Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Utbrudd av norovirus-infeksjon i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Utbrudd av norovirus-infeksjon i Norge

Artikkel

Utbrudd av norovirus-infeksjon i Norge

På denne siden finner du en kronologisk oversikt over større utbrudd av norovirus-infeksjon som har vært i Norge.

På denne siden finner du en kronologisk oversikt over større utbrudd av norovirus-infeksjon som har vært i Norge.


Utbrudd av norovirus, Bodø 2019

Folkehelseinstituttet ble varslet av kommuneoverlegen i Bodø om mistenkt utbrudd av omgangssyke i etterkant av en konferanse. Konferansen hadde om lag 250 deltakere, og ulike typer sjømat ble servert både til lunsj og middag. Folkehelseinstituttet og Mattilsynet besluttet i samråd med kommuneoverlegen å iverksette en utbruddsetterforskning og en spørreundersøkelse ble sendt ut til gjestene. Spørreskjemaet hadde en responsrate på 81% og 39 personer oppfylte kasusdefinisjonen og ble inkludert som tilfeller. Norovirus ble påvist i én avføringsprøve. Den epidemiologiske analysen viste at utbruddet høyst sannsynlig ble forårsaket av norovirus fra østers. Dette ble ytterligere bekreftet etter funn av norovirus i prøver fra østers som ble servert under middagen.

Utbrudd av norovirus knyttet til Wakame sjøgress produsert i Kina, 2019

I løpet av sommeren 2019 ble det meldt om flere utbrudd angående norovirus eller mistanke om norovirus fra flere restauranter i Norge med til sammen mer enn 100 tilfeller. I minst to av disse utbruddene ble det påvist norovirus hos de syke. Alle restaurantene hadde mottatt og servert sjøgress fra ett av to partier fra samme produsent i løpet av sommerperioden. Begge partiene ble trukket fra markedet og det ble senere påvist norovirus i begge partiene. Det er ikke rapportert om ytterligere utbrudd av norovirus knyttet til sjøgress etter at produktet ble trukket ut av markedet. Internasjonalt har det også blitt meldt om utbrudd av norovirus knyttet til sjøgress fra samme produsent i Kina.

Norovirus på turisthytter, våren 2018

I slutten av mars mottok Folkehelseinstituttet varsler om gastroenteritt (oppkast og diare) ved ulike turisthytter på påske fjellet. Mistenkt smittestoff var norovirus, og utbruddet skyldtes antakelig person til person smitte. Det ble gitt råd om håndhygiene og bruk av klor.

Norovirusutbrudd på et hotell i østlandsområdet, februar 2017

Folkehelseinstituttet ble i midten av februar 2017 varslet om et utbrudd av magetarmsykdom på et hotell i Østlandsområdet. Sammen med det lokale Mattilsynet og kommuneoverlegen ble det igangsatt utbruddsetterforskning. Til tross for omfattende tiltak som stenging, nedvasking av hotellet og desinfeksjon med klorin opplevde hotellet umiddelbart to nye utbrudd av norovirus-infeksjon. Basert på resultatene fra spørreundersøkelsen blant både syke og friske gjester samt varigheten av utbruddet er det grunn til å tro at årsaken kan knyttes til miljø- og person-til–personsmitte. Ingen flere syke ble rapportert etter siste stengning, hvor hotellet i tillegg til nedvasking, blant annet fjernet alle tepper i felles områder.

Utbrudd av gastroenteritt etter minnesamvær, 2016

I midten av desember ble Folkehelseinstituttet varslet av Mattilsynet om et mulig utbrudd av gastroenteritt etter et minnesamvær. En elektronisk spørreundersøkelse ble gjennomført blant alle gjestene som deltok på minnesamværet og blant ansatte i cateringfirmaet som leverte maten. Totalt 74 personer ble invitert til å delta i undersøkelsen og 44 personer svarte på spørreskjemaet. Av dem rapporterte 33 at de var blitt syke, og norovirus ble påvist i de to avføringsprøvene som ble analysert. Mattilsynets inspeksjon av kjøkkenet avdekket ingen avvik relatert til mattilbereding og hygiene. Tre matprøver ble sendt til analyse for norovirus. Alle med negativt resultat. Den epidemiologiske undersøkelsen av dette utbruddet pekte mot en felles smittekilde og analysene indikerte en sammenheng mellom det å bli syk og å ha spist laksesnitter. Selv om laksesnitter antydes som mulig smittekilde i dette utbruddet, kan vi ikke utelukke at smitten også ble spredt fra person til person, direkte og indirekte. Utbrudd med norovirus er vanlig på denne tiden av året og spres oftest fra person til person, direkte eller indirekte. Norovirusutbrudd har høy angrepsrate (30-60 %), kort inkubasjonstid og siden viruset har høy stabilitet i miljøet er slike utbrudd derfor vanskelig å forhindre og kontrollere.

Utbrudd av gastroenteritt i privat selskap, 2016

I midten av april ble Folkehelseinstituttet varslet av Mattilsynet om mage-tarmsykdom blant personer under og etter et privat selskap. Alle som deltok i selskapet var medarbeidere ved et sykehus. Etter selskapet tok noen av selskapsgjestene med seg mat hjem, nattevaktene servert mat som var til overs senere samme kveld og dagen etter ble det også servert rester til lunsj ved avdelingen. En elektronisk spørreundersøkelse ble gjennomført blant deltagerne i privatselskapet, nattevaktene og de som deltok i lunsjen dagen etter, totalt 55 personer. 37 personer svarte på spørreundersøkelsen, og 20 av dem rapporterte at de var blitt syke. På grunnlag av kliniske, mikrobiologiske, epidemiologiske og miljøbaserte funn, konkluderer vi at norovirus var det mest sannsynlig agens ved dette utbruddet av gastroenteritt. Pastasalat servert ved selskapet, nattevakten og lunsjen dagen etterpå anses som mest sannsynlig smittekilde

Konferansesenter i Oslo, 2013

I november 2013 ble minst 74 personer syke med symptomer på gastroenteritt. De hadde alle deltatt på ett av to møter som ble holdt samme dag på et konferansesenter i Oslo. Norovirus ble påvist i prøve fra fem av de syke. Den epidemiologiske undersøkelsen viste at en bringebær mousse laget av importerte frosne bringebær trolig var kilden til utbruddet.

