Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner - arkivert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner - arkivert

Artikkel i nettpublikasjon

Smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner under covid-19-pandemien - arkivert

Smittevernråd for besøk i og ut av kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.

Smittevernråd for besøk i og ut av kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.


Innhold på denne siden

Rådene gjelder for institusjoner definert i Forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon.

Det er viktig å legge til rette for besøk og besøk kan kun begrenses dersom det er strengt nødvendig. For mer informasjon om beboernes rett til å motta besøk, samt mulighet for besøksrestriksjoner se Helsedirektoratets anbefalinger.

Det er god vaksinasjonsdekning i sykehjem og andre kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner,  men det er fortsatt beboere og ansatte som ikke er beskyttet mot covid-19Rådene om å holde seg hjemme ved sykdom, avstand, håndhygiene og hostehygiene bør følges. Nedenfor er det beskrevet generelle smittevernråd som gjelder for institusjoner, men det bør gjøres en vurdering rundt eventuell skjerming av ubeskyttede beboere. Ved økt smitterisiko i samfunnet (lokalt, regionalt, nasjonalt), bør behov for forsterkede smitteverntiltak vurderes i tillegg. Samtidig må helsetjenesten ha økt årvåkenhet for andre  infeksjonssykdommer som kan forårsake utbrudd i helsetjenesten, dette er blant annet influensa, norovirus og RS-virus.

For å begrense smitte i forbindelse med besøk, bør ansatte få opplæring i smittevern og være kjent med rådene nedenfor. Ansatte bør informere beboere og pårørende om at det er betydelig mindre risiko for covid-19 og videre spredning etter vaksinasjon eller gjennomgått infeksjon, men det er ingen garanti mot sykdom og smittespredning.  

Pårørende og andre som reiser fra et område med høy lokal smitterisiko til et område med lav smitterisiko, bør ved samvær med en beboer i en kommunal helse- og omsorgsinstitusjon, følge smittevernrådene for området med høyest smitterisiko. Dette gjelder både ved besøk i og utenfor institusjonen.

Generelle smittevernråd ved besøk

Institusjonen bør orientere om

 • Besøkende som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19, kan i henhold til covid-19-forskriften ikke komme på besøk i institusjonen.
 • Besøkende som har luftveissymptomer på akutt luftveissykdom (se andre infeksjonssykdommer nevnt over) eller er i karantene, skal som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak kan i noen tilfeller vurderes. Unntak fra karantene i forbindelse med besøk er beskrevet i 6j i covid-19-forskriften. Se avsnittet nedenfor «Smittevernråd for besøkende som er unntatt karantene eller har luftveissymptomer».
 • Besøk til beboere som er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet med covid-19 bør som hovedregel ikke gjennomføres, men det kan gjøres individuelle vurderinger, se eget avsnitt nedenfor.
 • Institusjonen bør holde oversikt over besøkende, slik at smittesporing kan gjennomføres på en effektiv måte dersom smitte oppdages hos beboere, besøkende eller ansatte. Det er frivillig for besøkende å oppgi personopplysninger for smittesporingsformål. Opplysningene kan ikke lagres lenger enn 10 dager.
 • Eventuelle nasjonale eller lokale, anbefalinger eller bestemmelser for antall besøkende skal følges. 
 • Besøkende må informeres om gjeldende smittevernrutiner.
 • Alle besøkende bør utføre håndhygiene ved ankomst, også når besøk gjennomføres utendørs.

Under besøket

 • Beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene.
 • Hvis besøkende har med mat, bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.
 • Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker. Hvis beboeren er beskyttet, kan vedkommende ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt, med både beskyttede og ubeskyttede besøkende.
 • Hvis beboeren ikke er beskyttet mot covid-19 kan vedkommende ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt, med både beskyttede og ubeskyttede besøkende. Men her må det gjøres en vurdering, ev. i samråd med pårørende, basert på om beboeren er i risikogruppe og  om det er økt smitterisiko i kommunen.
 • Antall besøkende bør ikke være flere enn nasjonale, eventuelt lokale, anbefalinger tilsier.
 • Det må ikke være flere besøkende enn at de som ikke er beskyttet mot covid-19 kan holde minst 1 meter avstand seg imellom.
 • Besøk kan skje i fellesarealer, men gjeldende råd om avstand må kunne overholdes. Dersom det er flere ubeskyttede beboere enheten som bør skjermes, kan det vurderes om besøk bør foregå på beboers eget rom, eller besøksrom.

I etterkant av besøk

 • Alle felles berøringspunkter (f.eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett) i areal hvor det foregår besøk bør rengjøres eller desinfiseres daglig i henhold til institusjonens renholdsplan.

Smittevernråd ved nødvendig besøk hos beboere i karantene eller med mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19

Se definisjoner av mistenkt, sannsynlig og bekreftet tilfelle av covid-19.

