Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Økt forekomst av menstruasjonsforstyrrelser hos unge kvinner etter vaksinasjon mot korona»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Økt forekomst av menstruasjonsforstyrrelser hos unge kvinner etter vaksinasjon mot korona

Artikkel

Økt forekomst av menstruasjonsforstyrrelser hos unge kvinner etter vaksinasjon mot korona

I denne artikkelen presenteres de første resultatene fra Folkehelseinstituttets store kartlegging av sammenhengen mellom koronavaksine og menstruasjonsforstyrrelser. I første omgang presenteres data samlet inn fra kvinner i alderen 18–30 år som deltok i den norske kohort-undersøkelsen UngVoksen.

I denne artikkelen presenteres de første resultatene fra Folkehelseinstituttets store kartlegging av sammenhengen mellom koronavaksine og menstruasjonsforstyrrelser. I første omgang presenteres data samlet inn fra kvinner i alderen 18–30 år som deltok i den norske kohort-undersøkelsen UngVoksen.


Tekst: Lill Trogstad, Ida Laake, Anna Hayman Robertson, Siri Mjaaland, Ida Caspersen, Per Magnus, Lene Juvet og Berit Feiring

Resultatene er publisert i Social Science Research Network (SSRN):

Dette er resultatene av kartleggingen:

 • Det var høy forekomst av de ulike menstruasjonsforstyrrelser blant menstruerende kvinner i alderen 18–30 år.
 • Hele 37,8 prosent rapporterte minst én av forstyrrelsene ved siste menstruasjon før vaksinasjon.
 • Andelen som rapporterte mer kraftig menstruasjonsblødning enn vanlig var høyere etter første vaksinedose enn før vaksinasjon, henholdsvis 13,6 prosent og 7,6 prosent.
 • Etter andre vaksinedose økte forekomsten av flere typer menstruasjonsforstyrrelser.
 • Menstruasjonsforstyrrelsene etter første dose var i gjennomsnitt tilbake til utgangsnivået ved tidspunkt for vaksinasjon med dose to, det vil si om lag to til tre måneder etter vaksinasjon med første dose.
 • Blant kvinner som rapporterte om menstruasjonsforstyrrelser etter første dose ble 92,3 prosent også vaksinert med dose 2. Blant kvinner som ikke rapporterte noen menstruasjonsforstyrrelser etter første dose, ble 94 prosent vaksinert med dose 2.
 • Blant kvinner som opplevde menstruasjonsforstyrrelser etter første dose, opplevde nær to av tre menstruasjonsforstyrrelser også etter andre dose.
 • Varigheten av menstruasjonsforstyrrelser etter dose 2 har vi foreløpig ikke informasjon om, men vi fortsetter å følge med på dette.

Dette ble studert blant kvinnelige deltakere i den norske kohort-undersøkelsen UngVoksen: Forekomst av

 • uvanlig kraftige menstruasjonsblødninger
 • uvanlig langvarige menstruasjonsblødninger
 • uvanlig kort intervall mellom menstruasjonene
 • uvanlig langt intervall mellom menstruasjonene
 • uventede mellomblødninger
 • uvanlig smertefulle menstruasjonsblødninger
 • menstruasjonsliknende smerter uten blødning

Spørsmålene som ble stilt for å belyse dette var:

 • Opplevde du noe av det følgende ved din siste menstruasjon før første vaksinedose? 
 • Opplevde du noe av det følgende ved din første menstruasjon etter første vaksinedose? 
 • Opplevde du noe av det følgende ved din siste menstruasjon før andre vaksinedose? 
 • Opplevde du noe av det følgende ved din første menstruasjon etter andre vaksinedose? 

Vi fant en generell høy forekomst av de ulike menstruasjonsforstyrrelsene blant menstruerende kvinner i alderen 18–30 år: Samlet sett rapporterte 37,8 prosent av kvinnene minst én av forstyrrelsene som er listet opp over ved siste menstruasjon før vaksinasjon

7,6 prosent av deltakerne rapporterte at den siste menstruasjonsblødningen før vaksinasjon med første dose var kraftigere enn det de vanligvis opplever. Etter vaksinasjon rapporterte nær dobbelt så mange, 13,6 prosent, at den første menstruasjonsblødningen etter vaksinen var kraftigere enn det de vanligvis opplever. Det samme mønsteret ses for langvarige blødninger, for kortere intervall mellom menstruasjonssyklusene og for kraftigere menstruasjonssmerter enn vanlig, se tabell 1. 

Tabell 1. Endring i rapportert blødningsmønster før og etter vaksinasjon blant 3972 menstruerende kvinner i alderen 18–30 år før og etter første vaksinedose.

