde, se illustrasjon i kapittelet «Forslag til koblingsprosess og dataflyt» nederst på denne siden på helsedata.no. På sikt vil opplysninger fra Legemiddelregisteret tilgjengeliggjøres via Helseanalyseplattformen hos Helsedataservice.

Ettersom løsningen for Legemiddelregisteret ikke er etablert er det per i dag kun mulig å få tilgang til legemiddeldata fra Reseptregisteret. Vedtak om tilgjengeliggjøring fra Legemiddelregisteret vil først fattes når tidspunktet for etablering av Legemiddelregisteret er fastsatt. Det er foreløpig ikke helt klarlagt hvordan overgangen fra Reseptregisteret til Legemiddelregisteret vil påvirke saksbehandling og tilgjengeliggjøring av opplysninger fra registeret. Oppdatert informasjon om dette vil publiseres fortløpende på denne nettsiden.

FHI vil forsøke å legge til rette for en smidig overgang for prosjekter som har søkt data fra Reseptregisteret i tilfeller der det vil være mest hensiktsmessig at opplysningene gjøres tilgjengelig fra Legemiddelregisteret.