 • Personer i karantene, eller med mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19 bør ikke få besøk, men det kan unntaksvis gjennomføres i situasjoner hvor dette vurderes nødvendig.
 • Dersom besøk vurderes nødvendig, skal det skje i det rommet hvor beboeren er i karantene eller isolert.
 • Besøket må koordineres med en ansatt ved institusjonen for å sikre at de generelle rådene for besøk overholdes, og at besøkende får veiledning av den ansatte i korrekt bruk og av-/påkledning av beskyttelsesutstyr før de går inn i rommet.
 • Ved besøk til beboere i karantene, bør munnbind og øyebeskyttelse benyttes.
 • Ved besøk til beboere med mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19, bør følgende beskyttelsesutstyr benyttes: 
  • medisinsk munnbind (type II eller IIR)
  • frakk med lange ermer
  • hansker
  • øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)
  • Besøkende bør utføre håndhygiene når de forlater rommet.

Vær oppmerksom på definisjoner av nærkontakter i covid-19-forskriften §3.

Smittevernråd for besøkende som er unntatt karantene eller har luftveissymptomer

Vedrørende unntak fra karantenefor personer som er alvorlig syke eller døende, se §6j i covid-19-forskriften. Besøkende som er unntatt karantene har plikt til å teste negativt for SARS-CoV-2 før besøket. Personer med luftveissymptomer bør også testes før besøk. Som hovedregel bør ikke personer med symptomer på akutt luftveissykdom komme på besøk til beboere i kommunale helse – og omsorgsinstitusjoner, men det kan unntaksvis gjennomføres i situasjoner hvor dette vurderes nødvendig.

En ansatt bør møte den besøkende ved ankomst og sørge for at vedkommende:

 • utfører håndhygiene
 • får utlevert munnbind og instrueres i korrekt bruk
 • beholder munnbindet på under hele besøket
 • går direkte til og fra beboer-/besøksrom, og ikke oppholder seg i fellesarealer
 • overholder de generelle smittevernrådene for besøk om avstand, håndhygiene og hostehygiene

Tjenester og besøk av eksterne aktører i kommunale omsorgsinstitusjoner

Det må legges til rette for at tjenesteytere opprettholder tilbudet ved institusjonen. Tjenestene eller tilbudene må gjennomføres i tråd med gjeldene forskrifter, nasjonale smittevernråd, smittevernrutiner i institusjonen og veiledere for tjenesten.

For helsepersonell som utfører tjenester i institusjonen (f.eks. fotterapeuter og fysioterapeuter) gjelder smittevernfaglige råd for helsetjenester med én-til-én kontakt, i tillegg til institusjonens egne smittevernrutiner.

Frisørvirksomhet og lignende som ikke er helsetjeneste må gjennomføres i tråd med smittevernråd for virksomheter med én-til-én-kontakt.

For mer informasjon til hjelp i vurderinger rundt besøk av eksterne aktører se veileder for besøk fra Helsedirektoratet.

Beboere på besøk utenfor kommunale omsorgsinstitusjoner

Beboere i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner har ingen juridiske restriksjoner med hensyn til å dra på besøk utenfor institusjonen, med mindre det er fattet et tvangsvedtak.

Generelle smittevernråd i forkant av besøk utenfor kommunal omsorgsinstitusjon

 • I samråd med beboeren, eventuelt pårørende, anbefales det at ansatte gjør en vurdering av smitterisiko ved besøket utenfor institusjonen. Smitterisiko må veies opp mot grad av behov for besøket. Vurderingen bør også ta hensyn til om beboeren er beskyttet mot covid-19, beskyttelse av andre beboere i institusjonen og dermed faren for smittespredning og risiko for alvorlig forløp av covid-19. Hvis besøket utenfor institusjonen vil medføre stor risiko for smitte inn, bør en i dialog med beboer/pårørende vurdere om det kan utsettes eller gjennomføres på en måte som reduserer smitterisiko. Vurdering av smitterisiko i lokalsamfunnet, er kommunelegens ansvar.
 • Hvis besøk utenfor institusjonen gjennomføres, må det skje i tråd med gjeldene nasjonale smittevernråd til befolkningen, om transport, avstand og antall kontakter, samt hygienetiltak og renhold. Dersom beboeren har risiko for alvorlig forløp av covid-19, bør en følge «Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende». Nasjonale og lokale forskrifter og anbefalinger vedrørende besøk må følges. Det er viktig at pårørende informeres grundig om gjeldende anbefalinger i forkant.

I etterkant av besøk utenfor kommunal omsorgsinstitusjonen

 • Institusjonen bør legge til rette for håndhygiene etter retur til institusjonen.