Menstruasjonsforstyrrelse

Før 1.vaksinedose (uvaksinert)*

Etter 1.vaksinedose (vaksinert m/ minst én dose)*

Kraftigere enn vanlig

7.6%

13.6%

Lenger varighet enn vanlig

9.3%

12.5%

Kortere intervall mellom menstruasjoner

9.5%

12.0%

Langt intervall mellom menstruasjoner

10.3%

10.9%

Uventede mellomblødninger

13.8%

14.2%

Mer smertefulle menstruasjoner enn vanlig

11.4%

14.6%

Menstruasjonsliknende smerter uten blødning

18.3%

15.8%

*Usikkerheten (95% konfidensintervall var +/- 1% for alle menstruasjonsforstyrrelser)

Det var ingen forskjell før og etter vaksinasjon i forekomst av forlenget intervall mellom menstruasjonssykler, mellomblødninger eller menstruasjonssmerter/kramper uten blødninger etter første dose. Etter andre dose var forekomsten økt for alle menstruasjonsforstyrrelsene det ble spurt om, se tabell 2.

Tabell 2. Endring i rapportert blødningsmønster før og etter vaksinasjon blant 3507 menstruerende kvinner i alderen 18–30 år før og etter andre vaksinedose

Menstruasjonsforstyrrelse

Før 2.vaksinedose (vaksinert m/ én dose)*

Etter 2.vaksinedose (vaksinert m/ to doser)*

Kraftigere enn vanlig

8.2%

15.3%

Lenger varighet enn vanlig

8.2%

14.3%

Kortere intervall mellom menstruasjoner

7.9%

14.3%

Langt intervall mellom menstruasjoner

8.4%

10.5%

Uventede mellomblødninger

10.0%

15.1%

Mer smertefulle menstruasjoner enn vanlig

9.8%

16.0%

Menstruasjonsliknende smerter uten blødning

11.8%

16.5%

*Usikkerheten (95% konfidensintervall var +/- 1% for alle menstruasjonsforstyrrelser)

Gjentakelsesrisiko
Dette er risikoen for menstruasjonsforstyrrelser etter andre dose blant kvinner som opplevde dette etter første dose (gjentakelsesrisiko):

 • Etter vaksinasjon med første dose koronavaksine rapporterte 13,6 prosent uvanlig kraftig menstruasjonsblødning.
 • Blant disse opplevde nær to av tre kvinner uvanlig kraftig blødning også etter andre dose (65,7 prosent).
 • Blant kvinner som ikke opplevde kraftigere menstruasjonsblødning etter første dose, rapporterte 8 prosent uventet kraftig menstruasjonsblødning etter andre dose, som er på nivå med forekomsten blant uvaksinerte.
 • Også for de andre menstruasjonsforstyrrelsene var gjentakelsesrisikoen etter dose nummer to i samme størrelsesorden.

Vaksinasjonsdekning og betydning av vaksinetype for menstruasjonsforstyrrelser
Blant deltakerne var 98,4 prosent vaksinerte med første dose, og 91,8 prosent med to doser. Blant disse mottok 59,4 prosent Comirnaty (Pfizer) som første dose, 35,8 prosent Spikevax (Moderna), 4,7 prosent AstraZeneca og 0,2 prosent Janssen. For dose to mottok 47,4 prosent Comirnaty og 52,6 prosent Spikevax. Menstruasjonsforstyrrelser ble rapportert etter begge mRNA-vaksinene, i samme størrelsesorden.

Begrensninger

Svarene i undersøkelsen er basert på selvrapporterte data. Det kan tenkes at kvinner som opplevde menstruasjonsforstyrrelser etter første dose ble alarmerte og dermed mer tilbøyelige til å rapportere dette også etter den andre dosen, sammenliknet med kvinner som ikke opplevde menstruasjonsforstyrrelser etter første dose. Det har vært stor medieoppmerksomhet rundt signalene som har kommet om menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinasjon, og dette kan også bidra til at flere kvinner rapporterer menstruasjonsforstyrrelser i etterkant av vaksinasjon, også dersom de tidligere har opplevd tilsvarende uten vaksinasjon.

Mellom 50 og 60 av kvinnene hadde tidligere gjennomgått korona-infeksjon. Resultatene endret seg ikke da disse ble ekskludert fra analysene.

