Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 uke 9 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19 uke 9 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 uke 9 er publisert

En samlet vurdering av tilgjengelige overvåkingsdata viser at smittespredningen fortsatt er på et høyt nivå, men at epidemien sannsynligvis er i ferd med å flate ut.

En samlet vurdering av tilgjengelige overvåkingsdata viser at smittespredningen fortsatt er på et høyt nivå, men at epidemien sannsynligvis er i ferd med å flate ut.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttet har ansvar for den nasjonale overvåkingen av covid-19. Denne rapporten beskriver den epidemiologiske situasjonen og overvåkning av vaksinasjon mot covid-19 i Norge og internasjonalt fra det første tilfellet ble påvist, med vekt på utviklingen av situasjonen den siste uken. 

Sammendrag uke 9

Alvorlig covid-19 sykdom

 • Det er så langt rapportert om 932 nye pasienter innlagt i sykehus med påvist covid-19 i uke 9, hvorav 512 (55 %) med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen (mot 508 i uke 8). Antall nye pasienter innlagt i sykehus sist uke kan bli oppjustert.
 • I uke 9 var antall nye pasienter innlagt per 100 000 personer høyest i aldersgruppene >=85 år (132,0 per 100 000, n=155, etter 71,0 uke 8) og 75-84 år (71,0 per 100 000, n=219, etter 21,1 i uke 8). Størst økning i antall per 100 000 var i aldersgruppen >=85 år. Fra uke 8 til 9 økte insidensen også i aldersgruppene 75-84 år (36,7 til 41,2) og 65-74 år (15,7 til 17,8). I øvrige aldersgrupper var insidensen relativt stabilt eller gikk ned.
 • Blant 511 nye pasienter med kjent vaksinestatus som ble lagt inn i sykehus i Norge med covid-19 som hovedårsak i uke 9, var 97 (19 %) uvaksinert, 83 (16 %) hadde blitt grunnvaksinert med maks to doser, og 321 (63 %) hadde blitt vaksinert med tre doser. Vaksinerte pasienter har generelt høyere medianalder og en større andel har underliggende sykdommer som fører til økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 enn for uvaksinerte.
 • Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling er foreløpig 44 i uke 9, etter 39 i uke 8. Dette er en økning fra uke 4–6, da mellom 16–20 nye pasienter ble innlagt i intensivavdeling ukentlig.
 • Antall covid-19 assosierte dødsfall har økt de siste 5 ukene. Det er foreløpig registrert 80 dødsfall i uke 9 etter 59 i uke 8, det høyeste antall på en uke så langt i pandemien. Det arbeides med en omlegging av overvåkingen slik at dødsfall uten laboratoriebekreftet prøve i MSIS blir inkludert. Det forventes en oppjustering av tallene neste uke.
 • Nivået av totaldødelighet i Norge har vært normalt de siste ti ukene, også blant personer 65 år eller eldre. Totaldødelighet i Norge har vært på, eller under, forventet nivå gjennom hele pandemien, med unntak av ukene 43-45 og 47-51 i 2021 da den var noe høyere

Meldte covid-19 tilfeller, testaktivitet og forkjølelsessymptomer i befolkningen

 • Endringer i teststrategi og bruk av selvtester og bekreftende PCR påvirker hvem og hvor mange som testes, oppdages og registres. Fra 24.01.22 anbefales ikke bekreftende PCR til personer som har mottatt oppfriskningsdose eller grunnvaksinerte som har gjennomgått infeksjon siste 3 måneder. En lavere andel av de smittede i denne gruppen meldes derfor til MSIS enn tidligere.
 • Det er foreløpig meldt 65 089 tilfeller til MSIS i uke 9, 35 % nedgang fra uke 8 (100 852).
 • Fra uke 8 til uke 9 har det vært 32 % nedgang i antall personer testet med PCR/antigentest i helsetjenesten. Antall testede var stabilt blant personer 60 år og eldre og gikk ned i øvrige aldersgrupper.
 • Andelen konsultasjoner ved legekontor/legevakt for bekreftet covid-19 har vært økende fram til uke 7 og nedadgående siste to uker. Data for siste uker forventes noe oppjustert.
 • Data fra befolkningsundersøkelsene MoBa og Symptometer viser en nedgang i andel som oppgir å ha testet seg siste uke. Andelen blant de testede som har fått påvist covid –19, var relativt stabil siste to uker både blant deltakerne i Symptometer (ca 48%), og blant deltakerne i MoBa (40% i både uke 8 og 9).
 • Andelen som rapporterer forkjølelsessymptomer i befolkningsundersøkelsene Symptometer og MoBa var avtagende siste uke og var hhv 14,1% og 29,5 %. Blant testede deltakere med symptomer var andelen som oppgir positiv covid-19 test 39,6% i MoBa og 73,4 % i Symptometer (fortsatt økende).

