Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 for uke 2 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19 for uke 2 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 for uke 2 er publisert

Det er så langt rapportert om 218 nye pasienter innlagt i sykehus med påvist covid-19 i uke 2, hvorav 112 (51%) med covid-19 som hovedårsak. Dette er en foreløpig 23 % nedgang i nye innleggelser med covid-19 som hovedårsak etter 145 i uke 1.

Det er så langt rapportert om 218 nye pasienter innlagt i sykehus med påvist covid-19 i uke 2, hvorav 112 (51%) med covid-19 som hovedårsak. Dette er en foreløpig 23 % nedgang i nye innleggelser med covid-19 som hovedårsak etter 145 i uke 1.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Sammendrag for uke 2

Alvorlig covid-19 sykdom

 • Det er så langt rapportert om 218 nye pasienter innlagt i sykehus med påvist covid-19 i uke 2, hvorav 112 (51%) med covid-19 som hovedårsak. Dette er en foreløpig 23 % nedgang i nye innleggelser med covid-19 som hovedårsak etter 145 i uke 1. Antall nye pasienter innlagt i sykehus sist uke kan bli oppjustert. Små justeringer i tall for tidligere uker kan også forekomme.
 • Antallet innleggelser for covid-19 (hovedårsak) fortsetter å synke, sannsynligvis fordi omikronvarianten gir mindre alvorlig sykdom og flere er godt beskyttet gjennom vaksinasjon. Antallet innleggelser av personer som er smittet av SARS-CoV-2, men som har en annen hovedårsak til innleggelsen, øker. Det skyldes at det er utbredt smitte i samfunnet, inkludert blant dem som må på sykehus av andre årsaker enn covid-19. Disse pasientene utgjør nå halvparten av de nye innleggelsene.
 • Sist uke var det en økning i antall nye sykehusinnlagte i aldersgruppen 0-17 år, stabil trend i aldergruppen 18-29 år, ellers har det vært en nedgang i øvrige aldergrupper.
 • Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling er foreløpig 18 i uke 2, en 42 % nedgang fra uke 1 (31).
 • Blant 112 nye pasienter som ble lagt inn i sykehus i Norge med covid-19 som hovedårsak i uke 2, var 47 (46 %) uvaksinert, 24 (24 %) var vaksinert med to doser og 27 (26 %) var vaksinert med tre doser. Grunnvaksinerte som er blitt innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen, har høyere medianalder, og en større andel av dem har underliggende medisinske tilstander som gir moderat eller høy risiko for alvorlig forløp av covid-19, sammenlignet med de uvaksinerte.
 • Det er foreløpig registrert 24 covid-19 assosierte dødsfall i uke 2 etter 22 i uke 1. Antallet for uke 2 kan bli oppjustert. I uke 2 var medianalder 81 år (nedre-øvre kvartil: 74 – 87 år).

Meldte covid-19 tilfeller

 • Det er foreløpig meldt 70 342tilfeller av covid-19 i uke 2, 52 % økning fra uke 1 (46 332) og det klart høyeste antall meldte tilfeller på en uke så langt i pandemien. Antall meldte tilfeller øker i alle aldersgrupper, men primært i de yngste aldersgruppene. Flest meldte tilfeller i forhold til befolkningstallet i uke 2 ble observert i aldersgruppene 6-12 år (2 580 per 100 000), 13-19 år (2 561 per 100 000). Antall meldte tilfeller økte i alle fylker og Oslo har flest meldte tilfeller per 100 000 for uke 1 og uke 2 samlet (3 917) etterfulgt av Viken (2 730).

Testing

 • Endringer i teststrategi og bruk av selvtester påvirker hvor mange som testes, oppdages og registres. Data om meldte tilfeller er derfor ikke direkte sammenlignbare over tid.
 • I uke 1 og 2 har antall personer testet med PCR vært relativt stabilt, og lavere enn i de siste to ukene før jul.
 • Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer viser en økende andel som tester seg. 68 % av de som testet seg sist uke benyttet kun hurtigtest, og 15% hurtigtest med påfølgende PCR. Andelen av de som har besvart ukeskjemaet som oppga positivt testresultat, har til tross for ukentlige svingninger steget fra omtrent 0,5 % i uke 50 til 1,4 % i uke 2.

Virologisk overvåking

 • Omikron ble dominerende i Norge gjennom jula og det er sett en hurtig økning i alle fylker. Andelen omikrontilfeller økte raskt fra rundt 6 % i uke 49 til 89% i uke 1 og 94% i uke 2. Det er regionale forskjeller, men økning i de fleste fylker.
 • En variant av SARS-CoV-2, inn til videre definert som en omikron undervariant, BA.2, øker hurtig i Norge. Fra 7 påvisninger den 4. januar til totalt 611 påvisninger 19. januar (hovedsakelig i Oslo) er denne utgaven av omikron i sterk vekst i forhold til den originale omikron, BA.1. Egenskapene til viruset er ikke kjent annet enn at denne er mer smittsom enn BA.1 og øker tilsvarende i Danmark og Sverige og kan se ut til å ta over for BA.1 allerede.

