Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Effekt og sikkerhet av Comirnaty (BioNTech og Pfizer)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Effekt og sikkerhet av Comirnaty (BioNTech og Pfizer)

Artikkel i nettpublikasjon

Effekt og sikkerhet av Comirnaty (BioNTech og Pfizer)


Innhold på denne siden

Omikronvariant

Denne siden vil bli oppdatert med beskyttelsesdata for omikronvarianten.

Det er så langt publisert effektdata fra 1 stor randomisert kontrollert studie (RCT) for fase 2/3 på Comirnaty. Studien hadde totalt 43 448 deltagere, hvorav 21 720 vaksinerte, og ble gjennomført på flere studiesteder i henholdsvis USA, Brasil, Argentina, Sør-Afrika, Tyskland og Tyrkia. Deltagerne ble vaksinert i perioden 27 juli til 14 november 2020, men langtidsoppfølging av effekt og sikkerhet pågår fortsatt. Oppsummerte data på effekt og sikkerhet fra denne studien per 9 oktober (gjennomsnittlig oppfølgingstid 2 måneder) er presentert i tabell 2.

Beskyttelse mot covid-19 etter vaksinasjon med Comirnaty – data fra RCTer

Estimater for vaksinens evne til å beskytte mot covid-19-sykdom vurderes ved hvor mange av de vaksinerte som tester positivt for koronavirus etter vaksinasjon. Beskyttelse mot symptomatisk covid-19 ble vurdert i den store RCTen nevnt over (16). Analysen ble gjort på et utvalg på 36 523 deltagere i aldersgruppen 16 år eller eldre som alle ble vaksinert med 2 doser med gjennomsnittlig 21 (19-42) dagers intervall (se tabell 1). Det ble i oppfølgingstiden påvist 8 tilfeller av SARS-CoV-2-infeksjon blant de fullvaksinerte (regnet fra 7 dager etter 2.dose), mot 162 blant de som ikke hadde fått vaksine. Forskjellen mellom de to gruppene tilsvarer en vaksineeffekt på 95 % (95 % KI 90-98%). Allerede etter 1 dose var beskyttelsen i studiepopulasjonen 82 % (95 % KI 76-87 %), med 50 tilfeller i vaksinegruppen mot 275 i kontrollgruppen (16).

For deltagere over 65 år var effekten 95 % (95 % KI 67-100 %) etter dose 2, med 1 tilfelle i vaksinegruppen mot 19 i kontrollgruppen. I aldersgruppen 75 år og eldre var beskyttelsen 100 % (95 % KI -13-100 %) etter dose 2, med 0 tilfeller i vaksinegruppen mot 5 i kontrollgruppen. Det er imidlertid større usikkerhet rundt effektestimatene blant de eldste, siden estimatet er basert på svært få tilfeller (16).

Tabell 1: Vaksineeffekt blant deltakere uten bevis på tidligere SARS-CoV-2-infeksjon målt fra 7 dager etter 2.dose Comirnaty med en gjennomsnittlig oppfølgingstid på 2 måneder.
 

Vaksinert med Comirnaty
Antall bekreftede tilfeller*
(n= 18 198)

Vaksinert med placebo
Antall bekreftede tilfeller*
(n=18 325)

Vaksineeffekt 
%

(95% KI)

Alle studiedeltakere

8

162

95,0 (90;97,9)

16-64 år

7

143

95,1 (89,6; 98,1)

65 år og eldre

1

19

94,7 (66,7; 99,9)

75 år og eldre

0

5

100,0 (-13,1; 100,0)

* Bekreftede tilfeller ble bestemt av Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) og minst ett av symptomene feber, ny eller forverret hoste, ny eller økt kortpustethet, frysninger, nye eller økte muskelsmerter, nytt tap av smak eller lukt, sår hals, diaré eller oppkast.

