Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 for uke 52 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19 for uke 52 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 for uke 52 er publisert

Det er så langt rapportert om 180 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 52, mot 198 i uke 51.

Det er så langt rapportert om 180 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 52, mot 198 i uke 51.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Sammendrag for uke 52

Alvorlig covid-19 sykdom

 • Det er så langt rapportert om 180 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 52, mot 198 i uke 51. Antallet sist uke forventes noe oppjustert. Det har vært en økning i antall nye pasienter innlagt i aldersgruppen 30-44 år denne uken (fra 39 i uke 51 til 47 i uke 52), samt en mindre økning i aldergruppen over 65 år (fra 64 i uke 51 til 67 i uke 52). I øvrige aldersgrupper er det foreløpig meldt om nedgang. Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling er foreløpig 35 i uke 52, en nedgang fra uke 51 (49).
 • I uke 52, blant 168 nye pasienter med informasjon om vaksinestatus var 90 (54 %) uvaksinert og 73 (43 %) fullvaksinert. Blant de 73 fullvaksinerte hadde 24 mottatt en tredje dose. Fullvaksinerte som er blitt innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen har høyere medianalder, og en større andel av dem har risikofaktorer som gir moderat eller høy risiko for alvorlig forløp av covid-19, sammenlignet med de uvaksinerte. I aldersgruppen over 65 år er insidensen av alvorlig forløp lavere hos de som har mottatt tre vaksinedoser, enn de som har mottatt 2 vaksinedoser.
 • Blant 1 145 nye pasienter innlagt i sykehus med påvist covid-19 mellom uke 49–52 er det 799 (68 %) hvor virusvariant er kjent. Blant de 799 er det 57 som har fått påvist Omikron. Flere detaljer over meldte tilfeller og nye sykehusinnleggelser av virusvarianten Omikron finnes på siden Statistikk over meldte tilfeller av virusvarianten omikron.
 • Det er foreløpig registrert 37 covid-19 assosierte dødsfall i uke 52 etter 46 i uke 51 og 54 i uke 50. Antallet for uke 52 kan bli oppjustert. I uke 52 var medianalder 82 år (nedre-øvre kvartil: 76 – 89 år).

Meldte covid-19 tilfeller

 • Det er foreløpig meldt 25 972 tilfeller av covid-19 i uke 52, en svak økning fra uke 51 (22 784) men lavere enn toppen i uke 49 (34 140). Det var en økning i aldersgruppene over 12 år, og i de fleste fylker med unntak av Vestfold og Telemark og Troms og Finnmark. Aldersgruppen 20-39 år hadde flest meldte tilfeller i forhold til befolkningstallet sist uke (698 per 100 000) og Oslo har flest meldte tilfeller per 100 000 for uke 51 og 52 samlet (1 622), etterfulgt av Agder (1 183).

Testing

 • Endringer i teststrategi og bruk av selvtester påvirker hvor mange som testes, oppdages og registres. Data om meldte tilfeller er derfor ikke direkte sammenlignbare over tid.
 • Færre personer har blitt testet med PCR i de to foregående juleukene. Dette har trolig bidratt til at antall meldte tilfeller de siste par ukene er lavere enn før jul.
 • Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer viser at andelen som kun har testet seg med selvtest/hurtigtest var høyere siste to uker enn i uke 49, også blant de som testet positivt.

Virologisk overvåking

 • Omikron ble dominerende i Norge gjennom jula og det er sett en hurtig økning i alle fylker. Andelen omikrontilfeller doblet seg hver uke fram til nyttår fra rundt 6 % i uke 49, 16 % i uke 50, 39% i uke 51 og 68% i uke 52. Det er regionale forskjeller, men økning i alle fylker. Siste uke er 8 175 tilfeller med omikron virusvariant påvist, disse er hovedsakelig rapportert fra Oslo (2 613, 75 %) og Viken (1 919, 76 %).
 • De fleste smittetilfellene så langt med omikron har sitt utspring fra Aker brygge julebordet og smitten er spredt til flere fylker. Også mindre klynger av andre utgaver av viruset begynner å gjøre seg gjeldende også i andre fylker.