Vaksinasjon mot covid-19

 • Per 6. mars er 73 % av hele befolkningen, 88 % (16 år og eldre) og 89 % (18 år og eldre) vaksinert med to doser koronavaksine. Totalt 83 % av 16-17 åringer og 54 % av 12-15 åringer er vaksinert med én dose, og 43 % av 16-17 åringer vaksinert med andre dose.
 • Det er 53 % av hele befolkningen som har fått oppfriskningsdose. Andelen er 89 % for alle 65 år og eldre, 82 % for dem over 45 år og 66 % for aldersgruppen 18 år og eldre. Blant risikogruppene er det er 81 % av personene 18-64 år med høy risiko for alvorlig forløp som har fått oppfriskningsdose, og 73 % av dem med moderat risiko.

Virologisk overvåking

 • Det ser nå ut til at omikron BA.2 har overtatt for BA.1 i Norge. 2 og utgjør nå opp mot 61% av alle helgenomsekvenserte prøver siste to uker.

Matematisk modellering

 • Matematisk modellering indikerer at trenden har vært økende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 14 februar på 1,2 (1,0 – 1,3). Siden mange nå blir smittet og dermed blir immune for en periode etterpå, bremses epidemien. R-tallet synker derfor ganske raskt og er nå nærmere 1,0 -1,1. Modellen forventer en smittetopp i løpet av de nærmeste ukene.

Annen luftveisinfeksjon enn covid-19

 • Nivået av andre påviste luftveisagens enn SARS-CoV-2 har vært på et svært lavt nivå de siste ukene. I uke 9 ble andre luftveisagens enn influensavirus og SARS-CoV-2 påvist i kun 1 % av undersøkte prøver, tilsvarende nivået slutten av juli 2021. Det er fremdeles hovedsakelig rhinovirus som påvises, med andel positive prøver stabilt på 8 % siste tre uker. Forekomsten av metapneumovirus har økt til 3 % i uke 9 fra 2 % uken før.
 • Det har vært en økning i antall innleggelser med luftveisinfeksjon de siste ukene. Dette skyldes økningen i innleggelser med covid-19. Nivået ligger over det i samme tidsrom for fjoråret og i våren 2020, men noe under nivået i samme tidsrom i de pre-pandemiske vintersesongene det er tilgjengelige data for. I uke 8 var den prosentvise fordelingen mellom de ulike undergruppene luftveisinfeksjoner følgende: covid-19 71 %, nedre luftveisinfeksjoner 23 %, øvre luftveisinfeksjoner 5 %, influensa 1 % og RSV <1 %.
 • I ukene opp til jul var det en økning i influensatilfeller, og etter en stagnasjon siden uke 52 så er det nå en liten oppgang i tallene. Prevalensen blant testede er fortsatt svært lav for årstiden og ligger på 0,9 %, opp 0,5 prosentpoeng.

Vurdering

 • En samlet vurdering av tilgjengelige overvåkingsdata viser at smittespredningen fortsatt er på et høyt nivå, men at epidemien sannsynligvis er i ferd med å flate ut.
 • Høy vaksinasjonsdekning bidrar til beskyttelse mot alvorlig koronasykdom. Omikronvarianten har også lavere iboende virulens. Risikoen for alvorlig sykdom er derfor svært lav for de fleste smittede. Alvorlig covid-19 rammer nå særlig uvaksinerte personer og vaksinerte personer med høy alder eller underliggende sykdommer. Det er fortsatt viktig at uvaksinerte starter sin vaksinasjon, og at personer over 45 år og medisinske risikogrupper over 18 år tar oppfriskingsdose.
 • Selv om epidemien er på eller nær toppen, kan det fortsatt i noen få uker til ventes flere innleggelser av pasienter på grunn av covid-19, særlig i de øvre aldersgruppene. I tillegg kommer innleggelser av pasienter med andre tilstander, men med positiv SARS-CoV-2-test. Det ventes bare moderat økning i innleggelser på intensivavdeling.
 • Det vil fortsatt framover være en betydelig belastning på helsetjenesten som følge av mange pasienter og høyt sykefravær. Kommunene og sykehusene må fortsette å tilby vaksinasjon i tråd med anbefalingene og være forberedt på stort sykefravær og flere pasienter.