For personer med underliggende sykdommer var beskyttelsen etter vaksinasjon med Comirnaty på 95 % (95 % KI 89-99 %), uavhengig av alder (16). For tilstandene kreft, lungesykdom og diabetes, var det ett tilfelle i vaksinegruppen, og henholdsvis 4, 14 og 19 tilfeller i placebogruppen. For deltagere med hjerte og karsykdom var det ingen i vaksinegruppen og 5 i placebogruppen. Tallene var for små til å regne ut vaksineeffekt. For fedme (BMI>30 kg/m2) var vaksineeffekten 95 % (95 % KI 83 -99 %) med 3 mot 67 tilfeller.

Beskyttelse mot sykehusinnleggelser – data fra RCTer

Den samme fase 2/3 studien inkluderer også data på alvorlig sykdom, her forstått som sykehusinnleggelser og dødsfall som følge av covid-19-sykdom blant vaksinerte sammenlignet med uvaksinerte. For sykehusinnleggelser som skyldes covid-19 er effektdataene basert på 34 894 deltagere. Blant disse var det ingen sykehusinnleggelser i vaksinegruppen, mot 5 i kontrollgruppen. For dødsfall var det for få tilfeller og for kort oppfølgingstid til å kunne angi et effektestimat.

Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) hos det amerikanske folkehelseinstituttet, (Centers for Disease Control & Prevention, CDC) har gjort kvalitetsvurderinger etter GRADE-metodikk av denne vaksinestudien (17). Som tabell 2 viser har ACIP stor tillit til resultatene på symptomatisk covid-19 sykdom. De gir imidlertid uttrykk for en lav tillit til studiens evne til å måle vaksinens effekt mot sykehusinnleggelser. ACIP har heller ikke vurdert resultatene på andre utfall på alvorlig sykdom, ettersom anslagene er usikre.

Tabell 2. Oppsummering av vaksineeffekt for Comirnaty (16).

Grade vurdering Pfizer.JPG

(Klikk på bildet for forstørrelse)

Beskyttelse mot covid-19 etter vaksinasjon med Comirnaty– data fra observasjonsstudier

Siden de første resultatene fra den overnevnte RCTen ble publisert, er Comirnaty-vaksinen tatt i bruk i mange land. I den forbindelse er det igangsatt observasjonsstudier i flere av disse landene – hovedsakelig Storbritannia, Israel og USA. Resultater fra disse observasjonsstudiene bidrar med informasjon om vaksinens effekt ved bruk i den virkelige verden.

Ettersom de fleste land begynte med å vaksinere de eldste aldersgruppene er det foreløpig mest data på effekt blant eldre vaksinerte. Vi har per nå resultater fra 12 observasjonsstudier hos eldre over 65 år - inkludert sykehjemsbeboere - med samlet sett mer enn 500 000 deltakere fra Israel, Storbritannia, USA, Danmark og Spania.

Tolv av studiene omhandler Comirnaty (BioNTech/Pfizer) (18-29), hvor fire av studiene fra USA og Canada også har inkludert Moderna-vaksinen og viser resultater samlet for de to vaksinene (19;25;27;29). Resultatene går alle i favør av vaksinen og er stort sett i samme størrelsesorden, med unntak av én studie fra Danmark som viser lavere grad av beskyttelse mot infeksjon etter første dose (24). Etter andre dose er imidlertid også resultatene i den danske studien i samsvar med de andre studiene (tabell 3). Studiene viser høy grad av beskyttelse mot infeksjon, symptomatisk sykdom, sykehusinnleggelser og død for mRNA-vaksinene etter første dose - og enda høyere etter andre dose.

Tabell 3: Grad av beskyttelse etter vaksinasjon med Comirnaty og COVID-19 Vaccine Moderna blant eldre. Graden av beskyttelse er målt i alt fra 14 til 48 dager etter første dose og 7 til 15 dager etter andre dose, og spennvidde på effektestimatene er gjengitt.
Comirnaty/COVID-19 Vaccine Moderna

Beskyttelse etter første dose

Beskyttelse etter andre dose

Infeksjon

21 - 74 % (19;20;23-26)

64 - 91 % (20;22;24;25)

Symptomatisk sykdom

61 - 70 % (18)

94 % (22)

Sykehusinnleggelse

58 - 85 % (18;20;21;25;27;28)