Vaksinasjon mot covid-19

 • Fra nyttår beregnes vaksinasjonsdekningen ved å benytte befolkningstall fra siste versjon av Folkeregisteret (28.desember 2021) og inkluderer personer med fødselsnummer og status bosatt i Norge. Alder angis for hele årskull (dvs at individets alder angis som alder ved årets slutt i 2022). Dette fører til en justering av dekningsgrad i de ulike aldersgruppen sammenlignet med tidligere ukerapporter hvor alder har vært angitt som alder ved vaksinasjonstidspunkt og befolkningsgrunnlaget har vært SSB-data fra 1.januar 2021. I de fleste grupper vil det føre til en noe lavere dekningsgrad, spesielt synlig blir dette i de yngste aldergruppene ettersom deler av årskullet enda ikke har blitt tilbudt vaksinasjon.
 • Per 2. januar er 71 % av hele befolkningen, 86 % (16 år og eldre) og 87 % (18 år og eldre) vaksinert med to doser koronavaksine. Totalt 81 % av 16-17 åringer og 52 % av 12-15 åringer er vaksinert med én dose, og 34 % av 16-17 åringer vaksinert med andre dose.
 • Det er 29 % av hele befolkningen som har fått oppfriskningsdose. Totalt 84 % av alle 65 år og eldre har blitt vaksinert med oppfriskningsdose og i aldersgruppen over 18 år har 35 % fått oppfriskningsdose. Blant risikogruppene er det er 59% av personene 18-64 år med høy risiko for alvorlig forløp som har fått oppfriskningsdose, og 43% av de med moderat risiko.
 • Blant prioritert helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten har henholdsvis 51 % og 66 % blitt vaksinert med tre doser.
 • 25% av ansatte i skoler og barnehager har fått oppfriskningsdose, 42 % i aldersgruppen 45-70 år og 12 % i aldersgruppen 18-44 år.

Matematisk modellering

 • Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen er minkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall siden 13. desember på 0,8 (95 % CI 0,7–1,2). Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimerer vi at reproduksjonstallet for en uke siden var 1,0 (95 % CI 0,8–1,2). Disse estimatene viser hovedsakelig trenden for deltavarianten. Med stor usikkerhet på grunn av lite testing i juleferien estimeres reproduksjonstallet for omikronvarianten til å være mellom 1,4 og 1,8. de siste 14 dagene.

Annen luftveisinfeksjon enn covid-19

 • Nivået av andre påviste luftveisagens enn SARS-CoV-2 har sunket over flere uker og nærmer seg et lavt nivå. I uke 52 ble andre luftveisagens enn influensavirus og SARS-CoV-2 påvist i 3 % av undersøkte prøver, tilsvarende nivået i slutten av august 2021. Det er fremdeles hovedsakelig RS-virus og rhinovirus som påvises, med andel positive prøver i uke 52 på hhv. 7 og 8 %.
 • Andelen som rapporterer luftveissymptomer var i uke 52 på 4,8 %, mot 8 % i uke 44. Av dem med symptomer som testet seg har det de siste ukene vært en økning i andelen som har fått påvist koronavirus fra 4 % i uke 41 til 13,9 % i uke 52.
 • Antall innleggelser med luftveisinfeksjoner er også i nedgang. I uke 51 var den prosentvise fordelingen av innleggelser med de ulike gruppene luftveisinfeksjoner følgende: nedre luftveisinfeksjoner 51 %, covid-19 29 %, RS-virusinfeksjon 10 %, øvre luftveisinfeksjoner 8 %og influensa 1 %.
 • I ukene opp til jul var det sett en økning i influensa tilfeller. Gjennom jul og nyttår har andelen influensapositive holdt seg på 0,5% og ligger på et svært lavt nivå for årstiden.

Vurdering

 • Nedgangen i antall meldte tilfeller sammenlignet med før juleferien, kan skyldes både redusert testing i jula, nye nasjonale tiltak fra 15. desember og atferdsendringer i befolkningen. Nedgangen i innleggelser påvirkes i mindre grad av juleferien. Epidemien drives nå av omikronvarianten, og vi venter en betydelig økning av epidemien. Det er usikkert om vi får en influensaepidemi de kommende ukene eller om tiltakene mot korona vil bremse influensaviruset.
 • Høy vaksinasjonsdekning bidrar til beskyttelse mot alvorlig koronasykdom. Alvorlig covid-19 rammer nå særlig uvaksinerte personer og fullvaksinerte personer med underliggende sykdommer. Det er derfor avgjørende at uvaksinerte starter sin vaksinasjon, og at personer over 45 år og medisinske risikogrupper 18-44 år tar oppfriskingsdose. I tillegg er det viktig at helsepersonell, særlig dem som omgås eldre, tar imot tilbudet om en oppfriskningsdose for å redusere faren for smitte til pasientene ytterligere.
 • Kommunene må bidra til å øke etterlevelse av oppfordringen til alle om å holde seg hjemme og teste seg ved nyoppståtte symptomer, sørge for at innbyggerne har god tilgang til selvtester og bidra til god informasjon om hva de skal gjøre ved positiv selvtest. Covid-19-epidemien, andre infeksjoner, stort sykefravær og mangelen på utenlandske vikarer gir belastning på helsetjenesten.
 • Det kan ventes en betydelig epidemibølge drevet av omikronvarianten de nærmeste ukene. Varianten gir imidlertid mindre alvorlig sykdom. Sykdomsbyrden og belastningen på sykehusene avgjøres av balansen mellom variantens større spredningsevne og mindre sykdomsalvorlighet. Det kan bli en betydelig økt belastning på helsetjenesten. Kommunene og sykehusene må benytte de nærmeste ukene til å vaksinere flere og forberede seg på stort sykefravær og flere pasienter.