Vaksinasjon mot covid-19

 • Per 16. januar er 72 % av hele befolkningen, 87 % (16 år og eldre) og 88 % (18 år og eldre) vaksinert med to doser koronavaksine. Totalt 82 % av 16-17 åringer og 53 % av 12-15 åringer er vaksinert med én dose, og 36 % av 16-17 åringer vaksinert med andre dose.
 • Det er 41 % av hele befolkningen som har fått oppfriskningsdose. Andelen er 87 % for alle 65 år og eldre, 73 % for dem over 45 år og 51 % for aldersgruppen 18 år og eldre. Blant risikogruppene har 73 % av personene 18-64 år med høy risiko for alvorlig forløp fått oppfriskningsdose, og 62 % av dem med moderat risiko. (NB ny beregning av vaksinasjonsdekning siden nyttår- se kapitel om vaksinasjon for detaljer)
 • Blant prioritert helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten har henholdsvis 62 % og 74 % blitt vaksinert med tre doser.
 • 51% av ansatte i skoler og barnehager har fått oppfriskningsdose, 76 % i aldersgruppen 45-70 år og 40 % i aldersgruppen 18-44 år.

Matematisk modellering

 • Basert på flere metoder vurderer vi at reproduksjosntallet de siste 2 ukene har vært mellom 1,2 og 1,6. Dette betyr at trenden i smitte er økende med en doblingstid mellom 7 og 14 dager.

Annen luftveisinfeksjon enn covid-19

 • Nivået av andre påviste luftveisagens enn SARS-CoV-2 har sunket over flere uker og er nå på et lavt nivå. I uke 2 ble andre luftveisagens enn influensavirus og SARS-CoV-2 påvist i kun 2 %av undersøkte prøver, tilsvarende nivået medio august 2021. Det er fremdeles hovedsakelig RS-virus og rhinovirus som påvises, med andel positive prøver i uke 2 på hhv. 3 og 10 %.
 • Andelen som rapporterer luftveissymptomer var i uke 2 på 4,6 %, mot 8 % i uke 44. Av dem med symptomer som testet seg har det de siste ukene vært en økning i andelen som har fått påvist koronavirus fra 4 % i uke 41 til 27,6 % i uke 2.
 • I uke 1 sees foreløpig en svak nedgang i innleggelser med luftveisinfeksjon. I uke 1 var den prosentvise fordelingen av innleggelser med de ulike gruppene luftveisinfeksjoner følgende: nedre luftveisinfeksjoner 55 %, covid-19 27 %, RS-virusinfeksjon 6 %, øvre luftveisinfeksjoner 10 % og influensa 1 %.
 • I ukene opp til jul var det en økning i influensatilfeller, men økningen stagnerte i uke 52. Verken tilfeller eller andeler med influensa har økt siste uken, og prevalensen blant testede er fortsatt svært lav for årstiden og ligger på 0,5 %.

Vurdering

 • Epidemien drives nå av omikronvarianten. Økningen i meldte tilfeller sist uke skyldes både økt smitte i befolkningen og økt bruk av selvtester. Antallet nye sykehus- og intensivinnleggelser fortsetter å synke. Vi venter ikke at den store økningen av epidemien vil føre til en like stor økning i innleggelser på grunn av covid-19 infeksjon. Men det kan føre til en økning i antall som legges inn av andre årsaker som samtidig har covid-19, noe som er sett både her og i andre land.
 • Høy vaksinasjonsdekning bidrar til beskyttelse mot alvorlig koronasykdom. Alvorlig covid-19 rammer nå særlig uvaksinerte personer. I tillegg er vaksinerte personer med høy alder eller underliggende sykdommer utsatt. Det er derfor avgjørende at uvaksinerte starter sin vaksinasjon, og at personer over 45 år og medisinske risikogrupper over 18 år tar oppfriskingsdose.
 • Kommunene må sørge for at innbyggere med symptomer har god tilgang til selvtester og bidra til god informasjon om hva de skal gjøre ved positiv selvtest. Selvtester må være tilgjengelig for nærkontakter som trenger testing som alternativ til karantene slik at unødvendig fravær kan unngås. Vinterbølgen av drevet av omikronvarianten vil øke de nærmeste ukene og trolig smitte mange hundre tusen. Selv om varianten gir mindre alvorlig sykdom, kan det ventes noe flere innleggelser. Bølgen kan bli en betydelig økt belastning på helsetjenesten som følge av mange pasienter og økt fravær på grunn av sykdom og smitteverntiltak. Kommunene og sykehusene må benytte de nærmeste ukene til å vaksinere flere og forberede seg på stort sykefravær og flere pasienter.