Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 45 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 45 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 45 er publisert

Smittespredningen og antall nye sykehusinnleggelser på grunn av covid-19 er svakt økende.

Smittespredningen og antall nye sykehusinnleggelser på grunn av covid-19 er svakt økende.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Ukerapporten for koronavirus og covid-19 blir fra torsdag 27. oktober 2022 flyttet til publisering på torsdager, og slått sammen med ukerapport for influensa. 

Sammendrag uke 45

Vurdering

 • Smittespredningen og antall nye sykehusinnleggelser på grunn av covid-19 er svakt økende. Det var en nedgang i antall dødsfall i uke 45 sammenlignet med den forutgående uken (uke 44), men det har samlet sett vært en økning i antall dødsfall de siste par ukene.
 • En ny covid-19 bølge er i gang. Det er usikkert hvor stor denne bølgen vil bli, men trolig vil en høstbølge med de variantene vi kjenner nå, ikke gi en større belastning på sykehusene enn sommerbølgen i 2022 ga.
 • Det er samtidig økende forekomst av influensa og RS-virus, og det er sannsynlig at også disse virusene vil gi utbrudd i vinter. Det er for tidlig å si om utbruddene vil komme samtidig, eller etter hverandre, og hvor store de vil bli.
 • Belastningen på sykehusene kan bli stor. Helseinstitusjonene må ha beredskap for flere innleggelser, flere utbrudd og for større sykefravær. Kommunene tilbyr oppfriskningsdose (fjerde dose) til sykehjemsbeboere, alle som er 65 år eller eldre samt risikogrupper i alderen 18-64 år. For øvrig kan samfunnet fortsette med normal hverdag uten egne smitteverntiltak mot covid-19.
 • SARS-CoV-2 virusvarianter som er bedre på å unngå immunitet øker i dominans i Norge og er nok en av årsakene til smitteøkningen.
 • Influensaforekomsten øker fra uke til uke, men er ennå på et lavt nivå. Enkeltutbrudd er allerede varslet FHI. Influensavirus A er i flertall med subtypene H1 og H3 noe ujevnt fordelt geografisk. Det påvises veldig lite influensa B.
 • Høstens influensavaksinering er i gang, og personer i risikogruppene og andre målgrupper oppfordres til å vaksinere seg. Vaksinasjonsdekningen blant barn i risikogruppene er foreløpig svært lav, og det er viktig at disse barna får tilbud om vaksine nå.
 • Andel påvisninger og innleggelser av RS-virus er svakt økende, spesielt hos barn under 5 år. Dette kan tyde på at vi ser starten av vinterens utbrudd med RS-virus blant barn.
 • Den nylige innføringen av Helseplattformen i deler av Helse Midt-Norge, inkludert St. Olavs hospital, kan ha ført til underrapportering av innleggelser fra denne regionen, og gjør derfor at det er større usikkerhet for enkelte tall i denne rapporten.

Alvorlig sykdom av covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner

 • Sykehusinnleggelser covid-19: Antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak har vært relativt stabilt de siste to ukene, etter en økende trend siden uke 40. Det er foreløpig rapportert om 196 nye pasienter i uke 45 og 193 i uke 44, etter 156 i uke 43. Tall for siste uke forventes oppjustert.
 • Sykehusinnleggelser influensa: Antall nye pasienter innlagt med influensa har økt de siste ukene. Det er registrert 34 nye innleggelser i uke 45, etter 27 i uke 44 og 20 i uke 43.
 • Sykehusinnleggelser med luftveisinfeksjon: Antall innleggelser med luftveisinfeksjoner har økt svakt de siste to ukene. I uke 44 er det foreløpig registrert 1 267 innleggelser, etter 1 238 og 1 205 i hhv. uke 43 og 42. Tallene spesielt for den siste uken forventes oppjustert.
 • Intensivinnleggelser covid-19: Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling har vært relativt stabilt siden uke 36. Det er foreløpig rapportert om 8 nye pasienter innlagt i uke 45, etter 9 i uke 44 og 7 i uke 43. Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling sist uke ventes å bli oppjustert.
 • Intensivinnleggelser influensa: Det er rapportert om færre enn fem nye influensapasienter innlagt i intensivavdeling de siste to ukene.
 • Dødsfall covid-19: Antallet ukentlige dødsfall var 39 i uke 45 og 46 i uke 44.  Dette er en økning sammenlignet med perioden fra uke 34 til uke 43 hvor antall ukentlige dødsfall var relativt stabilt mellom 23 og 36. Antallet for siste uke forventes oppjustert.