60 - 97 % (22;25;27;29)

Død

34 – 85 % (18;20)

93 % (22)

Helsepersonell var også blant de første som ble vaksinert. Det er publisert elleve studier på effekt av mRNA-vaksinene i denne gruppen (tabell 4) (24;30-39). Studiene er fra Israel, Storbritannia, USA, Israel og Danmark. Den danske studien viser til lavere grad av beskyttelse mot infeksjon enn de andre studiene etter første dose, mens resultatene etter andre dose samsvarer med de andre studiene. Studiene viser til høy grad av beskyttelse mot både symptomatisk og asymptomatisk infeksjon for Comirnaty allerede etter første dose hos helsepersonell (tabell 4).

Tabell 4. Grad av beskyttelse etter vaksinasjon med mRNA-vaksiner blant helsepersonell. Graden av beskyttelse er målt i alt fra 14 til 21 dager etter første dose og 7 til 15 dager etter andre dose, og spennvidde på effektestimatene er gjengitt.
Comirnaty/ COVID-19 Vaccine Moderna

Beskyttelse etter første dose

Beskyttelse etter andre dose

Infeksjon

17 - 80 % (24;30-37)

73 - 90 % (24;33-36)

Asymptomatisk infeksjon

72 - 86 % (31;33;35;37)

73 - 86 % (33;35)

Symptomatisk sykdom

70 % (39)

97 % (38)

I tillegg er det så langt publisert åtte studier på effekt av mRNA-vaksiner i den generelle befolkningen (22;29;38-45). Disse viser gjennomgående høy grad av beskyttelse etter både første og andre dose (tabell 5). Studiene er utført i USA, Storbritannia, Israel og Sverige.

Tabell 5. Grad av beskyttelse etter vaksinasjon med Comirnaty og COVID-19 Vaccine Moderna i den generelle befolkningen. Graden av beskyttelse er mål i alt fra 14 til 28 dager etter første dose, og 7 dager etter andre dose, og spennvidde på effektestimatene er gjengitt.
Comirnaty/COVID-19 Vaccine Moderna 

Beskyttelse etter første dose

Beskyttelse etter andre dose

Infeksjon 

42- 78 % (40-44)

72 - 94 % (22;40;41;43;44)

Symptomatisk sykdom 

60 - 75 % (29;41;44)

91 - 96 % (22;29;41;44)

Sykehusinnleggelse 

77 - 78 % (29;41;43;45)

 92 – 98 % (22;29;41;43;45)

Død

64 – 84 % (41;43;45)

93 – 99 % (22;43;45)

For vaksinens beskyttelse mot ulike bekymringsvarianter (variant of concern; VOC) kommer det stadig nye studier og det er særlig  effekt mot alvorlige utfall som er viktig. FHI følger med på dette i Risikovurderingene som gjøres jevnlig.

Indirekte beskyttelse etter vaksinasjon – data fra observasjonsstudier

To studier fra Storbritannia hvor helsearbeidere ble vaksinert med enten Comirnaty eller Vaxzevria har studert i hvilken grad deres husstandsmedlemmer ble smittet med SARS-CoV-2, sammenlignet med husstandsmedlemmene til uvaksinerte helsearbeidere. Husstandsmedlemmer til vaksinerte helsearbeidere hadde en 30-50 % lavere risiko for å få covid-19 infeksjon sammenlignet med husstandsmedlemmer til uvaksinert helsepersonell etter én dose og 54 % lavere risiko etter to doser vaksine (46-48).

Det ble også observert en delvis reduksjon av antall covid-19 sykehusinnleggelser for husstandsmedlemmer til de vaksinerte i den ene studien, men tallene er basert på få hendelser (47). Flere studier viser at individer som har fått infeksjon tross vaksinasjon med én dose, har lavere mengde virus i neseprøvene ved infeksjon sammenliknet med uvaksinerte (37;49).

Samlet tyder disse resultatene på at vaksinasjon reduserer smittespredningen betydelig. For mer utfyllende beskrivelse, se Nye vurderinger om vaksinasjonsstrategien.