Varighet av menstruasjonsforstyrrelser etter vaksinasjon

Undersøkelsen gir ikke nøyaktig informasjon om varigheten av menstruasjonsforstyrrelsene. Imidlertid viser resultatene i tabell 1 og tabell 2 at forekomsten er lik før vaksinasjon med dose 1 og før vaksinasjon med dose 2. Menstruasjonsforstyrrelsene for de fleste var forbigående og tilbake til utgangsnivået da dose to ble gitt, det vil si om lag tre måneder etter vaksinasjon med første dose. Varigheten av menstruasjonsforstyrrelser etter dose 2 har vi foreløpig ikke informasjon om, men vi fortsetter å følge med på dette.

I en analyse blant kvinner med menstruasjonsforstyrrelser, sammenliknet forskerne risikoen før og etter dose 1, og før og etter dose 2 hos samme kvinne. I denne analysen sammenliknes hver kvinne med seg selv, og dermed er det i analysen også tatt hensyn til andre faktorer hos kvinnen som kan ha betydning for blødningsrisikoen, som for eksempel prevensjonsbruk, bruk av andre medikamenter, andre sykdommer eller plager fra underlivet.

I denne analysen fant man en nær doblet risiko (90 prosent økning) for å oppleve kraftigere menstruasjonsblødning enn vanlig etter vaksinasjon med første dose, relativ risiko (RR) 1.90 (95 prosent konfidens intervall 1.69-2.13). Etter andre dose var relativ risiko 1.84 (95 prosent konfidens intervall 1.66-2.03). Økt risiko etter andre dose ses også for langvarige blødninger, kortere intervall mellom menstruasjonssyklusene, lengre intervall mellom menstruasjonene, uventede mellomblødninger, mer smertefulle menstruasjoner og for menstruasjonsliknende smerter uten blødning, se tabell 3.

Tabell 3. Risiko for blødningsforstyrrelser blant kvinner med menstruasjonsforstyrrelser, før og etter dose én, og før og etter dose to.

Menstruasjonsforstyrrelse

Relativ risiko og 95% konfidensintervall etter 1.vaksinedose

Relativ risiko og 95% konfidensintervall etter 2.vaksinedose

Kraftigere enn vanlig (634 dose 1, 557 dose2)

1.90 (1.69-2.13)

1.84 (1.66-2.03)

Lenger varighet enn vanlig (636 dose 1, 541 dose 2)

1.46 (1.31-1.61)

1.71 (1.55-1.89)

Kort intervall mellom menstruasjoner (603 dose 1, 488 dose 2)

1.32 (1.19-1.46)

1.57 (1.42-1.73)

Langt intervall mellom menstruasjoner (594 dose 1, 434 dose 2)

1.07(0.97-1.17)

1.24 (1.13-1.37)

Uventede mellomblødninger (725 dose 1, 559 dose 2)

1.09 (1.01-1.17)

1.49 (1.37-1.62)

Mer smertefulle menstruasjoner enn vanlig (706 dose1, 582 dose 2)

1.35 (1.24-1.47)

1.62 (1.49-1.77)

Menstruasjonsliknende smerter uten blødning (830 dose 1, 583 dose 2)

0.91 (0.86-0.97)

1.36 (1.27-1.45)

Resultatene er basert på spørsmål som er besvart av nesten 6000 kvinnelige deltakere i den norske UngVoksen-kohorten i perioden 21. oktober til 11. november 2021. Studien er foreløpig ikke fagfellevurdert, men er innsendt til forhåndspublisering (preprint). Funnene bør bekreftes i flere studier.

Oppfølging og dataanalyser fortsetter både i UngVoksen og i de øvrige kohortene. Det vil kunne gi svar om menstruasjonsforstyrrelser og blødninger også i andre aldersgrupper, og varighet av plagene.

Menstruasjonsforstyrrelser er svært vanlig

Blødningsforstyrrelser er svært vanlig hos kvinner i fruktbar (fertil) alder og kan ha ulike årsaker. Menstruasjon kan påvirkes av mange faktorer, for eksempel infeksjoner, legemidler, hormoner/prevensjon, muskelknuter, endometriose eller annen sykdom i livmor og livmorhals. Når mange kvinner blir vaksinert, er det derfor forventet at noen ved tilfeldighet vil oppleve menstruasjonsforstyrrelser og uventede underlivsblødninger i tidsmessig relasjon til vaksinering.

Tidlig på sommeren 2021 kom de første meldingene om at flere kvinner opplevde blødningsforstyrrelser som de satte i forbindelse med vaksinasjon. For å undersøke om det er en sammenheng mellom koronavaksinering og blødningsforstyrrelser gjennomfører derfor Folkehelseinstituttet en stor undersøkelse blant mer enn 60.000 kvinner i alderen 12–80 år i Norge. Gjennom elektroniske spørreskjemaer har deltakerne svart på spørsmål om menstruasjon og blødningsforstyrrelser.