Utbruddsetterforskningen er publisert i Epidemiology and Infection: Non-heat-treated frozen raspberries the most likely vehicle of a norovirus outbreak in Oslo, Norway, November 2013.

Julebord på hotell i Oslo, 2012

Etter julebord 7. og 8. desember på et hotell i Oslo ble minst 41 personer syke med symptomer på gastroenteritt. Hotellet selv mistenkte at østers var årsaken til sykdomsutbruddet. Både den epidemiologiske undersøkelsen og laboratorieundersøkelsen viste at østers var kilde tilutbruddet. Ingen av de syke hadde oppsøkt lege, men sykdomsbildet peker på norovirus, og norovirus ble påvist i østers.

Cruiseskip i 2010

Mer enn hundre personer ble syke med gastroenteritt på cruiseskipet ”Vision of the seas” på flere turer med avreise fra Oslo våren 2010. Norovirus ble påvist i prøver fra pasientene.

Oslo i 2010

Folkehelseinstituttet ble i februar varslet om seks utbrudd med tilsammen 37 syke ved seks forskjellige restauranter i Oslo. Det ble påvist norovirus i importerte østers som var servert på restaurantene, og de kom fra samme produsent i Frankrike.

Nasjonalt utbrudd i 2010

Mattilsynet fikk i januar melding om at det var påvist norovirus i grønn lollosalat i Danmark. Salaten var produsert i Frankrike og noen av partiene var sendt videre til Norge. Norovirus ble påvist i lollosalat etter et utbrudd med 15 syke i en kantine i Nordland. Det ble antatt at minst ni andre utbrudd av norovirusinfeksjon i Østfold, Akershus, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Møre og Romsdal var forårsaket av den kontaminerte salaten. 

Danskebåten i 2009

Minst 36 personer tilhørende 5 ulike orienteringslag ble syke med gastroenteritt i løpet av to døgn etter ankomst til Danmark. Norovirus ble påvist hos to av de syke. Etterforskningen viste at minst to av orienteringsløperne antagelig var smittet før reisen og flere med samme symptomer ble observert om bord på fergen. De epidemiologiske undersøkelsene viste ingen statistisk sammenheng mellom sykdom og maten som ble servert om bord. Mattilsynet avdekket heller ikke forhold i driftsrutiner på kjøkkenet som kunne ha medvirket til kontaminering av maten, slik at den sannsynlige smittemåten var kontakt- og dråpesmitte.

Ullensaker i 2008

Over 200 ble syke i utbruddet ved et hotell på Gardermoen. Mange av dem var diabetikere, noe som førte til flere sykehusinnleggelser. Smitten ble sannsynligvis spredd via syke kjøkkenansatte med mangelfulle rutiner for sykemelding og håndhygiene som medvirkende årsaker.

Hamar i 2008

Minst 150 gjester ble syke etter opphold ved et hotell på Hamar høsten 2008. Etterforskningen viste at det sannsynligvis dreide seg om matbåren smitte med norovirus. Kjøkkenrutinene var ikke tilfredsstillende da smitteførende personell hadde jobbet på kjøkkenet og det ble funnet matforgiftningsbakterier i en kyllingrett. Verken prøver fra mat eller pasientprøver ble undersøkt for norovirus.   

Oslo i 2008

I august 2008 fikk vi varsel om et utbrudd med ca 70 syke fra 6 forskjellige selskaper som hadde spist på samme restaurant. Epidemiologiske undersøkelser foretatt av Mattilsynet viste at norovirus sannsynligvis forårsaket utbruddet, og norovirus ble også påvist i prøver av østers importert fra Irland. Det ble konkludert med at østers var den sannsynlige smittekilden, men man kunne ikke utelukke at også andre matvarer som f.eks. blåskjell kunne ha være kontaminert. 

Stavanger i 2007

Totalt 81 mennesker fra 6 ulike selskaper ble syke med oppkast og diare etter å ha spist mat fra samme cateringfirma.

Internasjonalt utbrudd i 2006

Folkehelseinstituttet ble våren 2006 varslet av Mattilsynet for Asker og Bærum om et mulig norovirusutbrudd i en privat husstand. Til sammen 17 personer ble syke med oppkast og diaré i et selskap. Rå østers fra Frankrike var oppgitt som antatt smittekilde.

Oslo i 2005

Vi fikk melding om to større utbrudd med norovirus som sannsynlig årsak. I det ene ble 138 soldater i Huseby leir syke med gastroenteritt etter at kjøkkenpersonale hadde vært syke. Norovirus ble påvist hos pasientene.

I det andre utbruddet ble minst 33 mennesker syke etter å ha spist mat fra et cateringfirma på et seminar. Norovirus ble påvist hos en pasient.

Bergen i 2003

Mer enn 50 personer ble syke med mage- og tarminfeksjon etter et seminar for helsepersonell. Avføringsprøver fra pasienter var positive for norovirus. 

Eikedalen i 2001

Over 400 mennesker ble syke etter å ha vært i et alpinanlegg i Eikedalen i Hordaland. Norovirus ble funnet i pasientprøver og det ble konkludert med at forurenset drikkevann var sannsynlig årsak til utbruddet.