Sikkerhet etter vaksinasjon med Comirnaty – data fra RCTer

Flere studier har publisert detaljerte analyser på sikkerhet av Comirnaty (16;50-52). Mange deltakere rapporterte at de opplevde bivirkninger etter vaksinering, særlig etter dose 2. Disse bivirkningene var av kort varighet og gikk over i løpet av noen få dager. De vanligste bivirkningene var smerter på injeksjonsstedet (84 %), utmattelse (fatigue) (63 %), hodepine (55 %), myalgi og frysninger (>30 %), artralgi (>20 %), pyreksi og hevelse på injeksjonsstedet (>10 %).

Totalt var det 8,8 % i vaksinegruppen og 2,1 % i kontrollgruppen som rapporterte mer plagsomme bivirkninger som var ufarlige, men som påvirket dagliglivet de få dagene det varte (Grad > 3) (16).  De hyppigste plagsomme bivirkningene var utmattelse /fatigue (5 %), kraftig hodepine (3 %), kraftige frysninger (2 %), og nye eller forverrede muskelsmerter (2 %).

Referanser

 1. Taxt AM, Grødeland G, Lind A, Müller F. Status for vaksineutvikling mot covid-19. Tidsskrift for den norske legeforening 2020;(13). DOI: 10.4045/tidsskr.20.0676 Tilgjengelig fra: https://tidsskriftet.no/2020/09/kronikk/status-vaksineutvikling-mot-covid-19
 2. Li Y-D, Chi W-Y, Su J-H, Ferrall L, Hung C-F, Wu TC. Coronavirus vaccine development: from SARS and MERS to COVID-19. Journal of Biomedical Science 2020;27(1):104.
 3. Al-Kassmy J, Pedersen J, Kobinger G. Vaccine Candidates against Coronavirus Infections. Where Does COVID-19 Stand? Viruses 2020;12(8):861.
 4. World Health Organization. Draft landscape of Covid-19 candidate vaccines: WHO [oppdatert 2021 February 9; lest February 10]. Tilgjengelig fra: https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines
 5. European Medicines Agency. COVID-19 vaccines: development, evaluation, approval and monitoring[lest]. Tilgjengelig fra: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines-development-evaluation-approval-monitoring
 6. Ball P. The lightning-fast quest for COVID vaccines - and what it means for other diseases. Nature 2020;589:16-8.
 7. World Health Organization. Nonclinical evaluation of vaccines: WHO [oppdatert 2014 November 21; lest February 12]. Tilgjengelig fra: https://www.who.int/biologicals/vaccines/nonclinial_evaluation_of_vaccines/en/
 8. World Health Organization. Annex 1 - WHO Guidelines on nonclinical evaluation of vaccines. 2005. WHO Technical Report Series. No. 927. Tilgjengelig fra: https://www.who.int/biologicals/publications/trs/areas/vaccines/nonclinical_evaluation/ANNEX%201Nonclinical.P31-63.pdf
 9. Muñoz-Fontela C, Dowling WE, Funnell SGP, Gsell P-S, Riveros-Balta AX, Albrecht RA, et al. Animal models for COVID-19. Nature 2020;586(7830):509-15.
 10. World Health Organization. Clinical evaluation of vaccines: WHO [oppdatert 2017 June 13; lest February 12]. Tilgjengelig fra: https://www.who.int/biologicals/vaccines/clinical_evaluation/en/
 11. World Health Organization. WHO Guidelines on clinical evaluation of vaccines: regulations and expections; TRS 1004, Annex 9. 2017. WHO Technical Report Series No 924. Tilgjengelig fra: https://www.who.int/biologicals/expert_committee/WHO_TRS_1004_web_Annex_9.pdf
 12. European Medicines Agency. Pharmacovigilance Plan of the EU Regulatory Network for COVID-19 Vaccines. Amsterdam: EMA [lest]. Tilgjengelig fra: https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/pharmacovigilance-plan-eu-regulatory-network-covid-19-vaccines_en.pdf
 13. Rauch S, Jasny E, Schmidt KE, Petsch B. New Vaccine Technologies to Combat Outbreak Situations. Frontiers in Immunology 2018;9(1963).
