Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Fukt, muggsopp og helseplager»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Fukt, muggsopp og helseplager

Artikkel

Fukt, muggsopp og helseplager

Det er viktig å ha et godt kunnskapsnivå om sammenhengen mellom fukt og mulige helseplager og hvordan slike saker bør håndteres. Behovet for klargjøring og rådgivning er stort.

Det er viktig å ha et godt kunnskapsnivå om sammenhengen mellom fukt og mulige helseplager og hvordan slike saker bør håndteres. Behovet for klargjøring og rådgivning er stort.


Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Arbeidstilsynet og Helsedirektoratet utarbeidet en brosjyre med råd og veiledning: Fuktproblemer i skoler og barnehager Anbefalinger for helsetjenestens håndtering.

For de fleste mennesker utgjør ikke inneklimaet noe helseproblem der de bor eller oppholder seg. Vår bekymring er først og fremst knyttet til den dårlige vedlikeholds- og bygningsmessige standard som synes å forekomme på en rekke skoler og i barnehager. Manglende vedlikehold av offentlig bygningsmasse er dårlig forvaltning av det offentliges midler, og medfører at barn, elever og ansatte får uverdige arbeidsforhold.

Man skal imidlertid være klar over at luftveissymptomer er hyppig forekommende i befolkningen. Derfor vil selv en moderat økt risiko for denne type symptomer i fuktbelastede hus, kunne medføre plager for et stort antall personer. Å ta fuktproblemer på alvor og utbedre disse så raskt som mulig, vil derfor kunne gi en relativt stor helsemessig gevinst. På bakgrunn av det vi vet i dag, er derfor en fornuftig forebyggings- og utbedringsstrategi viktig.

Helseeffekter kan opptre ved opphold i fuktige hus

En rekke undersøkelser har vist en sammenheng mellom fuktproblemer i bygg og økt forekomst av luftveissymptomer, hovedsakelig hoste, piping i brystet og i noe mindre grad, astma. Den relative risikoen synes å være lik for barn og voksne og indikerer en overhyppighet på mellom 1,4 og 2,2 ganger det som observeres i bygninger uten fuktproblemer. Assosiasjonen er så klar at det er helt nødvendig at den tas hensyn til både i det forebyggende inneklimaarbeidet og ved årsaksvurderinger der hvor det allerede foreligger inneklimaproblemer. Også andre effekter som trøtthet og hodepine er blitt koblet til eksponering for fukt, men er ikke like godt dokumentert.

Vanskelig å klarlegge sammenhenger

Undersøkelsen har imidlertid ikke til nå kunnet klarlegge sammenhenger mellom omfang av fuktskaden og helseeffekter. Det er neppe slik at enhver form for fuktskade vil utløse helseeffekter. Foreløpig mangler det også en biologisk forklaring på sammenhengen mellom fukt og helseeffekter. Flere mulige virkningsmekanismer er imidlertid blitt foreslått. Fukt og fuktskader kan gi gode vekstvilkår for mikrobiologisk forurensning som midd, muggsopp og bakterier, og en rekke studier har forsøkt å klarlegge om eksponering for slik mikrobiologisk forurensning er «bindeleddet» mellom fukt og helseeffekter. Så langt er dette ikke blitt avklart.

Teorier om utløsende effekter

Tilstedeværelsen av midd synes ikke å være en god forklaringsmodell. I undersøkelser hvor man ser bort fra personer med midd i boligen, står man likevel igjen med en sammenheng mellom luftveissymptomer og fukt i boligen. Sammenheng mellom fuktproblemer og helseeffekter er også påvist i områder med liten middeksponering.

  • Eksponering for særlig muggsopp, men også bakterier, har fått oppmerksomhet. I alle innemiljø finnes en normalflora av muggsopp og bakterier. Forekomsten av muggsopp i inneluft følger vanligvis årstidsvariasjonen i uteluft. Eksponering for en normalflora av muggsopp og bakterier fører sjelden til helseproblemer. Enkelte spesielle sopparter kan imidlertid gi infeksjoner hos mennesker med nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller sykdomsbehandling, eller hos andre følsomme personer. Spesielle eksponeringssituasjoner kan gi helseeffekter. Eksempler på dette er infeksjoner med Legionella-bakterier og luftfukterfeber utløst av mikrobiologisk forurensede luftfuktere. Sammenhengen mellom muggsoppeksponering og sykdom er også godt kjent fra yrkessituasjoner der eksponeringen er ekstrem. I slike tilfeller er det forholdsvis lett å dokumentere en årsakssammenheng.
  • Muggsoppers betydning for den generelle helsetilstand ved de eksponeringsnivåer man i de fleste tilfeller finner i inneklimasammenheng, er imidlertid ikke avklart. Flere teorier for hvordan muggsopp kan tenkes å utløse helseeffekter har imidlertid vært foreslått. Sporer fra muggsopp inneholder allergener. Muggsopp har derfor et potensiale til å kunne forårsake allergiske reaksjoner hos mottagelige/følsomme personer. Muggsoppallergi påvises imidlertid relativt sjelden, men det kan ikke utelukkes at forekomsten er hyppigere enn antatt fordi testene for påvisning av muggsoppallergi er mangelfulle.
  • En del muggsopper kan produsere spesielle giftstoffer (mykotoksiner). Sykdom utløst av slike toksiner, særlig knyttet til høy eksponering via inntak av landbruksprodukter, er kjent fra litteraturen. I inneluft er en sammenheng mellom relativt lave luftkonsentrasjoner av mykotoksiner og helseeffekter ikke dokumentert, men kan heller ikke utelukkes da det er svært vanskelig å avdekke slike sammenhenger i epidemiologiske studier.

Muggsopp danner flyktige organiske forbindelser som blant annet gir den karakteristiske lukten av muggsopp. Det er foreslått at slike forbindelser kan bidra til symptomer ved muggsoppeksponering, uten at det i dag er grunnlag for å vurdere om disse faktorene kan ha helsemessig betydning.