Utbredelse av covid-19, influensa og annen luftveisinfeksjon

 • Luftveissymptomer i befolkningen: Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer viser at andelen deltakere som oppgir å ha forkjølelsessymptomer, har testet seg og oppgir positivt prøveresultat for koronavirus er økende.
 • Overvåking i avløpsvann: Resultater fra analyser av SARS-CoV-2 i avløpsvann i utvalgte bykommuner og Gardermoen-området, totalt ca. 30 % av befolkningen i Norge, har indikert en varierende, men tilsynelatende stigende trend siden uke 40.  I uke 45 ble det observert en nedgang sammenliknet med uken før. Det er for tidlig å vurdere om dette er et signal på at trenden er i ferd med å snu, eller om det er en tilfeldig variasjon.
 • Legesøkingsadferd/konsultasjoner: Andelen konsultasjoner ved legekontor/legevakt for bekreftet covid-19 har økt fra 0,8 % i uke 42 til 1,8 % i uke 45. Andelen legekonsultasjoner for influensa har vært stabil på ca. 0,2 % frem til uke 42. I uke 44 og 45 fikk henholdsvis 0,3 % og 0,4 % av dem som gikk til legen influensadiagnose.
 • Utbrudd i helseinstitusjoner: Det ble varslet om 23 covid-19-utbrudd i uke 45 og 19 i uke 44. Dette er en økning sammenlignet med de fire forutgående ukene når det ble varslet mellom 8 og 14 utbrudd (uke 40-43).
 • Testing for SARS-CoV-2: Det ble testet flere personer med PCR/antigentest i helsetjenesten i uke 45 og 44 (henholdsvis 6 776 og 6 446) sammenlignet med de to forutgående ukene (henholdsvis 6 122 og 5 535).
 • Testing for influensa: Antallet pasienter som testes for influensavirus har ligget på et middels høyt og økende nivå i høst og var 5 825 i uke 45, mot 5 541 i uke 44.
 • Meldte tilfeller av covid-19: Antall meldte tilfeller har økt siden uke 41 (499 tilfeller), men ser ut til å ha stabilisert seg de to siste ukene med 890 tilfeller i uke 45 og 880 i uke 44.
 • Påviste tilfeller av influensa: Prevalens av influensa er økende og lå forrige uke på 2,5 % av de testede. Selv om nivået er meget lavt, er økningen relativt tidlig og vekst mot en tidlig topp kan ikke utelukkes. Det er omtrent 95 % influensavirus A som påvises, med mulig tegn til en voksende andel av subtype H1 etter at de har ligget nokså jevnt fram til nå. Alle undersøkte influensavirus B tilhører Victoria-linjen.
 • Andre luftveisagens enn influensavirus og SARS-CoV-2: Forekomsten av RS-virus har økt de siste ukene og andelen positive var på 3 % i uke 45. Forekomsten av rhinovirus ligger fremdeles på et høyt nivå, med andel positive prøver på 16 % i uke 45, etter 18 % i uke 44. Forekomsten av parainfluensavirus har vært relativt stabil over flere uker, med andel positive på 7 % i uke 45.
 • Sentinel fyrtårnovervåkingen gir et lignende bilde som data fra øvrig diagnostikk. Rhinovirus har hittil dominert, men er nå klart fallende og ligger på 15 % av de testede. Dernest kommer SARS-CoV-2 og diverse parainfluensavirus som ligger rundt 10 %. Forekomsten av influensavirus A og RS-virus har vært meget lav, men viser tegn til økning og lå begge rundt 4 % siste uke.

Vaksinasjon mot covid-19

 • Covid-19: Per 13. november er 69 % i aldersgruppen 75 år og eldre og 59 % blant personer 65-74 år vaksinert med 4. dose.
 • Influensa: Per 13. november er 51 % av personer over 65 år vaksinert mot influensa. Blant risikogruppene i alderen 18-64 år er dekningen 23,6 %. Tilsvarende tall for barn 0-17 år er 4,2 %.

Virologisk overvåking

 • SARS-CoV-2: Variantbildet i Norge er fremdeles i endring. Vi ser vi nå en rekke undergrupper av BA.5 og økende dominans av ulike virusvarianter som har større evne til å unngå immunitet. Spesielt BQ.1-varianter har økt siste ukene. 

 • Influensavirus: De første sekvenseringsresultatene for denne sesongen viser at de nye endrede utgavene av A(H1N1) og B-Victoria som økte i forekomst i slutten av forrige sesong også påvises i starten av denne nye sesongen. Spesielt A(H1N1) har endringer som bedre unngår tidligere immunitet og som vi dermed er mindre beskyttet mot.

Matematisk modellering

 • Matematisk modellering indikerer at smittetrenden for covid-19, basert kun på sykehusinnleggelser, er økende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 26. september på 1,1(1,0 – 1,2). Trendanalysen av alle datakildene indikerer en sannsynlig økende trend.