Hovedformålet med undersøkelsen er å få klarhet i om blødningsforstyrrelser oppstår hyppigere hos vaksinerte enn ikke-vaksinerte kvinner.

Befolkningsundersøkelsene  

Gjennom pandemien har deltakere i norske befolkningsundersøkelser regelmessig svart på spørsmål om helseplager og sykdommer, koronasmitte, karantene, testing, vaksinasjon og symptomer eller bivirkninger etter vaksinasjon.  

Bidraget fra deltakerne er svært viktig og gir unik kunnskap om forhold som ikke kan hentes ut av nasjonale helseregistre. Vi er svært takknemlige for den innsatsen og utholdenheten deltakerne har vist oss gjennom pandemien.

Data fra befolkningsundersøkelsene er tidligere blant annet benyttet i en studie hvor man fant økt risiko for hudblødninger etter vaksinasjon med Vaxzevria (AstraZeneca) sammenliknet med Comirnaty (Pfizer/BioNTech) eller Spikevax (Moderna). Resultatene fra denne studien er publisert i tidsskriftet Vaccine. 

Internasjonale studier om menstruasjonsforstyrrelser etter vaksinasjon

Bivirkningsmeldinger om menstruasjonsforstyrrelser har vært diskutert i den europeiske legemiddelkontorets komité for legemiddelovervåking – PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee). Det er ikke påvist noen årsakssammenheng mellom koronavaksinasjon og menstruasjonsforstyrrelser, men det trengs mer data. PRAC vil fortsette å følge med på dette.

I USA er det satt i gang en studie for å undersøke om kvinners menstruasjonssyklus kan påvirkes av koronavaksinering:

Menstruasjonsforstyrrelser etter covid-19 vaksinasjon ble diskutert i en kommentarartikkel i British Medical Journal i september, med oppfordring til videre studier.

 • Male V. Menstrual changes after covid-19 vaccination. BMJ 16 sept 2021: 11

I en kohortstudie blant 1273 vaksinerte kvinner fant man ikke sikre holdepunkter for menstruasjonsforstyrrelser blant kvinner som vanligvis hadde normale menstruasjoner:

I tillegg er det publisert data fra spørreundersøkelser blant vaksinerte kvinner på internett:

Legemiddelverket publiserer regelmessige oppdateringer av bivirkningsmeldinger etter koronavaksinasjon:

 
Internasjonale studier om menstruasjonsforstyrrelser etter koronainfeksjon

Forekomsten av menstruasjonsforstyrrelser etter koronainfeksjon er lite studert, og ingen sikre konklusjoner kan foreløpig trekkes:

Li K, Chen G, Hou H, et al. Analysis of sex hormones and menstruation in COVID-19 women of child-bearing age. Reprod Biomed Online 2021;42:260-7.
 
Khan SM, Shilen A, Heslin KM, et al. SARS-CoV-2 infection and subsequent changes in the menstrual cycle among participants in the Arizona CoVHORT study. Am J Obstet Gynecol. 2021; [Online ahead of print.] doi:10.1016/j.ajog.2021.09.016
 

Andre studier

Det er ingen holdepunkter for økt risiko for spontanabort etter koronavaksinasjon. Det er nylig publisert en norsk studie som har undersøkt risiko for spontanabort blant 14.000 gravide kvinner. Man fant ingen økt risiko hos vaksinerte kvinner sammenliknet med uvaksinerte kvinner (Magnus M et al.) 

I studier er det heller ikke funnet holdepunkter for at koronavaksine påvirker fertiliteten. En studie har sett på eggstokkenes funksjon etter vaksinasjon og covid-infeksjon, og man fant ingen uønsket effekt på funksjonen sammenliknet med friske, uvaksinerte personer i kontrollgruppen:

To studier har undersøkt effekt av SARS-CoV-2 vaksinasjon og infeksjon i forbindelse med prøverørsbehandling. Verken vaksinasjon eller infeksjon reduserte sjansen til å bli gravid sammenliknet med friske, uvaksinerte kontrollpersoner. Responsen på prøverørsbehandlingen var uendret hos par som gjennomgikk behandlingen både før og etter vaksinasjon:

Andre artikler

Historikk

21.12.2021: Fjernet dette kulepunktet i listen over resultatene fra kartlegging: "Etter første dose rapporterte 39,4 prosent minst én av menstruasjonsforstyrrelsene, og etter andre dose 40,9 prosent". Grunnen til at vi fjernet punktet er å unngå misforståelser. Mange har oppfattet dette som at nær 4 av 1 0 kvinner har fått menstruasjonsforstyrrelser etter vaksinasjon, og det stemmer ikke.