Forsterkede smitteverntiltak i kommunale omsorgsinstitusjoner ved økt smitterisiko i samfunnet

Smitterisiko under pandemien vil variere geografisk. Helsetjenesten bør som normalt forholde seg til det smitterisikonivå som er definert lokalt og ha økt årvåkenhet, inkludert lav terskel for testing. Vurdering av smitterisikonivå er beskrevet i: 

Økt spredning av SARS-CoV-2 i samfunnet kan medføre økt risiko for smitte inn i kommunale omsorgsinstitusjoner. For å redusere denne risikoen bør forsterkede smitteverntiltak vurderes i tillegg. Se mer om forsterket smitteverntiltak ved økt smitterisiko.

Nødvendigheten av supplerende smitteverntiltak bør vurderes basert på om beboerne er beskyttet mot covid-19, muligheter for etterlevelse av anbefalte smitteverntiltak, og risiko for alvorlig forløp av covid-19. Individuelle vurderinger av risiko må gjøres av lege, i samråd med den enkelte beboer, eventuelt pårørende.  

Ved høy forekomst av covid-19 i samfunnet: 

 • Begrens antall besøkende til færrest mulig, og de samme over tid. 
 • Overholde de generelle smittevernrådene for besøk om avstand, håndhygiene og hostehygiene 
 • Vurder å innføre bruk av munnbind for besøkende under hele besøket. 
 • Besøk bør fortrinnsvis foregå på beboers rom, dette er spesielt viktig om det fortsatt er beboere som er uvaksinert i avdelingen.
 • Besøk holder minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere.  

Besøk utenfor kommunale omsorgsinstitusjoner

Historikk

25.09.2021: Arkivert.

17.09.2021: Oppdatert råd i henhold til endringer om råd for Forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko der risikonivåer nå er fjernet i teksten, med oppfordring om lokal vurdering om smitterisikoforhold i aktuell kommune.

25.06.2021: Nedtoning om behov for adgangskontroll.

18.06.2021: Setningen "Rådene er til revidering" er slettet fra ingressen.

01.06.2021: Råd er oppdatert i henhold vaksinasjon av beboere i helse- og omsorgsinstitusjoner.

16.02.2021: Vaksinerte beboere i sykehjem kan ha nær kontakt med et begrenset antall personer. Det presiseres at nær kontakt innebærer nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt.

05.02.2021: Råd for besøk til vaksinerte beboere i sykehjem er inkludert.

27.01.2021: Lagt til setning innledningsvis om at råd for vaksinerte beboere vil bli publisert innen uke 6.

04.01.2021: Det er presisert at nasjonale, ev. lokale, anbefalinger eller bestemmelser med hensyn til sosial kontakt bør følges, og lagt inn lenke til dette i Helsedirektoratets nasjonale veileder.

29.12.2020: "Kirurgisk munnbind" er endret til "Medisinsk munnbind" gjennomgående i artikkelen.

18.12.2020:
Det er spesifisert hvilket smitterisikonivå (jf. «Kommunehåndboka under covid-19-epedemien») de ulike rådene bør vurderes/iverksettes ved.

11.12.2020: Rådene når beboere skal på besøk utenfor institusjonen er utvidet. De inkluderer nå momenter som bør inngå i den risikovurdering ansatt og beboer, ev. pårørende, bør gjøre i forkant av besøket, samt lenker til rådene i befolkningen som bør følges når beboeren er på besøk utenfor institusjonen. I tillegg er supplerende smitteverntiltak ved økt smitterisiko i samfunnet, utvidet med råd også ved høy forekomst av covid-19 i samfunnet. Det er beskrevet supplerende smitteverntiltak både ved besøk i og utenfor institusjonen. Rådet om at besøkende som har vært i områder utenfor Norge uten karanteneplikt («gule områder»), er fjernet.

22.09.2020: Det er beskrevet smittesituasjoner hvor besøksrestriksjoner/besøksstans i helse- og omsorgsinstitusjoner i kommunen, bør vurderes av institusjonsledelsen i samråd med kommuneoverlegen. Det er også presisert at det er frivillig å oppgi, og begrenset hvor lenge en kan lagre, personopplysninger med tanke på smittesporing.

13.08.2020: Endret tekst slik at det ikke lenger er skille mellom hustandsmedlemmer og andre nærkontakter når det gjelder karantene, i tråd med forskriftsendring 12.08.20.

12.08.2020: "Grønne områder" erstattet med "gule områder"

07.08.2020: Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt seg i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("grønne områder"), bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst.

17.07.2020: Pårørende eller andre som har vært på utenlandsreise siste 10 dager, også til land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt, bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis de testes for SARS-CoV-2, bør de ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger.

30.06.2020: Nytt avsnitt om besøk utenfor institusjonen.

10.06.2020: Definisjon og oppfølging av nærkontakter er endret. En skiller nå mellom nærkontakt og «annen nærkontakt», og «Besøksveilederen» inkluderer nå smittevernråd for begge typer nærkontakter.

04.06.2020: Endring mht. oversikt over hvem som besøker institusjonen, og hvilket beskyttelsesutstyr ansatte skal bruke når personer med luftveissymptomer eller i hjemmekarantene unntaksvis kommer på besøk.