 14. Martinsen L, Børresen-Dale A-L, Dissen E. RNA i Store medisinske leksikon på snl.noOslo: Store norske leksikon [oppdatert 30. november 2020; lest 22. februar]. Tilgjengelig fra: https://sml.snl.no/RNA
 15. Jeyanathan M, Afkhami S, Smaill F, Miller MS, Lichty BD, Xing Z. Immunological considerations for COVID-19 vaccine strategies. Nat Rev Immunol 2020;20(10):615-32.
 16. Polack FP, Thomas SJ, Kitchin N, Absalon J, Gurtman A, Lockhart S, et al. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine. New England Journal of Medicine 2020.
 17. Oliver SE, Gargano JW, Marin M, Wallace M, Curran KG, Chamberland M, et al. The Advisory Committee on Immunization Practices' Interim Recommendation for Use of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine - United States, December 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020;69(50):1922-4.
 18. Bernal JL, Andrews N, Gower C, Stowe J, Robertson C, Tessier E, et al. Effectiveness of the Pfizer-BioNTech and Oxford-AstraZeneca vaccines on covid-19 related symptoms, hospital admissions, and mortality in older adults in England: test negative case-control study. BMJ 2021;373:n1088 2021.
 19. Britton A, Jacobs Slifka KM, Edens C, Nanduri SA, Bart SM, Shang N, et al. Effectiveness of the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine Among Residents of Two Skilled Nursing Facilities Experiencing COVID-19 Outbreaks - Connecticut, December 2020-February 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2021;70(11):396-401.
 20. England PH. PHE monitoring of the early impact and effectiveness of COVID-19 vaccination in England https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/968977/COVID-19_vaccine_effectiveness_surveillance_report_February_2021.pdf.  2021.
 21. Hyams C, Marlow R, Maseko Z, King J, Ward L, Fox K, et al. Assessing the Effectiveness of BNT162b2 and ChAdOx1nCoV-19 COVID-19 Vaccination in Prevention of Hospitalisations in Elderly and Frail Adults: A Single Centre Test Negative Case-Control Study. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3796835. 2021.
 22. Haas EJ, Angulo FJ, McLaughlin JM, Anis E, Singer SR, Khan F, et al. Impact and effectiveness of mRNA BNT162b2 vaccine against SARS-CoV-2 infections and COVID-19 cases, hospitalisations, and deaths following a nationwide vaccination campaign in Israel: an observational study using national surveillance data. The Lancet 2021.
 23. Monge S, Olmedo C, Alejos B, Lapeña MF, Sierra MJ, Limia A, et al. Direct and indirect effectiveness of mRNA vaccination against SARS-CoV-2 infection in long-term care facilities in Spain. medRxiv; 2021.
 24. Moustsen-Helms IR, Emborg H-D, Nielsen J, Nielsen KF, Krause TG, Molbak K, et al. Vaccine effectiveness after 1st and 2nd dose of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in long-term care facility residents and healthcare workers – a Danish cohort study. medRxiv 2021:2021.03.08.21252200.
 25. Pawlowski C, Lenehan P, Puranik A, Agarwal V, Venkatakrishnan AJ, Niesen MJM, et al. FDA-authorized COVID-19 vaccines are effective per real-world evidence synthesized across a multi-state health system. medRxiv; 2021.
 26. Shrotri M, Krutikov M, Palmer T, Giddings R, Azmi B, Subbarao S, et al. Vaccine effectiveness of the first dose of ChAdOx1 nCoV-19 and BNT162b2 against SARS-CoV-2 infection in residents of Long-Term Care Facilities (VIVALDI study). medRxiv; 2021.
