Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Utbrudd av cryptosporidiose i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Utbrudd av cryptosporidiose i Norge

Artikkel

Utbrudd av cryptosporidiose i Norge

Kronologisk oversikt over større utbrudd av cryptosporidiose som har vært i Norge.

Kronologisk oversikt over større utbrudd av cryptosporidiose som har vært i Norge.


Oslo i 2020

Mattilsynet varslet i begynnelsen av januar 2020 Folkehelseinstituttet om mistanke om et utbrudd av cryptosporidiose. Ansatte ved to ulike arbeidsplasser hadde blitt syke etter en julelunsj levert av samme cateringselskap over to dager. Utbruddsetterforskning ble igangsatt i samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Mattilsynet. Totalt hadde ca 100 personer deltatt på minst én av disse julelunsjene, og 62 personer rapporterte at de hadde blitt syke med diare kort tid etterpå. Diagnosen ble laboratoriebekreftet hos fem av tilfellene. Smittekilden kunne ikke identifiseres, men forurenset salat eller smitteførende personell anses som mest sannsynlig smittekilde til dette utbruddet.

Trondheim i 2017

Høsten 2017 var det et utbrudd av cryptosporidiose knyttet til en restaurant i Trondheim. Utbruddet ble etterforsket av det lokale Mattilsynet i samarbeid med smittevernoverlegen i Trondheim. Til sammen 23 personer som hadde spist på den aktuelle restauranten ble syke med diaré og allmennpåkjenning. 14 av de syke fikk påvist Cryptosporidium spp. Flere typer smittekilder ble vurdert og undersøkt i forbindelse med utbruddet, men smitteførende personale eller forurenset matråvare ble ansett som mest sannsynlig. Mattilsynet gjennomførte inspeksjon i restauranten og intervju av de syke, men smittekilden kunne ikke sikkert identifiseres.

Eigersund i 2013

I alt 59 barn fra ulike klasser og skoler i Eigersund kommune ble i april 2013 syke med gastroenterittsymptomer etter at de hadde vært på en besøksgård. I tillegg ble det rapportert sykdom blant 32 husstands-medlemmer i familier med syke skolebarn, sannsynligvis som følge av sekundær smitte. Utbruddet omfattet dermed i alt 91 personer. Cryptosporidium parvum ble påvist i flere pasientprøver og i prøver fra dyr (lam og kje) på besøksgården. Parasitter fra pasienter og dyr hadde identisk genotype. Barna hadde nær kontakt med dyr og fjøsmiljø under oppholdet på gården, og det var mangelfulle rutiner for håndhygiene. Disse faktorene var antagelig årsaken til utbruddet og førte til at det fikk betydelig omfang. Etter utbruddet valgte den aktuelle gården å avslutte sin funksjon som besøksgård. Kommunehelsetjenesten har oppsummert erfaringene fra utbruddet i en rapport til skolene, der det blir lagt spesiell vekt på betydningen av gode rutiner for håndvask etter kontakt med dyr.

Nore og Uvdal i 2012

Våren 2012 fikk Folkehelseinstituttet igjen melding om elever med gastroenteritt ved de samme skolene som var berørt i 2009 etter opphold ved samme leirskole. Også denne gang ble utbruddet etterforsket av kommuneoverlegene i samarbeid med Mattilsynets distriktskontor med bistand fra Folkehelseinstituttet, Norges veterinærhøgskole og sykehuset i Vestfold. Det ble gjennomført en tilsvarende spørreundersøkelse som i 2009. Av de 209 som svarte på undersøkelsen var 78 blitt syke med symptomer på gastroenteritt. Som i 2009 ble Cryptosporidium parvum påvist i avføringsprøver fra pasientene og i tillegg fra 2 lam og 4 kje.

Utbruddet var mest sannsynlig forårsaket av smitte direkte eller indirekte fra dyrene på leirskolen. For å forebygge smitte ble det blant annet anbefalt å ha tydelige oppslag og informasjon tilgjengelig om behov for god håndhygiene etter kontakt med dyr og før måltider, god tilgang på håndvaskmuligheter, samtidig som det ble gitt spesifikke råd vedrørende besøkende skoleklasser og andre grupper med barn. 

Utbruddsetterforskningen ble publisert i Epidemiology and Infection: Second outbreak of infection with a rare Cryptosporidium parvum genotype in schoolchildren associated with contact with lambs/goat kids at a holiday farm in Norway.

Nore og Uvdal i 2009

Våren 2009 ble det varslet at elever fra fire forskjellige skoler på Østlandet hadde fått mage-tarminfeksjon etter opphold på samme leirskole. Kommunelegene i de berørte kommunene i samarbeid med Mattilsynets distriktskontor etterforsket utbruddet med bistand fra Folkehelseinstituttet. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse blant deltakere på skoleleiren samt ansatte. Av de 118 som svarte var 51 blitt syke med symptomer på gastroenteritt. Cryptosporidium parvum ble påvist i avføringsprøver fra pasientene.

Ingen sikker sammenheng ble funnet mellom matvarer og sykdom. Prøver fra mat, dyr og miljø avdekket heller ingen sikker smittekilde. Det ble innført desinfisering av drikkevannet og hygienerutinene for både elever og ansatte ble skjerpet.

Asker i 2007

Folkehelseinstituttet mottok varsel fra Smittskyddsenheten i Stockholm om at en gruppe personer som hadde vært på en konferanse på et hotell i Asker var blitt syke med magekramper, diaré og feber. Det var 24 svensker og 15 nordmenn i gruppen. Nesten alle deltagerne i denne gruppen har vært sjuke i større eller mindre grad i etterkant av oppholdet,  og hos fire av de svenske pasientene ble det påvist Cryptosporidium. Utfra en helhetsvurdering ble det konkludert med at den sannsynlige smittekilden var vann/isbiter.

Ås i 2005

Det første utbruddet av cryptosporidiose som er beskrevet i Norge var i april 2005. Laboratorium for parasitologi ved Norges Veterinærhøyskole påviste Cryptosporidium parvum i avføringsprøver fra 4 personer og 3 kalver. Kalvene var i en storfebesetning som tilhørte Norges Landbrukshøyskole og personene ble smittet ved kontakt med dyra på gården.