 27. Tenforde MW OS, Self WH, et al. . Effectiveness of Pfizer-BioNTech and Moderna Vaccines Against COVID-19 Among Hospitalized Adults Aged ≥65 Years — United States, January–March 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep ePub: 28 April 2021 DOI: 10.15585/mmwr.mm7018e1 2021.
 28. Vasileiou E, Simpson CR, Shi T, Kerr S, Agrawal U, Akbari A, et al. Interim findings from first-dose mass COVID-19 vaccination roll-out and COVID-19 hospital admissions in Scotland: a national prospective cohort study. The Lancet 2021.
 29. Chung H, He S, Nasreen S, Sundaram M, Buchan S, Wilson S, et al. Effectiveness of BNT162b2 and mRNA-1273 COVID-19 vaccines against symptomatic SARS-CoV-2 infection and severe COVID-19 outcomes in Ontario, Canada. medRxiv; 2021.
 30. Amit S, Regev-Yochay G, Afek A, Kreiss Y, Leshem E. Early rate reductions of SARS-CoV-2 infection and COVID-19 in BNT162b2 vaccine recipients. Lancet 2021;397(10277):875-7.
 31. Azamgarhi T, Hodgkinson M, Shah A, Skinner J, Briggs T, hauptmannova I, et al. Experience of COVID-19 Vaccination of Healthcare Workers in a Hospital Setting. Research Square; 2021.
 32. Bouton TC, Lodi S, Turcinovic J, Weber SE, Quinn E, Korn C, et al. COVID-19 vaccine impact on rates of SARS-CoV-2 cases and post vaccination strain sequences among healthcare workers at an urban academic medical center: a prospective cohort study. medRxiv 2021:2021.03.30.21254655.
 33. Hall VJ, Foulkes S, Saei A, Andrews N, Oguti B, Charlett A, et al. COVID-19 vaccine coverage in health-care workers in England and effectiveness of BNT162b2 mRNA vaccine against infection (SIREN): a prospective, multicentre, cohort study. The Lancet 2021.
 34. Heymann AD, Zacay G, Shasha D, Bareket R, Kadim I, Sikron FH, et al. BNT162b2 Vaccine Effectiveness in Preventing Asymptomatic Infection with SARS-CoV-2 Virus: A Nationwide Historical Cohort Study. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3796868. 2021.
 35. Tande AJ, Pollock BD, Shah ND, Farrugia G, Virk A, Swift M, et al. Impact of the COVID-19 Vaccine on Asymptomatic Infection Among Patients Undergoing Pre-Procedural COVID-19 Molecular Screening. Clinical Infectious Diseases 2021.
 36. Thompson MG, Burgess JL, Naleway AL ea. Interim Estimates of Vaccine Effectiveness of BNT162b2 and mRNA-1273 COVID-19 Vaccines in Preventing SARS-CoV-2 Infection Among Health Care Personnel, First Responders, and Other Essential and Frontline Workers — Eight U.S. Locations, December 2020–March 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. ePub: 29 March 2021. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7013e3. 2021.
 37. Weekes M, Jones N, Rivett Lea. Single-dose BNT162b2 vaccine protects against asymptomatic SARS-CoV-2 infection. Authorea. February 24, 2021. DOI: 10.22541/au.161420511.12987747/v1. 2021.
 38. Angel Y, Spitzer A, Henig O, Saiag E, Sprecher E, Padova H, et al. Association Between Vaccination With BNT162b2 and Incidence of Symptomatic and Asymptomatic SARS-CoV-2 Infections Among Health Care Workers. Jama 2021.
 39. Tang L, Hijano DR, Gaur AH, Geiger TL, Neufeld EJ, Hoffman JM, et al. Asymptomatic and Symptomatic SARS-CoV-2 Infections After BNT162b2 Vaccination in a Routinely Screened Workforce. Jama 2021.
 40. Bjork J, Inghammar M, Moghaddassi M, Rasmussen M, Malmqvist U, Kahn F. Effectiveness of the BNT162b2 vaccine in preventing COVID-19 in the working age population - first results from a cohort study in Southern Sweden. medRxiv; 2021.
 41. Dagan N, Barda N, Kepten E, Miron O, Perchik S, Katz MA, et al. BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Mass Vaccination Setting. New England Journal of Medicine 2021;384(15):1412-23.
 42. Glampson B, Brittain J, Kaura A, Mulla A, Mercuri L, Brett S, et al. North West London Covid-19 Vaccination Programme: Real-world evidence for Vaccine uptake and effectiveness. medRxiv 2021:2021.04.08.21254580.
 43. Goldberg Y, Mandel M, Woodbridge Y, Fluss R, Novikov I, Yaari R, et al. Protection of previous SARS-CoV-2 infection is similar to that of BNT162b2 vaccine protection: A three-month nationwide experience from Israel. medRxiv; 2021.
 44. Pritchard Eea. Impact of vaccination on SARS-CoV-2 cases in the community: a population-based study using the UK’s COVID-19 Infection Survey. https://www.ndm.ox.ac.uk/files/coronavirus/ciscommunityvaccinationpaper20210417complete.pdf.  2021.
 45. Vahidy FS, Pischel L, Tano ME, Pan AP, Boom ML, Sostman HD, et al. Real World Effectiveness of COVID-19 mRNA Vaccines against Hospitalizations and Deaths in the United States. medRxiv 2021:2021.04.21.21255873.
 46. Harris RJ, Hall JA, Zaidi A, Andrews NJ, Dunbar K, Dabrera G. Impact of vaccination on household transmission of SARS-COV-2 in England https://khub.net/documents/135939561/390853656/Impact+of+vaccination+on+household+transmission+of+SARS-COV-2+in+England.pdf/35bf4bb1-6ade-d3eb-a39e-9c9b25a8122a?t=1619601878136. 2021.
 47. V Shah A, Gribben C, Bishop J, Hanlon P, Caldwell D, Wood R, et al. Effect of vaccination on transmission of COVID-19: an observational study in healthcare workers and their households. medRxiv; 2021.
 48. Salo J, Hägg M, Kortelainen M, Leino T, Saxell T, Siikanen M, et al. The indirect effect of mRNA-based Covid-19 vaccination on unvaccinated household members. medRxiv; 2021.
 49. Petter E, Mor O, Zuckerman N, Oz-Levi D, Younger A, Aran D, et al. Initial real world evidence for lower viral load of individuals who have been vaccinated by BNT162b2. medRxiv; 2021.
 50. Mulligan MJ, Lyke KE, Kitchin N, Absalon J, Gurtman A, Lockhart S, et al. Phase I/II study of COVID-19 RNA vaccine BNT162b1 in adults. Nature 2020;586(7830):589-93.
 51. Sahin U, Muik A, Derhovanessian E, Vogler I, Kranz LM, Vormehr M, et al. COVID-19 vaccine BNT162b1 elicits human antibody and T(H)1 T-cell responses. Nature 2020.
 52. Walsh EE, Frenck R, Falsey AR, Kitchin N, Absalon J, Gurtman A, et al. RNA-Based COVID-19 Vaccine BNT162b2 Selected for a Pivotal Efficacy Study. medRxiv 2020.
 53. Baden LR, El Sahly HM, Essink B, Kotloff K, Frey S, Novak R, et al. Efficacy and Safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine. New England Journal of Medicine 2020.
 54. Oliver SE, Gargano JW, Marin M, Wallace M, Curran KG, Chamberland M, et al. The Advisory Committee on Immunization Practices' Interim Recommendation for Use of Moderna COVID-19 Vaccine - United States, December 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2021;69(5152):1653-6.
 55. Anderson EJ, Rouphael NG, Widge AT, Jackson LA, Roberts PC, Makhene M, et al. Safety and Immunogenicity of SARS-CoV-2 mRNA-1273 Vaccine in Older Adults. N Engl J Med 2020.
 56. Jackson LA, Anderson EJ, Rouphael NG, Roberts PC, Makhene M, Coler RN, et al. An mRNA Vaccine against SARS-CoV-2 - Preliminary Report. N Engl J Med 2020.
 57. Widge AT, Rouphael NG, Jackson LA, Anderson EJ, Roberts PC, Makhene M, et al. Durability of Responses after SARS-CoV-2 mRNA-1273 Vaccination. New England Journal of Medicine 2020.